Form of Work
Książki
(34)
Status
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Author
Filipek Józef
(2)
Piontek Eugeniusz
(2)
Skubisz Ryszard (1950- )
(2)
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Bińczycka-Majewska Teresa (1941-2017)
(1)
Chabiera Joanna
(1)
Cichoń Zofia
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Duda Ignacy
(1)
Fiołka Janusz
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gnela Bogusław
(1)
Goik Henryk
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kolarski Albin
(1)
Komar Andrzej
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kępiński Marian (1940-2018)
(1)
Lewandowski Henryk
(1)
Litwińczuk Hanna
(1)
Machińska Hanna
(1)
Marek Michał
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Matey Maria
(1)
Miller Piotr
(1)
Miączyński Andrzej
(1)
Nowicka Aurelia (1953-2021)
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Ożóg Andrzej
(1)
Promińska Urszula
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Pyziak-Szafnicka Magłorzata
(1)
Późniak-Niedzielska Maria (1936- )
(1)
Seweryn Małgorzata
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(1)
Sommer Jerzy
(1)
Szczepanik Zenon Ryszard
(1)
Szostak Ryszard
(1)
Szwaja Janusz (1934-2022 )
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Tabor Wojciech
(1)
Vall Michał du (1952-2012)
(1)
Wiśniewski Andrzej W
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Wyka Teresa
(1)
Węgrzynowicz Barbara
(1)
Zbierzchowska Anna
(1)
Year
1990 - 1999
(34)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Unia Europejska
(4)
Znaki towarowe
(3)
Banki
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Spółki
(2)
Żywność
(2)
Autorskie prawa osobiste
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cła
(1)
Dane osobowe
(1)
Dewizy
(1)
Dobra osobiste
(1)
Ekologia
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obszary chronione
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Oznaczenia geograficzne
(1)
Patenty
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjaliści zdrowia publicznego
(1)
Swobodny przepływ pracowników
(1)
Towary
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport morski
(1)
Transport pasażerski
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Usługi finansowe
(1)
Wolne zawody
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana zawodu
(1)
Żegluga
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 2)
ISBN: 83-87091-05-7
Zawiera: Ogólna ch-ka prawa pracy Wspólnot Europejskich; Swoboda przepływu pracowników; Równe traktowanie mężczyzn i kobiet; Indywidualny stosunek pracy; Zwolnienia grupowe; Zmiana pracodawcy; Niewypłacalność pracodawcy; Czas pracy; Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; Zbiorowe prawo pracy; Prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków pracy; Problemy i metody dostosowania polskiego prawa pracy do prawa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 19)
ISBN: 83-87091-90-1
1. Akty prawne wspólnot europejskich dotyczące przepisów prawnych i norm technicznych; 2. Decyzje wspólnot europejskich w sprawie dyrektyw i norm dotyczących żywności; 3. Przepisy stosowane przy braku wspólnotowych uregulowań prawnych dotyczących żywności; 4. Polskie przepisy prawne i normy techniczne dotyczące żywności; 5. Zapewnienie zgodności ustawodawstwa polskiego z prawem wspólnotowym w dziedzinie żywności; 6. Proponowane kierunki działań harmonizacyjnych - wnioski założenia i kierunki dalszych prac.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 17)
ISBN: 83-87091-80-4
Zawiera: I.Idea i obecny stan europejskiej harmonizacji prawa postępowania sądowego (procedury cywilnej); II. Dotychczasowe konwencje i inne europejskie akty prawne istniejące w zakresie procedury; III. Dotychczasowy stan legislacji polskiej procedury i koncepcje jej reformy z uwzględnieniem aspektu harmonizacji z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 18)
ISBN: 83-87091-85-5
