23435
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 529-556.
Formatted contents note
Zawiera: Część I Przemoc stosowana przez kobiety jako zjawisko społeczne. Rozdział 1 Wprowadzenie; 1.1.Ekspozycja problemu; 1.2.Przesłanki wyboru tematu; 1.3.Proces zacierania się społecznych różnic między płciami; 1.4.Stereotyp mężczyzny jako sprawcy przemocy; 1.5.Domeny występowania przemocy stosowanej przez kobiety; 1.5.1.Przestępczość agresywna kobiet 1.5.2.Przemoc ze strony kobiet w konfliktowych interakcjach wewnątrz zespołów pracowniczych 1.5.3.Przemoc kobiet w bliskich związkach z mężczyznami 1.6.Cele i struktura monografii Rozdział 2 Pojęcie i definicje zjawiska przemocy 2.1.Językowa ewolucja pojęcia przemocy 2.2.Filiacje pojęciowe agresji i przemocy 2.3.Definicje przemocy w socjologii, pedagogice i psychologii 2.3.1.Definicje socjologiczne 2.3.2.Definicje pedagogiczne 2.3.3.Definicje psychologiczne 2.4.Definicje przemocy w judykaturze i doktrynie prawa karnego 2.5.Przemoc w ujęciu kryminologicznym Rozdział 3 Etiologia zjawiska przemocy i jego rodzaje 3.1.Spór o naturę człowieka w dziejach myśli ludzkiej 3.2.Społeczne i psychologiczne przyczyny stosowania przemocy 3.2.1.Wpływ zaburzeń więzi emocjonalnych na występowanie przemocy 3.2.2.Wrogość i wrogie działania 3.3.Rodzaje i odmiany przemocy 3.3.1.Przemoc zbiorowa 3.3.2.Postacie przemocy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia 3.3.3.Przemoc w rodzinie 3.3.4.Przemoc w miejscu pracy 3.3.5.Akty przemocy podczas masowych imprez sportowych Rozdział 4 Kobiety - sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych 4.1.Przestępstwa i akty przemocy dokonywane przez kobiety. Rys historyczny 4.2.Teorie wyjaśniające przestępczość kobiet 4.2.1.Koncepcje antropologiczne 4.2.2.Koncepcje biochemiczne 4.2.3.Koncepcje genetyczne 4.2.4.Teorie psychologiczne 4.2.5.Teorie socjologiczne 4.3.Teorie zintegrowane (wieloczynnikowe) Rozdział 5 Badania nad przemocą kobiet na świecie 5.1.Badania w Stanach Zjednoczonych 5.2.Badania w wybranych krajach świata 5.3.Krytyka międzynarodowych ustaleń dotyczących symetrii przemocy między kobietami i mężczyznami 5.4.Krytyka badań nad przemocą fizyczną z pozycji kryminologii feministycznej   Rozdział 6 Badania nad przemocą kobiet w Polsce 6.1.Przestępstwa i akty przemocy ze strony kobiet  6.2.Fenomen „pokolenia transformacji”  6.3.Przesłanki demoralizacji dziewcząt 6.4.Rozmiary i dynamika przestępczości oraz demoralizacji dziewcząt w świetle orzeczeń sądów dla nieletnich 6.5.Agresywne zachowania wzajemne gimnazjalistek  6.6.Przestępczość agresywna kobiet - porównanie pięcioleci: 1975-1979 i 2007-2011  6.7.Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinach na podstawie Niebieskiej Karty Część II Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobie 7.5.Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie  7.6.Rozpoznawanie aktów przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie   Rozdział 8 Przejawy przemocy stosowanej przez kobiety wobec członków rodzin   8.1.Syndrom maltretowanego męża 8.2.Profil osobowości kobiety maltretującej męża (partnera) 8.3.Wiktymologia maltretowanego męża (partnera} 8.4.Motywy i pobudki przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie .5.Zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne jako przyczyny i warunki towarzyszące przemocy kobiet wobec mężów (partnerów) .5.1.Zaburzenia osobowości  .5.2.Problemy seksualne  .5.3.Zaburzenia seksualne .6.Zabójstwo jako najcięższa postać przemocy stosowanej przez kobiety wobec męża (partnera)    .7.Postawy agresywne kobiet wobec kobiet w rodzinie   .7.1.Tło antagonizmów między kobietami   .7.2.Trudne relacje matek i córek   .8.Przemoc kobiet wobec osób starszych w rodzinie   Rozdział 9 Przemoc z punktu widzenia ruchu obrońców praw ojców i dzieci .1.Charakterystyka przedmiotu i celów działalności międzynarodowego ruchu ojcowskiego    .2.Geneza ruchu obrońców praw ojców i dzieci w Polsce .3.Działalność programowa polskiego ruchu ojcowskiego .4.Przemoc kobiet w stosunku do mężów (partnerów) w sondażach organizacji ojcowskic .5.Zjawisko utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi .6.Przeciwdziałanie manipulacjom dziećmi Część III Przemoc stosowana przez kobiety w małżeństwie (związku partnerskim) na podstawie badań własnych Rozdział 10 Metodologia badań własnych   10.1.Cele i zakres badań   10.2.Hipotezy badawcze   10.3.Koncepcja i organizacja przedsięwzięć badawczych   10.3.1.Charakterystyka kwestionariusza ankiety   przeprowadzenia wywiadu   Rozdział 11   11.1.Wyniki ogólne    11.2.Wyniki szczegółowe   11.3.Ewaluacja wyników badań  Część IV Wnioski: Rozdział 12 Wnioski w zakresie dotyczącym przemocy jako zjawiska społecznego Rozdział 13 Wnioski w zakresie symptomatologii przemocy Rozdział 14 Wnioski w zakresie badań własnych
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again