Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Borys Tadeusz
(3)
Broniewicz Elżbieta
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Graczyk Andrzej
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Klugmann Eugeniusz
(1)
Klugmann-Radziemska Ewa
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Michaliszyn Beata
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Staszewski Wojciech Szczepan
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Śleszyński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ochrona środowiska
(7)
Ekorozwój
(5)
Ekologia
(3)
Gospodarka
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Dywidenda
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Jakość życia
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Las
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Miasta
(1)
Odpady
(1)
Podatek
(1)
Postęp
(1)
Programy nauczania
(1)
Promieniowanie słoneczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestrzeń
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spożycie
(1)
Surowce
(1)
Surowce roślinne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Urbanizacja
(1)
Woda
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Subject: work
Agenda 21
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88771-48-5
1.Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej, 2.Teoretyczne podstawy ekologicznej reformy podatkowej, 3.Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej, 4.Energetyka polska w kontekście polityki ochrony środowiska, 5.Badania wpływu ekologicznej reformy podatkowej na polską gospodarkę, 6.Szanse ekologicznej reformy podatkowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-77-9
1. Identyfikacja funkcji i celów instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w świetle polityki ekologicznej, 2. Przegląd instrumentów wykorzystywanych w realizacji II polityki ekologicznej państwa,3.analiza sposobu wypełniania przez instrumenty ekonomiczne celów i funkcji, 4. Przegląd instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej, 5. Porównanie systemu instrumentów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, 6. Ocena polskiego systemu instrumentów ekonomicznych, 7. Polityczno-regulacyjne uwarunkowania modyfikacji systemu, 8. Proponowany zakres zmian w systemie instrumentów ekonomicznych, 9. Wybrane propozycje zmian instrumentów i ich skutki ekonomiczne, 10. Wykorzystywanie efektów modyfikacji instrumentów ekonomicznych w Polityce gospodarczej i ekologicznej rządu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
ISBN: 83-88771-33-7
1.Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, 2.Koszty bieżące ochrony środowiska, 3.Wydatki gospodarstw domowych na ochronę środowiska, 4.Potrzeby informacyjne oraz ewidencjonowanie nakładów na ochronę środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85792-86-4
I. Dokumenty wielostronne: Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i wła dzami terytorialnymi, sprządzona w Madrycie w dn.21 maja 1980f.; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dn.15 października 1985r.; Europejska Karta Samorządu Regionalnego, przyjeta w Strasburg w dn.5 czerwca 1997r. przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. II. Umowy dwustornne: Republika Białoruś; Republika Czeska; Republika Estońska; Republika Gruzji; Republi ka Krygyska; Republika Litewska; Republika Łotewska; Republika Mołdowy; Republika Federalna Niemiec; Federa cja Rosyjska; Republika Słowacka; Ukraina; Republika Uzbezkistanu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-24-8
1.Edukacja dla ekorozwoju - artykuły problemowe, 2.Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym, 3.Programy ksztaćłenia w zakresie ekorozwoju, 4.Transgraniczna wymiana doświadczeń w kształćeniu dla ekorozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61643-29-6
1. Teoretyczne i prawnopolityczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju; 2. Koncepcja zrównoważonej konsumpcji; 3. Strategie zrównoważonej konsumpcji Unii Europejskiej; 4. Analiza i ocena strategii zrównoważonej konsumpcji w Wielkiej Brytanii i Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923139-1-7
