Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(1)
Author
Gliszczyński Arkadiusz
(1)
Juroszek Weronika
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Klonowska-Senderska Iwona
(1)
Korczyński Stanisław
(1)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(1)
Sielska Alicja
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Raport z badań
(4)
Polityka regionalna
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Dorosłość
(1)
Dzielnicowi
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Innowacje
(1)
Kobieta
(1)
Miasta
(1)
Nauczyciele
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Policja
(1)
Policjanci
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Seksizm
(1)
Slużba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Więzienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(4)
8 results Filter
Book
In basket
Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : CeDeWu , 2017. - 176 s. : 6brys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-895-0
Zawiera: R. 1 Ekonomiczna teoria dyskryminacji - wprowadzenie: Dyskryminacja i jej rodzaje; Prezentacja wybranych neoklasycznych teorii dyskryminacji i modeli ekonomicznych; Ekonomiczna analiza dyskryminacji kobiet na rynku pracy. R. 2 Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy dawniej i dziś: Dyskryminacja kobiet w Polsce przed i po transformacji ustrojowej z 1989 r.; Kobieta na polskim rynku pracy współcześnie; Polka na europejskim rynku pracy - analiza porównawcza. R. 3 Problem równości płci w świetle prawa stanowionego: Równość płci na rynku pracy w prawie wspólnotowym; Równość płci na rynku pracy w polskim prawodawstwie; Ochrona pracy zawodowej kobiet w prawie międzynarodowym. Dokumenty ratyfikowane przez Polskę - zarys ogólny. R. 4 Przyczyny dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy - badania własne. Problem dyskryminacji instytucjonalnej: Prezentacja wybranych przepisów i instrumentów polityki społecznej dotyczących kobiet na rynku pracy w okresie ciąży i macierzyństwa; Analiza ekonomiczna wybranych przepisów i instrumentów polityki społecznej dotyczącej kobiet na rynku pracy w okresie ciąży i macierzyństwa; Przyczyny dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce - badania własne. Problem dyskryminacji instytucjonalnej. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-764-3
Zawiera: Rozdział 1 Współzarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce - zarys problematyki; 1.1. Problematyka badawcza ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego; 1.2. Koncepcja i metodologia badań nad współzarządzaniem rozwojem regionalnym w Polsce; 1.3. Potencjał województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego i śląskiego dla wdrażania innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Rozdział 2Koncepcyjny wymiar badań nad innowacyjnością we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.1. Kluczowe pojęcia dla badania innowacyjności we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.2. Stan badań nad innowacyjnością we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.3. Ocena potrzeb badań nad innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego. Rozdział 3 Modelowy wymiar innowacyjności we ws półzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce; 3.1. Model badania innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 3.2. Teoria zmiany w procesach związanych z innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce; 3.3. Śledzenie procesów w ewaluacji innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Rozdział 4 Działanie LEADER jako innowacyjny instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce; 4.1. Innowacyjny charakter działania LEADER; 4.2. Śledzenie procesu jako metoda analizy mechanizmów przyczynowych innowacji w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich w wybranych polskich regionach; 4.3. Wpływ jakości i skali działania LEADER na osiągane rezultaty; 4.4. Stymulatory i bariery innowacji we współzarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich w polskich regionach. Rozdział 5 Zintegrowane inwestycje terytorialne jako innowacje we współzarządzaniu miastami w kontekście rozwoju regionalnego; 5.1. Wprowadzenie w problematykę funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 5.2. Śledzenie procesu jako metoda analizy mechanizmów przyczynowo-skutkowych innowacji w zarządzaniu rozwojem miast w wybranych polskich regionach; 5.3. Rezultaty: jakość i skala interwencji zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 5.4. Stymulatory i bariery innowacji we współzarządzaniu miastami w regionie. Rozdział 6 Proces przedsiębiorczego odkrywania: innowacyjna metoda współzarządzania gospodarczo-społecznym rozwojem polskich regionów; 6.1. Wprowadzenie w problematykę procesu przedsiębiorczego odkrywania; 6.2. Śledzenie efektów procesu przedsiębiorczego odkrywania w kontekście regionalnym; 6.3. Wpływ jakości i skali procesu przedsiębiorczego odkrywania na osiągane rezultaty interwencji; 6.4. Stymulatory i bariery innowacji we wspołzarządzaniu rozwojem przedsiębiorczości w polskich regionach; Przyczynek do teorii zmiany w procesach związanych z innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ISSN 2084-6193 ; Nr 266)
ISBN: 978-83-7695-637-4
Zawiera: Rozdział 1. Rozwój lokalny i jego ponadlokalne własności; Fordyzm i jego kryzys; Postfordyzm, lokalizm i nowy lokalizm; Lokalność, obszar i układ lokalny; Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego; Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako wzorzec procesu; Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan; Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako wzorzec procesu; Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan; Typologia ponadlokalnych relacji układu lokalnego warunkujących rozwój lokalny. Rozdział 2. Implementacja koncepcji rozwoju lokalnego; i jej ponadlokalna perspektywa; Lokalna polityka rozwoju lokalnego i jej podmioty; Ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego i ich podmioty; Gminne zarządzanie rozwojem lokalnym; Procesy gminnego zarządzania rozwojem lokalnym; Motywy i koncepcja podejścia strategicznego do zarządzania rozwojem lokalnym; Cechy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z ponadlokalnymi relacjami układu lokalnego; Pojęcie i znaczenie ponadlokalnej perspektywy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Rozdział 3. Przesłanki i przebieg badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Stan i przesłanki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania rozwojem lokalnym oraz motywy badań dziedzinowych; Małe miasta i ponadlokalne przyczyny ich współczesnej sytuacji; Zainteresowanie ponadlokalnymi relacjami małych miast; Cele, obiekty, strategia, metody i techniki badań oraz źródła informacji; Próba i alokacja ilościowych metod badań.; Pytania i narzędzia badawcze oraz przebieg badań. Rozdział 4. Wyniki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Postrzeganie relacji waloryzacji oraz egzogeniczna utylitarność i pozycjonalność zarządzania; Postrzeganie relacji animacji i neoendogeniczna absorpcyjność zarządzania; Postrzeganie relacji supresji i protekcyjność zarządzania; Postrzeganie relacji deprecjacji i retencyjność zarządzania; Służebność ponadlokalna zarządzania; Ogólne postrzeganie otoczenia i własnej roli w kształtowaniu ponadlokalnych relacji miasta; Rozdział 5. Wnioski, zalecenia i dalsze badania; Ogólna charakterystyka ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Doskonalenie ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Przydatność i warunki wykorzystania wybranych źródeł informacji, metod i technik badań w diagnozowaniu ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym; Kierunki i cele dalszych badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-950413-3-4
Zawiera: R. 1 Koncepcja community policing – budowanie fundamentów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w społecznościach lokalnych: Podstawowe założenia community policing; Funkcja edukacyjna i wychowawcza Policja; Idea community policing jako źródło innowacyjnych metod współpracy społeczności lokalnych z Policją. R. 2 Podstawy prawne i strategie policyjnych działań profilaktycznych w Polsce: Pojęcie profilaktyki, prewencji, działań zapobiegawczych, działań zwalczających; Podstawy prawne działań profilaktycznych Policji; Rola działań profilaktycznych policji w zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli. R. 3 Dzielnicowy jako podstawowe ogniwo realizacji filozofii community policing: Dzielnicowy elementem community policing; Zadania dzielnicowego i jego rola w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych; Przepisy regulujące funkcjonowanie służby dzielnicowych. R. 4 Czynniki utrudniające