Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(1)
Author
Szpon Jakub
(3)
Radecki Edward
(2)
Filipiak Beata
(1)
Kot Joanna
(1)
Kędziora Karolina
(1)
Laskowska Renata
(1)
Molenda Tadeusz
(1)
Mucharski Tomasz
(1)
Suproń Błażej
(1)
Szostak Daniel
(1)
Wasyluk Katarzyna
(1)
Wasyluk Rafał
(1)
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (Szczecin)
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Nauczyciele zawodu
(2)
Analiza SWOT
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse publiczne
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Języki programowania
(1)
Mechanika
(1)
Mechanika stosowana
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Scottie Go
(1)
Scratch
(1)
Sektor publiczny
(1)
Start-up
(1)
Staż zawodowy
(1)
Wolontariusze
(1)
Subject: place
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914541-6-9
I. Istota zadań publicznych i społecznych w demokraty cznym państwie: Sektor rządowy i samorządowy, jego rola i zadania w demokratycznym państwie; Zadania publiczne i społeczne a dobra i usługi o charakterze użyteczności publicznej; Podmioty sektora publicznego realizujące zadania o charakterze użyteczności publi cznej; Podmioty drugiegi i trzeciego sektora w realiza cji zadań użytenczości publicznej - przesłanki i ogrniczenia. II. Pojęcie, zakres działalności pożytku publicznego a organizacje pozarządowe: Pojęcie i podstawy prawne działalności pożytku publicznego; Organizacja i funkcjonowanie podmiotów pożytku publicznego; Procedu ra prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; Źródła finansowania działalności organizacji pożytku publicznego; Karta zasad działania organizacji pożytku publicznego; Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego; Rada Działaności Pozytku Publicz nego. III. Instytucje i rozwiązania prawne wspomagające realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego Wolonariat jako szczególnego rodzaju instytucja wspie rająca realizację zadań pożytku publicznego; Rola i zadania centrów wolontariatu; Pomoc publiczna i jej znaczenie w demokratycznym państwie; Podstawowe regulacje pomocy publicznej w Unii Europejskiej i jej konsekwencje; Istota, cele i podmioty udzielające pomoc publiczna w Polsce. IV. Miejsce fundacji i stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych: Miejsce i organizacja fundacji jako podmiotów trzeciego sektora; Miejsce i organizacja stowarzyszeń jako podmiotów tzreciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Nauczyciela / Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie)
ISBN: 978-83-939131-2-1
Zawiera: R. 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako instrument wsparcia finansowego nowo powstających start-upów: Spójność gospodarcza i społeczna w UE a wykorzystanie środków EFS; UE wspiera nowych przedsi1)biorców – wykorzystanie POKL do tworzenia start-upów (na przykładzie Działania 6.2); Projekt „Zysk z dojrzałości” – zasady realizacji i osiągnięte rezultaty (studium przypadku); Rola Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w tworzeniu start-upów przez młodych ludzi. R. 2 Postawa proprzesiębiorcza – społeczne uwarunkowania powodzenia przedsięwzięcia biznesowego: Czy każdy jest przedsiębiorczy i co o tym decyduje?; Wpływ innych czynników osobowościowych na funkcjonowanie w biznesie; Komunikowanie się w firmie i budowaniu zespołu; O zarządzaniu własnym przedsięwzięciem bez ogródek. R. 3 Zasady pisania biznesplanów w kontekście oceny o dofinansowanie przedsięwzięcia: Istota biznesplanu; Budowanie biznesplanu; Wzory biznesplanów w ramach projektów UE. R. 4 Zagadnienia księgowe: Informacje podstawowe; Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie; Ewidencje gospodarcze i podatki; Karta podatkowa; Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Ewidencje na zasadach ogólnych; Podatkowa księga przychodów i rozchodów; Podatek VAT; Ubezpieczenia społeczne. R. 5 Pomysł na biznes: Geneza opracowania biznesplanu w kontekście potrzeb przyszłego przedsiębiorcy; Planowanie w przedsiębiorstwie; Analiza przedsiębiorstwa w kontekście realizacji biznesplanu. R. 6 Potencjał uczestnika projektu wraz z identyfikacją ograniczeń: uczestnik projektu jako zasób i kapitał intelektualny kreowanej organizacji; uczestnik projektu jako przywódca i kierownik zespołu pracowników oraz współpracowników; Potencjał i wykształcenie uczestnika projektu a proces zakładania i prowadzenia firmy; Identyfikacja kluczowych ograniczeń w kompetencjach biznesowych. R. 7 Rynek i konkurencja, analiza SWOT: Produkt i usługa – przewaga na tle ofert konkurencji; W