Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Tworzydło Dariusz
(3)
Soliński Tomasz
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Duda Aneta
(1)
Flis Jarosław
(1)
Hope Ewa
(1)
Knecht Zdzisław
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Public relations
(10)
Samorząd terytorialny
(10)
Środki masowego przekazu
(3)
Marketing terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Hutnictwo
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Marketing polityczny
(1)
Oświata
(1)
Państwo
(1)
Prawo do informacji niejawnej
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Straż gminna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telewizja publiczna
(1)
Wojsko
(1)
Subject: time
1989-
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Akademia samorządowego wizerunku : praca zbiorowa / pod red. Dariusz Tworzydło. - Warszawa : INFOR, 2005. - 174 s. : fot. kolor., rys. ; 21 cm.
(Poradniki, Poradniki ; 5)
ISBN: 83-7440-032-3
1. Strategia public relations. 2. Badania jako podstawa komunikacji. 3. Komunikacja wewnętrzna. 4. Komunikacja zewnętrzna. 5. Wizerunek lidera lokalnego. 6. Komunikowanie w kryzysie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-427-9
Znaczenie społeczności lokalnej; Budowanie wizerunku radnego i samorządowca; 3. Proces budowania wizerunku miasta/gminy; Budowanie wizerunku regionu; Przekuć problem w sukces- o kryzysach w samorządzie; Miejsce prasy samorządowej w mediach lokalnych jako narzędzia wzmacniania lokalnych wspólnot oraz budowania relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami; Rola Internetu w budowaniu społeczności lokalnych; Współpraca samorządu z biznesem; Nowe trendy w samorządowych kampaniach wyborczych; Etyczne zasady w praktyce budowania wizerunku instytucji samorządowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87635-15-4
3. Finanse i budżety samorządów: Problemy reformy ustrojowej państwa; Problemy samodzielności finansowej samorządów lokalnych w świetle reformy; Wybrane problemy samofinansowania działalności wyższych szczebli samorządu terytorialnego; Główne słabości funkcjonowania systemów dochodu gmin; Tendencje w gospodarce budżetowej gmin w latach dziewięćdziesiątych; Teoretyczne aspekty racjonalizacji gospodarki finansowej w gminie; Kryteria obiektywizacji subwencji w Polsce; Udział podatków i opłat w budżetach gmin (doświadczenia i perspektywy na przykładzie budżetu miasta Rzeszowa); Rola dochodów z majątku i działalności gospodarczej w finansowaniu zadań gmin; Ograniczenia w zakresie samodzielności dysponowania środkami finansowymi budżetu gminy; Ograniczenie podmiotowości gminy w obszarze instrumentalizacji lokalnej polityki podatkowej; Przestrzenne zróżnicowanie potencjału dochodowego i wydatkowego gmin według województw w latach 1992-1996; Planowanie i wykonanie budżetów gmin województwa łódzkiego w latach 1994-1996; Samorząd terytorialny strategicznym klientem banków; Potrzeba rozwoju systemu banków komunalnych w kontekście wzrastającego zapotrzebowania gmin na usługi bankowe; Funkcjonowanie rachunku bankowego samorządu terytorialnego; Badanie zdolności kredytowej samorządu terytorialnego przez bank komercyjny; Kredyt komunalny jako źródło finansowania rozwoju gminy; Rola obligacji municypalnych w funkcjonowaniu potrzeb budżetowych gmin polskich; Rola obligacji w finansowaniu działalności gmin; Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 1993-1997; Rynek wtórny komunalnych papierów wartościowych; Samorządy lokalne w procesie zarządzania służbą zdrowia; Kondycja finansowa oświaty na przykładzie gmin Wołczyn; Ograniczenia i dalsze możliwości finansowania jednostek budżetowych (na przykładzie Stargardu Szczecińskiego); Wydatki inwestycyjne samorządu lokalnego a poziom wyposażenia w infrastrukturą techniczną (na przykładzie gmin województwa lubelskiego); Absolutorium gminne w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i NSA; Kontrola i nadzorcza funkcja regionalnych izb obrachunkowych; Źródła dochodów i kierunki wydatków samorządu gminnego w Polsce i wybranych krajach europejskich; Podatki lokalne w Hiszpanii; Podatek od nieruchomości jako źródło funkcjonowania władz lokalnych. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej; Fundusz lokalny jako źródło finansowania potrzeb społeczności lokalnej; 4. Działalność samorządów w zakresie planowania strategicznego gospodarki przestrzennej oraz promocji i marketingu działalności samorządowej: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego; Studium uwarunkowań a strategie rozwoju gmin; Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast jako przedmiot zainteresowania samorządu lokalnego; Warunki i wymagania regionalnej polityki gospodarczej a warunki sukcesu marketingu regionu. Próba syntezy makro i mikroekonomicznej; Wymiar analizy strategicznej a formułowanie strategii w marketingu regionalnym; Rola mezozarządzania w rozwoju gospodarki mikroregionu; Badania ankietowe w formułowaniu strategii rozwoju lokalnego gmin; Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój instytucji infrastruktury rynku; Strategia rozwoju miast i gmin Śląska Opolskiego do 2010 roku w świetle badań demograficznych; Wizje i kierunki rozwoju kształtującej się aglomeracji opolskiej; Zadania administracji terenowej wynikające z narodowej strategii integracji; Wybrane aspekty wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w gminie w ocenie samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin województwa poznańskiego); Wzorce dla zaangażowania uniwersytetów w reformę lokalnych samorządów administracyjnych w Polsce; Organizacje niekomercyjne a rozwój gminy; Działalność samorządu gminnego na rzecz uwielofunkcyjnienia wsi; Lokalne plany przeciwdziałania bezrobociu; Możliwości stosowania promocji w działalności gminy; Działalność samorządu lokalnego w opinii mieszkańców; Wykorzystanie krzywych Engla w analizie konsumpcji gospodarstw domowych; Nadawania praw miejskich w Polsce (tryb formalny i praktyka0; Konkluzja komisji wnioskowej konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2006)
1.Kluczowa rola wyższej ekonomicznej i przedsiębiorczości w realizacji założeń transformacji polskiej gospodarki; 2. Strategiczne uwarunkowania rozwoju małych firm w Polsce; 3. Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji sektorowej; 4. Sytuacja na rynku hutniczym w kraju i na świeci. Prognozy, zmiany , statystyka; 5. Możliwości ograniczenia bezrobocia według dominujących kierunków głównego nurtu myśli ekonomicznej; 6. Wydatki z budżetu państwa na świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych w latach 1990-2002; 7. Nowoczesne zarządzanie gminą a jej wizerunek - podstawowe elementy systemu tożsamości wizualnej; 8. Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; 9. Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie placówką służby zdrowia; 10. Podatki pośrednie w Szwecji w latach 2000-2001; 11. Sylwetki wielkich ekonomistów: Adam Smith (1723-1790)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-10-4
Kapitał relacji, wartość public relations; Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju; Wykorzystanie działań public relations przed uruchomieniem projektu; Kształtowanie i ocena wizerunku jednostki samorządu terytorialnego; Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski; Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej - kierunki zmian w polskiej rzeczywistości politycznej; Metody działań PR w jednostkach samorządu terytorialnego; Skuteczność i efektywność PR; Marketing międzywyborczy w praktyce. Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza; Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo; Społeczna odpowiedzialność uczelni publicznej a public relations (na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego); Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową w banku; Samorządowe public relations w Polsce - doniesienie z badań; Uwarunkowania i instrumenty kształtowania wizerunku firmy w Internecie; Public relations rejonu Kaszub; Lobbying organizacji trzeciego sektora; Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej; Public relations - gdzie jesteśmy i gdzie idziemy? Mity i fakty; Wykorzystanie telemarketingu w ubezpieczeniach; Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce - konieczność i potrzeba społeczna; Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowi na usługach PR; Marketingowe PR w zintegrowanej komunikacji; Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy; Zjawiska społeczno-psychologiczne, wykorzystywane przez public relations w procesie pozyskiwania akceptacji konsumenta dla produktu odzieżowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-4-3
Wstęp: Quo vadis, instytucjo użyteczności publicznej?; Cz. I Public relations - ch-ka narzędzi: Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach; Działanie firmy za pomocą słów, czyli wpływ formy komunikatów werbalnych na kształtowanie się wizerunku przedsiębiorstwa; Internet w public relations - samopoczucie dobre, rzeczywistość skrzeczy; Nowoczesny monitoring mediów; W jaki sposób firmy wykorzystują informacje pochodzące z monitoringu mediów?; Lobbing jako narzędzie przedsiębiorcy. Studium przypadku. Cz. II Public relations instytucji użyteczności publicznej: Public relations instytucji edukacyjnych; Public relations w służbie zdrowia; Public relations instytucji zaufania publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Public relations miast i regionów / red. nauk. Aneta Duda. - Warszawa : Difin, 2010. - 274 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-305-1
1. Public relations w teorii: Istota i rola public relations; Jakiego public relations potrzebuje samorząd?; Planowanie strategiczne programów public relations w administracji samorządowej; Media relations w samorządzie; Media szansą dla lokalnych społeczności; Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu; 2. Public relations w praktyce samorządowej: Kształtowanie tożsamości i wizerunku miast i regionów; Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju turystyki w regionie; Zasoby kulturowe potencjałem turystycznym miast i regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 659
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-284-3
1. Public relations w kształtowaniu wizerunku, 2. Koncepcja misji administracji, 3. Skuteczne urzędy i urzędnicy, 4. Etyka w procesie kształtowania wizerunku, 5. Kreowanie obrazu administracji lokalnej, 6. Badania marketingowe w administracji, 7. System marketingu w administracji publicznej i samorządowej, 8. Działania promocyjne na przykładzie samorządu terytorialnego, 9. Kultura obsługi w administracji jako instrument kształtowania jej wizerunku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-90-1
I: Public relations - zagadnienia poznawcze. Współczesny kryzys wizerunku. Kulturowe uwarunkowania public relations - wybrane aspekty. Paradygmaty public relations - wiedza, komunikowanie się czy wizerunek. O nieprawdziwości informacji. Uwagi o czarnym PR w świetle arty. 14. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dziennikarstwo a public relations. Cechy wspólne i różnice na przykładzie czasopism o zdrowiu. Idealny PR-menedżer. Oczekiwania dziennikarzy wobec przedstawicieli branży public relations w świetle badań empirycznych. Członkostwo w Unii Europejskiej a public relations polskiej administracji podatkowej. Konstytucyjne podstawy prawa prasowego i wolności wypowiedzi. Domniemanie niewinności a informacja prasowa o wyroku zapadłym w procesie karnym. Komunikacja czy manipulacja? Partyzancki lobbying i wątpliwe praktyki public relations w Polsce. Manipulacje przy "czwartej władzy". Razem czy osobno? Wstęp do porównania niektórych aspektów etyki dziennikarskiej oraz etyki public relations w świetle wybranych kodeksów etyki zawodowej. Wolność słowa a prawnokarna ochrona dobrego imienia osób i podmiotów zbiorowych. Wpływ wizerunku kraju pochodzenia produktu na decyzje zakupu polskich konsumentów. Etyka a public relations - poszukiwanie tożsamości i budowanie wizerunku. Public relations a integracja Polski z Unią Europejską. Portret polskiego środowiska specjalistów PR, czyli kobiety są z promocji a mężczyźni z zarządów. II: Samorządy i państwo. Znaczenie wizerunku w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej Wrocławia. Rzecznik prasowy instytucji samorządowych. Wskazówki praktyczne. Public relations a działalność jednostek samorządu terytorialnego. Podstawy prawne public relations w samorządzie terytorialnym. Portal "Wirtualna stolica" jako narzędzie dialogu z mieszkańcami. Wykorzystanie Internetu w procesie komunikacji społecznej (mieszkańcy a gmina). Wybory parlamentarne - PR, ordynacja i samorząd. Public relations w gminach jako podmiotach non profit - obszary adaptacji instrumentów. Rola public relations w kształtowaniu wizerunku państw. Zasoby public relations "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie. Komunikowanie perswazyjne w polityce. Problem efektywności. Istota public relations w polityce. Informacja jako strategiczny zasób społeczeństwa. Medialny wizerunek współczesnego terroryzmu. PR w samorządzie. Drzwi szeroko otwarte. Shrek jako promocja liberalizmu? III: Uczelnie wyższe i edukacja. Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Promocja i kształtowanie wizerunku jednostek akademickich. Jaki znak twój? Historia tożsamości wizualnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet public relations. Szkoła on-line - wizerunek szkoły w Internecie. Czynniki determinujące wizerunek uczelni wśród studentów. Wizerunek biblioteki uniwersyteckiej w mediach w okresie zmian. Biuro Karier w kształtowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. e-learning jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej. Edukacyjne public relations: efektywność działań. Media relations w procesie kształtowania wizerunku uczelni wyższych. Komunikowanie wewnętrzne w uczelniach wyższych na przykładzie Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2281-8
Cz. I Strategia: 1. Kroki budowania strategii, 2. Cele i odbiorcy komunikowania, 3. Zrozumienie odbiorców, 4. Opracowanie przekazu, 5. Ramy działania, 6. Wybór form przekazu. Cz. II Taktyka: 1. Kontakt z dziennikarzem, 2. Komunikat prasowy, 3. Sprostowanie, 4. Program telewizyjny, 5. Konferencja prasowa, 6. Obecność w mediach, 7. Impreza masowa, 8. Aktywność odbiorców, 9. Impreza oficjalna. Cz. III Pola bitew: 1. Pola komunikowania, 2. Sytuacje kryzysowe, 3. Role rzecznika prasowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2488-8
R.1 Prawne i społeczne a polityczne uwarunkowania dostępu do informacji i zarządzania informacją: Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego; Działalność organów samorządu terytorialnego a dostęp do informacji publicznej (na tle orzecznictwa sądów administracyjnych); Karna ochrona prawa do informacji publicznej; Informacja publiczna on-line. Stopień realizacji wymogu prawnego przez gminy i powiaty Lubelszczyzny; Sądowa kontrola udostępniania informacji publicznej; Zasady nieudzielania informacji publicznej; Ograniczenia dostępu do informacji publicznej (zagadnienia wybrane); Dostęp do informacji publicznej w polskim planowaniu przestrzennym, sektorze Administracji Publicznej; Przesłanki dobrego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; Koncepcje budowy społeczeństwa informacyjnego w UE i ich konsekwencje dla Polski; Budżet jednostki samorządu terytorialnego jako źródło w informacji publicznej. R.2 Polityka informacyjna i media w samorządzie lokalnym: Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie; Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce; Samorząd - media: wzajemne relacje i ich granice; Rola samorządu terytorialnego w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego; Dwa światoobrazy: media i samorządy w społeczeństwie obywatelskim; Wolność wypowiedzi prasy lokalnej a samorząd terytorialny; Sprawne zarządzanie jako element budowania wiarygodności urzędów samorządowych i zaufania mieszkańców; Wizerunek Rady Miasta Lublina w prasie lokalnej (na podstawie tytułów i nagłówków); Samorząd lokalny na łamach lubelskich dzienników; Dlaczego media i samorząd prowadzą wojnę?; Dlaczego lokalne media są krytycznie nastawione do władzy samorządowej?; Władza, media, społeczeństwo - komunikacja lokalna na przykładzie Wielkiej Brytanii; Administrowanie informacją jako formą własności organów rządowych i samorządowych Ukrainy. R.3 Marketing i public relations jednostek samorządu terytorialnego: Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe?; Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny; Polityka informacyjna urzędu miasta - PR, E - Urząd, promocja miasta (na przykładzie Warszawa); Polityka komunikacyjna województwa opolskiego; Imagistyka w procesie pozyskiwania inwestorów przez gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again