Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(2)
Author
Gerlach Ryszard
(2)
Wiatrowski Zygmunt
(2)
Błażejowski Henryk
(1)
Filipiak Ewa
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Smolińska-Rębas Halina
(1)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Pedagogika pracy
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Nauczanie dorosłych
(2)
Wiatrowski, Zygmunt
(2)
Wychowanie dorosłych
(2)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele zawodu
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Wolontariusze
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-250-5
Zawiera: Cz. I Materiały okolicznościowe: Wprowadzenie; meandry jednego akademickiego życia; Zygmunt Wiatrowski - nauczyciel - przyjaciel; Profesor Zygmunt Wiatrowski - nauczyciel akademicki, działacz, bydgoszczanin; Moja przyjaźń z profesorem Zygmuntem Wiatrowskim; 70 lat życia i 25 lat przyjaźni; Kilka myśli o pedagogice pracy i pedagogu tworzącym tę dyscyplinę; Człowiek pracy, dla pracy, po pracy; W kręgu pracy organicznej; Wielce szanowany Jubilacie, czcigodny panie profesorze, drogi Zygmuncie; Refleksja okolicznościowa; Mojemu Mistrzowi; Profesor Zygmunt Wiatrowski - wizytówka na co dzień - wielostronne, sprawne i skuteczne działanie; Zygmunt Wiatrowski - zapis w nowym słowniku pedagogicznym. Cz. II 25 lat pedagogiki pracy: Wprowadzenie; Szkic do historii pedagogiki pracy; Aktualne i perspektywiczne spojrzenie na pedagogikę pracy; Przyszłość kształcenia zawodowego a badania naukowe; Dojrzewanie naukowe poprzez seminarium pedagogiki pracy; Zespół pedagogiki pracy komitetu nauk pedagogicznych PAN; Pedagogika pracy w środowisku bydgoskim; Ośrodek kształcenia i doskonalenia kadr instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu; Działalność pracowni doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli; Udział związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w realizacji idei pedagogiki pracy; Nowa generacja pytań i obszarów badawczych w pedagogice pracy; Filozofia pracy jako nauka współdziałająca z pedagogiką pracy; Idea pracy a wychowanie człowieka w nowożytnych dziejach myśli pedagogicznej. Cz. III Biogramy twórców i współtwórców pedagogiki pracy: Wprowadzenie; Tadeusz Wacław Nowacki; Zygmunt Wiatrowski; Stanisław Kaczor; Wanda Rachalska; Stanisław Szajek; Kazimiera Korabiowska-Nowacka; Tadeusz Wieczorek; Stefan Michał Kwiatkowski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-250-5
Zawiera: Cz. I Problematyka edukacji zawodowej i ustawicznej - rozważania ogólne: Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej (wprowadzenie do obrad konferencyjnych); Strategie edukacyjne a kształcenie zawodowe i ustawiczne; Zadania edukacji i kierunki jej reformowania; Wartości w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego; Edukacja ustawiczna (uczenie się w ciągu życia) rozpoczyna się w szkole podstawowej; Nauczyciel w nowym wymiarze europejskiej edukacji. Refleksje pedeutologiczne; Ekokultura i ekoedukacja imperatywem epoki; Między edukacją a ekonomią. Procesy planowania w warunkach zmiany społecznej; Politechniczny czy meta techniczny wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej; Kierunki przebudowy polskiego systemu edukacji ogólnotechnicznej; Od cywilizacji pracy do cywilizacji bezrobocia; Twórcza aktywność zawodowa człowieka; Kompetencje zawodowe wyznacznikiem samorealizacji współczesnego Polaka. Cz. II Nowy wymiar edukacji zawodowej: Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego; Aspekty etyczne edukacji zawodowej; Nowe spojrzenie na edukację zawodową; Problemy rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej; Miejsce i rola kształcenia zawodowego w polityce edukacyjnej; Zarys niektórych zmian w edukacji zawodowej; Kierunki i uwarunkowania reformy kształcenia zawodowego w Polsce; Zaktualizowane wyznaczniki doboru treści kształcenia zawodowego; prorynkowa orientacja edukacji rolniczej; Edukacja ustawiczna w rolnictwie; Zarządzanie szkołą rolniczą w nowych warunkach społeczno-gospodarczych; Koncepcja edukacji holistycznej w medycynie; O nowy wymiar edukacji zawodowej pielęgniarstwa; Poszukiwanie taksonomii kształcenia modułowego; Dlaczego metoda projektów?; Modelowanie kryterialnego systemu oceny dla wielopoziomowego kształcenia zawodowego; Szkoła zawodowa a rynek pracy (w opiniach dyrektorów szkół zawodowych w województwie katowickim). Cz. III Edukacja ustawiczna z myślą o przyszłości: Przyszłość człowieka w kształceniu ustawicznym; Struktura i dynamika pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych; Problemy edukacji ustawicznej w końcu XX wieku; Stan i tendencje rozwojowe edukacji dalszej; Dziś i jutro edukacji dorosłych w świetle doświadczeń zakładów doskonalenia zawodowego; Integracja kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych; Rola państwa i zakres jego odpowiedzialności w dziedzinie szkolenia zawodowego; Problem - based learning jako praktyczny wyraz realizacji idei kształcenia ustawicznego; Modułowe programy kształcenia dorosłych jako element edukacji permanentnej; Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zorientowane na ustawiczną weryfikację; Przygotowanie edukatorów kształcenia zawodowego - konieczność chwili czy działania perspektywiczne?; Przygotowanie absolwenta uczelni technicznej do roli nauczyciela ustawicznej edukacji zawodowej; Nowy kształt poradnictwa zawodowego jako elementu kształcenia ustawicznego; Doradztwo zawodowe w nowym wymiarze edukacji zawodowej i ustawicznej; Urzędy pracy w okresie przemian społeczno-gospodarczych i sytuacji na rynku pracy. Cz. IV Opracowania nawiązujące do podstawowych problemów edukacji zawodowej: Kilka refleksji i kształceniu ustawicznym w starożytnym Rzymie; Kształcenie przedzawodowe w reformie edukacji w Polsce; Aktualne dylematy kształcenia ogólnotechnicznego w nowym wymiarze edukacji; Rozwijanie sprawności manualnych ważnym zadaniem kształcenia przedzawodowego; Metodologia integracyjna i politeoria ustawicznego kształcenia zawodowego na przełomie XX i XXI wieku; Profesjonalizacja nauczycieli: w przeddzień reformy ustroju oświaty; Dynamika zmian przydatności zawodowej absolwentów pedagogiki; Start zawodowy nauczycieli - wybrane trudności; Podstawowe zagrożenia dla zatrudniania osób niepełnosprawnych; Niektóre subiektywne trudności kształcenia nieletnich (doniesienia z badań); Poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych w edukacji ustawicznej; Globalizacja i jej wpływ na procesy pracy i edukacji w postmodernistycznym społeczeństwie; Niedoceniana potencjonalność. Ku majeutycznej orientacji w edukacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-330-7
1. Kierunki zmian w teorii i praktyce wczesnoszkolnej, czyli o dylematach i potrzebie ich rozwiązania; 2. Życie i działalność pedagogiczna Celestyna Freineta czyli o tym, jak postrzegają Freineta nauczyciele - jego uczniowie; 3. "Gawędy Mateusza" Celestyna Freineta, czyli o próbie interpretacji jego dzieła w kontekście zmian w edukacji wczesnoszkolnej; 4. Reminiscencje z Atelier, czyli o tym jak dzieło C. Freineta zainspirowało uczestników XXI RIDEF do poszukiwań edukacyjnych; 5. Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta czyli o edukacji poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo dziecka i nauczyciela w strefie rozwoju; 6. Inspiracje Freinetowskie w praktyce szkolnej czyli o doświadczeniach nauczycieli; 7. Powrót do myśli pedagogicznej C. Freineta czyli o źródłach innowacji pedagogicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-061-8
1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna, 2. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy, 3. Problemy kształcenia przedzawodowego, 4. Kształcenie zawodowe, 5. Kształcenie ustawiczne w tym problemy doskonalenia zawodowego, 6. Problemy humanizacyjne i społeczno-wychowawcze zakładu pracy, 7. Pedagog pracy jako specjalista oraz główny realizator idei i zadań pedagogiki pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-341-2
Zawiera: Wprowadzenie do wyd. trzeciego; 1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna; 2. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy; 3. Kształcenie i wychowanie przedzawodowe; 4. Edukacja pro zawodowa; 5. Edukacja zawodowa w wersji założonej i rzeczywistej; 6. Zatrudnienie, praca zawodowa i bezrobocie – prawidłowości oraz patologie; 7. Edukacja ustawiczna dorosłych; 8. Problemy humanizacyjne i społeczno-wychowawcze oraz edukacyjne zakładu pracy; 9. Pedagog pracy jako specjalista oraz główny realizator idei i zadań pedagogiki pracy; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-266-1
