23394
Brak okładki
Książka
W koszyku
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Orzecznictwo przy zagadnieniach
Uwaga dotycząca zawartości
Zawiera: Wstęp Wykaz skrótów CZĘŚĆ 1 Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy 1.1. Uwagi ogólne . 1.2. Katalog źródeł prawa pracy 1.2.1. Konstytucja 1.2.2. Ustawy 1.2.3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe 1.2.4. Układy zbiorowe pracy 1.2.4.1. Układ jako źródło prawa pracy 1.2.4.2. Postanowienia układu 1.2.4.3. Zawarcie układu 1.2.4.4. Rejestracja układu 1.2.4.5. Wejście w życie układu 1.2.4.6. Skutek niezgodności z prawem postanowień układu 1.2.4.7. Hierarchia obowiązywania układów 1.2.5. Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie 1.2.6. Regulaminy 1.2.7. Statuty Zagadnienie 2. Podstawowe zasady prawa pracy wyrażone w Kodeksie pracy 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Zasada prawa do pracy 2.3. Zasada swobody pracy 2.4. Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych 2.5. Zasada równouprawnienia pracowników 2.6. Zasada niedyskryminacji 2.7. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia 2.8. Zasada prawa do wypoczynku 2.9. Zasada zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 2.10. Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników 2.11. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 2.12. Zasada korzystności 2.13. Zasada swobody zrzeszania się pracowników i pracodawców 2.14. Zasada udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy 2.15. Zasada trwałości stosunku pracy Zagadnienie 3. Stosunek pracy 3.1. Podstawy nawiązania stosunku pracy 3.1.1. Umowa o pracę 3.1.1.1. Umowa na okres próbny 3.1.1.2. Umowa na czas określony 3.1.1.3. Umowa na czas nieokreślony 3.1.1.4. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej 3.1.2. Powołanie 3.1.3. Wybór 3.1.4. Mianowanie 3.1.5. Spółdzielcza umowa o pracę 3.2. Pojęcie pracownika i jego zdolność nawiązania stosunku pracy 3.2.1. Pojęcie pracownika 3.2.2. Zdolność nawiązania stosunku pracy 3.3. Umowa przedwstępna 3.4. Dane osobowe pracownika 3.5. Obowiązek informacyjny pracodawcy 3.6. Cechy istotne stosunku pracy Zagadnienie 4. Ustanie stosunku pracy 4.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę 4.1.1. Uwagi ogólne 4.1.2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 4.1.2.1. Pojęcie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i okresy wypowiedzenia 4.1.2.2. Zastosowanie krótszego lub dłuższego niż wymagany okresu wypowiedzenia 4.1.2.3. Dni wolne na poszukiwanie pracy 4.1.2.4. Konsultacja związkowa 4.1.2.5. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 4.1.3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 4.1.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 4.1.3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 4.1.4. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 4.2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienie grupowe) 4.2.1. Uwagi ogólne 4.2.2. Liczba zwalnianych pracowników 4.2.3. Konsultacja ze związkami zawodowymi oraz obowiązek informacyjny 4.2.4. Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego 4.2.5. Ponowne zawiadomienie urzędu pracy 4.2.6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umów o pracę 4.3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika 4.4. Treść oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia 4.5. Wygaśnięcie umowy o pracę Zagadnienie 5. Modyfikacja treści stosunku pracy 5.1. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 5.1.1. Materialnoprawny charakter przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę 5.1.2. Wliczenie poprzedniego okresu zatrudnienia 5.1.3. Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie indywidualnego prawa pracy 5.1.3.1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę 5.1.3.2. Obowiązek informacyjny pracodawców 5.1.3.3. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 5.1.3.4. Możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika 5.1.4. Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie zbiorowego prawa pracy 5.1.4.1. Obowiązek informacyjny pracodawców 5.1.4.2. Stosowanie postanowień zawartego układu zbiorowego pracy 5.2. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę 5.3. Wypowiedzenie zmieniające Zagadnienie 6. Telepraca 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Uzgodnienie warunków stosowania telepracy 6.3. Obowiązki pracodawcy 6.3.1. Dostarczenie sprzętu 6.3.2. Określenie zasad ochrony danych 6.3.3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 6.3.4. Obowiązek informacyjny 6.4. Odrębne uzgodnienie kwestii związanych z wykonywaniem pracy w formie telepracy 6.5. Czynności kontrolne 6.6. Możliwość zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy 6.7. Zakaz dyskryminacji 6.8. Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pracujących w formie telepracy Zagadnienie 7. Obowiązki stron stosunku pracy 7.1. Podstawowe obowiązki pracownika 7.1.1. Uwagi ogólne 7.1.2. Ogólny obowiązek pracownika wynikający z istoty stosunku pracy 7.1.2.1. Obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy 7.1.2.2. Obowiązek przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku 7.1.2.3. Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych 7.1.2.4. Obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę 7.1.2.5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach 7.1.2.6. Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 7.1.3. Pozostałe obowiązki pracownika 7.1.4. Skutki naruszenia obowiązków pracowniczych 7.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy 7.2.1. Uwagi ogólne 7.2.2. Obowiązek poniesienia kosztów wstępnych badań lekarskich 7.2.3. Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą 7.2.4. Obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami 7.2.5. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji 7.2.6. Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy 7.2.7. Obowiązek stwarzania pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy 7.2.8. Obowiązki związane z organizacją pracy 7.2.9. Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 7.2.10. Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia 7.2.11. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 7.2.12. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników 7.2.13. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy 7.2.14. Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy 7.2.15. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 7.2.16. Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika 7.2.17. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi 7.2.18. Obowiązek wydania świadectwa pracy 7.2.18.1. Sposób i tryb wydania świadectwa pracy 7.2.18.2. Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy 7.2.19. Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy 7.2.20. Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej 7.2.21. Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej 7.3. Obowiązki związane z wystąpieniem wypadku przy pracy i choroby zawodowej 7.3.1. Definicja wypadku przy pracy 7.3.2. Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem wypadku przy pracy 7.3.3. Definicja choroby zawodowej 7.3.4. Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem choroby zawodowej Zagadnienie 8. Wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy 8.1. Problematyka prawa do wynagrodzenia 8.1.1. Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną a klauzula zasad współżycia społecznego 8.1.2. Wynagrodzenie a zasada swobody umów 8.2. Pojęcie godziwego wynagrodzenia 8.3. Ekwiwalentność wynagrodzenia za pracę 8.4. Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości 8.5. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia 8.5.1. Uwagi ogólne 8.5.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 8.5.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby 8.5.4. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę 8.6. Prawo do wynagrodzenia pomimo nieświadczenia pracy 8.7. Termin, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia 8.8. Potrącenia z wynagrodzenia 8.9. Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia 8.10. Regulamin wynagradzania 8.11. Składniki wynagrodzenia za pracę 8.11.1. Uwagi ogólne 8.11.2. Wynagrodzenie „netto” i wynagrodzenie „brutto” 8.11.3. Wynagrodzenie zasadnicze 8.11.4. Premia 8.11.5. Premia a nagroda 8.11.6. Dodatki 8.11.7. Gratyfikacja jubileuszowa 8.11.8. Deputaty 8.12. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na postawie umów cywilnoprawnych 8.13. Odprawa pośmiertna 8.13.1. Przesłanki nabycia prawa do odprawy pośmiertnej 8.13.2. Wysokość świadczenia 8.13.3. Uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej 8.13.4. Wliczenie okresu zatrudnienia w związku z art. 231 KP 8.13.5. Pokrycie należności przez świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie 8.14. Odprawa rentowa (emerytalna) Zagadnienie 9. Czas pracy 9.1. Czas pracy 9.2. Definicja wymiaru czasu pracy i podstawowe okresy odpoczynku 9.3. Definicja norm czasu pracy 9.4. Definicja rozkładu czasu pracy 9.5. Systemy czasu pracy 9.5.1. Uwagi ogólne 9.5.2. System „klasycznego” równoważnego czasu pracy 9.5.3. Dozór urządzeń 9.5.4. Pilnowanie mienia 9.5.5. Praca w ruchu ciągłym 9.5.6. System przerywanego czasu pracy 9.5.7. System zadaniowego czasu pracy 9.5.8. System skróconego tygodnia pracy 9.5.9. System pracy „weekendowo-świątecznej” 9.5.10. Przedłużenie okresu rozliczeniowego w ramach danego systemu czasu pracy 9.5.11. Praca zmianowa 9.5.12. Konieczność zapewnienia dni wolnych od pracy 9.5.13. Praca powyżej 8 godzin na dobę w okolicznościach przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń oraz w przypadku pracownic w ciąży lub pracowników opiekujących się dzieckiem 9.6. Ogólne pojęcie oraz maksymalny limit godzin nadliczbowych 9.6.1. Pojęcie „nadgodzin” 9.6.2. Limit godzin nadliczbowych 9.6.3. Obejście prawa w zakresie świadczenia godzin nadliczbowych 9.7. Dyżur 9.8. Przerwy w pracy 9.8.1. Wliczenie przerw do czasu pracy 9.8.2. Przerwa obowiązkowa 9.8.3. Przerwa fakultatywna 9.8.4. Przerwa na karmienie piersią 9.9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy 9.9.1. Uwagi ogólne 9.9.2. Odpoczynek dobowy 9.9.3. Odpoczynek tygodniowy 9.10. Skrócenie norm czasu pracy 9.11. Praca w porze nocnej 9.12. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta 9.12.1. Uwagi ogólne 9.12.2. Katalog przypadków dozwolonej pracy w niedziele i święta 9.12.3. Obowiązki pracodawcy 9.12.4. Wolna niedziela 9.12.5. Praca w placówkach handlowych 9.13. Ewidencja czasu pracy Zagadnienie 10. Urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy 10.1. Urlop wypoczynkowy 11.1.1. Nabycie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych 10.1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 10.1.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy 10.1.4. Okresy podlegające wliczeniu do pełnego stażu pracy 10.1.5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego 10.1.6. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i przesunięcie terminu urlopu 10.1.6.1. Odwołanie z urlopu 10.1.6.2. Przesunięcie terminu urlopu 10.1.7. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w czasie wypowiedzenia umowy o pracę 10.1.8. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 10.1.9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 10.2. Urlop na żądanie 10.2.1. Charakter prawny urlopu „na żądanie” 10.2.2. Odmowa udzielenia urlopu „na żądanie” na skutek złożenia spóźnionego wniosku 10.3. Urlop proporcjonalny 10.4. Urlop szkoleniowy 10.4.1. Uwagi ogólne 10.4.2. Wymiar urlopu szkoleniowego 10.5. Urlop macierzyński 10.5.1. Uwagi ogólne 10.5.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego 10.5.3. Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego 10.5.4. Szczególna sytuacja pracownicy przebywającej w szpitalu 10.5.5. Zgon matki dziecka 10.5.6. Porzucenie dziecka 10.5.7. Niemożność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym 10.5.8. Urodzenie dziecka martwego lub zgon dziecka 10.5.9. Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej 10.5.10. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 10.6. Urlop rodzicielski 10.6.1. Uwagi ogólne 10.6.2. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego 10.7. Urlop ojcowski 10.8. Urlop wychowawczy 10.9. Uprawnienia pracowników związane z przysposobieniem dziecka 10.10. Gwarancja zatrudnienia po zakończeniu urlopu 10.10.1. Urlop macierzyński, rodzicielski i inne 10.10.2. Urlop wychowawczy 10.11. Urlop bezpłatny Zagadnienie 11. Odpowiedzialność porządkowa oraz materialna pracownika 11.1. Odpowiedzialność porządkowa 11.1.1. Sytuacje uzasadniające odpowiedzialność porządkową oraz katalog kar 11.1.2. Zastosowanie kary porządkowej 11.1.3. Obowiązek informacyjny pracodawcy 11.1.4. Sprzeciw 11.1.5. Zatarcie 11.1.6. Wyrządzenie szkody pracodawcy a odpowiedzialność porządkowa 11.2. Odpowiedzialność materialna 11.2.1. Uwagi ogólne 11.2.2. Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieumyślnie 11.2.3. Weksel na zabezpieczenie roszczeń pracodawcy 11.2.4. Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie 11.2.5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej 11.2.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym 11.2.6.1. Odpowiedzialność wspólna 11.2.6.2. Obrona pracownika w przypadku dochodzenia przez pracodawcę roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym 11.2.7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku pracowników Zagadnienie 12. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 12.1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach KP 12.1.1. Katalog wykroczeń, których może dopuścić się tylko pracodawca lub osoby działające w jego imieniu 12.1.2. Katalog wykroczeń, których może dopuścić się osoba zobowiązana do realizowania wskazanych uprawnień pracowniczych 12.1.3. Wykroczenia, które może popełnić osoba będąca odpowiedzialną za stan BHP oraz osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami 12.1.4. Wykroczenia, które może popełnić osoba działająca wbrew określonym obowiązkom 12.1.5. Wykroczenie, które może popełnić osoba, do której adresowany jest nakaz inspektora pracy 12.1.6. Wykroczenie, które może popełnić osoba utrudniająca działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy 12.1.7. Wykroczenie, które może popełnić osoba dopuszczająca do pracy małoletniego poniżej 16. roku życia 12.2. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach innych ustaw Zagadnienie 13. Ochrona trwałości stosunku pracy 13.1. Uwagi ogólne 13.2. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy 13.2.1. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 13.2.2. Uzasadnienie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 13.3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży 13.3.1. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem bez wypowiedzenia umowy o pracę 13.3.2. Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu 13.3.3. Sytuacja pracownicy w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy 13.4. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym 13.5. Ochrona pracowników w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy 13.6. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych (art. 32 ZwZawU) 13.6.1. Katalog osób objętych ochroną 13.6.2. Członkowie zarządu oraz inne osoby upoważnione do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy 13.6.3. Osoby wskazane uchwałą komitetu założycielskiego 13.6.4. Osoby pełniące z wyboru funkcje związkowe poza zakładową organizacją związkową Zagadnienie 14. Polubowne rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy 14.1. Uwagi ogólne 14.2. Postępowanie przed komisją pojednawczą 14.2.1. Organizowanie komisji pojednawczej 14.2.2. Wszczęcie postępowania 14.2.3. Zespoły komisji pojednawczej 14.2.4. Czas działania komisji pojednawczej 14.2.5. Ugoda zawarta przed komisją pojednawczą 14.2.6. Prawo żądania uznania ugody za bezskuteczną 14.3. Postępowanie mediacyjne 14.3.1. Uwagi ogólne 14.3.2. Brak jawności postępowania mediacyjnego 14.3.3. Sylwetka mediatora 14.3.4. Wszczęcie mediacji 14.3.5. Ugoda zawarta przed mediatorem 14.4. Postępowanie pojednawcze 14.5. Ugoda pozasądowa Zagadnienie 15. Szczególne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS CoV-2 15.1. Uwagi ogólne 15.2. Stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia 15.3. Czas pracy 15.3.1. Obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 15.3.2. Elastyczne zasady ustalania czasu pracy i równoważny system czasu pracy 15.4. Praca zdalna 15.5. Zaległy urlop wypoczynkowy 15.6. Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych 15.7. Świadczenie postojowe 15.8. Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 15.9. Umowy o zakazie konkurencji 15.10. Pracownicy młodociani 15.11. Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g KoronawirusU) Zagadnienie 16. Terminy i przedawnienie w prawie pracy 16.1. Charakter terminów występujących w prawie pracy 16.2. Szczególne terminy wnoszenia odwołań w sprawach pracowniczych 16.3. Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy 16.3.1. Uwagi ogólne 16.3.2. Terminy przedawnienia 16.4. Zawieszenie biegu przedawnienia 16.5. Przerwanie biegu przedawnienia Zagadnienie 17. Oświadczenia woli w prawie pracy 17.1. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego 17.2. Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia a wady oświadczenia woli 17.2.1. Uwagi ogólne 17.2.2. Oświadczenie woli 17.2.3. Brak świadomości lub swobody 17.2.4. Błąd 17.2.5. Groźba 17.2.6. Podstęp 17.2.7. Pozorność Zagadnienie 18. Zatrudnienie młodocianych 18.1. Uwagi ogólne 18.2. Pojęcie pracownika młodocianego 18.3. Przesłanki zatrudnienia 18.4. Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego 18.5. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 18.6. Regulacje ochronne 18.6.1. Uwagi ogólne 18.6.2. Nauka w szkole 18.6.3. Ochrona zdrowia 18.6.4. Wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego. Czas pracy młodocianego 18.6.5. Przypadki, w których nie wolno zatrudniać młodocianych 18.6.6. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego Zagadnienie 19. Mobbing i dyskryminacja 19.1. Mobbing 19.1.1. Pojęcie mobbingu 19.1.2. Osoby, które mogą dopuścić się mobbingu 19.1.3. Przejawy mobbingu 19.1.4. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu 19.1.5. Dochodzenie roszczeń przez osobę będącą pracownikiem 19.1.6. Dochodzenie roszczeń przez osobę niebędącą pracownikiem 19.1.7. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi 19.2. Dyskryminacja 19.2.1. Pojęcie dyskryminacji 19.2.2. Dyskryminacja bezpośrednia 19.2.3. Dyskryminacja pośrednia 19.2.4. Roszczenia pracownika z tytułu dyskryminacji 19.2.5. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację 19.2.6. Zakaz nierównego traktowania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 19.3. Molestowanie 19.3.1. Pojęcie molestowania 19.3.2. Roszczenia pracownika z tytułu molestowania 19.4. Molestowanie a mobbing Zagadnienie 20. Zakaz konkurencji w prawie pracy 20.1. Uwagi ogólne 20.2. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 20.3. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zagadnienie 21. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 21.1. Uwagi ogólne 21.2. Obowiązki pracodawcy 21.2.1. Podstawowe obowiązki 21.2.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia 21.2.3. Obowiązki pracodawcy dotyczące szkoleń z zakresu BHP 21.2.4. Obowiązki pracodawcy dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 21.2.5. Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP 21.3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami 21.4. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP 21.5. Prawa i obowiązki pracownika 21.5.1. Prawa pracownika związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 21.5.2. Podstawowe obowiązki pracownika CZĘŚĆ 2 Kazus 1. Negatywne stanowisko związku zawodowego w sprawie regulaminu wynagradzania Kazus 2. Hierarchia źródeł prawa pracy Kazus 3. Nawiązanie stosunku pracy Kazus 4. Zawarcie umowy o pracę na okres próbny i jej natychmiastowe wypowiedzenie Kazus 5. Zgoda związku zawodowego na rozwiązanie umowy o pracę Kazus 6. Wypowiedzenie zmieniające – utrata zaufania Kazus 7. Rozwiązanie umowy o pracę – ciężkie naruszenie obowiązków pracownika Kazus 8. Powstanie stosunku pracy a iluzoryczny udział drugiego wspólnika Kazus 9. Ustalenie stosunku pracy Kazus 10. Umowa o pracę na czas zastępstwa Kazus 11. Umowa przedwstępna Kazus 12. Pracodawca w upadłości (zwolnienie grupowe) Kazus 13. Zwolnienie przez doręczenie świadectwa pracy Kazus 14. Wynagrodzenie nienależne – obowiązek zwrotu Kazus 15. Wynagrodzenie jako tajemnica przedsiębiorstwa Kazus 16. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Kazus 17. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Kazus 18. Powierzenie innej pracy (art. 42 KP) Kazus 19. Dyskryminacja w zatrudnieniu – wiek pracownika Kazus 20. Molestowanie seksualne Kazus 21. Umyślne wyrządzenie szkody Kazus 22. Odpowiedzialność materialna pracownika działającego w granicach dopuszczalnego ryzyka Kazus 23. Limit godzin nadliczbowych Kazus 24. Przywrócenie do pracy Kazus 25. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy Kazus 26. Działalność gospodarcza związku zawodowego Kazus 27. Narażenie pracownika na niebezpieczeństwo Kazus 28. Koronawirus – dofinansowanie wynagrodzeń za pracę (art. 15g KoronawirusU) Kazus 29. Koronawirus – zwrot dofinansowania do wynagrodzenia za pracę (art. 15gg KoronawirusU) Kazus 30. Koronawirus – ograniczenie wysokości odprawy (art. 15gd KoronawirusU)
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej