Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Marciniak Jarosław
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Niedziński Tomasz
(1)
Piwowarska-Reszka Magdalena
(1)
Roguska-Kikoła Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(4)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Dyskryminacja
(1)
Konflikt
(1)
Patologia społeczna
(1)
Prawo pracy
(1)
Rasizm
(1)
Stereotyp (psychol.,socjol.)
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Zawody medyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-819-0
Zawiera: I. Pojęcie i istota dyskryminacji: 1.Dyskryminacja jako zjawisko społecznej i prawne; 2.Unormowania antydyskryminacyjne w przepisach Unii Europejskiej; 3.Stosunek pomiędzy uregulowaniem zawartym w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania a normami Kodeksu pracy; 4.Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników z Konstytucji RP i orzecznictwie konstytucyjnym; 5.Prawo do cywilnoprawnej ochrony godności pracowniczej i innych dóbr osobistych pracownika według Kodeksu cywilnego w aspekcie ogólnej zasady niedyskryminacji i równego traktowania. II. Regulacja zasady niedyskryminacji w Kodeksie pracy: 1.Definicja dyskryminacji w prawie pracy; 2.Rozróżnienie pojęcia dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy; 3.Zjawisko molestowania jako forma zachowań o charakterze dyskryminacyjnym w stosunkach pracy; 4.Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie zasady równego traktowania. III. Kryteria dyskryminacji w prawie pracy: 1.Dyskryminacja ze względu na dodatkowe zatrudnienie oraz zakaz konkurencji; 2.Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, obywatelstwo; 3.Dyskryminacja ze względu na religię i wyznanie; 4.Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. IV. Obszary występowania praktyk dyskryminacyjnych w prawie pracy: 1.Dyskryminacja w zakresie nawiązania stosunku pracy; 2.Zachowania antydyskryminacyjne pracownika jako negatywne kryterium decyzji rozwiązania stosunku pracy; 3.Zakaz dyskryminacji płacowej; 4.Dyskryminacja ze względu na stosowanie kas porządkowych; 5.Zakaz dyskryminacji w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; 6.Naruszenie zasady równego traktowania w układach zbiorowych pracy. V. Dyskryminacja pracowników związanych z pracodawcą nietypowymi stosunkami zatrudnienia: 1.Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony zawieranych w celu zastępstwa pracownika; 2.Zakaz dyskryminacji przy angażowaniu pracownika przez agencję pracy tymczasowej; 3.Zakaz dyskryminacji pracowników w systemie telepracy; 4.Zakaz dyskryminacji przy świadczeniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (formy zatrudnienia pozapracowniczego); 5.Zakaz dyskryminacji członków zarządu spółki zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (możliwość zatrudnienia w ramach prawnopracowniczych); 6.Zakaz dyskryminacji przy realizacji zamówienia publicznego w kontekście stosowania klauzuli społecznej. VI. Podejmowanie działań wyrównawczych w celu zmniejszenia faktycznych nierówności: 1.Mechanizmy wyrównawcze barier zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych; 2.Dyskryminacja oraz działania wyrównawcze sytuacji faktycznej i prawnej pracownika młodocianego; 3.Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz obowiązek równego traktowania mężczyzn związany z rodzicielstwem w aspekcie działań wyrównawczych. VII. Dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji oraz prawnokarna ochrona przed dyskryminacją: 1.Przebieg postępowania sądowego w sprawach o dyskryminację; 2.Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację; 3.Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych; 4.Charakter prawny i skutki ugód w sprawach o dyskryminację; 5.Przedawnienie roszczeń o dyskryminację; 6.Wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 7.Wykorzystanie prawa karnego do ścigania sprawców czynów dyskryminacyjnych w prawie pracy. VIII. Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w ochronie równości i przeciwdziałania dyskryminacji: 1.Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich; 2.Istota instytucji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania; 3.Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy przepisów o zakazie dyskryminacji. Zakres działań antydyskryminacyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 4.Rola dialogu społecznego w procesie zwalczania dyskryminacji; 5.Uczestnictwo organizacji pozarządowej w procesie sądowym o dyskryminację; 6.Uwarunkowania finansowe związane z uczestnictwem organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-400-4
1. Mobbing: Pojęcie lobbingu; Roszczenia przysługujące ofiarom lobbingu; Pozasądowe rozwiązywanie sporów związanych z lobbingiem; przeciwdziałanie lobbingowi; 2. Dyskryminacja: Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu; Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-514-7
1. Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet- aspekty prawnomiędzynarodowe; 2. Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP; 3. Zasada równego traktowania pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę- wybrane zagadnienia; 4. Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 5. Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w systemie Europejskiej Karty Społecznej; 6. Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości; 7. Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; 8. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym; 9. Równouprawnienie stron procesu cywilnego jako realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa; 10. Nierówne traktowanie lekarzy w zakresie wynagrodzeń; 11. Subwencja ogólna i wpłata wyrównawcza jako instrumenty polityki fiskalnej państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego; 12. Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym w kontekście składek na "ubezpieczenie zdrowotne"; 13. Kwalifikacje zawodowe pracowników a problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu; 14. Dyskryminacja jako naruszenie godności ludzkiej. Na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 15. Wynagrodzenie za "pierwszą pracę" na tle zasady niedyskryminacji; 16. Negatywna wolność związkowa a zasada niedyskryminacji w zbiorowych stosunkach pracy; 17. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia- uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r.- w sprawie C-236/09; 18. Dyskryminacja w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym; 19. Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; 20. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP; 21. Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów; 22. Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji; 23. Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004- zagadnienia wybrane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919761-1-4
1. Czym jest mobbing?, 2. Podstawowe regulacje prawne, 3. Jak konflikt przeradza się w mobbing?, 4. Skutki mobbingu, 5. Mobbing a oceny pracownicze, 6. Dział personalny firmy-centrum działań antymobbingowych i zapobiegania prześladowaniom, 7. Komunikacja i procedury przeciwdziałania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again