Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(3)
Gołuchowski Jerzy
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Frąckiewicz Danuta
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Pliszkiewicz Marek
(1)
Przymeński Andrzej
(1)
Sztangret Izabela
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Administracja
(2)
Sektor publiczny
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Demokracja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Komputery
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Organizacje
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przemysł komputerowy
(1)
Public relations
(1)
Renty
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Służba zdrowia
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1)
ISBN: 83-88760-04-1
1. Bezdomność w świetle badań i propozycji definicyjnych; 2. Geografia, skala i społeczna struktura zjawiska bezdomności w Polsce; 3. Społeczno-ekonomiczne przyczyny zjawiska; 4. Bezdomność jako forma życia; 5. Organizacja i efektywność pomocy dla bezdomnych; 6. Proponowane kierunki zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-427-9
Znaczenie społeczności lokalnej; Budowanie wizerunku radnego i samorządowca; 3. Proces budowania wizerunku miasta/gminy; Budowanie wizerunku regionu; Przekuć problem w sukces- o kryzysach w samorządzie; Miejsce prasy samorządowej w mediach lokalnych jako narzędzia wzmacniania lokalnych wspólnot oraz budowania relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami; Rola Internetu w budowaniu społeczności lokalnych; Współpraca samorządu z biznesem; Nowe trendy w samorządowych kampaniach wyborczych; Etyczne zasady w praktyce budowania wizerunku instytucji samorządowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-162-7
Zawiera: Dialog społeczny we Francji; Polityka regionalna Unii Europejskiej 2000-2006; Dialog socjalny na poziomie regionalnym; Demokracja, partycypacja i rozwój lokalny we Francji; Nauka demokracji dla młodych europejczyków; Polityka regionalna wobec współczesnych wyzwań rozwojowych (na przykładzie Polski); Społeczne podstawy innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego i lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-218-6
1. Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego; 2. Bezrobocie w województwie śląskim; 3. Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego; 4. Stan zdrowia ludności śląska; 5. Narodowy program zdrowia- jego realizacja w województwie śląskim; 6. Siedliskowe uwarunkowania zdrowia; 7. Rozwój zrównoważony w regionie śląskim; 8. Edukacja w województwie śląskim; 9. Zmiany w zakresie prawa do emerytury górniczej w zreformowanym systemie ubezpieczenia emerytalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-599-3
Wstęp; 1. Nowoczesna koncepcja świadczenia usług publicznych - zmiana w kierunku nowego zarządzania publicznego; 2. Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar; 3. Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia; 4. Ocena efektywności wybranych działań podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i jego podmiotach; 5. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia - wyniki badań ilościowych; 6. Zastosowanie karty monitorowania strategii do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia - studium przypadku; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-865-6
1. Promocja w procesach komunikacji rynkowej i budowy profilu strategicznego przedsiębiorstwa; 2. Czynniki makrootoczenia rynku oraz komunikacji rynkowej producentów sprzętu komputerowego; 3. Makrouwarunkowania strategii promocji producentów komputerowych; 4. Analiza strategii i polityki promocji przedsiębiorstw- producentów produktów komputerowych; 5. Modele strategii promocji przedsiębiorstw- producentów produktów komputerowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-411-5
R. I Technoligia wiedzy: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym; Zarządzanie wiedzą w systemie ochrony zdrowia - wykorzystanie technologii informacyjnych; Sieci Outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska; Stan i perspektywy wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w marketingu terytorialnym; Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem narzędzi Oracle; Możliwości zastosowania metod inteligentnych na potrzeby tworzenia mechanizmów rekomendacji w e-administracji; Możliwości zastosowania metod inteligentnych na potrzeby tworzenia mechanizmów rekomendacji w e-administracji; Wykorzystanie technologii RFID w sektorze medycznym; Zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych; R. II Rozwój usług elektronicznych w zarządzaniu publicznym: Stadium rozwoju systemów e-administracji w Polsce; Rozwój usług e-government w Polsce; Knowledge dissemination through virtual communities; Problematyka świadczeń e-usług publicznych z wykorzystaniem interoperacyjnych rozwiązań na poziomie regionalnym - prezentacja rozwiązania terregov; Implementacja zdarzeń życiowych obywateli na podstawie produktów OfficeObjects®; Efekt skali a efekt usług publicznych; R. III Analiza i modelowanie procesów w zarządzaniu publicznym: Procesowa orientacja organizacji publicznych; Monitorowanie i prognozowanie zjawisk zdrowotnych jako element wspomagający zarządzanie jednostkami samorządów terytorialnych; Model zarządzania przepływem informacji urzędzie miasta; Determinanty aktywnego zarządzania finansami w gminach wiejskich w świetle badań; Rola budżetowania w procesie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w ochronie zdrowia; Problemy wdrażania rozwiązań controllingowych w sektorze służby zdrowia; Metody doskonalenia kwalifikacji kadr kierowniczych; Doskonalenie zasobów informatycznych w jednostkach administracji skarbowej; R. IV Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Uwarunkowania praktycznej realizacji informatyzacji zarządzania wiedzą w organizacjach publicznych: wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego; Zarządzanie