Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(10)
Forma i typ
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Autor
Urban Bronisław
(2)
Babiuch Małgorzata
(1)
Bardziejewska Mariola (1969- )
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Brzezińska Anna (1949- )
(1)
Butcher James N
(1)
Carson Robert C
(1)
Dietrich Włodzimierz
(1)
Elliott Julian
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(1)
Kendall Philip C. (1950- )
(1)
Knapp Julie
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Mineka Susan
(1)
Myers David G
(1)
Oleszkowicz Anna
(1)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(1)
Place Maurice
(1)
Ziółkowska Beata (1967- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Młodzież
(9)
Dziecko
(5)
Osobowość
(4)
Psychologia
(3)
Psychoterapia
(3)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(3)
Autyzm
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Stres
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Zachowanie
(2)
Zespół ADHD
(2)
Agresywność
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chłopcy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziewczęta
(1)
Genetyka zachowania
(1)
Gwałt
(1)
Jakość życia
(1)
Kazirodztwo
(1)
Lecznictwo
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja
(1)
Mózg
(1)
Narkomania -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Neuropsychologia
(1)
Odżywianie
(1)
Pamięć
(1)
Paranoja
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedofilia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychopatologia
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Samookaleczenie
(1)
Schizofrenia
(1)
Spostrzeganie
(1)
Stosowana analiza zachowania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Temperament
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczucia
(1)
Urojenia
(1)
Wrażenia
(1)
Wychowanie
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zaburzenia odżywiania
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zmysły
(1)
Świadomość
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Część I: Charakterystyka buntu młodzieńczego. 1. Bunt jako zjawisko społeczne. Kontestacja. 2. Bunt indywidualny - charakterystyka zjawiska. 3. Bunt młodzieńczy jako zjawisko psychologiczne - ujęcie własne. 4. Rola buntu młodzieńczego w kształtowaniu się poczucia tożsamości. Część II: Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania buntu młodzieńczego. 1. Bunt młodzieńczy a Wielka Piątka i temperament. 2. Bunt młodzieńczy a sposób przeżywania siebie w okresie adolescencji. 3. Pozytywne i negatywne aspekty buntu i ich uwarunkowania w świetle badań empirycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część I: Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i przestępczości młodzieży. Kilka uwag o genezie patologicznych form zachowania się współczesnej młodzieży; Dysocjalność we wczesnym dzieciństwie a zachowania przestępcze młodzieży; Wybrane metodologiczne trudności w diagnozowaniu antyspołecznych zaburzeń osobowości; Rozumienie genezy zaburzeń zachowania z perspektywy współczesnych koncepcji osobowości dziecka; Wybrane korelaty osobowościowe wykolejenia przestępczego u młodocianych; Zaburzenia osobowości u młodzieży - psychopatia i socjopatia; W poszukiwaniu tożsamości - od agresji potencjalnej do destruktywności; Zapotrzebowanie na stymulację u młodzieży niedostosowanej; Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych; Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych; Psychospołeczne uwarunkowania zachowań aspołecznych nieletnich sprawców przestępstw z użyciem agresji; Zachowania agresywne a lęk u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Standardy aprobowania przez młodzież różnych form agresji interpersonalnej; Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne wśród młodzieży licealnej); Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej; Wykolejenie obyczajowo-przestępcze nieletnich dziewcząt w świetle czynników osobowościowych i środowiskowych; Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie. 1. Udzielanie pomocy - podstawy. 3. Odmowa chodzenia do szkoły. 4. Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa. 5. Zaburzenia łaknienia. 6. Sytuacje traumatyczne i stresowe. 7. Nieposłuszeństwo i sprzeciw dzieci. 8. Zachowania destrukcyjne w klasie i szkole. 9. Nadużywanie narkotyków. 10. Depresja u dzieci. 11. Dysleksja. Słowniczek. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
DVD
W koszyku
Zawiera: CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PROGRAMU TERAPII 1. Wprowadzenie do programu terapii SAZ 2. Przewodnik po programie terapii 3. Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ 4. Program terapii SAZ – jak stosować AZ 5. Strategie nauczania 6. Gromadzenie i zapisywanie danych 7. Sporządzanie wykresów 8. Tworzenie środowiska SAZ CZĘŚĆ II. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 9. Umiejętności wzrokowo-przestrzenne 10. Pragmatyczne umiejętności językowe i umiejętności społeczne 11. Umiejętności szkolne 12. Umiejętności związane z funkcjami wykonawczymi 13. Umiejętności zachowaniem i regulacją emocji 14. Umiejętności zawodowe 15. Umiejętności społeczne/związane z zabawą 16. Umiejętności związane z samoobsługą; Bibliografia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Krytyczne myślenie dzięki wiedzy psychologicznej, 2. Neurotyka, genetyka i zachowanie, 3. Rozwijające się dziecko, 4. Adolescencja i dorosłość, 5. Wrażenia, 6. Spostrzeganie, 7. Stany świadomości, 8. Uczenie się, 9. Pamięć, 10. Myślenie i język, 11. Inteligencja, 12. Motywacja, 13. Emocje, 14. Osobowość, 15. Zaburzenia psychiczne, 16. Terapia, 17. Stres a zdrowie, 18. Psychologia społeczna
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
11. Odmienność, dysfunkcje i wykorzystywanie seksualne, 12. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe, 13. Zaburzenia po uszkodzeniu mózgu i inne mechanizmy upośledzenia funkcji poznawczych, 14. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, 15. Ocena kliniczna, 16. Biologiczne metody leczenia, 17. Terapie psychologiczne, 18. Współczesne problemy leczenia zaburzeń psychicznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Poznawanie dzieci; 2. Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego; 3. Specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu dzieciństwa; 4. Zaburzenia zachowania; 5. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi; 6. Zaburzenia lękowe; 7. Depresja; 8. Zaburzenia odżywiania; 9. Upośledzenie umysłowe i zaburzenia uczenia się (zaburzenia umiejętności szkolnych); 10. Całościowe zaburzenia rozwojowe; 11. Tiki i zaburzenia wydalania; 12. Pytania do rozważenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Czynniki biologiczne, osobowościowe i społeczne jako predyktory zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży: Dobrostan psychiczny adolescenta w obliczu realizacji rozwojowych zadań społecznych; Temperament jako wyznacznik strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji społecznego nacisku; Sposoby reagowania młodzieży na presję społeczną jako funkcja różnic indywidualnych w oporowości psychologicznej oraz źródła presji; Osobowościowe dyskryminanty strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych; Wybrane osobowościowe uwarunkowania trudności doświadczonych przez studentów pierwszego roku; Neurobehawioralne rozhamowanie a postawy młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych w kontekście postaw wychowawczych rodziców; Komunikacja rodziców z młodzieżą- przegląd badań nad zagadnieniem; Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu; 2. Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu: Biologiczne, psychologiczne i społeczne podłoże a kontrola i profilaktyka zachowań agresywnych; Wagary jako forma niedostosowania społecznego młodzieży- próba rozwiązania problemu; Zachowania dzieci nieśmiałych w trudnej sytuacji społecznej- diagnoza i korygowanie; Specyfika trudnych sytuacji społecznych w relacji uczeń- nauczyciel w procesie diagnozy zaburzeń socjalizacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp; Część pierwsza Wielowymiarowa natura zaburzeń w zachowaniu; Rozdział I Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży; 1. Pojęcie zaburzenia w zachowaniu; 2. Psychiatryczne ujęcie zaburzeń w zachowaniu; 3. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w kryminologii i pedagogice resocjalizacyjnej; 4. Uściślenie kryteriów niedostosowania społecznego; Rozdział II Zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach teoretycznych; 1. Teorie organiczne; 2. Tradycja psychoanalityczna i interpretacja psychodynamiczna; 3. Perspektywa behawiorystyczna; 4. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w perspektywie socjologicznej; 5. Zaburzenia w zachowaniu jako zakłócenie układu ekologicznego; 6. Zaburzenie w zachowaniu – niedostosowanie społeczne jako zjawisko kulturowe; Rozdział III Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu; 1. Ogólne zasady i funkcje diagnozy zaburzeń w zachowaniu; 2. Diagnoza zaburzeń w zachowaniu – niedostosowania społecznego młodzieży w kontekście badań pedagogicznych; 3. Obserwacja w środowisku szkolnym jako podstawa diagnozy; 4. Narzędzia obserwacji: arkusz obserwacyjny Thomasa M. Achenbacha; 5. Problemy typologii zaburzeń w zachowaniu – niedostosowania społecznego; 6. Zachowania internalizacyjne i eksternalizacyjne jako typy zaburzeń w zachowaniu. Klasyfikacja T. M. Achenbacha; Część druga Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych; Rozdział I Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Rola czynników osobowościowych; 1. Powiązania wczesnych zachowań antyspołecznych z przestępczością; 2. Osobowościowe determinanty przestępczości. Koncepcja „przestępczego rdzenia osobowości”; 3. Problem stałości i ciągłości zachowań antyspołecznych; Rozdział II Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego; 1. Zmienne środowiskowe jako predyktory przestępczości; 2. Kryteria popularności i statusu społecznego dzieci zaburzonych w grupie rówieśniczej; 3. Rodzaje zaburzeń a popularność w grupie; 4. Samoocena a rodzaj zaburzenia i popularność; 5. Zaburzenia w zachowaniu a relacje interpersonalne w grupie; 6. Popularność dzieci zaburzonych w grupie rówieśniczej – próba empirycznej weryfikacji w badaniach własnych; 7. Podobieństwo cech osobowościowych i typy środowisk jako wyznaczniki interakcji; 8. Wzmacniający wpływ środowiska lokalnego na rodzinne czynniki ryzyka; Rozdział III Deprywacja potrzeby przynależności jako predyktor zachowań antyspołecznych; 1. Przyjaźń w okresie dzieciństwa a problemy przystosowania w dorosłym okresie życia; 2. Zależność od innych jako konsekwencja zaburzeń w zachowaniu; 3. Teoretyczne modele zależności; 4. Rola wsparcia społecznego w usamodzielnianiu jednostek zależnych; Rozdział IV Rodzina jako źródło zachowań dewiacyjnych; 1. Problemy diagnozy uwarunkowań rodzinnych; 2. Typy kontroli rodzicielskiej a zachowania dewiacyjne dzieci; 3. Rola rodziny w rozwoju samokontroli dziecka; Część trzecia Rozmiary i rodzaje zaburzeń w zachowaniu oraz przestępczości współczesnej młodzieży; Rozdział I Zachowania dewiacyjne w świetle badań empirycznych; 1. Rozmiary i rodzaje zaburzeń w zachowaniu młodzieży; 2. Rozmiary zaburzeń w zachowaniu w naturalnych środowiskach wychowawczych; 3. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży; 4. Poczucie bezpieczeństwa w szkole; Rozdział II Rozmiary, rodzaje i dynamika współczesnej przestępczości młodzieży; 1. Rozmiary przestępczości młodzieży polskiej pod koniec XX wieku; 2. Główne rodzaje i kategorie przestępstw; 3. Inne rodzaje patologii wśród młodzieży; 4. Terytorialne zróżnicowanie przestępczości młodzieży; Rozdział III Teoria napięcia jako próba interpretacji współczesnej przestępczości młodzieży; 1. Teoria napięcia w ujęciu Roberta Agnewa; 2. Główne typy napięcia; 3. Związek między napięciem a przestępczością; 4. Strategie adaptacji do napięcia; 5. Możliwości przewidywania wyboru przestępczych i nieprzestępczych strategii adaptacji; 6. Empiryczna weryfikacja teorii napięcia; Zakończenie; Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3; Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temperament jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania w okresie adolescencji; Poczucie jakości życia a zaburzenia zachowania u chłopców we wczesnej fazie okresu dorastania; Poczucie jakości życia a zaburzenia zachowania w późnej fazie okresu dorastania; Strategie radzenia sobie ze stresem a zaburzenia zachowania u chłopców niedostosowanych społecznie w okresie późnej adolescencji; Poziom rozwoju poznawczego i stadium rozwoju moralnego a zaburzenia zachowania u chłopców w późnej fazie dorastania; Specyfika stadium adolescencji jako kontekst ekspresji "anorexia nervosa"; Doświadczanie ciała w adolescencji i jego znaczenie dla genezy samookaleczeń u dziewcząt i kobiet; Podstawy postwencji samobójstw w szkołach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej