Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(24)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(24)
Author
Tworzydło Dariusz
(11)
Soliński Tomasz
(5)
Chmielewski Zbigniew
(2)
Chłopecki Jerzy
(2)
Gawroński Sławomir
(2)
Pomianek Tadeusz
(2)
Szpunar Magdalena
(2)
Biliński Jacek
(1)
Gardziel Tadeusz
(1)
Grzywacz Renata
(1)
Hałaj Barbara Joanna
(1)
Jurkowska-Gomułka Agata
(1)
Kurek-Ochmańska Olga
(1)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(1)
Mendys Wacław
(1)
Mickiewicz Tomasz
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Paszczyński Stanisław
(1)
Pietrzak Henryk
(1)
Polak Rafał
(1)
Przywara Barbara
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rodzinka Jacek
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Sawaryn Daria
(1)
Siewierska-Chmaj Anna
(1)
Skica Tomasz
(1)
Waltoś Stanisław (1932- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Public relations
(13)
Szkolnictwo wyższe
(6)
Środki masowego przekazu
(6)
Komunikacja społeczna
(4)
Dziennikarstwo
(3)
Dziennikarze
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Internet
(2)
Oświata
(2)
Polityka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Reklama
(2)
Sponsoring
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agencje rządowe
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Baza danych
(1)
Blogi
(1)
Budżet
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekoturystyka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze celowe
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Media społecznościowe
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauka
(1)
Negocjacje
(1)
Odpoczynek
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka publiczna
(1)
Prawo prasowe
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Studenci
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka a gospodarka
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Znaki towarowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-372-0
Zawiera: Część I. RAMY DEFINICYJNE I PRAWNE PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA POLITYK PUBLICZNYCH: 1. O pojęciu polityki publicznej; 2. Współzależność prawa i programowania; 3. Polityka publiczna jako forma działania administracji publicznej w środowisku społeczno-technologicznym epoki informacyjnej; 4. Reforma jako korekta racjonalności. Część II. POLITYKI PUBLICZNE W WYMIARZE HORYZONTALNYM I SEKTOROWYM: 1. Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych jako instrument działania w realizacji polityki publicznej; 2. Czy Komisja Nadzoru Finansowego realizuje politykę publiczną w zakresie stabilności systemu bankowego i bezpieczeństwa finansowego państwa? Rozważania na tle charakteru prawnego rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego; 3. Wpływ polityki publicznej na ograniczanie deficytu i długu publicznego w wybranych państwach europejskich; 4. Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej w odniesieniu do informatyzacji administracji publicznej w Polsce; 5. Polityka wobec Romów jako polityka publiczna – pomiędzy poziomem regionalnym a lokalnym; 6. Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych. Część III. POLITYKI PUBLICZNE W WYMIARZE LOKALNYM: 1. Rola kontroli i nadzoru w administracji na przykładzie polityki publicznej miasta Krakowa; 2. Prywatyzacja zadań publicznych jako przykład polityki lokalnej; 3. Ustawowe stosunki prawne między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi w ramach działalności pożytku publicznego jako przykład relacji na publicznoprawnej płaszczyźnie normatywnej; 4. Partycypacja społeczna w lokalnej polityce publicznej na przykładzie konsultacji społecznych; 5. Strategia rozwoju uzdrowisk – wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-58-8
Cz.I Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informatycznego : 1. Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne - perspektywa psychologiczna, 2. Komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowych a interakcje rodzinne i rówieśnicze młodzieży: perspektywa polska i amerykańska, 3. Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju życia człowieka, 4. Internet w życiu dzieci i młodzieży, 5. Potrzeba aprobaty społecznej jako zmienna psychologiczna profilująca korzystanie z Internetu, 6. Internet a zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Cz.II Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania społeczeństwa informatycznego : 1. Internet a tendencje indywidualistyczne we współczesnym społeczeństwie zachodnim, 2. Internet i wirtualne public relations, 3. Człowiek w Sieci. Socjologiczne studium przypadku, 4. Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, 6. Internet a rzeczywistość wirtualna, 7. Wpływ rozwoju naukowo-technicznego na stosunki społeczne, 8. Podmiot deiktyczny w przestrzeni wirtualnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-255-8879-3 (C. H. Beck)
