Sorting
Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kowalczyk Krzysztof
(2)
Wróblewski Wiesław
(2)
Bednarek Jerzy
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Furgała Agata
(1)
Liedel Krzysztof (1969-2021)
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Perzyna Paweł
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Wiśniewski Benard
(1)
Ziółkowski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Terroryzm
(4)
Archiwa służby bezpieczeństwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń biologiczna
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Granice
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Islam
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Policja
(1)
Porządek społeczny
(1)
Pożarnictwo
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba celna
(1)
Urzędnicy
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zwalczanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Wstęp. Wprowadzenie - bezpieczeństwo bez granic. Część 1. Sesja Plenarna - Zadania Policji, Administracji Rządowej i Samorządowej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Unia Europejska wobec terroryzmu. Zadania dla polskiej Policji; Syntetyczne podsumowanie priorytetowych obszarów monitorowanych przez Unię Europejską w okresie przedakcesyjnym oraz wynikająca z tego aktualna współpraca z instytucjami UE; Współpraca międzynarodowa Komendy Stołecznej Policji jako element tworzenia sieci bezpieczeństwa bez granic; Zadania Państwowej Straży Pożarnej w związku z przystąpieniem do UE. Możliwości pozyskania środków strukturalnych; System finansowania Policji a efektywność jej funkcjonowania - stan obecny i prognoza; Nadbużański Oddział Straży Granicznej - współdziałanie z organami ochrony granicy państwowej po przystąpieniu Polski do UE; Współpraca służb celnych państw UE w zwalczaniu przestępczości transgranicznej; Zadania samorządu w zapobieganiu przestępczości - wybrane zagadnienia (koordynacja działań prewencyjnych); Wychowanie do odpowiedzialnej wolności jako fundament budowania porządku społecznego. Część 2. Panel 1 - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - możliwości pozyskiwania przez jednostki Policji a także w procesie zarządzania granicą wschodnią. Szkoleniowe programy pomocowe w sektorze Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne; Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem finansowania działań; Fundusze strukturalne - rola służb kontroli skarbowej w systemie funduszy strukturalnych; Społeczeństwo informacyjne - perspektywy rozwoju nowych technologii a bezpieczeństwo publiczne. Możliwości pozyskiwania środków na wdrożenie teleinformatyczne; Współpraca przygraniczna w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA; Doświadczenia Policji pomorskiej w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych ERDF; Inicjatywa EQUAL - przeciwko wykluczeniu społecznemu; Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - możliwości korzystania dla różnych podmiotów; KWP Ostrawa i KWP Lublin. Retrospekcja oraz plany dalszej współpracy policyjnej; Doświadczenia Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych w 2004 roku; Strategia rozwoju dróg krajowych w województwie lubelskim; Umiejscowienie policji w kontekście strategicznych dla województwa lubelskiego dokumentów - wybrane przykłady; Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji w województwie śląskim. Część 3. Panel 2 - Współpraca Policji z innymi organami realizującymi zadania związane z kontrolą i przestrzeganiem porządku prawnego w budowaniu bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Współpraca z policją jako czynnik wspomagający realizację celów statutowych przez urzędy skarbowe; System ewidencji pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego; Zadania UKS i ich realizacja we współpracy z Policją i innymi organami. Przestępczość gospodarcza, nieujawnione źródła przychodów, przemyt wyrobów akcyzowych; Współpraca SOK z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową w zakresie zapewnienia porządku prawnego na obszarach kolejowych; Zagadnienia demoralizacji i przestępczości nieletnich a współczesne trendy w budowaniu lokalnego systemu profilaktyki; OLAF w ochronie budżetu Unii Europejskiej - implikacje dla polskiej Policji; Współpraca policji z innymi organami na rzecz budowania bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE na przykładzie KWP z/s w Radomiu; Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych. Uwarunkowania i działania; Rola i funkcje Straży Miejskiej w zapewnianiu bezpiecznego miasta Lublina; Lotnictwo w służbie Policji. Część 4. Panel 3 - Realizacja zadań III Filaru - gwarantem bezpieczeństwa i porządku prawnego w