23394
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Zawiera: Wykaz skrótów Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Pytanie 1–14 Rozdział II. Modele własności Pytanie 15–18 Rozdział III. Treść i wykonywanie prawa własności Pytanie 19–24 Rozdział IV. Nabycie i utrata prawa własności Pytanie 25–40 Rozdział V. Współwłasność Pytanie 41–49 Rozdział VI. Własność lokali Pytanie 50–54 Rozdział VII. Ochrona własności Pytanie 55–61 Rozdział VIII. Użytkowanie wieczyste Pytanie 62–64 Rozdział IX. Prawa rzeczowe ograniczone – przepisy ogólne Pytanie 65–69 Rozdział X. Użytkowanie Pytanie 70–73 Rozdział XI. Służebności Pytanie 74–80 Rozdział XII. Spółdzielcze prawo do lokalu Pytanie 81–84 Rozdział XIII. Hipoteka Pytanie 85–93 VI Spis treści Rozdział XIV. Zastaw Pytanie 94–99 Rozdział XV. Posiadanie Pytanie 100–109 Rozdział XVI. Księgi wieczyste Pytanie 110–118 Część B. Kazusy Kazus 1. Odwołanie darowizny nieruchomości a jego skutki Kazus 2. Zlecenie nabycia nieruchomości Kazus 3. Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie Kazus 4. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego Kazus 5. Ochrona posiadania Kazus 6. Roszczenia wynikające z korzystania z cudzej nieruchomości Kazus 7. Przesłanki wygaśnięcia służebności Kazus 8. Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie Kazus 9. Przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznej Kazus 10. Odrębna własność lokalu Kazus 11. Zniesienie współwłasności i rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami Kazus 12. Ochrona negatoryjna. Nabycie służebności w drodze zasiedzenia Kazus 13. Nabycie przez zasiedzenie udziału w prawie i odrębnej własności lokalu Kazus 14. Wpływ zniesienia współwłasności na prawa obciążające rzecz wspólną i udziały współwłaścicieli Część C. Tablice Tablica 1. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym Tablica 2. Prawa rzeczowe (bezwzględne) a prawa względne Tablica 3. Mienie Tablica 4. Własność prywatna a własność publiczna Tablica 5. Klasyfikacja rzeczy Tablica 6. Rodzaje nieruchomości Tablica 7. Część składowa a przynależność Tablica 8. Część składowa rzeczy Tablica 9. Przynależność Tablica 10. Rodzaje pożytków Tablica 11. Rodzaje pożytków Tablica 12. Podział immisji Tablica 13. Immisje Tablica 14. Akcesja rzeczy ruchomych Tablica 15. Rodzaje praw rzeczowych Tablica 16. Treść prawa własności rzeczy Tablica 17. Stosunki graniczne Tablica 18. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowym Tablica 19. Zdarzenia prawne powodujące nabycie prawa własności rzeczy Tablica 20. Nabycie pierwotne a nabycie pochodne prawa własności Tablica 21. Granice prawa własności Tablica 22. Prawo do rozporządzania rzeczą Tablica 23. Zasady przenoszenia własności nieruchomości Tablica 24. Zasady nabywania nieruchomości rolnych Tablica 25. Porównanie zasiedzenia własności nieruchomości i rzeczy ruchomej Tablica 26. Zasiedzenie prawa własności nieruchomości Tablica 27. Zasiedzenie prawa własności rzeczy ruchomych Tablica 28. Porównanie rodzajów nakładów na rzecz Tablica 29. Rozliczenia między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy z tytułu poczynionych nakładów Tablica 30. Porównanie środków ochrony prawa własności Tablica 31. Ochrona własności Tablica 32. Roszczenia uzupełniające Tablica 33. Konstytutywne cechy współwłasności Tablica 34. Porównanie współwłasności w częściach ułamkowych i współwłasności łącznej Tablica 35. Rodzaje zarządu rzeczą wspólną Tablica 36. Podmioty podejmujące poszczególne czynności zarządu rzeczą wspólną Tablica 37. Czynności zarządu rzeczą wspólną i podmioty uprawnione do ich podejmowania Tablica 38. Sposoby zarządu nieruchomością wspólną Tablica 39. Zarząd ustawowy we wspólnotach mieszkaniowych Tablica 40. Tryby zniesienia współwłasności Tablica 41. Sposoby zniesienia współwłasności Tablica 42. Wywłaszczenie nieruchomości Tablica 43. Charakterystyka użytkowania wieczystego Tablica 44. Treść prawa użytkowania wieczystego Tablica 45. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Tablica 46. Samoistne a akcesoryjne ograniczone prawa rzeczowe Tablica 47. Podział ograniczonych praw rzeczowych ze względu na treść i funkcje Tablica 48. Sposoby powstania ograniczonych praw rzeczowych Tablica 49. Sposoby wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych Tablica 50. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości Tablica 51. Kolejność zasad pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych Tablica 52. Rodzaje użytkowania Tablica 53. Podstawowe różnice pomiędzy użytkowaniem ,,kodeksowym” a użytkowaniem ustanowionym w ramach umowy timeshare Tablica 54. Podział służebności Tablica 55. Służebności czynne a służebności bierne Tablica 56. Służebność a podział nieruchomości Tablica 57. Służebności gruntowe a służebności osobiste Tablica 58. Zasiedzenie służebności gruntowej Tablica 59. Porównanie zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego Tablica 60. Uprawnienia składające się na treść zastawu Tablica 61. Charakterystyka zastawu umownego i ustawowego Tablica 62. Przedmiot hipoteki Tablica 63. Uprawnienia składające się na treść hipoteki Tablica 64. Rodzaje hipoteki Tablica 65. Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu Tablica 66. Porównanie własnościowego prawa do lokalu, lokatorskiego prawa do lokalu i odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej Tablica 67. Struktura posiadania Tablica 68. Porównanie posiadania samoistnego, posiadania zależnego, dzierżenia oraz władztwa prekaryjnego Tablica 69. Posiadacz samoistny a posiadacz zależny Tablica 70. Domniemania związane z posiadaniem Tablica 71. Porównanie sytuacji prawnej posiadacza rzeczy Tablica 72. Obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej i złej wierze Tablica 73. Porównanie ochrony posesoryjnej i petytoryjnej Tablica 74. Środki ochrony posiadania Tablica 75. Struktura księgi wieczystej Tablica 76. Prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej Tablica 77. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych Tablica 78. Deklaratoryjne a konstytutywne wpisy w księdze wieczystej Tablica 79. Konstytutywny wpis w księdze wieczystej Tablica 80. Tymczasowe a ostateczne wpisy w księdze wieczystej Tablica 81. Przesłanki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych Tablica 82. Wyłączenie działania zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych Tablica 83. Przesłanki powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Tablica 84. Ważniejsze terminy prawa rzeczowego Tablica 85. Ważniejsze terminy przedawnienia w prawie rzeczowym Część D. Testy Test 1. Własność – przepisy ogólne, treść i wykonywanie własności Test 2. Przeniesienie własności i zasiedzenie oraz inne wypadki nabycia i utraty własności Test 3. Współwłasność Test 4. Ochrona własności oraz użytkowanie wieczyste Test 5. Prawa rzeczowe ograniczone – przepisy ogólne oraz użytkowanie Test 6. Służebności gruntowe i osobiste Test 7. Zastaw na rzeczach ruchomych i na prawach Test 8. Posiadanie Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again