1. Podstawowe akty prawne i normy europejskie regulujące zagadnienia jakości wyrobów i eliminacji barier technicznych; 2. Organizacje europejskie i działania podejmowane przez państwa członkowskie; 3. Układ o stowarzyszeniu Rzeczypospolitej polskiej ze wspólnotami europejskimi; 4. Polskie przepisy prawne w zakresie normalizacji i certyfikacji; 5. Informacje na temat realizacji planu rewizji i nowelizacji norm ISO Serii 90000; 6. Stan prawny i propozycje zmian w zakresie opakowalnictwa i znakowania towarów; 7. Regulacje prawne dotyczące jakości żywności; 8. Reklama i odpowiedzialność za produkt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 32)
ISBN: 83-87091-56-1
Zawiera: I. Uwagi wprowadzające; II. Prawne regulacje w obrębie Wspólnot Europejskich: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Rezolucje (zalecenia) Rady Europy; Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych; Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie ochrony prywatności i przekazywaniu danych osobowych pomiędzy krajami; Uwagi ogólne o projektach dyrektyw Rady w sprawie ochrony osób w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie osób przy przetwarzaniu danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie danych osobowych i prywatności w kontekście cyfrowej sieci publicznej telekomunikacji, w szczególności zintegrowanych usług sieci cyfrowych i cyfrowej sieci publicznej telefonii ruchomej (projekt dyrektywy telekomunikacyjnej); III. Orzecznictwo w obrębie Wspólnot Europejskich; IV. Typowe konstrukcje w ustawach dot. ochrony danych osobowych; V. Stan prawny w Polsce; VI. Uwagi końcowe. Zapewnienie zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 31)
ISBN: 83-87091-51-0
Zawiera: Uwagi wstępne; Ochrona znaczeń geograficznych w międzynarodowych aktach prawnych; Ochrona znaczeń geograficznych w polskiej Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1933 r.; Problem oznaczeń geograficznych w prawie europejskim; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 24)
ISBN: 83-87091-16-2
Zawiera: Cz. I. Ochrona przyrody: Uwagi wstępne; Akty prawne Wspólnot Europejskich dotyczące ochrony przyrody; Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony przyrody; Polskie przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody; Działania dostosowawcze. Cz. II. Przyrodnicze obszary chronione: Wprowadzenie; Obszary chronione w aktach prawnych Wspólnot i jej państw członkowskich; Obszary chronione w Polsce; Działania dostosowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 23)
ISBN: 83-87091-11-1
1. Rys historyczny polityki ekologicznej Wspólnot Europejskich; 2. Zasady polityki ekologicznej; 3. Zarys prawa materialnego; 4. Inkorporacja prawa wspólnotowego w państwach członkowskich; 5. Ogólna ocena możliwości dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego; 6. Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 22)
ISBN: 83-87091-06-5
Część pierwsza Zakres i metody analizy: Uwagi wstępne; Pojęcie zdrowia; Biomedyczna definicja pojęcia zdrowia; Klasyczna definicja WHO; Definicje funkcjonalne; Zdrowie publiczne; Klasyczna definicja zdrowia publicznego; Funkcje zdrowia publicznego; Obszary działania zdrowia publicznego; Koncepcje legislacji zdrowotnej; Analizy europejskie; International Digest of Health Legislation; Metoda pozyskiwania materiału. Część druga Analizy szczegółowe: Wprowadzenie; Kadry medyczne; Lekarze; Pielęgniarki; Położne; Stomatolodzy; Farmaceuci; Komitety doradcze; Wnioski dotyczące regulacji prawnych w zakresie zawodów medycznych; Ochrona zdrowia pracowników w świetle dyrektyw WE i ustawodawstwa polskiego; Ogólna charakterystyka dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących ochrony zdrowia w środowisku pracy; Dyrektywy dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy; Dyrektywy Wspólnot Europejskich dotyczące prawnej ochrony pracy. Część trzecia Analizy uzupełniające: Postanowienia ogólne; Organizacja i administracja opieki zdrowotnej; Badania