Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Wasilewski Tadeusz
(2)
Baran Beata
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gojło Juliusz J
(1)
Jagielska Monika
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kułach Adam
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lityński Adam
(1)
Liżewski Bartosz
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Misztal Andrzej
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowak Przemysław
(1)
Pudło Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Shaw Malcolm N
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Trzebiatowski Marcin
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wiewiórowska-Domagalska Aneta
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(9)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Prawa człowieka
(5)
Prawo międzynarodowe
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Polska
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Dowód sądowy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Negocjacje
(1)
Norma prawna
(1)
ONZ
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Policja
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo państwowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Sukcesja państw
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unia Europejska
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Uznanie międzynarodowe
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Znaki towarowe
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym / Marek Świerczyński. - Stan prawny na 1.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 335 s. ; 20 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-248-4
1.Zagadnienia ogólne, 2. Pozyskiwanie prawa właściwego dla zobowiązań z deliktów internetowych, 3. Prawo właściwe dla "szczególnych" zobowiązań z deliktów internetowych, 4. Wpływ "zasady pochodzenia"; na wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań deliktowych związanych ze świadczeniem usług internetowych, 5. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62818-01-3
1. Rozwój europejskiego prawa prywatnego: Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej; Zakres instrumentu opcjonalnego; Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta; Europejskie prawo konsumencie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego; O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów; 2. Prawo konsumenckie: Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny; Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny; Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym; Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa; Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa prywatnego; Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację- prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym; Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów; Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego; Umowa sprzedaży konsumenckiej; Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-618-0
1. Regulacja prawna i istota obowiązku używania znaku towarowego, 2. Używanie znaku towarowego wyepłniające obowiązek używania - zagadnienia ogólne, 3. Używanie znaku towarowego wypełniające obowiązek używania - zagadnienia szczegółowe, 4. Skutki nieużywania znaku towarowego - zagadnienia materialnoprawne, 5. Skutki nieużywania znaku towarowego - zagadnienia proceduralne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-013-2
1. Pozycja geopolityczna Polski, 2. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 3. Polska w gospodarce światowej, 4. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, 5. Polska w stosunkach sąsiedzkich, 6. Polska w zjednoczonej Europie, 7. Polska w stosunkach transatlantyckich, 8. Polska na arenie pozaeuropejskiej, 9. Stosunek Polski do przestrzegania prawa międzynarodowego, 10. Rola Polski w organizacjach międzynarodowych, 11. Polska w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, 12. Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-257-X
Cz. I Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; 1. Charakter prawny Unii Europejskiej, 2. Struktura Unii europejskiej, 3. Cele Unii Europejskiej, 4. Zasady UE. Cz. II Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii europejskiej; 1. Pojęcie i charakter prawa UE, 2. Zakres obowiązywania prawa UE. Cz. III Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; 1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 2. Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 3. Zasada lojalnej współpracy, 4. Zasada kompetencji powierzonych. Rodzaje kompetencji, 5. Zasada subsydiarności, 6. Zasada proporcjonalności. Cz. IV Źródła prawa Unii europejskiej; 1. Klasyfikacja źródeł prawa UE. Zasada hierarchii źródeł prawa; 2. Prawo pierwotne,3. Prawo wtórne WE, 4. Prawo wtórne w II i III filarze, 5. Umowy międzynarodowe. Cz. V Tworzenie prawa Unii Europejskiej; 1. Tworzenie prawa pierwotnego, 2. Tworzenie prawa wtórnego WE, 3. Tworzenie prawa wtórnego w II i III filarze, 4. Zawieranie umów międzynarodowych przez WE. R.VI Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe; 1. Sądy krajowe jako gwaranci zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku, 2. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości w ramach procedury prejudycjalnej (o wydanie orzeczenia wstępnego), 3. Prawo wspólnotowe przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji - system skarg bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-0513462-8