jaki sposób wykonywać wartościową analizę rynku?; Sposoby organizacji kanałów dystrybucji i promocji; Analiza konkurencji na rynku – konkurenci u partnerzy; Analiza SWOT jako kluczowy element planu strategicznego. R. 8 Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia: Umiejscowienie aspektu finansowego w strukturze biznesplanu; Zakres planowanych inwestycji jako warunek niezbędny do osiągnięcia efektywności ekonomicznej; Prognozy finansowe (sprzedaż, przychody, koszty); Analiza rachunku zysków i strat; Trwałość ekonomiczno-finansowa firmy. R. 9 Najczęściej popełnianie błędy w biznesplanie: Błędy merytoryczne; Błędy formalne. Załączniki: Biznesplan szkoły nauki jazdy; Biznesplan firmy o profilu turystyczno-noclegowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63747-92-3
Zawiera: 1. Wspieranie rozwoju ICT w Unii Europejskiej i Polsce: Wsparcie branży ICT przez UE w perspektywie finansowej 2014-2020; Branża ICT w Polsce; Wsparcie rozwoju sektora ICT w Polsce. 2. Projekt „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”. 3. Zarys psychologicznej koncepcji rozwojowej dziecka na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 4. Programowanie w języku Scratch. 5. Programowanie w języku Scottie Go.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63747-04-6
Zawiera: 1. Informacja o projekcie: Opis Projektu; Zasady rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w kierunkach ekonomicznym, turystycznym, logistycznym i informatycznym; Zasady naboru przedsiębiorstw z branży ekonomicznej, turystycznej, logistycznej i informatycznej; Dane adresowe. 2. Charakterystyka branży informatycznej. 3. Specyfika przedsiębiorstw branży informatycznej. 4. Charakterystyka przedsiębiorstw i szkół uczestniczących w Grupie opracowującej program stażu; Analiza SWOT podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik informatyk. 6. Metody i formy pracy dydaktycznej. 7. Organizacja stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach informatycznych: Ogólny zarys programu stażu; Organizacja szkoleń i stażu. 8. Zaspokajanie potrzeb rynku pracy w aspekcie przygotowania absolwentów szkół zawodowych a perspektywy rozwoju branży informatycznej: potrzeby rynku pracy; Problematyka kształcenia w zawodzie o specjalności technik informatyk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63747-76-3
Zawiera: 1. Geneza powstania Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego; 2. Charakterystyka branż mechanicznej i mechatronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego; 3. Program i organizacja stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunkach mechanicznych i mechatronicznycj; 4. Problem teorii i praktyki zawodu nauczycielskiego; 5. Kompetencje jako wielowymiarowy potencjał nauczyciela współczesnej szkoły zawodowej; 6. Staże i praktyki zawodowe w rekwalifikacji zawodowej nauczyciela współczesnej szkoły zawodowej; 7. Nauczyciel jako doradca (nie tylko) zawodowy; 8. Raport z badania ewaluacyjnego Projektu pn. „Nauczyciel zawodu w praktyce”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86627-22-6
Zawiera: R. 1 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji unijnej polityki spójności: Geneza powstania Unii Europejskiej; Ewolucja i założenia Europejskiego Funduszu Społecznego; Europejski Fundusz Społeczny – stan obecny; Europejski Fundusz Społeczny w Polsce; Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie 2014-2020. R. 2 Przedsiębiorczość w UE, Polsce i województwie zachodniopomorskim: Co znaczy przedsiębiorczość – próba definicji; Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość w Polsce; Przedsiębiorczość w województwie zachodniopomorskim. R. 3 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument stymulujący rozwój przedsiębiorczości na przykładzie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Polsce; Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Polsce na przykładzie działania 6.2 PO KL; Charakterystyka odbiorców wsparcia w ramach działania 6.2 PO KL; realizacja projektów w ramach działania 6.2 PO KL w województwie zachodniopomorskim. R. 4 Analiza efektywności wsparcia w ramach działania 6.2 PO KL w wybranych instytucjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako podmiot realizujący działanie 6.2 PO KL; Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie jako podmiot realizujący działanie 6.2 PO KL; Analiza porównawcza efektywności wsparcia udzielonego w ramach projektów z działania 6.2 PO KL przez AIP ZUT oraz WSIE; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again