w zakresie ochrony zdrowia; Edukacja zdrowotna; Międzynarodowe traktaty i inne instrumenty prawne; Zakłady i służby ochrony zdrowia; Świadczenia; Zwalczanie chorób i opieka medyczna; Choroby zakaźne; Choroby niezakaźne; Procedury; Zdrowie rodziny; Opieka nad osobami starszymi i rehabilitacja; Opieka nad osobami starszymi i geriatria; Opieka nad niepełnosprawnymi; Zwalczanie palenia tytoniu, alkoholizmu i narkomanii; Palenie tytoniu; Alkoholizm; Narkomania; Zagadnienia estetyczne i odpowiedzialność zawodowa; zagadnienia ogólne; Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 30)
ISBN: 83-87091-46-4
Zawiera: 1.Wprowadzenie; 2. Sytuacja prawna oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej); 3. Pojęcie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 4. Pojecie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie polskim; 5. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 27)
ISBN: 83-87091-31-6
1. Podstawy i warunki zbliżenia prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich; 2. Wykaz przedsięwzięć w zakresie harmonizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych we Wspólnotach Europejskich; 3. Wykaz ważniejszych orzeczeń Trybunału sprawiedliwości; 4. Wybrane zagadnienia majątkowych praw autorskich; 5. Terminy ochrony praw autorskich i praw pokrewnych; 6. Ochrona dzieł audiowizualnych; 7. Ochrona programów komputerowych; 8. Ochrona baz danych; 9. Prawa do fonogramów; 10. Prawa do wideogramów; 11. Ochrona programów radiowych i telewizyjnych; 12. Prawa artystów wykonawców; 13. Organizacje ochrony oprawa autorskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 15)
ISBN: 83-87091-70-7
1. Modele bankowości; 2. Bariery harmonizacji polskiego prawa bankowego z prawem Wspólnoty Europejskiej; 3. Harmonizacja prawa bankowego w procesie tworzenia jednolitego rynku usług finansowych Wspólnoty Europejskiej; 4. Konieczność zmiany ustawy Prawo bankowe; 5. Główne obszary dostosowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 1)
ISBN: 83-87091-00-6
Zawiera: Wprowadzenie; Miejsce prawa celnego w systemie prawnym Wspólnoty Europejskiej; Prawo celne Wspólnoty; Polskie prawo celne; Porównywanie prawa polskiego i Wspólnotowego; Porównywanie wybranych aspektów - reżimy celne; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 8)
ISBN: 83-87091-35-9
Zawiera: 1.Wprowadzenie: Pojęcie i podstawowe źródła „prawa europejskiego” o spółkach; Płaszczyzny unifikacji i harmonizacji prawa o spółkach; Pojęcie harmonizacji prawa w Traktacie Rzymskim a cele umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Zakres przedmiotowy opracowania. 2.Przegląd źródeł europejskiego prawa o spółkach: Rozporządzenia i projekty rozporządzeń Rady UE; Dyrektywy Rady. 3.Analiza polskiego prawa o spółkach z punktu widzenia jego dostosowania do prawa europejskiego: Zakres przedmiotowy europejskiego prawa o spółkach a źródła prawa polskiego; Ogólne uwagi o metodologii prac harmonizacyjnych krajowego ustawodawcy; Zawiązanie, zmiana wysokości kapitału oraz likwidacja spółek; Problematyka spółek jednoosobowych; Prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz obrót prawami udziałowymi; Powoływanie, kompetencje i tryb działania organów; Łączenie i podział spółek; rachunkowość spółek; Jawność danych dot. spółek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 28)
ISBN: 83-87091-36-7
Zawiera: Wstęp; I. Źródła prawa europejskiego w dziedzinie prawa o znakach towarowych: Prawotwórcza rola Trybunału Sprawiedliwości (Zastosowanie art. 85 i 86 Traktatu Rzymskiego do porozumień między uprawnionymi do znaku towarowego; Prawo do znaku towarowego a postanowienia Traktatu Rzymskiego o wolnym handlu; Doktryna wyczerpania; Doktryna wspólnotowego pochodzenia); II. Regulacje znaków towarowych w prawie polskim; III. Problem zgodności ustawodawstwa polskiego dotyczącego znaków towarowych z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 29)
ISBN: 83-87091-41-3
Zawiera: Wprowadzenie; Prawo patentowe: Uwagi terminologiczne; Europejskie prawo patentowe; Orzecznictwo; Prawo patentowe państw członkowskich Unii Europejskiej; Regulacja ochrony patentowej wynalazków w Polsce; zakres koniecznej harmonizacji polskich przepisów z prawem europejskim (wspólnotowym); Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Prawo europejskie (wspólnotowe) w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji; Orzecznictwo; Uregulowania kwestii zwalczania nieuczciwej konkurencji w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Polskie regulacje prawne dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji; Wnioski w kwestii dostosowania polskich przepisów do przepisów prawa europejskiego (wspólnotowego); Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 14)
ISBN: 83-87091-65-0
Zawiera: 1. Zakres harmonizacji poszczególnych rodzajów podatków w Unii Europejskiej. 2. Prawo Europejskie oraz inicjatywy prawodawcze Komisji Europejskiej w zakresie podatków pośrednich: Podatek obrotowy; Podatki akcyzowe; Pozostałe podatki pośrednie. 3. Prawo Europejskie oraz inicjatywy prawodawcze Komisji Europejskiej w zakresie podatków bezpośrednich: Obowiązujące akty prawne; Inicjatywy prawodawcze Komisji Europejskiej; Prace zainicjowane przez Komisję Europejską w przedmiocie harmonizacji podatków od przedsiębiorstw. 4. Prawo europejskie w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich. 5. Regulacje polskiego prawa podatkowego w zakresie objętym ustawodawstwem europejskim. 6.Ocena zgodności polskiego prawa podatkowego z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 20)
ISBN: 83-87091-95-2
Rybołówstwo i rolnictwo. Prawna problematyka rozdzielania obu sfer we Wspólnotach Europejskich; Organizacja branżowych rynków rolnych; Regulacja prawna rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Programy strukturalne Wspólnoty Europejskiej dotyczące rolnictwa i możliwości ich wykorzystaia w Polsce; Prawno-instrumentalne zagadnienia ewolucji polityki rolnej Wspólnot Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie limitowania produkcji rolnej; Hodowla zwierząt i obrót materiałem biologicznym oraz niektóre regulacje z zakresu weterynarii w państwach Unii Europejskiej; Nasiennictwo i hodowla roślin; szczególne prawo hodowcy; Prawno-instrumentalne zagadnienia ewolucji polityki rolnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących rolniczych organizacji zawodowych; Wpływ postanowień Układu Europejskiego na zasady nabywania przez podmioty z Unii Europejskiej nieruchomości położonych na terenie Polski; Instrumenty prawno-organizacyjne Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów interwencyjnych w związku z dostosowaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej. Regulacja obrotu produktami rolnymi z krajami trzecimi (licencje, cła, opłaty wyrównawcze, kontyngenty, zakazy); Prawno-instytucjonalne zagadnienia ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych aspektów przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 21)
ISBN: 83-87091-01-4
1. Uwagi wstępne; 2. Generalne założenia i stanowienie polityki Wspólnot Europejskich w dziedzinie transportu; 3. Wspólnotowe uregulowania prawne w zakresie transportu; 4. Polskie uregulowania prawne w zakresie transportu oraz potrzeba ich modyfikacji pod kątem uregulowań Wspólnot.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 25)
ISBN: 83-87091-21-9
Część 1. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska: 1. Ochrona powietrza; 2. Ochrona czystości wód; 3. Ochrona przed odpadami; 4. Ochrona przed hałasem; 5. Prawna kontrola substancji chemicznych, biotechnologii i ryzyka przemysłowego. Cześć 2: Polskie prawo ochrony środowiska: 1. Zakres prawa ochrony środowiska; 2. Cechy polskiego prawa ochrony środowiska. Część 3. Zapewnienie zgodności prawa polskiego ze wspólnotowym prawem ochrony środowiska (koncepcja wstępna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again