Sorting
Source
Książki
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Kaja Barbara
(2)
Deptuła Maria
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Laskowska Elżbieta
(1)
Obuchowski Kazimierz
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Polus-Rogalska Katarzyna
(1)
Skibińska Helena
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Nauczanie początkowe
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Unia Europejska
(2)
Akty mowy
(1)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
Aspiracje
(1)
Czytanie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko upośledzone
(1)
Filozofia
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Język polski
(1)
Mowy parlamentarne
(1)
Myślenie
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Osobowość
(1)
Parlament
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pisanie
(1)
Psychologia humanistyczna
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Subiektywizm
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wolność
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Diagnostyka ... ; 01)
Część I: Diagnostyka pedagogiczna w teorii i praktyce. Sukces lub porażka w obliczu współczesnych nierówności społecznych. Od aberracji psychospołecznych ku normalizacji; Zastosowanie technik systemowych w diagnozowaniu rodzin i kandydatów na rodziców zastępczych; Diagnozowanie umiejętności kooperacyjnych dzieci jedynych w wieku przedszkolnym; Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych; Wsparcie społeczne ze strony rówieśników jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum; Diagnostyka pedagogiczna w szkole i środowisku lokalnym; Wybrane problemy diagnozy i pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w Polsce; Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Część II: Profilaktyka społeczna w badaniach i działaniach profilaktycznych. Psychoedukacja w procesie przygotowywania pedagogów do podejmowania zadań z zakresu profilaktyki społecznej; Wzory picia alkoholu wśród młodych Europejczyków. Prezentacja wyników badań z lat dziewięćdziesiątych XX wieku; Charakterystyka gminnych programów profilaktyki przeciwalkoholowej; Szkolny program profilaktyki - szansą spójności dla podejmowanych działań profilaktycznych; Zagrożenie uzależnieniami. Szkolne programy profilaktyczne; Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci; Świat wartości wychowanków resocjalizowanych, na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie; Terapia twórczością jako profilaktyka stresu; Rola i działalność Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wypowiedź w interakcji , 2. Funkcje informacyjno - weryfikacyjne wypowiedzi parlamentarnych , 3. Funkcje emtoywne wypowiedzi parlamentarnych , 4. Funkcje działania wypowiedzi parlamentarnych , 5. Perswazja jako podstawowy sposób działania językowego w wypowiedziach parlamentarnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 808.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 808.5 (1 egz.)
Book
In basket
Część I: Portret nauczyciela wczesnej edukacji. 1. Portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego słuchaczy studiów podyplomowych edukacji zintegrowanej. 2. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji do pracy z dziećmi leworęcznymi. 3. Kompetencje dydaktyczne nauczycieli wczesnej edukacji. 4. Permanentna reforma edukacji. 5. Nauczyciele i rodzice partnerami w trudnym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu. Część II: Wybrane aspekty edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 1. Krytyczne czytanie sposobem aktywnego udziału uczniów w dialogu edukacyjnym. Amerykański projekt kształcenia krytycznego myślenia i czytania we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej. 2. Aktywność werbalna dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle przezwisk uczniowskich. 3. Wpływ ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych zawartych w podręczniku na proces rozwoju mowy dziecka. 4. Stymulowanie percepcji i ekspresji plastycznej dzieci pięcioletnich ilustracjami różnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" 5. Raz jeszcze - o metodzie czynnościowego nauczania matematyki w klasach I-III. 6. Tradycje muzykowania ludowego inspiracją w rozwoju kreatywności dzieci. 