Rozdział 1. Instrumenty wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych pozostające w dyspozycji JST: 1.1. Wprowadzenie - aspekty decentralizacji państwa a lokalna polityka wspierania przedsiębiorczości; 1.2. Regulacje warunkujące prowadzenie polityki wspierania przedsiębiorczości przez JST; 1.3. Klasyfikacja instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny; 1.4. Próba systematyzacji; 1.5. Podsumowanie i próba oceny. Rozdział 2. Tocqueville w Polsce. Efektywność instrumentów wspierania przedsiębiorczości pozostających w dyspozycji JST i rola samoorganizacji społecznej i gospodarczej: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości: badania ankietowe gmin; 2.3. Konstrukcja zmiennych wyjaśniających powstawanie nowych firm; 2.4. Strategia estymacji; 2.5. Wyniki: modele podstawowe; 2.6. Wyniki: gminy o niskiej i wysokiej przedsiębiorczości; 2.7. Wyniki: różne rodzaje działalności; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Rola klastrów w rozwoju podregionów i regionów 3.1. Wprowadzenie: 3.2. Konceptualizacja definicyjna klastra i inicjatyw klastrowych; 3.3. Klastry w rozwoju podregionów i regionów; 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Znaczenie kapitału społecznego dla rozwoju klastrów: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Wpływ kapitału społecznego na inicjatywy klastrowe; 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Terytorialny i branżowy rozkład klastrów: 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Charakterystyka klastrów mających siedzibę w Polsce; 5.3. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-20-3
Cz. I. Teoretyczne i definicyjne aspekty kreowania i zarządzania wizerunkiem: Systematyzacja pojęć. Definicja tożsamości, wizerunku oraz PR; Znaczenie wizerunku w organizacji; Grupy docelowe działań public relations; Public relations w strukturze organizacyjnej firmy; Tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na sfery zadaniowe PR; Determinanty wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku; Cz. II. Pomiar efektywności wizerunku na tle działań komunikacyjnych organizacji: Finansowa wartość pr; Przesłanki podejmowania procesów badawczych dotyczących efektywności; Pozyskiwanie informacji niezbędnych do pomiaru efektywności działań PR; Efektywność i skuteczność działań pr; Pomiar efektów ekonomicznych i pozaekonomicznych w działaniach PR; Cz. III. Macierz celów wizerunkowych jako metoda pomiaru efektów działań pr: Badania wizerunku w Systemie Informacji Marketingowej; Koncepcja budowy macierzy celów wizerunkowych; Obszary i warunki zastosowania macierzy celów wizerunkowych; Wytyczne w procesie konstruowania macierzy celów wizerunkowych; Cz. IV. Macierz celów wizerunkowych w kryzysie organizacji: Założenia i typy sytuacji kryzysowych w organizacji; Kryzys wizerunkowi; Ryzyko wizerunkowi reputacji; System wczesnego ostrzegania jako element crisis managament; Rola macierzy w komunikacji kryzysowej; Organizacja w kryzysie; Prognozowanie kryzysu z wykorzystaniem macierzy celów wizerunkowych; Efekty wynikające z wykorzystania macierzy macierzy celów wizerunkowych w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym; Cz. V. Zastosowanie macierzy celów wizerunkowych w praktyce: Wykorzystanie macierzy w procesie zarządzania wizerunkiem; Transformacja marki a proces umacniania wizerunku; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w procesie transformacji marki; ; Program PR w procesie kształtowania wizerunku; Wizerunek wewnętrzny organizacji i jego modyfikacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-11-1
I. Media w XXI wieku: 1. Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych, 2. Czwarta władza - media na progu XXI wieku, 3. Profesjonalizm w dziennikarstwie - historycznie i współcześnie, 4. Światowe koncerny medialne i przekazy rozpowszechniane przez nie w skali globalnej, 5. Media w polityce informacyjnej Komisji Europejskiej w Polsce przed rozszerzeniem 2004. II. Koalicja, sojusz,...blo(g) wyborczy: 6. Internet a wolność (od) wypowiedzi, 7. Blogosfera a dziennikarstwo obywatelskie, 8. Internet w kampanii wyborczej w 2005 roku. III. Za szklanym ekranem: 9. Polityka w ramówkach stacji telewizyjnych, 9. Sensacyjność dźwignią informacji telewizyjnej, 10. Zmiany w telewizyjnym prawie wspólnotowym i polskim - oddziaływanie na poziomie instytucjonalnym i programowym, 11. Dostępność rynku medialnego dla mniejszości narodowych zamieszkujących w Republice Austrii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-06-7