1. Istota i rozwój prawa międzynarodowego; 2. Prawo międzynarodowe dziś. 3. Źródła prawa międzynarodowego. 4. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 5. Podmioty prawa międzynarodowego. 6. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 7. Regionalna ochrona praw człowieka. 8. Uznanie. 9. Terytorium. 10. Prawo lotnicze i kosmiczne. 11. Prawo morza. 12. Jurysdykcja. 13. Immunitety jurysdykcyjne. 14. Odpowiedzialność państwa. 15. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. 16. Prawo traktatów. 17. Sukcesja państw. 18. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 19. Międzynarodowe sądy i trybunały. 20. Prawo międzynarodowe a użycie siły przez państwa. 21. Międzynarodowe prawo humanitarne. 22. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 23. Organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2335-0
1. Źródła i norma prawa międzynarodowego a stosowanie prawa (uwagi pojęciowe), 2. Norma prawa międzynarodowego a proces decyzyjny (ujęcie modelowe), 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe w relacjach kolizyjnych, 4. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym 1952-1997, 5. Prawo międzynarodowe na gruncie Konstytucji RP, 6. Prawo międzynarodowe w prawie krajowym - czynniki określające, konkluzje i problemy de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 10)
ISBN: 83-87091-45-6
Część pierwsza - Przedsiębiorstwa państwowe i gminne. Przedsiębiorstwa publiczne specjalne: 1. Podstawy prawne regulacji przedsiębiorstw publicznych w ramach prawa europejskiego; 2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące przedsiębiorstw publicznych; 3. Zakres problematyki przedsiębiorstw publicznych nie objętej prawem europejskim w świetle prawa krajowego państw członkowskich (na przykładzie Francji); 4. Regulacja i formy prawne państwowej działalności gospodarczej; 5. Zestawienie zmian niezbędnych do dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego w zakresie przedsiębiorstw publicznych. Cześć druga- prawo o inwestycjach zagranicznych: 1. Akty prawne regulujące prawo o inwestycjach zagranicznych w ramach prawa europejskiego; 2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości; 3. Zakres problematyki inwestycji zagranicznych nie objętej prawem europejskim w świetle prawa krajowego państw członkowskich; 4. Akty prawne regulujące prawo o inwestycjach zagranicznych w Polsce; 5. Zmiany prawa polskiego w zakresie inwestycji zagranicznych niezbędne do dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-189-1
1. Prawo międzynarodowe w porządku międzynarodowym. 2. Pojęcie i systematyka prawa międzynarodowego. 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 4. Stosunek krajowych systemów prawnych do prawa międzynarodowego. 5. Stosunek europejskiego prawa wspólnotowego do prawa krajowego. 6. Europejskie prawo wspólnotowe jako regionalne międzynarodowe prawo administracyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-490-2
1. Prawo międzynarodowe w porządku międzynarodowym. 2. Pojęcie i systematyka prawa międzynarodowego. 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 4. Stosunek krajowych systemów prawnych do prawa międzynarodowego. 5. Stosunek europejskiego prawa wspólnotowego do prawa krajowego. 6. Europejskie prawo wspólnotowe jako regionalne międzynarodowe prawo administracyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne prawo traktatów : zarys wykładu / Jarosław Sozański. - Wyd.2 popr. i zm. - Warszawa, Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2005. - 330, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89363-41-0
Kwestie wprowadzające: 1.Rozwój prawa traktatów, 2. Miejsce traktatów w prawie międzynarodowym. Cz. I Podstawowe zagadnienia prawa traktatów; 3. Pojęcie, istota i budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych, 5. Obowiązywanie, stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych, 6. Nieważność umów międzynarodowych, 7. Wygasanie i zawieszania umowy, 8. Sukcesja państw w odniesieniu do umów, 9. Rozstrzyganie sporów związanych z traktatami. Cz. II Wybrane problemy prawa traktatów; 10. Wspólnotowe prawo traktatowe z uwzględnieniem procedur organizacji międzynarodowych, 11. Umowy międzynarodowe w polskim systemie prawnym, 12. Nieformalne instrumenty międzynarodowe. Aneks: Teksty źródłowe prawa traktatów; 1. Konwencja o prawie traktatów, 2. Regulacje prawno-traktatowe w systemie polskim, 3. Budowa umowy międzynarodowej, 4. Zawieranie umów międzynarodowych (przykłady not, listów i dokumentów ratyfikacyjnych w systemie polskim), 5. Przykłady ważniejszych form i aktów praktyki traktatowej, 6. Zastrzeżenia do traktatów. Sprzeciwy. Wycofanie zastrzeżeń, 7. Nieformalne instrumenty międzynarodowe oraz umowy ich dotyczące
