Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Ambukita Eric
(1)
Banaszak Sławomir
(1)
Cenker Ewa Małgorzata
(1)
Datko Marek
(1)
Dymek Arkadiusz
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hrycaj Anna
(1)
Kokocińska Małgorzata
(1)
Majtas Teresa
(1)
Munyama Killon
(1)
Sangajło Ryszard
(1)
Stronka Dariusz
(1)
Wienskowska Monika
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(3)
Banki
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka
(1)
Inflacja
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Koniunktura
(1)
Menedżerowie
(1)
Negocjacje
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Praca
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Promocja
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Public relations
(1)
Sponsoring
(1)
Służba zdrowia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Seria Dydaktyczna / Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania ; 1)
ISBN: 83-88018-18-3
Cz. I Zarządzanie strategiczne: Istota, obszary i funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie; Menedżerowie jako podmioty zarządzania w przedsiębiorstwie; Relacje przedsiębiorstwo - otoczenie w zarządzaniu; Decyzje strategiczne i główne koncepcje strategii przedsiębiorstwa; Ogólny model strategii przedsiębiorstwa; Modele, główne składowe i etapy zarządzania strategicznego; Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstw. Cz. II Tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa: Biznes plan jako strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa; Analiza strategiczna sporządzona na potrzeby biznes planu; Plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88018-42-8
Cz.I Postępowanie zabezpieczające: 1. Uwagi wstępne, 2. Dopuszczalność postępowania zabezpieczającego, 3. Podstawy zabezpieczenia, 4. Właściwość i skład sądu, 5. Przebieg postępowania zabezpieczającego, 6. Sposoby zabezpieczenia, 7. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, 8. Koszty postępowania zabezpieczającego, 9. Środki zaskarżenia i inne sposoby zmiany postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, 10. Odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, 11. Ochrona praw osób trzecich, 12. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia, 13. Odrębność postępowania zabezpieczającego uregulowanego w przepisach pozakodeksowych. Cz.II Postępowanie egzekucyjne: Dz.I Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego: 1. Uwagi wstępne, 2. Podmioty egzekucji, 3. Ogólne uwagi o czynnościach egzekucyjnych. Dz.II Podstawy egzekucji: 1. Co to jest tytuł wykonawczy?, 2. Co to jest tytuł egzekucyjny i rodzaje tytułów egzekucyjnych, 3. Tytuły egzekucyjne - sytuacje szczególne, 4. Europejski tytuł egzekucyjny, 5. Co to jest klauzula wykonalności?, 6. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności - sytuacje szczególne, 7. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, 8. Koszty postępowania zabezpieczającego, 9. Środki zaskarżenia i inne sposoby zmiany postanowienie w przedmiocie zabezpieczeń, 10. Odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, 11. Ochrona praw osób trzecich, 12. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia, 13. Odrębność postępowania zabezpieczajacego uregulowanego w przepisach pozakodeksowych. Cz.II Postepowanie egzekucyjne: Dz. I Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego: 1. Uwagi wstępne, 2. Podmioty egzekucji, 3. Ogólne uwagi o czynnościach egzekucyjnych. Dz.II Podstawy egzekucji: 1. Co to jest tytuł wykonawczy?, 2. Co to jest tytuł egzekucyjny i rodzaje tytułów egzekucyjnych, 3. Tytuły egzekucyjne - sytuacje szczególne, 6. Europejski tytuł egzekucyjny, 7. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności - sytuacje szczególne, 8. Dalszy tytuł wykonawczy, 9. Ponowany tytuł wykonawczy zamiast utraconwgo, 10. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Dz.III Ogólne uwagi o wszczęciu i przebiegu postępowania egzekucyjnego: 1. Wszczęście postępowania egzekucyjnego, 2. Zbieg egzekucji, 3. Ograniczenie egzekucji, 4. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki merytorycznej obrony dłużnika i osób trzecich przed egzekucją, 6. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, 7. Zakończenie egzekucji, 8. Koszty egzekucji. Dz.IV Egzekucja świadczeń pieniężnych: 1. Egzekucja z ruchomości, 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, 3. Egzekucja z rachunków bankowych, 4. Egzekucja z innych wierzytelności, 5. Egzekucja z praw majątkowych, 6. Egzekucja z nieruchomości, 7. Uproszczona egzekucja z nieruchomości, 8. Egzekucja ze statków morskich, 9. Podział sumy uzyskanej z egzekucji, 10. Wyjawnienie majątku. Dz.V Egzekucja świadczeń niepieniężnych: 1. Egzekucja w celu wydania ruchomości, 2. Egzekucja w celu wydania nieruchomości lub statku, albo opóźnienia pomieszczenia, 3. Egzekucja obowiazku złożenia oświadczenia woli, , 4. Egzekucja czynności zastępowalnych, 5. Egzekucja czynności niezastępowalnych, 6. Egzekucja obowiązku dłużnika zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela, 7. Środki przymusu stosowane wobec dłużnika. Dz. IV : 1. Egzekucja z udziałem Skabru Państwa, 2. Egzekucja przeciwko Narodowemu Bankowi Polskiemu, 3. Egzekucja przeciwko dłużnikom prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, 4. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, 5. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, 6. Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania. Cz.III Wzory pism procesowych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88018-41-1
1. Główne mierniki wzrostu i ich powiązania z nakładami pracy i kapitału, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich związki z innowacyjnością gospodarek, 3. Związki bezrobocia i inflacji, 4. Tendencje rozwoju światowego handlu na tle ewolucji koncepcji teoretycznych, 5. Tendencje koniunktury w Polsce i w wybranych ugrupowaniach gospodarczych w świetle jakościowych wskaźników koniunktury, 6. Standardy empiryczne i realne zróznicowania wskaźników finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-34-5
1. Menedżerowie w społecznym podziale pracy. Pojęcie menedżera w myśli potocznej, literaturze socjologicznej i ekonomicznej; Pojęcie podziału pracy; Skutki podziału pracy. 2. Menedżerowie w świetle teorii i praktyki organizacji i zarządzania. Miejsce kierownictwa w refleksji teoretycznej na gruncie nauki organizacji i zarządzania; Odpowiedzialność jako fundamentalna kategoria w teorii i praktyce organizacji i zarządzania; Nowe formy organizacji pracy; Władza w organizacji; Style kierowania; Wartościowanie pracy a położenie menedżerów. 3. Klasy menedżerskie. Znaczenie kategorii "klasa społeczna" w analizie pozycji społeczno-ekonomicznej menedżerów; Pojęcie klasy społecznej; Ekonomiczno-socjologiczne a prawne ujęcie własności; Teleskop i mikroskop w badaniu zróżnicowania społecznego; Rola klas w życiu społecznym; Makroklasa menedżerów a klasy i stany kierownicze; Makroklasa jako kategoria nie tylko heurystyczna; Organizacje menedżerskie; Menedżerowie a elita władzy i technostruktura łady produkcji a mikroklasy; Wykształcenie jako czynnik kariery menedżerskiej i niezbywalny obiekt własności ergodynamis; Wykształcenie i kwalifikacje a praktyka zarządzania przedsiębiorstwami; Etyka menedżerów; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Menedżerowie jako beneficjenci przemian; Płace menedżerów jako wskaźnik ergodynamis; Mikroklasa korporacyjnych dyrektorów naczelnych a właściciele kapitału; Szacunek społeczny w położeniu klasowym menedżerów. 4. Styl życia menedżerów. Miejsce w podziale pracy, własność ergodynamis a styl życia menedżerów; Postawy wobec pracy i pracowników; Uczciwość; Bezpieczeństwo zatrudnienia i ocena szansy utraty pracy; Codzienne i niecodzienne zachowania menedżerów; Menedżerowie i polityka. Preferencje i zachowania wyborcze; Menedżerowie i specjaliści. Zafascynowani reengineringiem i downsizingiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-08-6
R.1 Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Powstanie i funk cje MFW; Zasoby własne i pożyczone MFW; Użytkowanie zasobów i działalność kredytowa MFW; Członkostwo Pol ski w MFW; Ocena polskiej gospodarki przez Międzynaro dowy Fundusz Walutowy; Wpływ MFW na wejście Polski do UE. R.2 Grupa Banku Światowego: Międzynarodowy Bank Odbudo wy i Rozwoju (Bank Światowy); Międzynnarodowa Korpora cja Finansowa; Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju; Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych; Polska a Grupa Banku Światowego. R.3 Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS): Przyczy ny powstania i struktura organizacyjna Banku Rozrachun ków Międzynarodowych; Zadania Banku Rozrachunków Mię dzynarodowych; Miejsce Banku Rozrachunków Międzynarodo wych w gospodarce światowej; Współpraca Narodowego Banku Polskiego z