23394
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
General note
Indeks rzeczowy
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. XXIII-XXV. Indeks rzeczowy s. 466-476.
Formatted contents note
Zawiera: Spis ilustracji i tabel. Wykaz skrótów. Wykaz literatury podstawowej. Wstęp. Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki. Rozdział II. Pierwsze informacje o przestępstwie. § 1. Wprowadzenie. § 2. Wewnętrzne źródła organów ścigania. § 3. Zawiadomienia o przestępstwie. § 4. Inne źródła. § 5. Tzw. śledztwo proaktywne. § 6. Uwagi końcowe. Rozdział III. Oględziny. § 1. Wprowadzenie. § 2. Oględziny miejsca. I. Wprowadzenie. II. Cel oględzin miejsca. III. Skład grupy oględzinowej. IV. Sprzęt służący do prowadzenia oględzin. V. Dokumentacja oględzin. VI. Wykorzystanie materiału z oględzin. § 3. Oględziny osób. § 4. Oględziny rzeczy. § 5. Oględziny zwłok. Rozdział IV. Współdziałanie medyka sądowego z organami procesowymi. Badanie śladów biologicznych. § 1. Wprowadzenie. § 2. Badanie śladów biologicznych. § 3. Badania sądowo-lekarskie osób żywych. § 4. Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok (sekcja) oraz ekshumacja. Rozdział V. Wersja śledcza, modus operandi, analiza kryminalna – teoretyczne podstawy śledztwa. § 1. Wersja śledcza. I. Istota wersji. II. Zasady budowy wersji. III. Budowa wersji osobowej. Profilowanie. IV. Wersja a plan śledztwa. V. Sprawdzanie alibi jako metoda weryfikacji wersji osobowej. § 2. Modus operandi. § 3. Analiza kryminalna. I. Wprowadzenie. II. Istota analizy kryminalnej. III. Metodyka pracy. IV. Uwagi końcowe. Rozdział VI. Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania. § 1. Psychologiczne podstawy przesłuchania. § 2. Przesłuchanie. I. Przesłuchanie a rozpytanie. II. Przesłuchanie podejrzanego. III. Przesłuchanie świadka. IV. Szczególne rodzaje przesłuchań. V. Przesłuchanie biegłego. § 3. Czynniki określające wybór taktyki przesłuchania. § 4. Przesłuchanie osoby chorej psychicznie, upośledzonej umysłowo lub o zaburzonej osobowości. § 5. Konfrontacja. § 6. Ocena prawdomówności zeznających (wyjaśniających). Nieinstrumentalne metody detekcji kłamstwa. § 7. Udział biegłego psychologa w ocenie wiarygodności zeznań i wyjaśnień. § 8. Narkoanaliza i hipnoza. Rozdział VII. Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych – okazanie. § 1. Psychologiczne podstawy rozpoznania w ramach okazania. § 2. Okazanie. Uwagi ogólne. § 3. Okazanie osoby (bezpośrednie). § 4. Okazanie wizerunku osoby (okazanie pośrednie). § 5. Okazanie rzeczy. § 6. Wartość diagnostyczna okazania. Rozdział VIII. Wybrane czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka. § 1. Przeszukanie. § 2. Okazanie. § 3. Eksperyment procesowy. § 4. Wizja lokalna. Rozdział IX. Czynności operacyjno-rozpoznawcze. § 1. Wprowadzenie – istota czynności operacyjno-rozpoznawczych. § 2. Podstawa prawna czynności operacyjno-rozpoznawczych. § 3. Formy czynności operacyjno-rozpoznawczych. I. Wywiad. II. Przetwarzanie danych. III. Kontrola operacyjna. 1. Podsłuch telefoniczny. 2. Podsłuch pomieszczeń. 3. Kontrola korespondencji. IV. Obserwacja. V. Prowokacja policyjna. VI. Przesyłka (dostawa) niejawnie kontrolowana. VII. Tak zwane „przykrycie”. VIII. Legalizacja. IX. Tajni informatorzy. § 4. Procedury operacyjne. § 5. Wykorzystanie informacji uzyskanych w drodze operacyjnej. Rozdział X. Registratury policyjne. § 1. Wprowadzenie. § 2. Zintegrowany System Informacji Policyjnej. § 3. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej. § 4. Registratura daktyloskopijna. § 5. Zbiory zdjęć sygnalitycznych. § 6. Krajowy Zbiór Łusek i Pocisków z Miejsc Przestępstw. § 7. Inne kartoteki i zbiory wzorców broni i amunicji. § 8. Centralna Kartoteka Dokumentów Anonimowych. § 9. Centralny Zbiór Kodów Genetycznych. § 10. Banki zapachów. § 11. Zbiory danych i rejestry będące w gestii administracji ogólnej i resortu sprawiedliwości przydatne w celach śledczych. § 12. Dane z portali społecznościowych. Rozdział XI. Niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych. § 1. Pościg. § 2. Poszukiwania. § 3. Zasadzka. § 4. Pułapka. § 5. Radarowa kontrola prędkości. § 6. Legitymowanie. § 7. Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagażu. § 8. Zatrzymanie. § 9. Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. § 10. Działania specjalne. § 11. Użycie psa policyjnego. Rozdział XII. Fotografia w kryminalistyce. § 1. Wprowadzenie. § 2. Klasyfikacja fotografii kryminalistycznej. § 3. Rodzaje fotografii kryminalistycznej. I. Fotografia dokumentacyjna. II. Fotografia rejestracyjna. III. Fotografia badawcza. IV. Fotografia detektywna. § 4. Techniki fotograficzne. I. Fotografia analogowa. II. Fotografia cyfrowa. III. Fotografia makroskopowa (makrofotografia). IV. Fotografia mikroskopowa. V. Fotografia panoramiczna. VI. Fotografia rozwinięta. VII. Fotografia metryczna. VIII. Rentgenografia. IX. Fotografia w UV. X. Fotografia w podczerwieni (infrafotografia). XI. Termowizja. XII. Techniki wideo. § 5. Ekspertyza fotograficzna. Rozdział XIII. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji kryminalistycznej. § 1. Pojęcie śladu. § 2. Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej. § 3. Krytyka identyfikacji indywidualnej. § 4. Biegli i ekspertyza. § 5. Dowód bezpośredni, dowód pośredni (poszlaka). § 6. Wartość diagnostyczna a wartość dowodowa. § 7. Czynności wykrywcze a czynności dowodowe. § 8. Jakość i harmonizacja ekspertyzy. I. Istota problemu. II. Harmonizacja ekspertyzy kryminalistycznej. III. Jakość ekspertyzy. IV. Certyfikaty i atesty. Rozdział XIV. Kryminalistyczne zastosowania antropologii. § 1. Wprowadzenie. § 2. Rysopis i rekonstrukcja wyglądu na podstawie opisu podanego w zeznaniach świadka. § 3. Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego. § 4. Badania identyfikacyjne osób na podstawie ich obrazu utrwalonego na zdjęciu, zapisie filmowym lub zapisie monitoringu. Rozdział XV. Daktyloskopia. § 1. Pojęcie i podstawy daktyloskopii. § 2. Budowa linii papilarnych. I. Wzory linii papilarnych. II. Minucje. III. Cechy poroskopijne i krawędzioskopijne. IV. Poletkowa budowa skóry. § 3. Ujawnianie śladów linii papilarnych. I. Rodzaje śladów linii papilarnych. II. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych. § 4. Daktyloskopowanie. I. Daktyloskopowanie osób. II. Daktyloskopowanie zwłok. § 5. Identyfikacja daktyloskopijna. I. Standardy identyfikacji daktyloskopijnej. II. Systemy AFIS. III. Ekspertyza daktyloskopijna. § 6. Pokrewne metody identyfikacyjne. I. Cheiloskopia. II. Otoskopia. III. Gantiskopia. IV. Odontoskopia. Rozdział XVI. Badania dokumentów. § 1. Ekspertyza pisma i podpisów. I. Podstawy identyfikacji. II. Metody ekspertyzy pisma. 1. Metody kaligraficzne. 1.1. Klasyczna ekspertyza kaligraficzna. 1.2. Metoda sygnaletyczno-opisowa. 2. Metoda grafologiczna. 3. Metody grafometryczne. 3.1. Grafometria Langenbrucha. 3.2. Grafometria Locarda. 3.3. Grafometryczne badania paraf. 4. Metoda graficzno-porównawcza. III. Dowód z ekspertyzy pisma. 1. Wartość dowodowa. 2. Materiał kwestionowany. 3. Materiał porównawczy. 4. Sprawozdanie z badań i wnioskowanie. IV. Dokument jako samoistne źródło informacji. 1. Wstępna analiza grafizmów. V. Lingwistyka sądowa. 1. Teoretyczne założenia identyfikacji. 2. Analiza wypowiedzi pisemnych i ustnych pod kątem ich zawartości językowej: identyfikacyjnej i treściowej. 2.1. Funkcja przedstawieniowa. 2.2. Funkcja ekspresywna. 2.3. Funkcja impresywna. 2.4. Funkcja komunikatywna. 2.5. Błędy językowe. 3. Przedmiot badań i sposób pozyskiwania materiału badawczego. VI. Diagnoza osobowości. 1. Historia i postacie współczesnej grafologii. 2. Naukowe podstawy i naukowe badania. 3. Praktyka orzecznicza. 4. Grafologia a ekspertyza pisma. § 2. Techniczne badania dokumentów. I. Oględziny i badania podłoża. II. Identyfikacyjne badania papieru. III. Badania identyfikacyjne środków kryjących. 1. Badania atramentów i tuszów. 2. Farby drukarskie. 3. Oględziny i analizy instrumentalne. 4. Określanie wieku dokumentu. § 3. Badania identyfikacyjne maszyn i maszynopisów. I. Badania identyfikacyjne maszyn. II. Badania identyfikacyjne maszynopisów. III. Kompletowanie materiału porównawczego. IV. Identyfikacja autora maszynopisu. § 4. Badania dokumentów powielonych. I. Badania kopii kalkowych. II. Badanie produktów urządzeń kopiujących. § 5. Badania wydruków komputerowych. I. Identyfikacja drukarki. II. Identyfikacja urządzenia sterującego. III. Identyfikacja autora. § 6. Sfragistyka kryminalistyczna. I. Metody fałszowania. II. Badania identyfikacyjne. § 7. Badania audiodokumentów. I. Założenia identyfikacyjne. II. Metody identyfikacji człowieka na podstawie mowy. 1. Metoda słuchowa. 2. Metody instrumentalne. 2.1. Badania wypowiedzi zarejestrowanych analogowo. 2.2. Identyfikacja zapisów na nośnikach cyfrowych. 3. Inne badania identyfikacyjne. 3.1. Badania autentyczności zapisów. 3.2. Badania sprzętu. III. Przygotowanie materiału do badań. 1. Zbieranie materiału kwestionowanego. 2. Kompletowanie materiału porównawczego. 2.1. Materiał bezwpływowy. 2.2. Materiał wpływowy. § 8. Dokumenty elektroniczne. Rozdział XVII. Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna). § 1. Wprowadzenie. § 2. Badanie identyfikacyjne śladów zapachowych ludzi. § 3. Wartość diagnostyczna identyfikacji osmologicznej dokonanej z użyciem psów. § 4. Przyszłość ekspertyzy osmologicznej. Rozdział XVIII. Identyfikacja narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów. § 1. Wprowadzenie. § 2. Identyfikacja narzędzi. I. Mechanizm powstawania śladów. II. Ujawnianie i zabezpieczenie śladów działania narzędzi. III. Badania porównawcze. IV. Badania identyfikacyjne przedmiotów rozdzielonych. V. Odczytywanie zatartych znaków. VI. Wybrane zagadnienia procesowe. § 3. Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp. I. Powstawanie śladów. II. Ichnogram. III. Ślady pojazdów. IV. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów. V. Badania identyfikacyjne. VI. Metody identyfikacji zwierząt na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. Rozdział XIX. Badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia. § 1. Pojęcie, klasyfikacja i własności grupowe broni palnej. § 2. Amunicja. § 3. Kierunki kryminalistycznych badań broni palnej i śladów jej użycia. I. Identyfikacja broni na podstawie wystrzelonego pocisku. II. Identyfikacja broni na podstawie łuski. III. Określenie odległości i kierunku strzału. IV. Ocena przestrzelin – ustalanie odległości z jakiej strzelano. V. Identyfikacja osoby, która strzelała. 1. Na podstawie śladów podejrzanego pozostawionych na broni. 2. Na podstawie śladów produktów spalania powstałych przy strzale pozostałych na ciele podejrzanego. 3. Na podstawie śladów broni pozostawionych na ciele podejrzanego. VI. Inne badania. § 4. Wartość diagnostyczna identyfikacji broni na podstawie śladów pozostawionych na pocisku i łusce. § 5. Zabezpieczenie do badań broni palnej i amunicji oraz śladów jej użycia. § 6. Kartoteki i zbiory broni palnej, pocisków i łusek. Rozdział XX. Badania fizykochemiczne. § 1. Wprowadzenie. § 2. Rodzaje śladów fizykochemicznych. I. Środki odurzające i psychotropowe (narkotyki). II. Włókna i wyroby włókiennicze. III. Wyroby lakiernicze. IV. Tworzywa sztuczne i gumy. V. Metale. VI. Szkło. VII. Gleba. VIII. Inne materiały i substancje. IX. Mikroślady. § 3. Fizykochemiczne badanie wybranych miejsc zdarzeń. I. Wybuchy. II. Pożary. III. Wypadki drogowe. IV. Zatrucia. § 4. Zabezpieczanie śladów do badań fizykochemicznych. § 5. Fizykochemiczne metody badań. I. Klasyczna analiza chemiczna. II. Chromatografia. III. Spektralna analiza emisyjna. IV. Spektrofotometria. V. Spektrometria masowa. VI. Inne metody. Rozdział XXI. Identyfikacja przez badanie tzw. śladów emocjonalnych. § 1. Wprowadzenie do problematyki psychologii emocji. § 2. Pojęcie tzw. „śladu emocjonalnego”. § 3. Badanie poligraficzne. I. Istota badania poligraficznego. II. Wykorzystanie poligrafu w procesie karnym. III. Przebieg badania. IV. Wartość diagnostyczna badania poligraficznego. V. Dopuszczalność badań poligraficznych. 1. Stosowanie poligrafu poza śledztwem. 2. Poligraf w innych krajach. VI. Instrumentalne metody wykrywania śladów emocjonalnych na podstawie zmian głosu. VII. Inne instrumentalne metody detekcji kłamstwa. VIII. Nowe kierunki poszukiwań w zakresie instrumentalnych metod detekcji nieszczerości. Rozdział XXII. Nowe metody identyfikacji i innych badań. Indeks rzeczowy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again