23394
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr.; Indeks rzeczowy; Indeks nazwisk
Formatted contents note
1. Elementy filozofii dla psychologów: Wprowadzenie; Główne pytania metafizyczne; Źródła poznania; Umysł; Granice poznania i metoda naukowa; Prawda i znaczenie; Wiedza i działanie- w stronę etyki; Jednostka- wspólnota- władza. Filozofia społeczne i polityczna; Człowiek; Podsumowanie; 2. Historia psychologii- od Wundta do czasów najnowszych: Wprowadzenie; Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; Reakcja na psychologię Wundta- szkoła wuirzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm- psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; Psychologia behawiorystyczna- chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; Neobehawioralizm- psychologia ponownie brata się z filozofią; Psychoanaliza- od aspiracji naukowych do mitu; Psychologia humanistyczna- nauka czy filozofia życia?; Orientacja poznawcza- ostatnie słowo psychologii?; Historia polskiej myśli psychologiczne- okres przednaukowy; Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy- polska psychologia wkracza na drogę nauki; Podsumowanie; 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: Wprowadzenie; Etyczne problemy praktyki psychologicznej; Kompetencje w praktyce psychologicznej; Etyczne aspekty nauczania psychologii; Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii; Podsumowanie; Załączniki: Kodeks etyczno- zawodowy psychologa; 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: Wprowadzenie; Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; Język statystyki jako język badań empirycznych; Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny; Podsumowanie; 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: Wprowadzenie; Darwinowskie korzenie psychologii; Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?; Podsumowanie; 6. Procesy poznawcze: Spostrzeganie; Rozpoznawanie obrazów; Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; Pamięć i uczenie się; Uwaga i kontrola poznawcza; Myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Podejmowanie decyzji; Język i komunikacja; Podsumowanie; 7. Emocje i motywacja: Wprowadzenie; Powstawanie emocji- interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych; Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych; Współdeterminowanie zachowania przez emocje i poznania; Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych; Podstawowe mechanizmy motywacyjne; Typy motywacji; Motywacja w przebiegu zachowania; Podsumowanie; 8. Osobowość: Wprowadzenie; Główne orientacje w psychologii osobowości; Koncepcje psychoanalityczne; Koncepcje humanistyczne i psychologia pozytywna; Psychologia egzystencjalna; Podejście poznawcze; Socjobiologiczna koncepcja osobowości; Psychologia narracyjna; Współczesne koncepcje ja; Teoria osobowości: integracja- badania- aplikacje; Podsumowanie; 9. Psychologia różnic indywidualnych: Wprowadzenie; Paradygmat badań i podstawowe kategorie opisowe różnic indywidualnych; Temperament; Osobowość; Inteligencja; Podsumowanie; 10. Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych: Wprowadzenie; Cele psychometrii; Historia psychometrii; Specyficzne problemy etyczne; Założenia i modele dotyczące konstrukcji testów psychologicznych; Koncepcja cechy a założenia konstrukcji testu; Procedura konstrukcji testu; Kulturowa adaptacja testów
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again