Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(15)
Author
Słodczyk Janusz
(5)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Heffner Krystian
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Klimek Renata
(1)
Korzeniak Grażyna
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Skotarczak Teodor
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Szafranek Edyta
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Wartalska Magdalena
(1)
Wódz Jacek
(1)
Śmigielska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Miasta
(15)
Gospodarka terenowa
(3)
Urbanistyka
(3)
Demografia
(2)
Gospodarka
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Urbanizacja
(2)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Ludność
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Siła robocza
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-101-2
1. Pozycja gospodarki finansowej w zarządzaniu miastem, 2. Instrumenty racjonalizacji gospodarki finansowej miasta i ich znaczenie, 3. Główne kierunki modernizacji zarządzania gospodarką finansową miasta - wnioski poznawcze i aplikacyjne, 4. Uwarunkowania i tendencje zmian w racjonalizacji gospodarki finansowej miasta Łodzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-189-X
1. Ekonomiczne aspekty rozwoju miast: Miasta polskie w procesie globalizacji; Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku; Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie; Przemiany funkcjonalne miast konurbacji Katowickiej w latach 1989-2002; Sytuacja społeczno- ekonomiczna byłych miast wojewódzkich; Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań - na przykładzie wybranych miast; Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996-2002; Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno- gospodarczego; Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej; Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999-2004); Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim; Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnych Śląsku; Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich na nowym paradygmacie rozwoju regionalnego; Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce; Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich; Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989-2004; Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu; karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia); Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu; Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988-2003; Baza noclegowa w Legnicy w okresie transformacji systemowej; Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian. 2. demograficzne aspekty rozwoju miast: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960-2003; Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945-2003; Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991-2001; Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu; Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975-2003; Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku; Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992-2003; Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej. 3. Społeczne aspekty rozwoju miast: Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach; Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej; Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej; Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca); Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego; Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego; Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym; Osoby niepełnosprawne w Jaworznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89440-87-7
1.Wprowadzenie; 2. Cel, metoda, zakres badań; 3. Obszary funkcjonalne miast, procesy metropolizacji, warunki dla kształtowania policentrycznego rozwoju systemu osadniczego Polski; 4. Procesy rozwojowe miast małych i średnich Polski w okresie 1995-2010; 5. Ranking miast małych i średnich; 6. Studia przypadków miast o wyróżniających się wskaźnikach rozwojowych; 7. Analiza skupień; 8. Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji; 9. Dostępność transportowa a wskaźniki rozwojowe miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-817-6
Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich; Małe miasta w Polsce - wybrane aspekty współczesnej definicji; Małe miasta w teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju; Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003); Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku; Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej; Teoria i praktyka planowania strategicznego w małych miastach; Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; Rola małych podmiotów gospodarczych w kształtowaniu struktury funkcjonalnej małych miast w regionie śląskim; Współpraca małego miasta i gmin wiejskich - przypadek Ziemi Żywieckiej; Zabudowa mieszkaniowa małych miast - przeszłość i teraźniejszość. Rodzaj i stan zasobów mieszkaniowych; Przemiany struktury przestrzennej małych miast w opinii młodych mieszkańców; Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski; Przeobrażenia w zakresie infrastruktury społecznej małych miast Pomorza środkowego; Charakterystyka transport zbiorowego w małych i średnich miastach Polski; Znaczenie małych miast w rozwoju regionu dolnego Śląska; Wiejska geneza wybranych miast środkowej Polski; Małe miasta Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe; Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy; Mała i średnia przedsiębiorczość szansą na aktywizację społeczności lokalnych w małych i średnich miastach Pomorza Środkowego; Kapitał zagraniczny w wybranych miastach aglomeracji wrocławskiej; Rewitalizacja małego miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie Prudnika; Przemiany demograficzne i funkcjonalne małych miast górniczych na przykładzie Lędzin; Uwarunkowania rozwoju i struktura nowych inwestycji budowlanych na obszarze małego miasta aglomeracji łódzkiej - przykład Strykowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-06-9