Cz.I Dziennikarza i polityce - wzajemne zależności: 1. Miedzy cenzurą a rynkiem, 2. Media jako specyficzna instytucja generowania zachowań wyborczych, 3. Dziennikarstwa śledcze i prowokacja dziennikarska, 4. Polityczna odpowiedzialność dziennikarska?, 5. Polityka dziennikarzem, dziennikarz politykiem?, 6. Takie widzie świata koło..., jakie telewizyjnymi zakreśla oczy - w teatrze życia politycznego, 7. "Wróg na 1" czy " czwarta władza" - media w systemie politycznym RP. Cz.II Dziennikarstwo w XXI wieku: 1. Poskramianie dziennikarzy. Instrumentarium demokracji dyktatorskiej, 2. Misja " czwarta władza" czy biznes? O potrójnej naturze mediów, 3. O przyczynach i skutkach upolitycznienia Telewizji Polskiej, 4. Trójkąt bermudzki - czyli jak kierować przedsiębiorstwem medialnym w warunkach presji politycznej, 5. Cóż to jest prawda? Wiarygodność współczesnego języka dziennikarskiego w Polsce, 6. chichot z polityka. Rola humoru w dyskursie politycznym, 7. Etyczne granice współczesnego dziennikarstwa, 8. Co z tą Radą?, 9. Demokracja deliberatywna a Internet, 10. Internetowy dyskurs polityczny na przykładzie wybranych forów i grup dyskusyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-76-6
1. Czy media zagrażają demokracji?, 2. Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), 3. Przesunięci centrum władzy : media jako pierwsza siła systemu politycznego, 4. Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej, 5.Czy media lokalne są środkami masowego przekazu?, 6. Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, 7. Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną, 8. Nie trzeba myśleć, wystarczy kliknąć, 9. Media lokalne w społeczeństwie sieci, 10. Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-99-5
1. Public relations jako komunikowanie społeczne. 2. Public relations jako komunikowanie marketingowe. 3. Oczekiwania dziennikarzy wobec specjalistów PR - wyniki badań empirycznych. 4. Oczekiwania specjalistów PR wobec dziennikarzy - wyniki badań empirycznych. 5. Model współpracy dziennikarzy i specjalistów PR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-602-8
1. Definiowanie i kreacja wizerunku; 2. Wpływ mediów masowych na odbiorcę; 3.Szkoła wyższa jako nietypowy podmiot rynkowy; 4. Media studenckie jako przykład działalności kulturotwórczej; 5. Media studenckie w Polsce - próba charakterystyki i oceny ich wpływu na kreowanie wizerunku uczelni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-09-8
Media relations; Mediatyzacja polityki a problem PR - owskiego profesjonalizmu (media relations braci Kaczyńskich); Współpraca z mediami. Teoria a oczekiwania dziennikarzy; Współpraca przedsiębiorstw farmaceutycznych z mediami - wybrane aspekty; e - PR - wyzwanie teraźniejszości i przyszłości; Monitoring Internetu na potrzeby public relations; Skuteczność komunikatów prasowych rzecznika burmistrza miasta Jarosławia; Internet i czytanie, czyli PR akcji proczytelniczych i PR książkowy; Uzależnienie, współpraca czy konflikt interesów - o relacjach między PR - owcami a dziennikarzami; Internet jako skuteczne narzędzie Pr; Internet jako narzędzie public relations; Cz. II komunikacja wewnętrzna; Relacje między komunikacją wewnętrzną a wizerunkiem; Wpływ komunikacji wewnętrznej na wizerunek przedsiębiorstwa; Luka wizerunkowa a postrzeganie pracodawców przez potencjalnych i aktualnych pracowników; Kapitał społeczny a wewnętrzne public relations organizacji; Audyt komunikacyjny jako składnik wewnętrznego public relations
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-32-6
Koncentracja a pluralizm; Wartość dodana public relations - kapitał relacji; Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce - prawda czy mit; Autostrada do nieba. Rola planowania działań public relations na przykładzie szkoły wyższej; Promocja miast czy gra pozorów; Reklama w środkach masowego przekazu - identyfikacja cech na podstawie badania ankietowego; Brunatny PR - Internet relations organizacji skrajnie prawicowych; Znaczenie blogów w działalności organizacji pozarządowych; Instrumenty public relations w firmach farmaceutycznych w świetle badań bezpośrednich; Identyfikacja wizualna jako obszar oddziaływania PR z perspektywy małej firmy; Public relations a zarządzanie relacjami z klientami banku; Komunikacja jako jedna z kluczowych kompetencji polityka; Modele samorządowych lokalnych portali internetowych; PR wewnętrzne w małych i średnich przedsiębiorstwach na Lubelszczyźnie; Public relations