i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Cała Polska – wprowadzenie; Garnizon dolnośląski; Komenda Stołeczna Policji; Garnizon kujawsko-pomorski. R. 5 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych czterech garnizonach: Garnizon lubelski; Garnizon lubuski; Garnizon łódzki; Garnizon małopolski. R. 6 5 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Garnizon mazowiecki; Garnizon opolski; Garnizon podkarpacki. R. 7 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Garnizon podlaski; Garnizon pomorski; Garnizon śląski. R. 8 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych czterech garnizonach: Garnizon świętokrzyski; Garnizon warmińsko-mazurski; wielkopolski; Garnizon zachodniopomorski. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-650-2
Zawiera: R. 1 Praca źródłem satysfakcji zawodowej: Praca w systemie wartości człowieka; Rola pracy w rozwoju człowieka; Pojęcie satysfakcji, zadowolenia, niezadowolenia; Wyznaczniki satysfakcji zawodowej; Przyczyny i skutki niezadowolenia; Satysfakcja a motywacja. R. 2 Wzorce nauczycielskiej osobowości źródłem satysfakcji zawodowej pedagogów: Zawód nauczyciela na przestrzeni lat i w dobie współczesnych przemian edukacyjnych; Nauczyciel wobec wyzwań współczesności i przyszłości; Kompetencje współczesnego nauczyciela; Najbardziej pożądane właściwości i umiejętności sychopedagogiczne nauczycieli; Źródła niezadowolenia nauczycieli z pracy zawodowej w świetle badań nad stresem edukacyjnym; Satysfakcja zawodowa nauczycieli w doniesieniach naukowych. R. 3 Podstawy metodologiczne badań własnych: Przedmiot i cel badań; Problemy badawcze; Zmienne i ich wskaźniki; Metoda badań; Organizacja badań i charakterystyka badanych. R. 4 Wyniki badań własnych: Ogólny poziom satysfakcji zawodowej nauczycieli; Charakterystyka komponentów ogólnego poziomu satysfakcji zawodowej nauczycieli; Analiza czynników zapewniających satysfakcję nauczycieli z pracy edukacyjnej; Czynniki powodujące poczucie dyssatysfakcji z pracy pedagogicznej; Satysfakcja jako subiektywny stan zadowolenia; Satysfakcja z atmosfery i stosunków między ludzkich panujących w miejscu pracy; Zadowolenie z pracy pedagogicznej na tle szerszego kontekstu społecznego; Satysfakcja z pracy jako wartość. Podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-492-2
Zawiera: Część I: 1. Różnorodność kulturowa populacji więziennej: polityka karna i penitencjarna wobec skazanych cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej; Organizacyjne i kulturowe trudności wykonywania kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców. 2. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości: Przestrzenie uobecniania się różnorodności kulturowej w systemie penitencjarnych; Edukacja wielokulturowa w systemie penitencjarnym; Edukacja międzykulturowa a kultura organizacyjna systemu penitencjarnego. 3. Strukturalny model funkcjonowania systemu penitencjarnego; Reguły wprowadzania zmiany do struktury systemu. 4. Problemy praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych muzułmanów: Islamofobia medialna a potencjalne konflikty w relacjach między kulturami; Różnorodność obrzędów skazanych muzułmanów w kontekście jakości warunków odbywania kary; Dieta jako wyraz prawa do manifestowania odmienności religijnej osadzonego muzułmanina; Relacje społeczne w świecie muzułmańskim a problem interakcji z funkcjonariuszkami. Część II: 5. Metodologiczne założenia badań triangulacyjnych, diagnozujących reagowanie systemu penitencjarnego na wyzwania wielokulturowości: Rola badań triangulacyjnych w w diagnozie relacji kulturowych; Pragmatyka więzienna wobec oczekiwań wynikających z odmienności kulturowej skazanych muzułmanów. 6. Przestzenie uobecniania się zróżnicowania kulturowego w systemie penitencjarnym: Relacja między wykonawcami kary a mniejszością, czyli skazanymi muzułmanami; Wymiary aktywności funkcjonariuszy penitencjarnych wobec potrzeb kulturowych mniejszości; Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa wsparciem dla praktyki penitencjarnej. 7. W kierunku strategii uwrażliwiania w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej: Proponowane założenia uwrażliwiającej strategii edukacji wielokulturowej i międzykulturowej; Cele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej dla penitencjarystyki; Metodyczne aspekty programu edukacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-439-7
