Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(40)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(40)
Author
Skoczny Tadeusz
(7)
Jurkowska Agata
(6)
Ryć Kazimierz
(4)
Skrzypczak Zofia
(4)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(3)
Śliwa Jan
(3)
Bernatt Maciej
(2)
Grzenkowicz Nikodem
(2)
Kusak Aleksander
(2)
Nowak Alojzy Z
(2)
Piątek Stanisław
(2)
Turyna Jan
(2)
Bednarska Hanna
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Chibowski Robert
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Dobrzyński Marian
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Gajewski Maciej
(1)
Glinka Beata
(1)
Grzywacz Waldemar
(1)
Gwiazda Tomasz
(1)
Górski Marian
(1)
Hajduk-Popławska Krystyna
(1)
Hensel Przemysław
(1)
Kiryło Jacek
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Masojć Marta
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Orłowska Natalia
(1)
Podgórski Zygmunt
(1)
Postuła Igor
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Sobolewska Olga
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Stasiak Dorota
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Ziller Jacques
(1)
Żyżyński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Konkurencja
(9)
Monopol
(4)
Służba zdrowia
(4)
Zarządzanie
(4)
Zdrowie publiczne
(4)
Finanse
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Polska
(3)
Administracja
(2)
Banki internetowe
(2)
Controlling
(2)
Cło
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Handel
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Informatyka
(2)
Internet
(2)
Kapitał
(2)
Kredyt
(2)
Leasing
(2)
Pieniądz
(2)
Popyt
(2)
Rynek
(2)
Rynek finansowy
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(2)
Umowa
(2)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bogactwo
(1)
Dokumenty
(1)
Dyskonto
(1)
Dług
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Excel
(1)
Factoring
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Holdingi
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konwent Europejski (2002-2003 ; Bruksela)
(1)
Korupcja
(1)
Koszty
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Microsoft Corporation
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Organizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Procent
(1)
Produkcja
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryć, Kazimierz (1935- )
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Statystyka opisowa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
43 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-36-9
1. Nowa gospodarka - wyzwania globalizacji, 2. Prawo konkurencji a prawa własności intelektualnej, 3. Kierunki regulacji Internetu i e-commerce, 4. Komputerowy software - próba nowego podejścia, 5. Własność intelektualna w nowej gospodarce, 6. Nowoczesne technologie a sektor bankowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-52-0
Dekada transformacji. W poszukiwaniu interpretacji; Unia Gospodarczo-Walutowa. Ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej?; Egzemplifikacja wybranych modeli makroekonomicznych w gospodarce polskiej w okresie 1993-2005; Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce; Konsekwencje strumieniowego charakteru podatków; Transformacja systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005); Rynek kredytu konsumpcyjnego - stan i perspektywy rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Analiza efektywności wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i w Polsce; Polski system ochrony zdrowia w okresie reformy na tle systemów europejskich; Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej; Teoria optymalnego obszaru walutowego a konwergencja nominalna w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-98069-65-8
I. Jakość informacji finansowej w teorii i praktyce a rozwiązania na gruncie standardów międzynarodowych, Problem porównalności sprawozdań finansowych w kontekście założeń koncepcyjnych międzynarodowych źródeł standaryzacji rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako narzędzie celowego kreowania informacji gospodarczej, Porównanie i analiza uslug bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, Teoretyczne i praktyczne aspekty jakości zysku, Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech sprawozdania finansowego, Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wiarygodności małych przedsiębiorstw, Wpływ zastosowania regulacji MSR/MSSF na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów z sektora