7. Regionalizm i ścieżka regionalna w rzeczywistości integracji kształcenia ogólnego z muzyką. 8. Zdrowie w szkole. 9. Inteligencja emocjonalna a wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Jedność czy wielość?, 2. Wolność czy zniewolenie?, 3. Równość czy nierówność?, 4. Sprawiedliwość czy niesprawiedliwość?, 5. Porządek czy nieporządek? Zorganizowanie czy chaos?, 6. Ograniczoność czy nieograniczoność?, 7.Współpraca czy podporządkowanie?, 8. Stałość czy zmienność?, 9 .Prawda czy kłamstwo?, 10. Dobro czy zło?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Do czytelnika; Rewolucja podmiotów i otwarty indywidualizm; Antyindywidualizmy i indywidualizmy; Technika i osobowość; Cywilizacja, osobowość, kultura; Nauka jako sposób życia; Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Historiozoficzne i kulturowe aspekty wybranych nurtów polskiej myśli politycznej w XIX i XX wieku: Polska i Polacy w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku; Demokracja i budowa podstaw gospodarki rynkowej a tradycje polskiej myśli politycznej I poł. XX wieku; Stosunek socjalistów polskich do koncepcji "nowoczesnej demokracji"; Piłsudczykowski model polityki. Refleksje o kształtowaniu się nowoczesnego polityczne go myślenia w okresie II Rzeczypospolitej; Koncepcja przebudowy Polski po 1945 r. w świetle myśli politycznej Adama Doboszyńskiego; Współczesna interpretacja myśli politycznej ruchu ludowego. Cz. II Idee i wartości w nurtach, ugrupowaniach i partiach politycznych w okresie transformacji ustrojowej: Oblicza polskiego ruchu anarchistycznego w latach 90. XX wieku; Współczesne interpretacje idei dyktatury proletariatu; Koncepcje polityczne współczesnej Solidarności (wybrane aspekty); Środowisko "Gazety Wyborczej" wobec etosu Solidarności; Recepcja idei liberalnych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Socjalliberalizm Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Źródła myśli politycznej Platformy Obywatelskiej- ideologia czy pragmatyzm wyborczy?; Elementy myśli konserwatywnej w poglądach politycznych Aleksandra Hal la; Recepcja nacjonalizmu w publicystyce politycznej obozu narodowego w Polsce (po 1989r.). Cz. III Współczesny liberalizm- integracja europejska globalizacja: Federalizm w polskiej myśli politycznej XX wieku; Idea zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II; Relikty mesjanizmu w Polsce współczesnej; Ewolucja polskiej, katolickiej krytyki liberalizmu (wybrane zagadnienia); Współzależności między demokracją a liberalizmem gospodarczym; Demokracja liberalna w dobie procesów globalizacyjnych; Teoria elity w polskiej myśli politycznej (wybrane aspekty); Uwarunkowania procesu obiektywizacji idei na tle koncepcji determinizmu społecznego Petera Bergera i Thomasa Luckmanna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Polska młodzież - zaburzenia w rozwoju biopsychospołecznym (etiologia, fenomenologia, skutki i szanse optymalnego rozwoju): Style życia preferowane przez młodzież niepełnosprawną w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej ostatniego dziesięciolecia; Wybrane aspekty wczesnej stymulacji dziecka z upośledzeniem umysłowym a przystosowanie psychospołeczne do realizacji obowiązku szkolnego; Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo; Pozycja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie jako wyznacznik ich społecznej integracji; Formy agresji ujawniające się w relacjach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym; Integracja dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym z rówieśnikami ze szkół masowych; Zadania, kompetencje i gotowość nauczyciela klas integracyjnych do pomocy uczniom w kształtowaniu poczucia własnej wartości; Utrudnienia w procesach integracji młodego pokolenia z zaburzeniami wzroku - uwagi krytyczne i propozycje zmian; Scenariusz dnia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością umysłową; Doświadczanie siebie przez dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną żyjące w Domu Pomocy Społecznej; Status a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - mity i fakty; Zainteresowania zawodowe uczniów szkół zawodowych specjalnych; Obraz samego siebie a aspiracje młodzieży z