Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Buchner-Jeziorska Anna
(2)
Feczko Janusz
(2)
Mączka Lucyna
(2)
Adamaszek-Kapusta Agnieszka
(1)
Boczkowski Andrzej
(1)
Bombik Antoni
(1)
Brzeziński Artur
(1)
Bury Piotr
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Dyrda Kazimiera
(1)
Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
(1)
Geise Mirosław
(1)
Góra Janusz
(1)
Hombek Danuta
(1)
Jackowska Beata
(1)
Janik Beata
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Kalinowska-Nawrotek Barbara
(1)
Kawiński Marcin
(1)
Kawka Zdzisław
(1)
Konarska Elżbieta
(1)
Kościński Marcin
(1)
Leśniak-Moczuk Krystyna
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pałaszewska-Reindl Teresa
(1)
Piechnik Mieczysław
(1)
Piekut Maja
(1)
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta
(1)
Polańska Krystyna
(1)
Pryt Marek
(1)
Rutkowska Małgorzata
(1)
Różański Marcin
(1)
Sidor Monika
(1)
Stępień Marta
(1)
Szot-Gabryś Teresa
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Tabin Danuta
(1)
Tomanek Adam
(1)
Twarkowska Magdalena
(1)
Woźniak Beata
(1)
Wójcikowski Rafał
(1)
Wąsowicz Jarosław
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Zieliński Andrzej (1939-2018)
(1)
Zoll Fryderyk (1970- )
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Innowacje
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kredyt
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Praca
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Siła robocza
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; Człowiek w procesie pracy XX i XXI w.; Trendy rozwojowe przedsiębiorstw sprywatyzowanych i ich ekonomiczno-finansowe uwarunkowania; Problem bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu żywieckiego w latach 2000-2001; Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji obywateli a zarządzanie; Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń w procesie dostosowawczym do UE; Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej; Ubezpieczenia zdrowotne stan aktualny i perspektywy; Prognozy rozwoju nowego systemu emerytalnego w Polsce; Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) i jego wpływ na przyszłą emeryturę; Otwarte fundusze emerytalne a bezpieczeństwo emerytalne; Pracownicze programy emerytalne szansą przyszłych emerytur; Czasowe ubezpieczenie na życie szansą ochrony dla bezrobotnych; Zmniejszenie obciążeń FUS wydatkami na zasiłki chorobowe i inne świadczenia; Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przedmiot kształcenia podyplomowego w sektorze zdrowotnym; Zawieszanie prawa do emerytury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908837-7-5
R.1 Pojęcie finansów publicznych; R.2 Dobra i usługi publiczne; R.3 Polityka budżetowa; R.4 Budżet publiczny; R.5 Procedura budżetowa; R.6 Dochody i wydatki budżetowe; R.7 Ważniejsze źródła dochodów budżetu państwa; R.8 Istota i ograniczenia długu publicznego; R.9 Jednostki samorządu terytorialnego; R.10 Finanse lokalne w systemie finansowym państwa; R.11 Procedura budżetowa w gminie; R.12 Źródła dochodów gmin; R.13 Rozdział subwencji ogólnej dla gmin; R.14 Konsekwencje decyzji finansowych; Zakończenie. Aneks: Dochody i wydatki wybranych jednostek samorządu terytorialnego w 2001r.; Planowanie i uchwalanie budżetu miasta (ćwiczenia); Przykłady zadań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919181-2-2
1. Struktura pracy 2. Heurystyka bibliograficzna (źródła informacji bibliograficznej) 3. Lektura literatury przedmiotu - sporządzanie notatek 4. Sposoby redagowania przypisów 5. Zasady redagowania bibliografiii załącznikowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908837-8-3