Bankiem Rozrachunków Międzynarodo wych. R.4 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI): Forma organizacyjna i działalność Europejskiego Banku Inwe stycyjnego; Ch-ka udzielanych kredytów; Współpraca EBI z krajami Europy Środkowo-Wschodniej; Europejski Bank Inwestycyjny a wejście Polski do Unii Europejskiej. R.5 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: Powstanie i forma organizacyjna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; Podstawowe założenia strategii EBOiR w pań stwach Europy Środkowo-Wschodniej; Działaność EBOiR w Polsce na tle pozostałych krajów Europy Środkowo-Wscho dniej w latach 1991-98; Udział EBOiR w różnych sekto rach gospodarki. R.6 Inne międzynarodowe instytucje finansowe i współ praca Polski z tymi instytucjami: Klub Paryski; Klub Londyński; Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w redukcji długów krajów rozwijających się; Organiza cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). R.7 Pozostałe źródła finansowania przeobrażeń systemo wych w Polsce: Finansowanie Polski ze środków PHARE: Programy Unii Eudropejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-11-6
Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji, Znaczenie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, Kanały komunikacyjne wykorzystane w negocjacjach, Fazy negocjacji, Miejsce i czas prowadzenie negocjacji, Style i koszty negocjacji, Taktyki i techniki negocjacyjne, Sytuacje konfliktowe w negocjacjach, Wybrane aspekty negocjacji międzynarodowych, Charakterystyka dobrego negocjatora.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88018-48-0
1.Pojęcie sprawy gospodarczej; 2. Wszczęcie postępowania gospodarczego: Pozew- zagadnienia ogólne; Wniesienie pozwu; Kumulacja i rozdrabnianie roszczeń; Skutki prawne wniesienia pozwu; 3. Pozew w sprawie gospodarczej: Wybór trybu postępowania; Pozew w postępowaniu uproszczonym; Pozew w postępowaniu nakazowym; Pozew w postępowaniu upominawczym; Współuczestnictwo w sporze; Zmiana powództwa; Cofnięcie powództwa; Odrzucenie pozwu; 4. Terminy: Terminy materialnoprawne- zagadnienia podstawowe; Terminy procesowe; 5. Doręczanie pism procesowych: Doręczanie w państwach UE; 6. Rozpoznanie pozwu: Rozpoznanie pozwu w postępowaniu nakazowym; Rozpoznanie pozwu w postępowaniu upominawczym; Rozpoznanie pozwu przy braku podstaw do wydania nakazu zapłaty; 7. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji: Postępowanie pojednawcze; Rozprawa; Postępowanie dowodowe; Wyrok; 8. Skutki prawne orzeczeń: Prawomocność, Wykonalność; Skuteczność; 9. Czynności sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia: Prawomocność; Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawomocności; Wykonalność orzeczenia; 10. Zaskarżanie orzeczeń sądowych: Apelacja; Zażalenia; Skarga kasacyjna; Skarga na orzeczenie referendarza sądowego; 11. Skarga o wznowienie postępowania- zagadnienia podstawowe; 12. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia- zagadnienia podstawowe; 13. Sądownictwo polubowne: Zagadnienia wstępne; Arbitrzy; Postępowanie przed sądem polubownym; Zakończenie postępowania; Skarga o uchylenie wyroku polubownego; 14. Postępowanie w sprawach z zakresu konkurencji oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, z zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego- wzmianka; 15. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; 16. Koszty sądowe- zwolnienie od kosztów- zagadnienia podstawowe; Wzory pism; Wykaz powołanych orzeczeń; Wykaz źródeł prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-20-5
R.1 Sponsoring jako instrument promocji: Istota sponsoringu; Czynniki rozwoju sponsoringu; Sponsoring w systemie promotion mix; Rodzaje i formy sponsoringu. R.2 Strategia sponsoringu: Formułowanie strategii sponsoringu; Realizacja zaplanowanych działań; Kontrola strategii. R.3 Komunikacja sponsoringowa: Teoretyczne podstawy działania sponsoringu; Nagłośnienie sponsorowania; Sponsoring i środki masowego przekazu. R.4 Metody badania działań sponsoringowych: Badania strategiczne; Pretesting; Badania w trakcie przedsięwzięcia; Badania kontrolne (posttesting). R.5 Obszary sponsorowania: Sponsoring sportowy; Sponsoring kultury; Inne obszary sponsorowania. R.6 Zagrożenia i dylematy sponsoringu: Ryzyko w sponsoringu; Bariery w sponsoringu; Dylematy sponsoringu; Perspektywy sponsoringu. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again