MŚP, Jakość informacji a standard zawodu księgowego, Kontrakty długoterminowe-rozliczanie oraz ujęcie w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wg rozwiązań krajowych i międzynarodowych, Aktywa niematerialne a jakość innowacyjna sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, Sprawozdawcze aspekty wyceny ekspozycji kredytowych banku w świetle stosowania MSR/MSSF, Cechy jakościowe informacji księgowej i ich realizacja w systemach informatycznych na przykładzie IFS Finanse, Narzędzia technologii informacyjnej wspierające stosowanie MSR/MSSF, Zastosowanie MSR/MSSF w polskich firmach-różna jakość otrzymywanych sprawozdań finansowych, Ujawnienie polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych sprządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Zdarzenia po dniu bilansowym i ich prezentacja w sprawozdaniach finansowycj spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie.Przykłady ujawnianych informacji, od podejścia transakcyjnego do ekonomicznego.Ewolucja pomiaru wyniku finansowego w Międzynardowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, II.prawne i finansowe dylermaty standaryzacji rachunkowości, Wpływ harmonizacji zasad rachunkowości w Unii Europejskiej na rozwój rewizji finansowej w Polsce-ujęcie retrospektywne i prospektywne, Problemy wyceny w walucie obcej wedlug MSR 21 a polskie prawo bilansowe, Grupa kapitalowa jako podmiot prawa bilansowego,podatkowego i handlowego-wybrane aspekty, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 29 w praktyce, Specyfika sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń społecznych w świetle obowiązującego prawa, Wycena i prezentacja obligacji według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Wpływ parametrów połączenia na obraz jednostki po połączeniu, Rachunkowośc rolna w Polsce na tle MSR 41 "Rolnictwo", Wpływ Nowej Umowy Kapitalowej na wymogi kapitalowe banków w Polsce, zasady w regulacjach ustawy o rachunkowości i w MSR/MSSF, Wymogi sprawozdawcze małych i średnich przedsiębiorstw a uwarunkowania uzyskania środków ze źródeł bankowych i pozabankowych, Rezerwy i zobowiązania warunkowe-regulacje krajowe i międzynarodowe, III. Wybrane aspekty zarządzania finansami organizacji gospodarczych, Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, Elastyczne formy zatrudnienia i ich wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw, Wydatki marketingowe oraz metody ich rozliczania w czasie, Analiza wskaźnikowa w ocenie działalności konglomeratów finansowych, Znaczenie strategii zarządzania kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie, Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego na podstawie sprawozdań, Przewidywanie bankructwa przedsiębiorstwa, Wybrane regulacje prawne w kontekście globalizacji gospodarki a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Analiza due diligence w ocenie aktywów niematerialnych w pracesach fuzji i przejęć, Dokumentacja podatkowa i porozumienia cenowe w transakcjach między podmiotami powiązanymi, Fundusze unijne jako preferencyjne źródło finansowania rozwoju i działalności małych i srednich przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-11-1
1. Strategia rozwoju Polski w latach 2007-2013. 2. Pierwszy etap pomocy unijnej - pomoc przedakcesyjna. 3. Drugi etap pomocy unijnej obejmujący lata 2004-2006. 4. Finansowanie realizacji wniosków inwestycyjnych. 5. Trzreci etap pomocy z funduszy Unii Europejskiej. 6. Zasady i warunki wykorzystywania środków finansowych z funduszy unijnych w latach 2004-2008 i 2007-2013. 7. Warunki współfinansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych. 8. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności projektów inwestycyjnych. Aneks: instytucjie Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-29-6

1. Ekonomiczna infrastruktura komputerowych systemów zarządzania.
Polish Way to Eurozone; Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania; Prosumcja w inżynierii systemów informatycznych zarządzania; Ryzyko informatyczne jako ważny element ryzyka operacyjnego w banku - wybrane zagadnienia finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym; Wartość informacji i sposoby jej podwyższania w informatycznych systemach wspomagających zarządzanie; Infrastruktura obliczeń wszechobecnych jako podstawa komputerowego wspomagania kreatywności; Przestrzeń człowieka w systemach informatycznych; Wykorzystanie komputerowych systemów zarządzania w monitorowaniu otoczenia polskich przedsiębiorstw.
2. Systemy informacyjne zarządzania.
Rzecz o metodologicznych aspektach budowy współczesnych systemów informatycznych zarządzania - wybrane zagadnienia; Informacyjne aspekty ewidencyjnego rachunku kosztów w organizacjach gospodarczych: model obiegu informacji; Semantyczny opis dokumentów w systemie CRM - analiza przypadku; Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu; Cicer cum caule - czyli myśli nieuczesane na temat jak projektować i wdrażać systemy informacyjne zarządzania; Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w branży drzewnej na przykładzie producenta materiałów dla przemysłu meblarskiego; Ontologiczne aspekty systemów informacyjnych controllingu; Wymiarowanie funkcjonalne produktów programowych w standardach ISO/IEC.
3. Systemy e-biznesu.
Możliwości zastosowania metody konwersji do oceny serwisów branży sportowej; Telepraca - przesłanki i bariery rozwoju w Polsce; Wirtualizacja informatycznych systemów zarządzania; Ocena zdalnego nauczania jako wynikowa postrzeganej użyteczności oraz łatwości obsługi w świetle badań; Realizacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 na przykładzie stron internetowych administracji rządowej w Polsce; Rozwój zjawiska web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji; Czynniki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.
4. Zarządzanie wiedzą w systemach informatycznych.
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą; Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie; Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce; Metody i techniki sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem; Komputerowe systemy w sferze Facility Management; Business Inteligence jako remedium na aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na informację i wiedzę; Zastosowanie hierarchii poziomów opisu wiedzy Wiiga na potrzeby definiowania elementów wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie.
5. Uwarunkowania technologiczne zastosowań komputerowych systemów zarządzania.
Nowe rozwiązania biznesowe firmy Microsoft Dynamics na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce elektronicznej; O pierwszych próbach ilościowego ujęcia informacji; Narzędzia wspomagające procesowe zarządzanie organizacją; Kokpit menedżerski - narzędzie wczesnego ostrzegania; Adaptacyjne przeszukiwanie internetu - przeszukiwaniem racjonalnym. Propozycja rygorystycznego podejścia w warunkach prywatnej eksploatacji internetu; WCMS jako narzędzie wspomagające zarządzanie treścią witryny internetowej organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty i ich rachunek : kompendium wiedzy / Danuta Maciejowska. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Wydział Zarządzania Uniwer. Warszawskiego, 2007. - 116 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89069-55-9
1. Podstawowe pojącia związane z kosztami i ich rachunkiem, 2. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej, 3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej, 4. Kalkulacja i jej metody, 5. Rachunek kosztów zmiennych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-41-5
Cz.I Procent prosty i składany : 1.Procent prosty, 2.Procent składany. Cz.II Fundusz rentowy - regularne wpłaty i wypłaty : 1.Wpłaty na fundusz, 2.Wypłaty z funduszu. Cz.III Spłata kredytu ratą stałą i leasing : 1.Spłata kredytu ratą stałą, 2.Nietypowe spłaty. Cz.IV Metody oceny inwestycji : 1.Wartość pieniądza w czasie, 2.Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, 3.NP-wartość zdyskontowana netto, 4.IRR-wewnętrzna stopa zwrotu, 5.MIRR - zwenętrzna stopa zwrotu, CZ.V Przeliczanie (konwersja)stóp procentowych, Cz.VI Narzut i marża handlowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069082-2
1. Po co konstytucja?, 2. Konstytucja europejska - czym ona jest naprawdę?, 3. Konwent europejski: narodziła się konstytucja, 4. Co wszyscy myślą, że wiedzą...; 5. Droga do przebycia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-88-1
1. Jaka jest w Polsce rzeczywista relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB, 2. PKB a wydatki na ochronę zdrowia. Analiza porównawcza krajów OECD, 3. Wydatki gospodarstw domowych na zakup leków w Polsce w latach 1995-2005, 4. Determinanty nierównowagi polskiego systemu opieki zdrowotnej, 5. Systemowe podejście do problemu reformy systemu ochrony zdrowia, 6. Błąd systemowy przyczyną zadłużenia szpitali, 7. Ocena funkcjonowania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 8. Skutki ograniczania kosztów zużycia leków w krajach Unii Europejskiej, 9. Import równoległy leków w Polsce, 10. Reforma amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych MEDICARE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-07-4
I. Organizacje i finansowanie ochrony zdrowia, aspekty rynkowe w sektorze ochrony zdrowia: Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce; Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia; Polski system zdrowotny - socjalizm w rynkowym otoczeniu; Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze źródeł publicznych w świetle sondaży ankietowych i doniesień prasowych; Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2004 i 2006; Deregulacja rynku aptecznego - szanse i bariery; Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia; Konkurencja w podsektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej; Płynność finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a regulacje prawne; Zarządzanie w ochronie zdrowia w krajach transformacji; Znaczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako elementu systemu finansowania ochrony zdrowia w krajach transformacji; Determinanty kształtujące poziom sprzedaży leków generycznych w wybranych krajach europejskich. II. Problemy i jakości w ochronie zdrowia: Wpływ procesu decentralizacji na efektywność działania jednostek ochrony zdrowia; Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a zadowolenie społeczeństw z opieki zdrowotnej; Podejście zakładów opieki zdrowotnej do jakości świadczonych usług; Jakość usług szpitalnych w ocenie pacjenta; Jakość obsługi a satysfakcja klientów usług zdrowotnych; Outsourcing w opiece zdrowotnej - implikacje dla polskiej służby zdrowia; Bodźce ekonomiczne w działaniach profilaktycznych na rzecz zdrowia w środowisku pracy; Opłacalność szczepień przeciwko grypie z perspektywy pracodawcy; Istota kreowania i zarządzania wizerunku jednostki publicznej - w poszukiwaniu metod zwiększających efektywność organizacji publicznej. III. Prawne aspekty funkcjonowania sektora ochrona zdrowia: Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia z perspektywy zakazu praktyk ograniczających konkurencję; wpływ wybranych regulacji na funkcjonowanie podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych; Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym i jej społeczne implikacje; Prawo farmaceutyczne a rozwój tendencji do samoleczenia w Polsce; Pracodawca jako klient rynku usług medycznych w Polsce; Publicznoprawna regulacja odpowiedzialności zawodowej lekarzy; Publiczna i prywatna własność w systemie ochrony zdrowia w kontekście form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności medycznej; wady mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia jako determinanty współistnienia ponadnarodowego i państwowego szczebla regulacji w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-75-7
1. Spojrzenie makro- i mikroekonomiczne na system ochrony zdrowia w Polsce i krajach Unii Europejskiej: Znaczenie ochrony zdrowia w gospodarce - ujęcie makroekonomiczne; Relacje między publicznym a prywatnym sektorem opieki zdrowotnej - próba klasyfikacji; Wydajność fiskalna i efektywność ekonomiczna instrumentów gromadzenia dochodów przeznaczonych na opiekę zdrowotną; Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Niedobór jako regulator w publicznym w publicznym systemie ochrony zdrowia. Model formalny. 2. Funkcjonowanie rynków i rola państwa w sektorze opieki zdrowotnej: Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na zakup leków; Struktura i funkcjonowanie rynku leków w Polsce; Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w świetle badań GUS i CSIOZ; Rynek zamówień publicznych jako przykład powiązań publiczno-prywatnych; Promocja placówek służby zdrowia; An examination of the potential impast of the EU paralel trade-allowing legislation on a mltinational resaerch-based pharmaceutical company operating In Poland, after the EU accession; Sektor publiczny ochrony zdrowia a prywatne ubezpieczenia zdrowotne - analiza relacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. 3. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce zdrowotnej samorządu; Ewaluacja w zarządzaniu programami zdrowotnymi; Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce; Restrukturyzacja zatrudnienia pielęgniarek: przesłanka czy bariera dla przedsiębiorczego działania pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia?; Ekonomiczne determinanty wyboru technologii medycznych przez szpitale; Stochastyczna graniczna funkcja produkcji w ocenie efektywności technicznej szpitali ogólnych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 1)
ISBN: 83-89069-42-3
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji w latach 1962-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 3)
ISBN: 83-89069-24-5
Doktryny orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji z lat 1990-2004. Orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again