R.1 Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródło prawa bankowego; Prawnoorganizacyjny model systemu bankowego w Polsce i jego instytucje; Pojęcie czynności bankowej w prawie bankowym. R.2 Bank jako jednostka organizacyjna: Tworzenie i organizacja banków; Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku; Gospodarka finansowa banku, ograniczenia kredytowe, zasady koncentracji wierzytelności. R.3 Publiczne prawo bankowe: Narodowy Bank Polski; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Nadzór bankowy. R.4 Umowy w prawie bankowym: Gwarancje bankowe; Akredytywa dokumentowa; Umowa rachunku bankowego; Umowa kredytu bankowego; Leasing, factoring, inne instrumenty finansowania; Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej; Umowa przechowania. R.5 Szczególne prawa i obowiązki banków: Bankowe tytuły egzekucyjne; Tajemnica bankowa. R.6 Bank na rynku papierów wartościowych: Wprowadzenie Pojęcie papieru wartościowego; Bank jako inwestor na rynku papierów wartościowych; Dematerializacja papie rów wartościowych; Świadczenie innych usług maklerskich przez bank. R.7 Bankowe rozliczenia pieniężne: Uwagi ogólne; Poszczególne formy rozliczeń; Problemy związane z prze prowadzaniem rozliczeń przez kilka podmiotów. R.8 Bankowość elektroniczna: Wprowadzenie; Bankowość elektroniczna a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Karty płatnicze; Pieniądz elektroniczny; Podpis elektroniczny w bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Szanse i zagrożenia rozwoju rynków pracy; Bezrobocie a struktura kapitałowa gospodarki współczesnej; Przesłanki rozwoju gospodarczego i przekształceń rynku pracy; Gospodarcze uwarunkowania bezrobocia w Polsce w latach 1992-2002; Nierównowaga podażowa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2001; Bezrobocie w zależności od stopnia dezagregacji danych- rejestrowana a faktyczna stopa bezrobocia; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji społeczno-gospodarczych a zarządzanie; Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej; :Rynek pracy" o sytuacji młodzieży na rynku pracy; Podstawowe tendencje na rynku pracy osób z wyższym wykształceniem; Wykształcenie a procesy wykluczania z rynku pracy; Koszty pracy w gospodarce polskiej; Polityka państwa na rynku pracy okresu transformacji - próba oceny; Pasywna polityka rynku pracy w Polsce; Refleksje na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce; Rynek pracy w latach 19992003 a działalność związku powiatów polskich; Kształcenie menedżerów w Polsce - ostatnia dekada; Problemy startu zawodowego absolwentów studiów dziennych Uniwersytetu Łódzkiego; Telepraca - szansa czy margines rynku pracy Formy przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz ich skuteczność; Problemy zatrudniania sportowców; Modelowanie matematyczne a problemy rynku pracy; Wybrane aspekty dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60880-36-4
1. Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: Stan sektora MSP w Polsce- szanse i bariery; Podatkowe bariery rozwoju przedsiębiorstwa; Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich; Znaczenie przedsiębiorczości i innowacji dla rozwoju regionu; Fundusze i programy operacyjne jako instrument wsparcia rozwoju samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013; Wpływ korporacji międzynarodowych na innowacyjność gospodarki kraju goszczącego; 2. Uwarunkowania wewnętrzne i otoczenia konkurencyjnego w rozwoju przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość- aspekty wewnętrzne i zewnętrzne; Rola business angels w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych; Transfer wiedzy i technologii w polskim sektorze bankowym na przykładzie wybranych produktów bankowych; Polityka innowacyjna przedsiębiorstw hotelarskich; Podział, klasyfikowanie i odbiorcy produktów przemysłowych, Rola marketingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce; Budowa i zasady funkcjonowania kanałów dystrybucji na rynku produktów przemysłowych; Znaczenie czynników instytucjonalnych i osobistych w rozwoju drobnej przedsiębiorczości; 3. Rola wiedzy i innowacji w rozwoju i doskonaleniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem: Rola i uwarunkowania kontroli oraz audytu wewnętrznego we współczesnych jednostkach gospodarczych; Transfer wiedzy i technologii na przykładzie struktur organizacyjnych banków w Polsce; Zastosowanie e-lerningu w doskonaleniu zawodowym pracowników; Doskonalenie zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym; Kapitał obrotowy netto elementem ograniczającym ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstw; Aktywizacja sprzedaży w banku; Wiedza jako podstawa zarządzania zespołem szkół; Podpis elektroniczny- teoria i praktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again