uszkodzonym słuchem na tle integracji edukacyjnej i społecznej; Niektóre trudności w uzyskiwaniu samodzielności przez młodzież głuchoniewidomą; Szanse rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. II Polska młodzież - zaburzenia w zachowaniu (etiologia, fenomenologia, skutki, szanse rozwoju): Aspiracje życiowe współczesnej młodzieży licealnej w aspekcie przemian ustrojowych i środowiska rodzinnego; Decyzje zawodowo-edukacyjne i ich uwarunkowania u młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej; Poczucie alienacji u maturzystów; Aspiracje kształcenia uczniów szkół podstawowych. Czynniki ograniczające; Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach o osłabionych więziach rodzinnych; Typ kontroli rodzicielskiej i modele oddziaływań środowiska a zaburzenia w zachowaniu młodzieży; Socjalizacja i wychowanie dzieci w rodzinach z ubóstwem materialnym; Rola czynników osobowościowo-rodzinnych w rozwoju zaburzonych form zachowania młodzieży w trudnej sytuacji interakcji społecznej; Zjawisko używania środków odurzających i psychotropowych przez młodzież szkolną; Używanie alkoholu i środków odurzających przez studentów; Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży; Zachowania dewiacyjne młodzieży i ich niektóre uwarunkowania w świetle badań porównawczych; Postawy młodocianych więźniów wobec norm i rygoryzmu moralnego; Przestępczość młodzieży - rozmiary i charakterystyka zjawiska; Społeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży; Alkohol w etiologii desocjalizacji i wykolejenia przestępczego młodocianych mężczyzn; Więź emocjonalna w rodzinach nieletnich prostytutek; Koncepcja życia, śmierci i śmierci samobójczej w percepcji dziecka; Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży; Przemoc widziana oczami dziecka; Niektóre uwarunkowania przemocy wobec młodego pokolenia w rodzinie (doniesienia z badań); Młodzież wobec represji karnej nowego Kodeksu Karnego; Projektowanie programów profilaktycznych w środowisku lokalnym - potrzeby a rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
1. Percepcja słuchowa: Rola funkcji słuchowej w czynnościach czytanie i pisania; Zaburzenia percepcji słuchowej, ich objawy i konsekwencje; Metody badania poziomu percepcji słuchowej; Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową; 2. Percepcja wzrokowa: Rola funkcji wzrokowej w czynnościach czytania i pisana; Zaburzenia percepcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej i ich objawy; Metody badania percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej; Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę wzrokową oraz orientacje przestrzenną; 3. Sprawność motoryczna: Motoryka ogólna i manualna jako czynnik gotowości dziecka do nauki szkolnej; Zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i ich objawy; Metody badania motoryki; Lateralizacja, jej rodzaje jako ważny czynnik rozwoju ruchowego dziecka; Zaburzenia procesu lateralizacji jako przyczyna trudności i niepowodzeń w nauce; Metody badania lateralizacji; Przykładowe ćwiczenia dla dzieci o opóźnionym rozwoju ruchowym; 4. Przykładowe konspekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: Ćwiczenia usprawniające wszystkie funkcje; Rozróżnianie samogłosek. Podstawianie spółgłosek do stałej samogłoski; Głoski dźwięczne i utrata dźwięczności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: R. 1 Problemy wychowania w świetle psychologii rozwoju człowieka: Współczesne poglądy na wychowanie; Podstawowe pojęcia w psychologii rozwoju człowieka; Teorie rozwoju a wychowanie; Orientacja podmiotowa w psychologii rozwoju człowieka a wychowanie. R. 2 Psychologia humanistyczna – implikacje dla wychowania: Uzasadnienie wyboru psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna w psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna a wychowanie; W obronie psychologii humanistycznej. R. 3 Wychowanie w kontekście prowadzonych rozważań: Podstawowe założenia; Problemy z definicją wychowania; Sens życia i wychowanie; Podsumowanie. R. 4 Aplikacyjne problemy psychologii wychowania: Holizm czy redukcjonizm, dylematy psychologii wychowania; Pomoc psychologiczna w wychowaniu; Istota pomocy psychologicznej. R. 5 Wybrane metody wspomagania rozwoju: Logoterapia Frankla; Techniki relaksacyjne; Metoda Symboli Dźwiękowych; Metoda percepcyjno-motoryczna N. C. Kepharta; Poradnictwo wychowawcze dla rodziców. R. 6 Wspomaganie rozwoju – „sens tego wszystkiego”: Wokół sensu pojęcia wspomaganie rozwoju; Tendencje pojmowaniu rozwoju a jego wspomaganie; Model wspomagania rozwoju; Sprawdzanie modelu. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Uwarunkowania społeczne, polityczne i prawne reaktywowania samorządu; 2. Rola administracji rządowej i samorządowej w procesie kształtowania państwa prawa; 3. Polityczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania polskiego samorządu; 4. Samorząd terytorialny a wybrane wartości demokratycznego państwa prawa; 5. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu nowej polityki oświatowej państwa; 6. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
I. Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze (terapia pedagogiczna) - problemy teoretyczne 1. Problematyka terapii pedagogicznej, jej miejsce i znaczenie w procesie wychowania 1.1 Wprowadzenie 1.2 Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej 1.2.1 Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób 1.2.2 Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii 1.2.3 Terapia pedagogiczna jako likwidowanie objawów 1.2.4 Terapia pedagogiczna jako oddziaływanie oparte na interferencji i teorii uczenia się 1.2.5 Oddziaływanie terapetyczno-wychowawcze jako proces ukierunkowany na osobowość wychowanka 2. Próba sformułowania teoretycznych podstaw oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych 2.1 Założenia wyjściowe 2.2 Zarys podstaw teoretycznych oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych 2.2.1 Wymiary sytuacji terapeutyczno-wychowawczych 2.2.2 Kategorie wpływów terapeutycznych 2.3 Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a proces wychowania 2.4 Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a formy psychoterapii - podsumowanie II. Metody stosowane w terapii dzieci 1. Techniki relaksacyjne 1.1 Technika relaksacyjna wg Jacobsona w wersji B. Kaji 1.2 Relaksacja wg Wintreberta 1.3 Relaksacja oparta na treningu autogennym w wersji A. Polender 2. Polskie modyfikacje Metody Bon Depart 2.1 Metoda Dobrego Startu 2.2 Alfabet Piosenek 2.3 Śpiewane litery 3. Metoda Symboli Dźwiękowych (zajęcia o charakterze muzykoterapetycznym) 3.1 Główe założenia Metody Symboli Dźwiękowych 3.2 Tok postępowania metodycznego podczas terapii Metodą Symboli Dźwiękowych 3.3 Planowanie zajęć 4. Techniki parateatralne 4.1 Technika zamiany ról 4.2 Inne techniki parateatralne 5. Metoda malowania dziesięcioma palcami 5.1 Przygotowanie do zajęć 5.2 Technika wykonania 5.3 Analiza zachowania się dziecka 6. System percepcyjno-motoryczny Kepharta 6.1 Główne założenia metody Kepharta 6.2 Rozpoznawanie zaburzeń rozwoju percepcyjno-motorycznego 6.3 Ćwieczenia usprawniające rozwój percepcyjno-motoryczny 7. Metoda Weroniki Sherborne 7.1 Założenia ogólne 7.2 Przykłady cwiczeń 8. Niedyrektywna metoda poradnictwa dla rodziców 8.1 Podstawowe założenia poradnictwa dla rodziców 8.2 Metoda prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami III. Praca terapeutyczna z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i psaniu 1. Teoretyczne podstawy terapii z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1.1 Uwagi wstępne 1.2 Główne założenia koncepcji teoretycznej H. Spionek a problem pracy korekcyjno-kompensacyjnej 1.3 Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 1.3.1 Objawy dysleksji rozwojowej 1.3.2 Etiologia i patomechanizm powstawania dysleksji 1.3.3 Typy dysleksji 1.4 Zasady prowadzenia terapii z dziećmi przejawiającymi trudnosci w czytaniu i pisaniu 2. Organizacja pracy w zespole korekcyjno-kompensacyjnym 2.1 Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 2.2 Dokumentacja 2.3 Współpraca z rodzicami 3. Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej 3.1 Ogólne założenia dotyczące programowania zajęć 3.2 Program ogólny jako punkt wyjścia do opracowywania programów indywidualnych 3.3 Konstruowanie programów indywidualnych 3.4 Przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - analiza wybranych konspektów IV Aneksy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again