1. Wstęp, czyli o przestrzenia publicznej i jej aktorach. 2. Funkcjonowanie miasta w sektorze usług publicznych. 3. Przestrzeń publiczna miasta. 4. Przestrzeń problemów społecznych w mieście - wskazania dla praktyki. 5. Waloryzacja przestrzeni jako celowa działalność łącząca przestrzeń miejską z elementami symboliki. 6. Dekalog
miasta i regionu nowoczesnego. 7. Od kopalni do infostrady-restrukturyzacja przestrzeni gospodarczej Tychów
jako przykład polityki władz lokalnych wobec zmianiającego się otoczenia makroekonomicznego. 8. Szkoła ponowoczesna czyli współdziałanie współczesnej (modernistycznej) szkoły z innymi przestrzeniami miejskimi dla edukacji permanantnej. 9. Spacerowicze i włóczędzy w przestrzni publicznej miasta Tychy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-188-1
Część I: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast. Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast; Zintegrowane gospodarowanie energią i przestrzenią w polskich miastach w świetle wyników badań empirycznych; Stan środowiska w wybranych miastach województwa łódzkiego w okresie przemian społeczno-gospodarczych Polski; Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast - przykład Łodzi; Świdnica jako ośrodek równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego; Programy wspierające rozwój miast finansowane przez Unię Europejską - inicjatywa Urban i projekty pilotażowe; Zrównoważony rozwój oraz poziom jakości życia w świetle opinii mieszkańców Opola; Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców Opola w zakresie gospodarki odpadami na podstawie badań ankietowych; Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych; Wycena efektywności ekonomicznej ochrony przeciwpowodziowej miasta na przykładzie Lewina Brzeskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zewnętrznych). Część II: Polityka i instrumenty rozwoju miast. Dlaczego konieczna jest korekta systemu ośrodków centralnych dla landu Brandenburgii? Regionalne wyrównanie zróżnicowań przestrzennych - cel bez alternatywy? Lokalny rozwój gospodarczy a zarządzanie projektami; Lokalny rozwój gospodarczy a polityka wewnętrzna władz miejskich; Innowacyjne podejście do sterowania rozwojem miast: studium przypadku miasta Vsetin; Perspektywy rozwoju Zawiercia - nowe strategie i zagrożenia; Zrównoważona karta wyników a realizacja strategii w miastach na prawach powiatu - wyniki badań ankietowych; Fundamenty zarządzania wiedzą w urzędach administracji publicznej; Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej; Marketing miast jako oparta na kooperacji koncepcja rozwoju miast; Controlling w miastach na prawach powiatu. Analiza wyników badań; Sytuacja społeczno-gospodarcza Myszkowa oraz podstawowe kierunki rozwoju; Gminna pomoc publiczna dla przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w infrastrukturę komunalną jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin ziemi gliwickiej; Nakłady inwestycyjne w miastach na prawach powiatu w województwie dolnośląskim w latach 2000-2003; Polityka inwestycyjna miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim; Działalność gospodarcza sektora samorządowego w aglomeracji wrocławskiej w procesie transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 1)
1. Rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego: Charakterystyka gospodarcza Kielc od średniowiecza do 1939 r. w świetle statystyki dochodów miasta; Przemiany zachodzące w gminie jako jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Masłów; Inwestycje w gminie Sitówka - Nowiny jako czynnik stymulujący jej rozwój; Lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gminy Michałów; Aktywne formy ograniczania bezrobocia absolwentów wyższych uczelni województwa świętokrzyskiego. 2. Marketingowe zarządzanie miastem i regionem: Wpływ działalności targowej na promocję miasta na przykładzie Kielc; Marketing a potrzeby sukcesu gminy Zagnańsk; Kanały w procesie dystrybucji; Produkty markowe na przykładzie turystyki aktywnej; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Chemar S.A. w Kielcach. 3. Problemy Unii Europejskiej: Polityczne i gospodarcze efekty przystąpienia Polski do UE; Szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z integracji z UE; Polska na tle krajów UE w świetle syntetycznych miar potęgi w latach 1990-2000; Specjalne strefy ekonomiczne a UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-190-3
Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich; Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i centralnych w mieście jako działanie konieczne dla przeciwdziałania rozpadowi struktury miejskiej; Perspektywy rozwojowe CBD w Poznaniu wobec rzeczywistości; Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej; Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji); Przekształcenia w przestrzeni kulturalnej miasta Wrocławia - wybrane aspekty; Udział jednostek pomocniczych w zarządzaniu miastem; Krajobraz wyborczy Szczecina na tle zróżnicowania społecznego miasta; Sytuacja społeczno - gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji; zabudowa krakowskich suburbiów; Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji; Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia; Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna; Zmiany struktury przestrzennej Wrocławia w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych; Przemiany społeczno - przestrzenne małego miasta na przykładzie Libiąża; Wpływ działalności Kościoła rzymskokatolickiego na strukturę przestrzenną i funkcjonalną miasta w latach 1989-2005 na przykładzie Wrocławia; Wykorzystanie analizy skupień do typologii dzielnic miasta w badaniach społecznych przemian miast (na przykładzie miasta Ostrawy); Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast w Polsce; Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978-2002; Zmiany w strukturze zasobów przestrzennych szkół wyższych Wrocławia w dobie transformacji; Funkcje policentrycznych i monocentrycznych aglomeracji miejskich w układach przestrzennych (szkic); Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-069-9
I. Rozwój i transformacja gospodarcza miast: Rola organizacji sieciowych w gospodarce miast i regionów; Transformacja społeczno-gospodarcza i jej konsekwencje w miastach polskich; Wybrane problemy poznawcze i aplikacyjne studiów nad przemianami miast polskich w warunkach transformacji; Restrukturyzacja gospodarki miast regionu górnośląskiego; Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny; Rozwój polskich miast średniej wielkości w okresie międzyspisowym; Zgorzelec/Gorlitz - miasto transgraniczne w UE; Europa-miasta na polskiej granicy zachodniej - uwarunkowania i wizje rozwoju; Tendencje rozwoju oraz restrukturyzacja miast regionalnych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji na przykładzie Wrocławia; Funkcje sektora publicznego w rozwoju regionu po 1989 r. na przykładzie Dolnego Śląska; Perspektywy rozwoju miast - siedzib powiatów; Małe miasta Opolszczyzny w okresie transformacji systemowej; Podstawowe determinanty rozwoju małych miast regionu wałbrzyskiego na początku XXI stulecia; Możliwości rozwojowe Jeleniej Góry; Małe i średnie miasta jako lokalne centra rozwoju regionalnego; Wpływa kapitału zagranicznego na rozwój Wrocławia w okresie transformacji systemowej do gospodarki rynkowej; Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta; Wpływ inwestycji zagranicznych na zasób kapitału ludzkiego; Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce. II. Miejski rynek pracy i bezrobocie: Rynek pracy w miastach województwa śląskiego; Zmiany rynku pracy w dobie transformacji systemowej - przykład Trójmiasta; Poziom serwicyzacji miast województwa kujawsko-pomorskiego w świetle struktury pracujących w latach 1987-2000; Rynek pracy chronionej na przykładzie Bydgoszczy; Skala bezrobocia w Częstochowie - młodzież i absolwenci; Jaworzno wobec problemu bezrobocia; Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami przedsiębiorczości, bezrobocia oraz saldem migracji zagranicznych w miastach województwa opolskiego w latach 1998-2001; Bezrobocie wśród młodzieży - metody pomniejszania (na przykładzie Świdnicy). III. Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce miejskiej: Finansowe aspekty inwestycji ekologicznych na Opolszczyźnie; Podejścia do planowania rozwoju zrównoważonego miast; Dostęp do informacji dot. ochrony środowiska na Śląsku Opolskim; Proekologiczny model zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną miast; Wybrane problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską w Łodzi; Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską na przykładzie województwa śląskiego i miasta Częstochowy; Przyjazna miastu i środowisku lokalizacja przemysłu. Na przykładzie wybranego zakładu kapitału zagranicznego. IV Ekonomiczne i prawne instrumenty zarządzania miastem; Europejska Konstytucja miejska; Strategia rozwoju - narzędziem racjonalnego zarządzania miastem; Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich; Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego; Zarządzanie przestrzenią miasta, czyli "butelka marketingowa"; Prawne aspekty lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; Dyfuzja wiedzy w aglomeracjach miejskich; Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego; Postrzeganie rozwoju miasta w opiniach władz powiatowych miast województwa śląskiego; Tworzenie wizerunku miasta na podstawie Częstochowy; Logistyka jako narzędzie usprawnienia procesów gospodarczych w obszarze regionu i miasta; Możliwości wsparcia infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej (m.in. w ośrodkach miejskich regionu wałbrzyskiego); Finansowe instrumenty ograniczania bezrobocia; Działalność instytucji okołobiznesowych Opola i ich współpraca z Urzędem Miasta; Nadzór nad powiatem grodzkim jako determinanta jego samodzielności; Program jakości. Samorządy terytorialne w procesie transformacji systemowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Struktura funkcjonalna małych miast / pod red. Tadeusz Marszał. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. - 137, [1] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7525-298-9
1. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnoślaskiego; 2. Specyfika funkcjonowania samorządów małych miast województwa śląskiego; 3. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania); 4. Przemiany społeczno-ekonomiczne i funkcjonalno-przestrzenne Świeradowa Zdrój; 5. Rozwój infastruktury miasta Ruda Śląska w latach 1996-2006; 6. Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na funkcjonowanie małego miasta (na przykładzie Jelcza-Jaskowic); 7. Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-314-7