siecią placówek służby zdrowia; Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu; New forms or organizations in the knowledge economy. The koncept of a fleki organization; Knowledge management In logistics; Społęczna odpowiedzialność szkoły wyższej; Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji; Model semantyczny interpretacji norm ISO serii 9000 w procesie przejścia od systemu zarządzania jakością do systemu zarządzania wiedzą. Na przykładzie organizacji wytwarzającej oprogramowanie; Standaryzacja informacji o zdrowiu - podstawa do zarządzania wiedzą; Rozwój sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej; R. V Rozwiązania praktyczne w zarządzaniu publicznym: Ekonomika kosztów świadczeń zdrowotnych w systemie OSOZ; Internetowy wizerunek gmin województwa śląskiego; Wykorzystanie podejścia lean six sigma do usprawniania procesów usługowych; Wspomaganie informatyczne procesu monitorowania warunków udzielania świadczeń w jednostkach służby zdrowia; XBRL jako standard opisu sprawozdań finansowych na przykładzie projektu dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Zarządzanie indywidualna dokumentacją medyczną w zakładach opieki zdrowotnej; Elektroniczna kartoteka pacjenta w kontekście zarządzania wiedzą o zdrowiu; Internetowa gra decyzyjna "E-musiuc Businnes Game" w kształtowaniu umiejętności menedżerskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-465-1
1. Współczesne koncepcje, systemy oraz metody zarządzania: Podstawowe wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy; Formułowanie pryncypiów architektury korporacyjnej dla organizacji publicznych; Spersonalizowany przekaz wiedzy z użyciem metod e-learningu; Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji realizacji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego; 2.Technologie wiedzy w administracji publicznej - aspekty teoretyczne i praktyczne: Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej; Zarządzanie wiedzą sposobem na polepszenie jakości pracy administracji samorządowej; Jakość informacji w zarządzaniu administracją publiczną; Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie w jednostkach administracji publicznej; Standaryzacja dokumentów elektronicznych w obszarze administracji publicznej; Modelowanie aktów prawnych jako element usprawnienia procesu legislacyjnego; Metodyki oceny serwisów internetowych urzędów miejskich - dyskusja możliwości zastosowań; Doskonalenie przepływu wiedzy w organizacji publicznej. Raport z badań w Urzędzie Miasta Lęborka; Analiza tekstu jako źródło wiedzy o nieprawidłowościach finansowych; Business intelligence w administracji publicznej; Przykładowe narzędzia ORACLE BI w administracji publicznej; Zastosowanie agentów oprogramowania w administracji publicznej; 3. Technologie wiedzy w sektorze ochrony zdrowia - aspekty teoretyczne i praktyczne: Finansowanie publiczne i prywatne w ochronie zdrowia - analiza porównawcza krajów europejskich; Prognozowanie zapotrzebowania na usługi medyczne; Zdrowie jako szansa dla usprawnienia systemów opieki zdrowotnej - perspektywa europejska i jej implikacje dla Polski; Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze zdrowia - doświadczenia polskie na tle krajów członkowskich UE; Standaryzacja medyczna podstawa medycznego i ekonomicznego bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia; Oparte na wiedzy doskonalenie procesów w jednostkach opieki zdrowotnej; Zarządzanie wiedzą w praktyce jednostek ochrony zdrowia; Zarządzanie informacją przez Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego; Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach 1999-2006. Analiza statystyczno-ekonometryczna; Technologia portalowa w ochronie zdrowia; Zakresy nauczania informatyki medycznej w uczelniach medycznych - czy studenci SA kształceni we właściwym kierunku?; Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia; Rola i miejsce kadry menedżerskiej w polskim systemie zdrowotnym w obliczu reform systemowych (na podstawie projektu badawczego finansowanego ze środków KBN); PHOENIX - ai technology In neuroscience evidence base medicine; New ways of working for psychiatrists; Evaluation of efficacy Rusing telehelath and fuzzy-logic based approach; 4. Technologie wiedzy na użytek praktyki: Ocena efektywności w procesie wyboru strategii udostępniania produktów informatycznych w obszarze zarządzania publicznego; Kierunki rozwoju nowej metody budowy systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, opartej na architekturze knowledge grid; Metody łaczenia klasyfikatorów w kontekstowym klasyfikatorze złożonym; Dynamizm charakteru kapitału intelektualnego jako aspekt zarządzania wiedzą w organizacjach; Języki modelowania procesów biznesowych; Koncepcja ochrony informacji w organizacji chaotycznej; Zrównoważone karty wyników jako element systemu business intelligence; Zarządzanie łańcuchem dostaw firm agrobiznesu z wykorzystaniem Internetu; Integracja jako czynnik zastosowań rozwiązań telepatycznych w transporcie miejskim; A theoretical framework for adopting decision suport tools In polish firms; knowledge management and logistic information systems efficacy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-590-0
1. Sytuacja socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych; 2. Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych; 3. Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; 4. Rola orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; 5. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 6. Renta socjalna; 7. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 8. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 9. Ochrona zdrowia psychicznego; 10. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych; 11. Świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; 12. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych; 13. Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again