Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Opolski Krzysztof
(2)
Banasik Maciej
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Jendrych Elżbieta
(1)
Okrzesik Janusz
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Wasylko Mieczysław
(1)
Wiszniewski Zbigniew
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Zaniecka Jadwiga
(1)
Zieliński Tomasz B
(1)
Łabno Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Banki
(2)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Język angielski
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Mikroekonomia
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polska
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Senat
(1)
Sądownictwo
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Wybory
(1)
Subject: time
1989-
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Pieniądz - ewolucja form i funkcji; Bankowość i uwarunkowania jej rozwoju; Elementy prawa bankowego; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Operacje bankowe - krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Kredyty bankowe; Zabezpieczenia kredytowe; Podstawy bankowego marketingu; System finansowy w gospodarce; Informatyka bankowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911-321-6-1
1. Specyfika przedsiębiorstwa bankowego; 2. Ryzyko; 3. Fundusze własne banku; 4. Rezerwy bankowe; 5. System gwarantowania depozytów; 6. Bankowość wolna czy regulowana? ; 7. Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-81-3
1. Numbers, Figures, Graphs; 2. Money; 3. Types of Banks; 4. The Structure of a Bank; 5. Banking Services; 6. International Financing; 7. The Clearing System; 8. Financial Institution; 9. Credit Instruments; 10. Financial Markets; 11.The Stock Exchange; 12. Foreign Exchange; 13. Public Finance; 14. Corporate Finance; 15. Marketing of Banking and Financial Services
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914182-3-5
1.Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 2.Rynek kapitałowy - podstawy, 3.Uczestnicy rynku kapitałowego, 4.Instrumenty pochodne, 5.Polski rynek kapitałowy, 6.Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-3-4
R.1 Podstawowe pojęcia i problemy systemu kontroli finansowej: Proces gospodarczy jako przedmiot kontroli finansowej; Optymalizacja i racjonalizacja w kontroli procesów gospodarczych; Nadzór; Kontrola; Inne pojęcia sprzężone z kontrolą; Kontrola a analiza. R.2 System kontroli finansowej: Pojęcie systemu i definicja systemu kontroli finansowej; Rygory podejścia systemowego; Zasady funkcjonowania kontroli wynikające z systemu i podejścia systemowego; Wymagania dot. budowy systemu kontroli finansowej; Koncepcje systemu kontroli finansowej w ujęciu syntetycznym i rozwiniętym; Czynniki determinujące funkcjonowanie systemu kontroli finansowej. R.3 Rodzaje i metody kontroli finansowej: Rodzaje kontroli wg przyjętych kryteriów; Metody i techniki kontroli; Metody zapewniające sprawne przeprowadzanie kontroli w znaczeniu prakseologicznym; Metody umożliwiające merytoryczną ocenę efektywności osiągniętej przez kontrolowane podmioty. R.4 Typowy proces kontroli finansowej: Pojęcie procesu kontroli oraz czynności i determinanty jego skuteczno ści; Właściwa kontrola; Determinanaty skuteczności czynności kontrolnych. R.5 Kontrola w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kontrola sprawowana przez władzę ustawodaw czą; Kontrola sprawowana przez włądzę wykonawczą; Kontrola sprawowana przez włądzę sądowniczą, sądy i trybunały; Podsystem kontroli sprawowanej przez "czwartą włądzę". R.6 System kontroli wewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem nadzoru systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem samokontroli systemu kontroli wewnęrztnej; Podsystem kontroli funkcjonalnej systemu kontroli wewnętrznej; Kontrola - controlling w świetle zintegrowanego rynku europejskiego i globalizacji; Informatyczny system zbierania, przetwarzania i eliminowania niedociągnięć oraz nieprawidłowości. R.7 System kontroli zewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli zewnętrznej; Najwyższa Izba Kontroli jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli zewnętrznej sprawowanej przez Radę Ministrów; Funkcjonowanie kontroli resortowej na przykładzie Ministerstwa Finansów; Podsystem kontroli skarbowej systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli i nadzoru bankowego systemu kontroli zewnętrznej (synteza); Nadzór Komisji Nadzoru Bankowego nad wybranymi dziedzina mi działalności bankowej; Podsystem nadzoru i kontroli sprawowanej przez regionalne izby obrachunkowe; Kontrola sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej. R.8 Informacja o wynikach kontroli i obowiązek ich wykorzystania : Pojęcie informacji o wynikach kontroli Jakość i rodzaje informacji o wynikach kontroli; Dokumentowanie stanu faktycznego w czasie kontroli; Prezentowane wyników kontroli; Wykorzystanie i obieg informa cji o wynikach kontroli; Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i ustalania osiągniętych wyników. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-62-7
Przedmowa; Wstęp; Wprowadzenie; Rynek, popyt i podaż Zachowanie się konsumenta; Przedsiębiorstwo w nowocze- snej gospodarce; Produkcja; Koszty produkcji; Doskona- ła konkurencja; Monopol; Monopolistyczna konkurencja; Oligopol; Inne teoretyczne koncepcje firmy; Behawiory- styczna teoria przedsiębiorstwa; Rynki czynników pro- dukcji; Płace i rynek pracy; Kapitał, procent i zysk; Ogólna równowaga; Ekonomia dobrobytu; Dobra publiczne i efekty zewnętrzne; Gospodarcza rola rządu; Zakończe- nie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-2-6
Istota i funkcje podatków; Kierunki reform podatkowych w Polsce lat 90 - tych; Podatek dochodowy od osób fizycznych wyrazem racjonalizacji opodatkowania dochodów; Zryczałtowane opodatowanie dochodów; Obciązenia podatkiem dochodowym osób fizycznych w Polsce lat 90- tych; Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych - funkcjonowanie w Polsce lat 90 - tych; Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce końca XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911321-7-X
Cz. I.: 1. Rozwój historyczny ubezpieczeń; 2. Odrębne instytucje i pojęcia prawa ubezpieczeń gospodarczych; 3. Umowa ubezpieczenia; 4. Stosunek ubezpieczenia; 5. Prawa i obowiązki stron; 6. Ubezpieczenia środowiska chronionego prawnie; 7. Ubezpieczenia gospodarcze w aspekcie prawa Unii Europejskiej; 8. Ubezpieczenia wzajemne; 9. Dochodzenie kompensacji ubezpieczeniowej, prawo regresu oraz przedawnienie; 10. Umowa ubezpieczenia na życie na przykładzie działalności prowadzonej przez Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeń na życie (Polska) S.A.; 11. Ogólne warunki ubezpieczenia na przykładzie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku "tuir" Warta S.A.; Cz. II.: Wybrane akty normatywne: Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej; Kodeks Cywilny - tytuł XXVII - Umowa ubezpieczenia; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922148-4-6
1. System wyborczy w Polsce, 2. System partyjny i partie polityczne w modelu ustrojowym III RP, 3. Parlament w III RP, 4. Prezydent, 5. Rada Ministrów, 6. Samorząd terytorialny, 7. System sądownictwa w Polsce, 8. Trybunały, 9. Instytucje kontrolane i ochrony prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-86-4
Funkcja jakości; Jakość a rentowność; Wdrażanie strategii jakości w bankach; Doświadczenia banków zagranicznych; Klient - główny weryfikator jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again