23394
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Orzecznictwo przy rozdziałach.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp Wykaz skrótów CZĘŚĆ 1. Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa 1.1.2. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa 1.1.3. Okres wyczekiwania na zawarcie małżeństwa 1.1.4. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1.1.5. Okoliczności uzasadniające odmowę przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1.2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym 1.3. Zawarcie małżeństwa przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania jego funkcji 1.4. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Zagadnienie 2. Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa 2.1. Ustalenie nieistnienia małżeństwa 2.2. Ustalenie istnienia małżeństwa 2.3. Ustalenie treści aktu małżeństwa Zagadnienie 3. Unieważnienie małżeństwa 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Przeszkoda wieku 3.3. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego 3.4. Przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego 3.5. Przeszkoda bigamii 3.6. Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa 3.7. Przeszkoda przysposobienia 3.8. Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 3.9. Przeszkoda pełnomocnictwa 3.10. Skutki unieważnienia małżeństwa Zagadnienie 4. Prawa i obowiązki małżonków 4.1. Zasada równych praw i obowiązków 4.2. Prawa małżonków 4.2.1. Uwagi ogólne 4.2.2. Nazwiska małżonków 4.2.3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania małżonka 4.2.4. Prawo do reprezentacji małżonka 4.3. Obowiązki małżonków 4.3.1. Obowiązek wspólnego pożycia 4.3.2. Obowiązek wzajemnej pomocy 4.3.3. Obowiązek wierności 4.3.4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny 4.4. Solidarna odpowiedzialność małżonków Zagadnienie 5. Ustawowy ustrój majątkowy 5.1. Pojęcie wspólności ustawowej i jej charakter prawny 5.2. Majątek wspólny małżonków 5.3. Majątek osobisty każdego z małżonków 5.4. Prawa i obowiązki małżonka w zakresie zarządu majątkiem wspólnym 5.4.1. Prawo każdego małżonka do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym 5.4.2. Prawo sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym 5.4.3. Prawo żądania pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 5.4.4. Obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym 5.4.5. Obowiązek uzyskania zgody małżonka 5.5. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed powstaniem wspólności lub dotyczące majątku osobistego jednego z małżonków 5.6. Udziały małżonków w majątku wspólnym 5.7. Rozliczenia między małżonkami Zagadnienie 6. Umowne ustroje majątkowe 6.1. Małżeńskie umowy majątkowe 6.1.1. Umowna wspólność majątkowa 6.1.2. Umowna rozdzielność majątkowa 6.1.3. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Zagadnienie 7. Przymusowy ustrój majątkowy 7.1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd 7.1.1. Dzień powstania rozdzielności majątkowej 7.1.2. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej a zawarcie umowy majątkowej przez małżonków 7.2. Powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa 7.3. Rozdzielność majątkowa a orzeczenie separacji Zagadnienie 8. Ustanie małżeństwa 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Śmierć małżonka 8.3. Uznanie małżonka za zmarłego 8.4. Rozwód 8.4.1. Przesłanki rozwodu oraz jego niedopuszczalność 8.4.2. Problematyka winy rozkładu pożycia małżeńskiego 8.4.3. Rozpoznawanie spraw o rozwód 8.4.3.1. Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód 8.4.3.2. Rodzinne postępowanie informacyjne 8.4.3.2.1. Cel rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.2. Etapy rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.3. Wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.3.2.4. Posiedzenie informacyjne 8.4.3.2.5. Mediacja rodzinna 8.4.3.2.6. Umorzenie rodzinnego postępowania informacyjnego 8.4.4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez sąd w wyroku rozwodowym 8.4.4.1. Opieka naprzemienna 8.4.5. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 8.4.6. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Zagadnienie 9. Separacja 9.1. Przesłanki orzeczenia separacji 9.1.1. Uwagi ogólne 9.1.2. Przesłanki pozytywne orzeczenia separacji 9.1.3. Niedopuszczalność separacji 9.1.4. Orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków 9.2. Orzeczenie separacji 9.2.1. Tryb procesowy rozstrzygania spraw o separację 9.2.1.1. Rozpoznanie spraw o separację w procesie 9.2.1.2. Rodzinne postępowanie informacyjne 9.2.2. Tryb nieprocesowy rozstrzygania spraw o separację 9.2.3. Żądanie rozwodu i separacji 9.3. Skutki separacji . 9.4. Zniesienie separacji Zagadnienie 10. Pokrewieństwo i powinowactwo 10.1. Pojęcie pokrewieństwa 10.2. Linie i stopnie pokrewieństwa 10.3. Pojęcie powinowactwa 10.4. Linie i stopnie powinowactwa Zagadnienie 11. Macierzyństwo 11.1. Urodzenie dziecka w świetle przepisów o aktach stanu cywilnego 11.2. Domniemanie macierzyństwa 11.3. Ustalenie macierzyństwa 11.3.1. Uwagi ogólne 11.3.2. Przesłanki ustalenia macierzyństwa 11.3.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o ustalenie macierzyństwa 11.3.4. Ustalenie macierzyństwa po śmierci dziecka 11.4. Zaprzeczenie macierzyństwa 11.4.1. Uwagi ogólne 11.4.2. Przesłanki zaprzeczenia macierzyństwa 11.4.3. Legitymacja czynna i bierna w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa 11.4.4. Zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka 11.5. Zdolność procesowa rodziców dziecka w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka 11.6. Sytuacja matki w przypadku tzw. niechcianego poczęcia Zagadnienie 12. Ojcostwo 12.1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 12.2. Zaprzeczenie ojcostwa 12.2.1. Przesłanki zaprzeczenia ojcostwa 12.2.2. Legitymacja czynna i bierna w procesie o zaprzeczenie ojcostwa 12.2.3. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka 12.2.4. Zaprzeczenie ojcostwa a procedura medycznie wspomaganej prokreacji 12.3. Uznanie ojcostwa 12.3.1. Przesłanki uznania ojcostwa 12.3.2. Forma i skutki oświadczenia o uznaniu ojcostwa 12.3.3. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego 12.3.4. Uznanie ojcostwa a pełnoletność dziecka 12.4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.1. Przesłanki i skutki ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.2. Legitymacja procesowa w postępowaniu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 12.4.3. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a śmierć dziecka 12.5. Sądowe ustalenie ojcostwa 12.5.1. Przesłanki sądowego ustalenia ojcostwa 12.5.2. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu o ustalenie ojcostwa 12.5.3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego Zagadnienie 13. Stosunki między rodzicami a dziećmi 13.1. Ogólne prawa i obowiązki rodziców oraz dzieci niezwiązane z władzą rodzicielską 13.2. Problematyka nazwiska dziecka 13.3. Władza rodzicielska 13.3.1. Uwagi ogólne 13.3.2. Podmioty władzy rodzicielskiej 13.3.3. Treść władzy rodzicielskiej 13.3.4. Wykonywanie władzy rodzicielskiej 13.4. Ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej 13.4.1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 13.4.2. Zawieszenie władzy rodzicielskiej 13.4.3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 13.5. Piecza zastępcza 13.5.1. Uwagi ogólne 13.5.2. Rodzinna piecza zastępcza 13.5.3. Instytucjonalna piecza zastępcza 13.5.4. Wsparcie rodziny i umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 13.6. Kontakty z dzieckiem 13.6.1. Uwagi ogólne 13.6.2. Zasady i zakres kontaktów z dzieckiem 13.6.3. Ograniczenie i wyłączenie osobistej styczności rodziców z dzieckiem 13.6.4. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem i jego zmiana Zagadnienie 14. Przysposobienie 14.1. Charakter prawny przysposobienia 14.2. Przesłanki przysposobienia 14.3. Rodzaje przysposobienia 14.4. Osobista styczność pomiędzy przysposabianym a przysposabiającym przed orzeczeniem przysposobienia 14.5. Skutki przysposobienia 14.6. Rozwiązanie stosunku przysposobienia Zagadnienie 15. Obowiązek alimentacyjny 15.1. Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego 15.2. Niedostatek uprawnionego i możliwości zobowiązanego jako przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego 15.3. Podmioty i kolejność obowiązku alimentacyjnego 15.3.1. Uwagi ogólne 15.3.2. Małżonkowie 15.3.3. Krewni 15.3.4. Przysposobieni 15.3.5. Powinowaci 15.3.6. Szczególne roszczenia alimentacyjne związane z ojcostwem 15.3.6.1. Pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem 15.3.6.2. Pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu 15.4. Zmiana stosunków a obowiązek alimentacyjny 15.5. Zrzeczenie się lub utrata prawa majątkowego 15.6. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego a zasady współżycia społecznego 15.7. Roszczenie o zwrot świadczenia alimentacyjnego 15.8. Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne 15.9. Alimenty na gruncie prawa spadkowego 15.10. Przestępstwo niealimentacji i rola funduszu alimentacyjnego 15.11. Alimenty natychmiastowe 15.11.1. Natychmiastowe świadczenie alimentacyjne 15.11.2. Postępowanie nakazowe alimentacyjne 15.11.2.1. Wszczęcie postępowania nakazowego alimentacyjnego 15.11.2.2. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym 15.11.2.3. Alimentacyjny nakaz zapłaty Zagadnienie 16. Opieka i kuratela 16.1. Opieka 16.1.1. Uwagi ogólne 16.1.2. Opieka nad małoletnim 16.1.2.1. Ustanowienie opieki 16.1.2.2. Sprawowanie opieki 16.1.2.3. Nadzór nad sprawowaniem opieki 16.1.2.4. Zwolnienie opiekuna 16.1.2.5. Ustanie opieki 16.1.3. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 16.2. Kuratela 16.2.1. Przypadki, w których ustanawia się kuratelę 16.2.2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 16.2.3. Ustanie kurateli CZĘŚĆ 2. Kazus 1. Prejudycjalność orzeczenia sądu kościelnego Kazus 2. Podmiotowe prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka Kazus 3. Wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia do rąk współmałżonka Kazus 4. Charakter surogacji. Skutki prawne dokonania zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej Kazus 5. Nabycie składnika majątku w drodze zasiedzenia, objętego w posiadanie samoistne w trakcie trwania wspólności ustawowej Kazus 6. Ważność umowy małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego Kazus 7. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jako zerwanie więzi gospodarczej Kazus 8. Przesłanki orzeczenia rozwodu Kazus 9. Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka Kazus 10. Separacja a rozwód Kazus 11. Sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci Kazus 12. Orzeczenie rozwodu w świetle zasad współżycia społecznego Kazus 13. Orzeczenie rozwodu a podeszły wiek małżonków Kazus 14. Domniemanie ojcostwa Kazus 15. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Kazus 16. Obowiązek alimentacyjny a stan majątkowy uprawnionego Kazus 17. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego Kazus 18. Wysłuchanie dziecka Kazus 19. Przesłuchanie małoletniego w sprawie o rozwód Kazus 20. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą po wydaniu wyroku rozwodowego
Target audience note
Dla aplikantów profesji prawniczych przygotowujących się do końcowych egzaminów zawodowych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again