jako profesja - o problemach tożsamościowych; Wewnętrzne public relations przedsiębiorstwa. Wybrane przykłady; Aktywność naukowa w zakresie PR w Polsce; Corporate Social Responsibility (CSR) - zagrożenia i korzyści ; Formy komunikacji kancelarii prawnych z rynkiem; Charakterystyka japońskiego stylu komunikacji biznesowej. Analizy przypadków: Spór o ulicę Władysława Kruczka w Rzeszowie jako przykład zlekceważenia działań public relations; Percepcja sponsoringu w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; :Ludzie - bogactwo Rudy Śląskiej"; Wykorzystanie instrumentów marketingu politycznego w kampanii wyborczej PiS do sejmu w 2007 roku; Współpraca ze szkołami średnimi jako element public relations uczelni wyższej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-10-4
Kapitał relacji, wartość public relations; Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju; Wykorzystanie działań public relations przed uruchomieniem projektu; Kształtowanie i ocena wizerunku jednostki samorządu terytorialnego; Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski; Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej - kierunki zmian w polskiej rzeczywistości politycznej; Metody działań PR w jednostkach samorządu terytorialnego; Skuteczność i efektywność PR; Marketing międzywyborczy w praktyce. Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza; Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo; Społeczna odpowiedzialność uczelni publicznej a public relations (na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego); Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową w banku; Samorządowe public relations w Polsce - doniesienie z badań; Uwarunkowania i instrumenty kształtowania wizerunku firmy w Internecie; Public relations rejonu Kaszub; Lobbying organizacji trzeciego sektora; Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej; Public relations - gdzie jesteśmy i gdzie idziemy? Mity i fakty; Wykorzystanie telemarketingu w ubezpieczeniach; Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce - konieczność i potrzeba społeczna; Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowi na usługach PR; Marketingowe PR w zintegrowanej komunikacji; Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy; Zjawiska społeczno-psychologiczne, wykorzystywane przez public relations w procesie pozyskiwania akceptacji konsumenta dla produktu odzieżowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-62-6
Public Relations w sytuacjach kryzysowych: Społeczna odpowiedzialność firmy jako wyzwanie dla public relations; Problemy sytuacji kryzysowych w organizacjach non profit; Kampania komunikacyjna organizacji w sytuacji kryzysu medialnego; Zarządzanie sytuacją kryzysową w bankowości; Uwarunkowania działań public relations w sytuacji kryzysowej organizacji politycznej; Wizerunek organizacji jako płaszczyzna zarządzania antykryzysowego; Wybrane aspekty zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu; Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w sytuacjach kryzysowych; Utrata klienta jako przejaw kryzysu marketingowego; Efektywna komunikacja w zarządzaniu kryzysami i problemami. Przykłady zastosowań instrumentów Public Relations (easy study): Narzędzia wewnętrznego public relations na przykładzie Elektrowni "Bełchatów"; Adaptacja instrumentów PR w procesie reorganizacji ruchu kołowego w Jarosławiu; Informacja publiczna w operacjach militarnych NATO; Public relations Urzędu Miasta Poznania; Public relations w bankach - główne cechy i zadania; Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie spółki giełdowej; Kreowanie wizerunku poety w mediach; Wpływ systemu zarządzania jakością na wizerunek firmy Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.; Public relations jako czynnik konkurencyjności szkół wyższych; Sytuacja kryzysowa w lokalnym banku - studium przypadku; Skuteczna komunikacja antykryzysowa firmy na przykładzie Netii Holding SA; Prewencja antykryzysowa na przykładzie wdrożenia telefonicznej obsługi klienta Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Komunikaty: Negocjacje jako narzędzie PR-rowca w rozwiązywaniu konfliktów; Public relations ukraińskich towarzystw ubezpieczeniowych; Twórcze rozwiązywanie problemów organizacji; Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa; Czy mamy kryzys w edukacji public relations w Polsce? Problem standaryzacji; Znaczenie wizerunku polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej; Public relations - znajomość istoty przedmiotu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; Wpływ systemów CRM na zewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa; Psycholog w dziale public relations; Czynniki lojalności klienta majątkowych zakładów ubezpieczeń; Działania public relations w warunkach ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego; Rola tożsamości organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na polskim rynku w świetle wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-41-3
R.1 Teoretyczne podstawy public relations: Pojęcie public relations; Public relations w procesie komunikacji marketingowej; Public relations a inne dyscypliny; Analiza otoczenia organizacji w aspekcie działań public relations; Public relations w strukturze organizacyjnej; Procedura public relations; Bariery stosowania public relations; Wymierne i niewymierne efekty public relations; Pomiar efektów public relations; Ochrona wizerunku firmy i menedżera; Kodeks etyczny public relations. R.2 Wybrane sfery zadaniowe public relations: Kryzys i jego implikacje; Media relations (komunikacja ze środkami masowego przekazu); Drzwi otwarte; Sponsoring - skuteczne narzędzie public relations; Inwestor relations; Public participation; Internal relations. R.3 Studia przypadków oraz opracowania do pracy własnej: Adam Małysz - fenomen polskiego sponsoringu; Delphi; Johnson & Johnson - zarządzanie sytuacją kryzysową; Kryzys w firmie Coca-Cola; Kryzys we współczesnej przedsiębiorstwie; Special event firmy Tchibo - "Moda na Kawę"; Filmowe wyzwanie dla public relations w Polsce; Kryzys w firmie Winiary S.A. i jego implikacje dla branży; Jak rodził się orzeł?; ICN Polfa Rzeszów S.A. - komunikacja wewnętrzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-41-3
R.1 Teoretyczne podstawy public relations: Pojęcie public relations; Public relations w procesie komunikacji marketingowej; Public relations a inne dyscypliny; Analiza otoczenia organizacji w aspekcie działań public relations; Public relations w strukturze organizacyjnej; Procedura public relations; Bariery stosowania public relations; Wymierne i niewymierne efekty public relations; Pomiar efektów public relations; Ochrona wizerunku firmy i menedżera; Kodeks etyczny public relations. R.2 Wybrane sfery zadaniowe public relations: Kryzys i jego implikacje; Media relations (komunikacja ze środkami masowego przekazu); Drzwi otwarte; Sponsoring - skuteczne narzędzie public relations; Inwestor relations; Public participation; Internal relations. R.3 Studia przypadków oraz opracowania do pracy własnej: Adam Małysz - fenomen polskiego sponsoringu; Delphi; Johnson & Johnson - zarządzanie sytuacją kryzysową; Kryzys w firmie Coca-Cola; Kryzys we współczesnej przedsiębiorstwie; Special event firmy Tchibo - "Moda na Kawę"; Filmowe wyzwanie dla public relations w Polsce; Kryzys w firmie Winiary S.A. i jego implikacje dla branży; Jak rodził się orzeł?; ICN Polfa Rzeszów S.A. - komunikacja wewnętrzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-21-0
Wstęp, Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Public relations a dziennikarstwo. Warianty modelowe, Socjologiczne aspekty kreowania wizerunku osób publicznych, Katalog symbolu jako narzędzie pracy komórki public relations organizacji, na podstawie symboliki Kongresu PR w Rzeszowie, Miedzy czarnym PR a "bulterieryzmem", Public relations: dążenie do panowania czy do porozumienia, Public relations przedsiębiorstw farmaceutycznych w kształtowaniu relacji z farmaceutami, Odpowiedzialność społeczna w branży kontrowersyjnej. Dialog społeczny fundamentem odpowiedzialności społecznej firmy British American Tobacco, Blogi korporacyjne w działaniach public relations, Działania public relations Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Rola blogów w kreowaniu wizerunku, Kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej. Studia przypadków, Rola PR w kształtowaniu związków organizacji z otoczeniem społecznym, Czynniki wpływające na jakość usług majątkowych zakładów ubezpieczeń, Samorządowe public relations w gminach powiatu poznańskiego - doniesienie z badań, Wizerunek szkoły wyższej w aspekcie współpracy z praktyka gospodarczą, Algebraiczna prezentacja oraz interpretacja luki wizerunkowej, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, Organizacja eventu w kontekście kształtowania wizerunku uczelni wyższej, Metody kształtowania e-społeczności akademickiej na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Przesłanki zastosowania Internetu w kształtowaniu relacji szkoły wyższej z otoczeniem, Trzy światy public relations, Praktyka public relations: szanse i zagrożenia w dobie przełomu komunikacyjnego, Metoda sferyczna i płaszczyznowa obliczania luki wizerunkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-89-8