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-264-1389-6
Cz. I.: Zapewnienie efektywności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim porządku prawnym: Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych; Prawo międzynarodowe w sądowej wykładni operatywnej - teoretycznoprawne aspekty wpływu na przebieg i wyniki wykładni; Skuteczność Konwencji czy skuteczność wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?; Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie von Hannover przeciwko Niemcom na zakres ochrony prywatności osób powszechnie znanym w prawie prywatnym; Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze stanowienia prawa; Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo w państwach członkowskich Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski; Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie obowiązków pozytywnych - analiza na tle spraw polskich; Cz. II.: Zapewnienie efektywności orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym; Skutki wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa Trybunału i prawa Unii Europejskiej; Sytuacja polskich sądów w odniesieniu do pytania prejudycjalnego w dziedzinie współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej; Skuteczność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony; Orzekanie z udziałem zasad ogólnych jako droga do zapewniania aksjologicznej skuteczności stosowania prawa unijnego - uwagi teoretycznoprawne na tle wyroku Kucukdevici; Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa unijnego; Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pojętym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym; Prounijna wykładnia przepisów prawa spółek; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach własności przemysłowej poprzez prounijną wykładnię ustawy - Prawo własności przemysłowej w orzecznictwie sądów administracyjnych; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze karnej; Wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sądy administracyjne; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym; Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej statuującymi swobody rynku wewnętrznego; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym; Wykonywanie w Polsce aktów instytucji i orzeczeń sądów Unii Europejskie nakładających zobowiązania pieniężne na podmioty prywatne; Skuteczne wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących wprowadzenia w życie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu - perspektywa osiągnięcia celu dyrektywy ramowej 2000/78; Wpływ orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na status krajowych ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych - uwagi na tle procedury administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych - uwagi na tle procedury administracyjnej i administracyjno-sądowej; Kompetencje sądów powszechnych do stosowania z urzędu prawa Unii Europejskiej w polskim procesie cywilnym; Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym- wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarządzających wobec Polski środki tymczasowe; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłym w trybie skargi na uchybienie zobowiązaniom traktatowym; Cz. III.: Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym: Zapewnienie skuteczności orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w prawie krajowym; Uwagi na temat uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym nakładających na państwo obowiązki o charakterze niepieniężnym; Zapewnienie skuteczności wyroków trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych; Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji Światowej Organizacji Handlu jako instrument zapewnienia ich skuteczności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-99-4
1. Orzecznictwo a stanowienie prawa - kierunki rozwoju: Granice związania prawem sądów i administracji, Orzecznictwo a stanowienie prawa - niemiecka perspektywa. 2. Orzecznictwo a prawo administracyjne: Orzecznictwo a prawo administracyjne - niemiecka perspektywa, Wykładnia sądowa a prawo administracyjne. 3. Orzecznictwo a prawo konstytucyjne: Orzecznictwo a prawo konstytucyjne - niemiecka perspektywa. 4. Orzecznictwo a prawo europejskie: Orzecznictwo a prawo europejskie - o prawie sędziowskim ws. Wspólnocie Europejskiej, "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again