1. Podstawy teoretyczne, metodologiczne i etyczne pomocy społecznej: Pomoc spontaniczna i sformalizowana; Metodologiczna wizja systemu zadań społeczno-edukacyjnych; Praca socjalna- w poszukiwaniu uzasadnień; Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy; Pesymistyczna perspektywa dla idei miłości bliźniego wywiedziona z warunków socjalizacji człowieka; Podmiotowość jednostki w procesie wsparcia społecznego; Emancypacja jako cel edukacji; Parę uwag na temat zanikania solidarności we współczesnym społeczeństwie; 2. Pracownik socjalny wobec wymogów personalizacji i współczesnych problemów pomocy społecznej: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej jako przykład ruchu instytucjonalnego nauczycieli; Roszczenie podopiecznych pomocy społecznej a realizacja funkcji zawodu pracownika socjalnego; Modele praktyki pracy socjalnej w warunkach przeobrażeń ustrojowych; Obraz pracownika socjalnego w świetle jego przygotowania zawodowego; Autocharakterystyka pracownika socjalnego; Pracownicy socjalni w świetle badań socjologicznych; Promocja zdrowia i praca socjalna- analogie, związki i doświadczenia; Humor jako środek interwencji społecznej; Pedagodzy społeczni- wolontariusze organizacji pozarządowych działających w środowisku lokalnym; Prawa dziecka w kształceniu pedagogów społecznych i pracowników socjalnych; Możliwości udziału członków stowarzyszeń w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; 3. Zagrożenia życia społecznego a obszar realizacji zadań pracy socjalnej: Społeczne problemy Danii i jej system pomocy społecznej; Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka a zasada pomocniczości; Praca socjalna z dzieckiem i rodzina- od opieki do prewencji; Młode pokolenie o demokracji, egalitaryzmie i ubóstwie w okresie dokonujących się przeobrażeń w naszym kraju; Zagrożenia socjalne w rodzinach z ryzykiem ubóstwa materialnego; Wsparcie edukacyjne w sytuacji bezrobocia; Możliwości instytucjonalnych form pomocy społecznej w postępowaniu rewalidacyjnym dzieci niepełnosprawnych w okresie transformacji społecznej; Z problemów obrzeża pracy socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, ISSN 0239-5037 ; z. 22)
Zawiera: Rozważania ogólnoteoretyczne i analizy źródłowe: Problemy kształcenia zawodowego w Polsce w okresie przemian ustrojowych, gospodarczych i edukacyjnych; Szkolnictwo zawodowe na progu przemian; Zadania pedagogiki pracy implikowane przez filozofię pracy w okresie przemian; Orientacja i poradnictwo zawodowe w okresie przemian gospodarczych i społecznych w Polsce; Problemy przebudowy celów kształcenia zawodowego; Zadania wychowania i treści kształcenia zawodowego w okresie przemian. Analizy wynikowe dotyczące szkoły i nauczyciela: Sytuacje dydaktyczne i ich wpływ na aktywizację uczniów w procesie nauczania - uczenia się; Działalność innowacyjna w szkolnictwie zawodowym. Tradycje - dzień dzisiejszy - oczekiwania; Szkoła zawodowa wobec problemów działań innowacyjnych i wynalazczych; Rozwój zawodowy studentów w ich własne ocenie; Pedagogiczne Studia Techniczne - podstawowa forma kształcenia nauczycieli praktycznego nauczania zawodu; Przeobrażenia w elektryce a przygotowanie zawodowe nauczycieli; Rozwój oświaty pozaszkolnej a kształcenie i doskonalenie nauczycieli form pozaszkolnych. Analizy wynikowe dotyczące pracy zawodowej. Zakładu pracy i polityki społecznej: Oczekiwania wobec pracy w zakładzie wielkoprzemysłowym; Wartościowanie kwalifikacji pedagoga pracy; Działalność organizacyjna i idee wychowawcze propagowane przez Ligę Pracy (1919-1939); Działalność edukacyjna stowarzyszeń w obliczu przemian; Polityka społeczna w okresie przemian. Działalność na rzecz pedagogiki pracy: Zespół Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - organizacja i działalność; Katedra Pedagogiki Pracy WSP w Bydgoszczy - organizacja, działalność, rozwój; Z prac badawczych Katedry Pedagogiki Pracy WSP w Bydgoszczy; Problemy pedagogiki pracy w wydawnictwach ostatnich lat WSP w Bydgoszczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again