Investor relations jako narzędzie transformacyjnego public relations (przykład błędów wizerunkowych debiutu giełdowego holdingu ITI). Zasoby intelektualne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Stowarzyszenia turystyczne w regionie - charakterystyka. Budowa wizerunku małego przedsiębiorstwa turystycznego na tle jego misji. Źródła informacji i przyczyny wyboru Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Public relations jako narzędzie kształtowania relacji przedsiębiorstw farmaceutycznych z lekarzami. Public relations. Psychologia, taktyka oraz zarządzanie na rynku kapitałowym. Jakościowe technik badań efektów działań public relations. Corporate identity w bankowości wirtualnej. Czynniki warunkujące zadowolenie klienta majątkowych zakładów ubezpieczeń. Sponsoring i mecenat finansowy jako współczesna alternatywa dla reklamy telewizyjnej. Marka jako narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa. Zasady komunikacji wewnętrznej w organizacji. Reklama internetowa a kształtowanie wizerunku firmy. Pracownik najlepszym rzecznikiem banku. Akcje edukacyjne jako promocja wizerunku firmy. Tożsamość - wizerunek - reputacja organizacji. Analiza wzajemnych relacji. Rola public relations w procesie realizacji oczekiwań konsumenta produktu odzieżowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-90-1
I: Public relations - zagadnienia poznawcze. Współczesny kryzys wizerunku. Kulturowe uwarunkowania public relations - wybrane aspekty. Paradygmaty public relations - wiedza, komunikowanie się czy wizerunek. O nieprawdziwości informacji. Uwagi o czarnym PR w świetle arty. 14. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dziennikarstwo a public relations. Cechy wspólne i różnice na przykładzie czasopism o zdrowiu. Idealny PR-menedżer. Oczekiwania dziennikarzy wobec przedstawicieli branży public relations w świetle badań empirycznych. Członkostwo w Unii Europejskiej a public relations polskiej administracji podatkowej. Konstytucyjne podstawy prawa prasowego i wolności wypowiedzi. Domniemanie niewinności a informacja prasowa o wyroku zapadłym w procesie karnym. Komunikacja czy manipulacja? Partyzancki lobbying i wątpliwe praktyki public relations w Polsce. Manipulacje przy "czwartej władzy". Razem czy osobno? Wstęp do porównania niektórych aspektów etyki dziennikarskiej oraz etyki public relations w świetle wybranych kodeksów etyki zawodowej. Wolność słowa a prawnokarna ochrona dobrego imienia osób i podmiotów zbiorowych. Wpływ wizerunku kraju pochodzenia produktu na decyzje zakupu polskich konsumentów. Etyka a public relations - poszukiwanie tożsamości i budowanie wizerunku. Public relations a integracja Polski z Unią Europejską. Portret polskiego środowiska specjalistów PR, czyli kobiety są z promocji a mężczyźni z zarządów. II: Samorządy i państwo. Znaczenie wizerunku w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej Wrocławia. Rzecznik prasowy instytucji samorządowych. Wskazówki praktyczne. Public relations a działalność jednostek samorządu terytorialnego. Podstawy prawne public relations w samorządzie terytorialnym. Portal "Wirtualna stolica" jako narzędzie dialogu z mieszkańcami. Wykorzystanie Internetu w procesie komunikacji społecznej (mieszkańcy a gmina). Wybory parlamentarne - PR, ordynacja i samorząd. Public relations w gminach jako podmiotach non profit - obszary adaptacji instrumentów. Rola public relations w kształtowaniu wizerunku państw. Zasoby public relations "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie. Komunikowanie perswazyjne w polityce. Problem efektywności. Istota public relations w polityce. Informacja jako strategiczny zasób społeczeństwa. Medialny wizerunek współczesnego terroryzmu. PR w samorządzie. Drzwi szeroko otwarte. Shrek jako promocja liberalizmu? III: Uczelnie wyższe i edukacja. Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Promocja i kształtowanie wizerunku jednostek akademickich. Jaki znak twój? Historia tożsamości wizualnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet public relations. Szkoła on-line - wizerunek szkoły w Internecie. Czynniki determinujące wizerunek uczelni wśród studentów. Wizerunek biblioteki uniwersyteckiej w mediach w okresie zmian. Biuro Karier w kształtowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. e-learning jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej. Edukacyjne public relations: efektywność działań. Media relations w procesie kształtowania wizerunku uczelni wyższych. Komunikowanie wewnętrzne w uczelniach wyższych na przykładzie Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again