Część I: Zagadnienia ogólne. Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych; Czy można zarządzać (sterować) rozprzestrzenianiem się miast? Prawne aspekty zjawiska żywiołowego rozlewania się miast. Tezy referatu; Układ przyrodniczy obszaru metropolitalnego: sieć w pierścieniu czy pierścień w sieci; Urban sprawl ľ naturalne czy wymuszone stadium sukcesji krajobrazowej; Błędy w polityce przestrzennej a rozprzestrzenianie się miast w Polsce; Miasto jako element przyrody. O społecznym tworzeniu systemu ekologicznego. Część II: Aglomeracje polskie. Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku; Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej; Rozprzestrzenianie i rozpraszanie zabudowy warszawskiej metropolii; Propozycje zielonych pierścieni w obszarze metropolitalnym Warszawy; Ekspansja äwielkiegoö Poznania ľ uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie; Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej; Próba sformułowania metod badania zjawiska urban sprawl na przykładzie aglomeracji wrocławskiej; Racjonalne gospodarowanie terenami otwartymi w planowaniu przestrzennym. Problematyka udostępniania terenów pod zabudowę w województwie śląskim a wzorce brytyjskie; Rozszerzanie granic miasta Rzeszowa. Wybrane aspekty zagrożeń i szans w świetle rozwoju zrównoważonego; Propozycja metody oceny zmian krajobrazu spowodowanych rozprzestrzenianiem się miasta i jej zastosowanie w południowej części aglomeracji trójmiejskiej. Część III: Wokół problemu rozprzestrzeniania się Lublina. Próba kształtowania zielonego pierścienia w obszarze aglomeracji lubelskiej; Jak ochronić krajobraz wsi podmiejskich przed rozlewaniem się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej; Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej; Ekonomiczna wycena wybranych elementów przyrodniczych aglomeracji lubelskiej; Planowanie strategiczne i przestrzenne w gminach otaczających Lublin; Planistyczne problemy kształtowania zielonego pierścienia w aglomeracji lubelskiej; Znaczenie podmiotów gospodarczych w kształtowaniu stosunków przestrzennych na przykładzie Lubelszczyzny; Problemy przejścia obwodnicy wokół Lublina przez strefę podmiejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-22-1
1. Zasoby energetyczne: Słońce jako źródło energii na kuli ziemskiej; Promieniowanie w układzie Słońce-Ziemia; Wymiana materii i energii w ekosystemie Ziemi; Natężenie napromieniowania górnych warstw atmosfery; Osłabienie promieniowania słonecznego w atmosferze; Klasyfikacja i krótka charakterystyka nowych źródeł energii. 2. Nasłonecznienie: Zasoby energii słonecznej w Polsce Przezroczystość atmosfery; Kąt padania promieni słonecznych. 3. Systemy słonecznego ogrzewania budynku: Układ pasywny ogrzewania domu; Ekonomiczne ogniwa słoneczne; Technologia wytwarzania ogniw i modułów w firmie Siemens; Zespolony moduł fotowoltaiczny z magazynowaniem ciepła Moduł fotowoltaiczny zespolony z kolektorem ciepła. 4. Fotowoltaiczne systemy zasilania: Układy zasilania; Instalacje PV/wiatrowe na obszarach o małym nasłonecznieniu; Sterownik stanu naładowania akumulatorów (regulator ładunku); Eksploatacja baterii akumulatorów ołowiowych; Koncepcja akumulatora AC w domowym układzie zasilania; Przesłanki ekonomiczne stosowania modułów PV; Konfiguracja elektrycznych systemów słonecznych. 5. Generatory PV w domu mieszkalnym: Konwersja energii słonecznej; Przetwarzanie energii cieplnej w prąd elektryczny; Hybrydowy układ generatora PV i maszyny parowej w domu jednorodzinnym; Systemy solarne firmy Braas na dachu budynku; Procedura kontroli systemów solarnych w budynku; Mały system fotowlotaiczny dla prywatnych odbiorców; Ochrona systemów fotowoltaicznych i solarno-termicznych przed przepięciem i wyładowaniami atmosferycznymi; System operacyjny PV w budynku. 6. Ochrona cieplna budynku: Materiały izolacyjne; Systemy centralnego ogrzewania budynku; Parametry termiczne materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wskaźniki ekorozwoju / pod red. Tadeusza Borysa. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko , 1999. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-85792-58-9
1. Wprowadzenie do badań nad wskaźnikami ekorozwoju; 2. Metody kwalifikacji celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych; 3. Pojęcie i struktura wewnętrzna koncepcji ekorozwoju; 4. Agenda 21 jako narzędzie pomiaru realizacji koncepcji ekorozwoju; 5. Międzynarodowe systemy wskaźników ekorozwoju; 6. Narodowe, regionalne i lokalne systemy wskaźników ekorozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-31-0
1. 10 lat po Rio - oceny rządowe, 2.10 lat po Rio - oceny społeczne, 3.Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, 4.Globalizacja a zrównoważony rozwój, 5.Ekonomiczne i rynkowe instrumenty zrównoważonego rozwoju, 6.Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej, 7.Technika i technologie w zrównoważonym rozwoju, 8.Ochrona przyrody w zrównoważonym rozwoju, 9.Partnerstwo i partycypacja społeczna w zrównoważonym rozwoju, 10.System zarządzania zrównoważonym rozwojem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Fundusze ekologiczne; 2. Instytucje i programy pomocowe; 3. Banki; Instytucje leasingowe; 4. Fundusze inwestycyjne; 6. Instytucje wspomagające edukację ekologiczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again