Zawiera: 1. Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej; 1.1. Definicja i rodzaje przemocy. Przemoc a agresja; 1.1.1. Agresja i przemoc w ujęciu psychologii; 1.2. Pojęcie patologii społecznej w relacji do innych terminów; 1.3. Zjawisko przemocy w rodzinie; 1.3.1. Definicja przemocy w rodzinie; 1.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie; 1.3.3. Przemoc wobec dziecka; 1.3.4. Rozmiary zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej i stosowanych środków zapobiegawczych; 1.3.5. Przemoc domowa w świetle Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego orzecznictwa sądowego; 2. Wybrane przestępstwa współistniejące z przemocą w rodzinie; 2.1. Przestępstwo znęcania się; 2.2. Przestępstwo zgwałcenia; 2.3. Zabójstwo w rodzinie; 2.4. Przestępstwa czynów lubieżnych dokonywanych na nieletnich; 3. Sprawcy przemocy domowej; 4. Ofiary przemocy domowej; 5. Policjanci wobec przemocy w rodzinie; 5.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne; 5.2. Analiza wyników badań; 5.2.1. Dane demograficzne badanych; 5.2.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocyw rodzinie; 5.2.3. Możliwości obrony ofiar przed przemocą w rodzinie; 5.3. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród policjantów; 6. Pracownicy służby zdrowia wobec przemocy w rodzinie; 6.1. Ogólne dane dotyczące badanych; 6.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocy w rodzinie; 6.3. Sposób działania badanych wobec ujawnionej przemocy w rodzinie; 6.4. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników służby zdrowia; 6.5. Skuteczność szkolenia z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie adresowanego do pracowników służby zdrowia. Prezentacja wyników badań ankietowych; 7. Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród wybranej grupy sprawców zabójstw; 7.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne; 7.2. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze; 7.2.1. Inwentarz Osobowości H.J. Eysencka w autoryzowanej adaptacji M. Choynowskiego; 7.2.2. Kwestionariusz Osobowy opracowany w Zakładzie Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie; 7.2.3. Analiza akt sądowych; 7.3. Analiza wyników badań; 7.4. Weryfikacja przyjętych hipotez; 8. Zagadnienia diagnostyczne, interwencyjne i psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie; 8.1. Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy w rodzinie; 8.2. Wybrane zagadnienia interwencyjne w sprawach przemocy w rodzinie; 8.2.1. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie – zatrzymanie; 8.2.2. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie – warunkowy dozór Policji; 8.2.3. Leczenie odwykowe sprawców przemocy domowej w rodzinie nadużywających alkoholu według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 8.3. Zagadnienia psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-473-1
Zawiera: Część I. Postawy rodzicielskie: Rozdział 1. Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka: 1.1. Relacja z rodzicem a osobowość dziecka w perspektywie wybranych badań; 1.2. Problematyka postaw (stylów) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś; 1.3. Koncepcja osobowości Johna M. Oldhama i Loisa B. Morrisa; 1.4. Problematyka i metodologia badań własnych; 1.5. Wyniki; 1.6. Interpretacja wyników. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie a decyzja o małżeństwie: 2.1. Rola rodziców w wyborze małżeńskim potomstwa; 2.2. Typy postaw wobec małżeństwa; 2.3. Typologia stylów (postaw) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś;  2.4. Problematyka i metodologia badań własnych;  2.5. Wyniki; 2.6. Interpretacja wyników. Rozdział 3. Postawy rodzicielskie a postrzeganie przez córki własnej cielesności: 3.1. Postawa akceptacji, empatii i kongruencji a kontakt pomocny w ujęciu Carla Rogersa; 3.2. Znaczenie uwarunkowań kulturowych i relacji z rodzicem dla akceptacji własnej cielesności; 3.3. Problematyka i metodologia badań własnych; 3.4. Wyniki; 3.5. Interpretacja wyników. Część II. Style przywiązania: Rozdział 4. Style przywiązania a sposoby wyrażania uczuć: 4.1. Sposoby wyrażania uczuć według Gary’ego Chapmana; 4.2. Problematyka i metodologia badań własnych; 4.3. Wyniki; 4.4. Interpretacja wyników. Rozdział 5. Style przywiązania a osobowość: 5.1. Problematyka i metodologia badań własnych; 5.2. Wyniki; 5.3. Interpretacja wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again