23448
Book
In basket
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. 437-438. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: Część I NAUKA O PRZESTĘPSTWIE I ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Rozdział I Pojęcie prawa karnego i jego podział 1. Pojęcie prawa karnego i jego cechy szczególne 2. Podział prawa karnego 3. Funkcje prawa karnego 4. Źródła prawa karnego Pytania kontrolne i problemowe Rozdział II Budowa i wykładnia przepisów prawa karnego 1. Budowa przepisów prawa karnego 2. Wykładnia przepisów prawa karnego Pytania kontrolne i problemowe Rozdział III Zasady obowiązywania ustawy karnej 1. Zakres obowiązywania ustawy karnej 1.1. Temporalny zakres obowiązywania ustawy karnej 1.2. Zasady obowiązywania ustawy karnej co do miejsca 1.3. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy karnej 2. Skutki skazania poza granicami RP 3. Wpływ zmiany ustawy na odpowiedzialność karną Pytania kontrolne i problemowe Rozdział IV Nauka prawa karnego i nauki z nią związane 1. Rozwój nauki prawa karnego 1.1. Nurt humanitarny w prawie karnym 1.2. Szkoła klasyczna prawa karnego 1.3. Szkoła antropologiczna 1.4. Szkoła socjologiczna 2. Współczesny nurt neoklasyczny 3. Teoria ekonomiczna 4. Nauka prawa karnego a nauki pokrewne 4.1. Kryminologia i kryminalistyka 4.2. Polityka kryminalna i nauki penitencjarne Pytania kontrolne i problemowe Rozdział V Definicja przestępstwa 1. Elementy struktury przestępstwa 1.1. Czyn w prawie karnym 1.2. Pojęcie czynu zabronionego 1.3. Zagadnienie bezprawności kryminalnej 1.4. Zawinienie jako przesłanka odpowiedzialności karnej 1.5. Element materialny w strukturze przestępstwa 2. Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej z uwagi na podmiot 3. Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka 4. Ogólna klasyfikacja przestępstw 4.1. Podział przestępstw ze względu na podmiot 4.2. Podział przestępstw ze względu na formę czynu 4.3. Podział przestępstw ze względu na wagę czynu 4.4. Podział przestępstw ze względu na skutek. Zagadnienie związku przyczynowego 4.5. Podział przestępstw ze względu na typ rodzajowy 4.6. Podział przestępstw ze względu na tryb ścigania Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VI Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy w prawie karnym 1. Postacie strony podmiotowej czynu zabronionego 1.1. Umyślność i jej formy 1.2. Nieumyślność i jej formy 1.3. Mieszane postacie strony podmiotowej 2. Istota winy w prawie karnym 2.1. Teorie winy 2.2. Definicja winy 3. Funkcje winy w prawie karnym Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VII Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu 1. Istota kontratypu i jego miejsce w strukturze przestępstwa 2. Kontratypy kodeksowe 2.1. Obrona konieczna 2.2. Stan wyższej konieczności 2.3. Kolizja obowiązków 2.4. Ryzyko nowatorstwa 3. Kontratypy pozakodeksowe 3.1. Ryzyko sportowe 3.2. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków 3.3. Karcenie małoletnich 3.4. Rola zgody dysponenta dobra prawnego 3.5. Zabiegi lecznicze Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VIII Okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej 1. Istota okoliczności wyłączających winę a wyłączenie umyślności lub nieumyślności 2. Poszczególne okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej 2.1. Pojęcie błędu i jego rodzaje 2.2. Błąd co do faktu 2.3. Błąd co do bezprawności 2.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną 2.5. Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków 2.6. Działanie w warunkach rozkazu 2.7. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w stopniu znacznym 3. Problem odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w stanie zawinionej niepoczytalności lub poczytalności znacznie ograniczonej Pytania kontrolne i problemowe Rozdział IX Formy popełnienia czynu zabronionego 1. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego 1.1. Istota form stadialnych 1.2. Charakterystyka poszczególnych form stadialnych 1.2.1. Przygotowanie 1.2.2. Usiłowanie 2. Formy współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego 2.1. Modele odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego 2.2. Charakterystyka poszczególnych form współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego 2.2.1. Formy sprawstwa i współsprawstwa 2.2.2. Podżeganie i pomocnictwo Pytania kontrolne i problemowe Rozdział X Zbieg przepisów ustawy 1. Istota zbiegu przepisów ustawy 2. Pomijalny zbieg przepisów ustawy i jego konsekwencje 3. Rzeczywisty zbieg przepisów ustawy i kumulatywna kwalifikacja prawna Pytania kontrolne i problemowe Rozdział XI Zbieg przestępstw 1. Istota zbiegu przestępstw 2. Prawna jedność przestępstwa (pomijalny zbieg przestępstw) 2.1. Przestępstwa wieloczynowe 2.2. Przestępstwa o alternatywnie określonych znamionach czynności wykonawczej 2.3. Przestępstwo ciągłe 2.4. Czyny współukarane 2.5. Przestępstwo trwałe 2.6. Przestępstwo złożone 3. Zbieg rzeczywisty przestępstw 3.1. Przesłanki rzeczywistego zbiegu przestępstw 3.2. Zasady orzekania kary łącznej Pytania kontrolne i problemowe Część II ŚRODKI REAKCJI NA CZYN ZABRONIONY Rozdział I Kary 1. Pojęcie kary kryminalnej i katalog kar 2. Grzywna 3. Kara ograniczenia wolności 4. Tak zwana kara mieszana 5. Terminowa kara pozbawienia wolności i zasady jej wykonywania 6. Kara dożywotniego pozbawienia wolności Pytania kontrolne i problemowe Rozdział II Środki karne i kompensacyjne oraz przepadek 1. Uwagi ogólne 2. Środki karne 2.1. Pozbawienie praw publicznych 2.2. Zakazy lub nakazy określonego zachowania 2.3. Świadczenie pieniężne 2.4. Podanie wyroku do publicznej wiadomości 3. Przepadek 4. Środki kompensacyjne 4.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę 4.2. Nawiązka Pytania kontrolne i problemowe Rozdział III Środki związane z poddaniem sprawcy próbie 1. Pojęcie, cele i formy probacji 2. Warunkowe umorzenie postępowania 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 4. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności Pytania kontrolne i problemowe Rozdział IV Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej 1. Recydywa 1.1. Pojęcie recydywy 1.2. Przesłanki i skutki recydywy szczególnej 2. Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna 2.1. Pojęcie przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej 2.2. Środki przeciwdziałania przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej Pytania kontrolne i problemowe Rozdział V Wymiar kary 1. Pojęcie i zasady sądowego wymiaru kary 2. Dyrektywy sądowego wymiaru kary 3. Nadzwyczajny wymiar kary 3.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary 3.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary 3.3. Darowanie kary Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VI Środki zabezpieczające 1. Pojęcie oraz geneza środków zabezpieczających 2. Zasady stosowania środków zabezpieczających 3. Rodzaje środków zabezpieczających 4. Skutki uchylania się od środka zabezpieczającego Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VII Uchylenie karalności. Zatarcie skazania 1. Pojęcie okoliczności uchylających karalność 2. Przedawnienie 3. Ustawowe klauzule niekaralności 4. Zatarcie skazania Pytania kontrolne i problemowe Część III ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ Rozdział I Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 1. Zamach stanu 2. Zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej 3. Szpiegostwo 4. Przestępstwa w stosunkach międzynarodowych Pytania kontrolne i problemowe Rozdział II Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 1. Zabójstwo oraz inne przestępstwa polegające na spowodowaniu śmierci człowieka 2. Przestępstwa polegające na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka 3. Przestępstwa polegające na przerywaniu ciąży 4. Przestępstwa polegające na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu 5. Przestępstwo nieudzielenia pomocy Pytania kontrolne i problemowe Rozdział III Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 1. Przestępstwo polegające na spowodowaniu zdarzenia powszechnie niebezpiecznego 2. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego 3. Przestępstwa związane z terroryzmem Pytania kontrolne i problemowe Rozdział IV Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 1. Sprowadzenie katastrofy i wypadek komunikacyjny 2. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 3. Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego 4. Odpowiedzialność karna dyspozytora oraz osoby zapewniającej bezpieczeństwo w ruchu 5. Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami Pytania kontrolne i problemowe Rozdział V Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności cielesnej 1. Przestępstwo pozbawienia wolności człowieka oraz handlu ludźmi 2. Groźba karalna 3. Zmuszanie do określonego zachowania 4. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby 5. Wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta 6. Naruszenie miru domowego 7. Pomówienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VI Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 1. Zgwałcenie oraz wymuszenie innej czynności seksualnej 2. Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub zaufania 3. Przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim 4. Przestępstwa związane z pornografią 5. Przestępstwa związane z prostytucją Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VII Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 1. Przestępstwo bigamii 2. Znęcanie się nad osobą najbliższą lub zależną 3. Uchylanie się od alimentacji 4. Przestępstwa przeciwko opiece Pytania kontrolne i problemowe Rozdział VIII Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego 1. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym 2. Sprzedajność, przekupstwo i płatna protekcja 3. Nadużycie władzy Pytania kontrolne i problemowe Rozdział IX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości 1. Wywieranie wpływu na czynności sądu 2. Fałszywe zeznania 3. Fałszywe oskarżenie 4. Poplecznictwo 5. Przestępstwa polegające na uwolnieniu osoby pozbawionej wolności 6. Naruszenie zakazu sądowego 7. Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości Pytania kontrolne i problemowe Rozdział X Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 1. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika 2. Kradzież i niszczenie urządzeń sieciowych lub trakcji elektrycznych 3. Propagowanie ustroju totalitarnego 4. Nawoływanie do przestępstwa lub pochwalanie przestępstwa 5. Przestępstwo udziału w grupie lub związku przestępczym 6. Przestępstwa związane z nielegalnym przekroczeniem granicy lub pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pytania kontrolne i problemowe Rozdział XI Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom 1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji 2. Naruszenie tajemnicy korespondencji 3. Fałszerstwo dokumentu 3.1. Fałsz materialny dokumentu 3.2. Fałsz intelektualny dokumentu Pytania kontrolne i problemowe Rozdział XII Przestępstwa przeciwko mieniu 1. Przestępstwa polegające na zaborze 2. Przywłaszczenie 3. Przestępstwa rozbójnicze 4. Oszustwo i jego postacie 5. Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 6. Paserstwo Pytania kontrolne i problemowe Rozdział XIII Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 1. Karalne nadużycie zaufania 2. Oszustwo kapitałowe i ubezpieczeniowe 3. Korupcja gospodarcza 4. Pranie brudnych pieniędzy 5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom 6. Utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego Pytania kontrolne i problemowe Rozdział XIV Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 1. Przestępstwa związane z fałszowaniem pieniędzy oraz innych środków płatniczych 2. Fałszowanie znaków wartościowych oraz urzędowych
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again