23394
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. XV-XVIII i przy kazusach.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Rozdział I. Część ogólna. KAZUS 1. Ochrona dóbr osobistych. KAZUS 2. Pozorność oświadczenia woli. KAZUS 3. Bezprawność czynności. KAZUS 4. Pełnomocnictwo. KAZUS 5. Wygaśnięcie prokury. KAZUS 6. Przedawnienie roszczeń. KAZUS 7. Termin przedawnienia roszczeń. KAZUS 8. Przedawnienie roszczeń. KAZUS 9. Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń (1). KAZUS 10. Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń (2). KAZUS 11. Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń (3). Rozdział II. Prawo rzeczowe. KAZUS 12. Prawo własności i prawa sąsiedzkie. KAZUS 13. Prawa sąsiedzkie. Immisje. KAZUS 14. Naruszenie prawa własności. KAZUS 15. Prawo własności. Utrata wartości nieruchomości. KAZUS 16. Korzystanie z prawa własności. Koszty utrzymania urządzeń na gruntach sąsiadujących. KAZUS 17. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej (1). KAZUS 18. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego (2). KAZUS 19. Ochrona prawa własności. KAZUS 20. Ochrona prawa własności. Odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo. KAZUS 21. Zasiedzenie nieruchomości (1). KAZUS 22. Zasiedzenie nieruchomości (2). KAZUS 23. Nabycie własności nieruchomości (droga gminna). KAZUS 24. Nabycie własności przez pomieszanie. KAZUS 25. Przeniesienie własności nieruchomości. KAZUS 26. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku położonym na kilku nieruchomościach. KAZUS 27. Nabycie własności nieruchomości przed notariuszem zawieszonym w czynnościach. KAZUS 28. Służebność drogi koniecznej. KAZUS 29. Zasiedzenie służebności gruntowej. KAZUS 30. Użytkowanie wieczyste a dzierżawa. KAZUS 31. Współwłasność. Zarządzanie rzeczą wspólną (1). KAZUS 32. Współwłasność. Zarządzanie rzeczą wspólną (2). KAZUS 33. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. KAZUS 34. Budowa urządzeń na cudzym gruncie. Żądanie wykupu nieruchomości. KAZUS 35. Korzystanie z rzeczy wspólnej. Rozliczanie korzyści. KAZUS 36. Służebność przesyłu. Zasiedzenie. KAZUS 37. Zastaw na rzeczach ruchomych. KAZUS 38. Ochrona prawa własności (art. 147 KC). KAZUS 39. Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. KAZUS 40. Współwłasność ułamkowa a hipoteka. Rozdział III. Zobowiązania. KAZUS 41. Granice swobody umów. KAZUS 42. Jakość rzeczy. KAZUS 43. Zasada walutowości. KAZUS 44. Naprawienie szkody. KAZUS 45. Solidarność dłużników. KAZUS 46. Niedozwolone klauzule. KAZUS 47. Skutki umowy przyrzeczonej. KAZUS 48. Zadatek przy zawarciu umowy. KAZUS 49. Bezpodstawne wzbogacenie. KAZUS 50. Nienależne świadczenie. KAZUS 51. Odpowiedzialność skarbu państwa przy wykonywaniu władzy publicznej. KAZUS 52. Przedawnienie roszczeń przy naprawieniu szkody. KAZUS 53. Naruszenie dobra osobistego wskutek czynu niedozwolonego. KAZUS 54. Miejsce spełnienia zobowiązania. KAZUS 55. Termin spełnienia zobowiązania. KAZUS 56. Termin spełnienia świadczenia (1). KAZUS 57. Termin spełnienia świadczenia (2). KAZUS 58. Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika. KAZUS 59. Umowa ubezpieczenia. KAZUS 60. Zastępcze wykonanie zobowiązania. KAZUS 61. Opóźnienie świadczeń pieniężnych (1). KAZUS 62. Opóźnienie świadczeń pieniężnych (2). KAZUS 63. Opóźnienie świadczeń pieniężnych (3). KAZUS 64. Opóźnienie świadczeń pieniężnych (4). KAZUS 65. Odsetki od zaległych odsetek. KAZUS 66. Przejście korzyści i ciężarów w umowie sprzedaży. KAZUS 67. Rękojmia za wady rzeczy. KAZUS 68. Umowa dostawy. KAZUS 69. Umowa o dzieło. KAZUS 70. Zmiany i niewłaściwe używanie rzeczy w umowie najmu. KAZUS 71. Dzierżawa praw. KAZUS 72. Przedterminowe zakończenie użyczenia. KAZUS 73. Umowy o świadczenie usług a przepisy o zleceniu. KAZUS 74. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. KAZUS 75. Rękojmia w umowie komisu. KAZUS 76. Spółka cywilna (1). KAZUS 77. Spółka cywilna (2). Rozdział IV. Prawo spadkowe. KAZUS 78. Sporządzenie testamentu przez osobę głuchą lub głuchoniemą. KAZUS 79. Zapis testamentowy. KAZUS 80. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Koszt budowy nagrobka. KAZUS 81. Dziedziczenie testamentowe. Testament negatywny. KAZUS 82. Dziedziczenie testamentowe (fundacja). KAZUS 83. Zrzeczenie się dziedziczenia. KAZUS 84. Dziedziczenie testamentowe (testament ustny). KAZUS 85. Testament ustny. Świadek testamentu. KAZUS 86. Dziedziczenie testamentowe. Odwołanie testamentu. KAZUS 87. Dziedziczenie ustawowe. KAZUS 88. Dziedziczenie ustawowe. Brak oświadczenia spadkowego. KAZUS 89. Dziedziczenie ustawowe. Termin na złożenie oświadczenia spadkowego. KAZUS 90. Złożenie oświadczenia spadkowego przed notariuszem. KAZUS 91. Uchylenie się od skutków oświadczenia spadkowego. KAZUS 92. Uchylenie się od oświadczenia spadkowego (podstęp). KAZUS 93. Złożenie wniosku o zgodę na odrzucenie spadku a bieg terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. KAZUS 94. Dziedziczenie. Przejście praw i obowiązków na następcę. KAZUS 95. Niegodność dziedziczenia (1). KAZUS 96. Wydziedziczenie. KAZUS 97. Zrzeczenie się dziedziczenia. KAZUS 98. Zapis windykacyjny (1). KAZUS 99. Zapis windykacyjny (2). KAZUS 100. Zapis windykacyjny (3). KAZUS 101. Dziedziczenie. Powołanie do spadku. KAZUS 102. Niegodność dziedziczenia (2). KAZUS 103. Dziedziczenie. Małżonkowie pozostający w separacji. KAZUS 104. Ważność testamentu allograficznego. KAZUS 105. Odwołanie testamentu. Zdolność testowania. KAZUS 106. Dziedziczenie testamentowe. Obowiązki notariusza. KAZUS 107. Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe a hipoteka.
Target audience note
Dla aplikantów i studentów
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again