Unii Europejskiej. Zadania organizacji pozarządowych w świetle "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi"; Współpraca KWP w Lublinie z Milicją ukraińską; Możliwości współdziałania Policji na granicy; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych jako jeden z elementów mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego; Policyjna współpraca międzynarodowa KWP w Białymstoku na przykładzie operacji FALCON; Podstawy o międzynarodowym współdziałaniu Republiki Białorusi w walce z Transgraniczną przestępczością; Relacja Unii Europejskiej na zamach w Madrycie; Główne prawno-karne instrumenty zwalczania terroryzmu w UE i ich implementacja w prawie polskim; Funkcjonowanie systemu wymiany informacji z bazą Eurodac; Prezentacja PCR (Policji Republiki Czeskiej) oraz UE-Policji w sercu Europy; Wybrane aspekty współpracy transgranicznej KWP w Gorzowie Wlkp. z jednostkami policji niemieckiej; Współpraca przygraniczna organów spraw wewnętrznych Obwodu Brzeskiego Republiki Białoruś oraz Polski w walce z przestępczością; Możliwości współdziałania policji na granicy; "Concept on combating human trafficking"; Współpraca międzynarodowa CBŚ i jej rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; Geneza i zasady powoływania Wspólnych Zespołów Śledczych. Komunikaty. Komunikat "Bezpieczna gmina"; Komunikat z realizacji projektu edukacyjnego pt. "Polska Policja w Unii Europejskiej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
Kilka prakseologicznych uwag na temat walki z terroryzmem; Współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji w ramach koalicji antyterrorystycznej; Internal security and the fight against terrorism in Germany; Bezpieczeństwo międzynarodowe a walka z terroryzmem w Niemczech; Problematyka bezpieczeństwa w programie Prawa i Sprawiedliwości; Systemowe ograniczenia operacji pokojowych typu enforcement. Casus interwencji humanitarnej; Duńskie Siły Zbrojne w misjach pokojowych; GROM na Haiti. Żołnierze polscy w operacji "Przywróć demokrację" (1994); Znaczenie Grenlandii w doktrynie Stanów Zjednoczonych; Terroryzm w opiniach społeczeństw; Terroryzm i jego społeczne i polityczne konsekwencje; Terroryści i ich otoczenie; Emancypacja kobiet w sferze terrorystycznych; 11 września w poezji; obraz terroryzmu w mediach masowych: informacja, perswazja, aksjologia; Środki masowego przekazu po 11 września 2001 roku; Terroryzm i biotechnologia ryzyka a przyszłość gatunku ludzkiego; Zagrożenie użyciem broni biologicznej w zamachach terrorystycznych; Zarazki stosowane w bioterroryzmie - wybrane dane; Bioterroryzm zagrożeniem dla zdrowia publicznego; Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w obronie przed atakiem biologicznym skierowanym przeciwko siłom zbrojnym i/lub ludności cywilnej RP; Terroryzm CBRN a terroryzm biologiczny. Współczesne zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Terroryzm - Antyterroryzm - Konflikty / przewodniczący Czesław Mojsiewicz)
Walka z terroryzmem; Zło terroryzmu; Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne; Nowy terroryzm - paradygmat wojny; Terroryzm - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowi aktorzy w środowisku międzynarodowym; Terroryzm jako metoda globalnej komunikacji; Terroryzm w Europie Zachodniej; Natura współczesnego terroryzmu; Osobowość fundamentalistyczna i fanatyczna opoka działań terrorystycznych (osobowość terrorysty); Niepokój w powietrzu - nowe oblicze terroryzmu; W obronie życia, zwierząt i środowiska. Terroryzm jednej sprawy na przełomie XX i XXI wieku; Terroryzm jako metoda walki politycznej. Casus IRA; Bractwo Muzułmańskie - kuźnia kadr współczesnego terroryzmu islamskiego; Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty militarne; Transnarodowe zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?; System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba rozwoju; Wybrane aspekty zarządzania kryzysem terrorystycznym; Rola i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie dzialalności Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie; Kształcenie obronne studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa w sytuacji ograniczenia lub braku dostaw gazu ziemnego tranzytem przez Ukrainę do Polski z Federacji Rosyjskiej w świetle regulacji unijnych i krajowych; 2. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, jako integralna część kierowania bezpieczeństwem narodowym; 3. Kształtowanie psychologicznej obrony jednostki w zakresie zarządzania kryzysowego; 4. O współpracy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania korupcji; 5. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012- zabezpieczenie antyterrorystyczne w Polsce; 6. Zarządzanie kryzysowe a policyjne relacje medialne; 7. Kryzys komunikacji- wpływ na trans graniczną współpracę i gospodarkę; 8. Przebudowa systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na współpracę trans graniczną; 9. Strategia informacyjna władz w szczególnej sytuacji zarządzania kryzysowego zagrożenia terrorystycznego w świetle oczekiwań społecznych; 10. Praktyczne aspekty tworzenia relacji medialnych na przykładzie Afganistanu; Libii, Somalii, współpraca z lokalnymi władzami, reakcja ludności- okiem korespondenta wojennego; 11. Unijne mechanizmy i narzędzia współpracy międzynarodowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 12. Diagnoza sytuacji kryzysowych; 13. Ramy prawno-organizacyjne polskiego systemu zarządzania kryzysowego a organizacja współpracy międzynarodowej- doświadczenia z działania wspólnego Sztabu MSW/MAiC utworzonego na EURO 2012; 14. Systemy wczesnego ostrzegania jako praktyczny instrument zarządzania antykryzysowego; 15. Metodologiczne zasady zarządzania ekonomicznym bezpieczeństwem przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Wokół teorii i metodyki; Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2005; Problem uporządkowania terminologii archiwalnej w działalności IPN; Zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej w archiwach IPN na przykładzie Oddziału IPN w Poznaniu; Zagadnienia wyodrębniania zespołów archiwalnych na przykładzie zasobu archiwum Oddziału IPN w Gdańsku; Zasób archiwalny IPN a komputeryzacja archiwów; Potrzeby użytkowników informacji archiwalnej na podstawie OBUiAD we Wrocławiu; Cz. II Archiwoznawstwo; Zarządzanie dokumentacją aktową w naczelnych organach bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w latach 1944-1990; Obieg dokumentów oraz ich archiwizacja w UBP województwa białostockiego w latach 1944-1956 (zarys problemu); Postępowanie z dokumentacją normatywną w WUB i PUBP na mocy dwóch instrukcji z dnia 22 grudnia 1949 r.; Zasady prowadzenia, funkcjonowanie oraz rola ewidencji operacyjnej SB z uwzględnieniem przydatności zachowanych materiałów ewidencyjnych w bieżącej przy IPN; Charakterystyka ewidencji archiwalnej zgromadzonej przez OBUiAD w Rzeszowie; Charakterystyka akt przejętych z Archiwum Wojsk Lądowych w Toruniu. Fragment przewodnika po zasobie archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy; Cz. III Źródłoznawstwo; Archiwalia IPN a obraz historiografii bez IPN. Na przykładzie badań własnych autora; Kwestia wiarygodności akt agenturalnych. Refleksje po analizie akt 150 tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim i katowickim z lat 1945-1956; "Groźny: i jego żołnierze w świetle materiałów aparatu represji. Przykład dokumentacji przez organy bezpieczeństwa państwa dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej; Losy archiwaliów organizacji podziemnych w latach 19444-1956 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa zgromadzonych w archiwum Oddziału IPN w Lublinie; Materiały dotyczące Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińskiej Powstańczej Armii w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Rzeszowie; Teczki osobowych źródeł informacji i ich stan zachowania w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Łodzi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
1. Terroryzm efektem globalizacji; 2. Islam- religia a terroryzm; 3. Wybrane problemy motywacji działań terrorystycznych oraz radykalizacji; 4. Współczesne zagrożenia terroryzmem dla Polski; 5. Ustawodawstwo antyterrorystyczne w Rzeczypospolitej Polskiej- jego najważniejsze elementy; 6. Strategia obrony przed terroryzmem- cele i funkcje w systemie przeciwdziałania terroryzmowi; 7. Główne obszary oraz elementy systemu przeciwterrorystycznego; 8. Organizacyjno-prawne aspekty zwalczania terroryzmu morskiego; 9. Przeciwterroryzm w Polsce. Sprawny system- bezpieczne państwo; 10. Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych; 11. Komunikacja społeczna jako narzędzie wspomagania efektywności systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego państwa; 12. Teoretyczne i militarne aspekty zwalczania terroryzmu; 13. Rola Polskiej Straży Granicznej w rozpoznaniu zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałaniu im; 14. Nowe rozwiązania w walce z finansowaniem organizacji terrorystycznych; 15. Możliwości usprawnienia fizycznej walki z terroryzmem w Polsce. Wybrane zagadnienia; 16. Przesłuchania terrorystów przy zastosowaniu "podejścia 9 kroków" Freda E. Inbaua, Johna E. Reida i Josepha P. Buckleya; 17. Analiza kryminalna w walce z terroryzmem; 18. Rola edukacji narodowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym; 19. Koncepcja szkoleń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again