Część I: Ogólne zagadnienia. Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast; Miasta przyszłości - tendencje rozwojowe wybranych miast na świecie; Zjawisko urban sprawl - jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji; Smart growth jako model rozwoju miasta. Część II: Zastosowanie wybranych metod do pomiaru przemian zachodzących w miastach. Czy istnieje optymalna wielkość miasta?; Ranking miast - metody badań w ujęciu przestrzennym i dynamicznym; Nowa metoda pomiaru zjawisk w przestrzeni miejskiej. Opolskie studim przypadku. Część III: Przykłady procesów zachodzących w miastach na świecie. Społeczne profile europejskich metropolii. Czynniki przemian; Przekształcenia struktury przestrzennej miast południowych części Stanów Zjednoczonych; Przeobrażenia przestrzennej struktury miast w Ameryce Łacińskiej; Struktury społeczne Obszaru Metropolitalnego Doliny Meksyku (La Zona Metropolitana del Valle de Mexico); Zmiany poziomu segregacji ekonomicznej w Sao Paulo w latach 1991-2000; Zmiany struktury osadniczej Francji; Globalizacja a przestępczość w miastach. Część IV: Przykłady procesów zachodzących w polskiej przestrzeni miejskiej. Powojenne lokacje miast w Polsce i ich wpływ na proces urbanizacji; Przyszłośćdemograficzna miast w Polsce; Inwestycje mieszkaniowe na obszarze mtropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005; Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego i posprzemysłowego na przykładzie Łodzi; Wybrane aspekty wykorzystania terenów poprzemysłowych w obszarach zurbanizowanych; Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w miastach Śląsko-Dąbrowskiego Obaszaru Metropolitalnego; Ewolucja struktur funkcjonalno-przestrzennych miast zlepieńców; Wzmocnienie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej miast województwa opolskiego poprzez projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; Proces sukcesji funkcjonalnej na wybranych terenach przemysłowych we Wrocławiu; Percepcja przestrzeni miejskiej Wrocławia; Wybrane aspekty zróżnicowania czasowego i przestrzennego transakcji bankowych. Przykład Wrocławia. Część V: Otoczenie miasta - strefa podmiejska. Strafa podmiejska konkurencją dla miasta?; Strefa podmiejska Opola i jej rozwój na przykładzie infrastruktury technicznej; Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-250-7
1. Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej; 2. Pojęcie i rodzaje miast, rozwój lokalny i regionalny w miastach; 3. Uwarunkowania ustrojowo-prawne funkcjonowania miasta; 4. Administracja i gospodarka komunalna w mieście; 5. Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych; 6. Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast; 7. Finanse miasta; 8. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego regulującego podatki samorządowe; 9. Podstawowe zagadnienia prawne związane z dystrybucją informacji oraz tzw. "własnością intelektualną" w zarządzaniu miastem; 10. Zarządzanie inwestycją w mieście - zagrożenia wynikające z posługiwania się warunkami kontraktowymi FIDIC; 11. Polityka społeczna na poziomie jednostek samorządu terytorialnego; 12. Konkurencyjność miast w teorii i praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Maria Gaczek. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-29-3
1.Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej, 2.Specyfika gospodarowania w przestrzeni, 3.Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej, 4.Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, 5.Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa, 6.Gospodarka przestrzenna w gminie, 7.Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast, 8.Gospdoarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
/ red. nauk. Andrzej Stasiak. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2005. - 279 s. : tab. ; 23 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(9) 2005)
1. O potrzebie polityki regionalnej na rzecz rozowju "Ścioany Wschodniej", 2. Rola dużych i średnich miast w rozowju województw tzw. "Ściany Wschodniej" w integracji z Unią Europejską, 3. Wypowiedź nt. Województwo podlaskie - atuty i szanse małych i średnich miast wynikające z uczestnictwa w Unii Europejskiej oraz położenia przygraniczego., 4. Wypowiedź nt. Rola dużych i średnich miast w rozwoju województw "Ściany Wschodniej" w integracji w Unią Europejską., 5. Szanse i bariery rozwoju Lublina jako ośrodka metropolitarnego, 6. Przemiany w sytuacji mieszkaniowej Białegostoku, 7. Wewnętrzne czynniki rozwoju i konkurencyjności miast, 8. Rola Lublina w procesie rozwoju i konkurencyjności miast, 9. Rola dużych i średnich mist województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu, 10. Potencjalny obszar metropolitarny Lublina, 11. Przedsiębiorczość prywatna w miastach "Ściany Wschodniej" w Polsce w dobie integracji z Unią Europejską, 12. Potencjalny obszar metropolitarny Białegostoku, 13. Znaczenia miast w rozowju województwa lubelskiego w integracji z Unią Europejską, 14. Przekazywanie zadań publicznych samorządu terytorialnego innym podmiotom na przykładzie Chełma - szanse i zagrożenia, 15. Rozwój barnży IT w miastach "Ściany Wschodniej", 16. Rola administracji samorządowej w rozwoju przedsięwzięć prośrodowiskowych na przykładzie gminy Łaszczów, 17. Problematyka regionalna w zbiorach wybranych bibliotek Białegostoku, 18. Komunikat Fundusze unijne a rozwój gospodarki polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again