Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Kołosowska Bożena
(2)
Patyk Jacek
(2)
Antczak-Sabala Beata
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Godziszewski Bohdan
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Tkaczyk Lucyna
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Rachunkowość
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja naukowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-3-5
I. Rating komunalny w Polsce w kontekście wyzwań globalizacji i integracji europejskiej; Bank supervision and corruption in borrowing; Napływa bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnik rozwoju ekonomicznego Chińskiej Republiki Ludowej; Wpływ globalizacji na rozwój teorii i praktyki rachunkowości; Assets of Estonian central bank after starting using Euro; Kredytowe instrumeny pochodne - rewolucja na międzynarodowym runku finansowym; Rola finansów publicznych w poprawie konkurencyjności gospodarki polskiej w warunkach globalizacji; Próba oceny kompatybilności polskiego systemu podatkowego z prawem Wspólnoty Europejskiej Problemy finansowania państwowego nadawcy na Litwie - perspektywa podatku abonamentowego; Szczególna dokumentacja podatkowa w zakresie dokonywania transakcji międzynarodowych; Inwestycje na rynku akcji w krajach muzułmańskich; The Maastricht inflation criterion; Savings of Lithuanian population: gender approach; Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a procesy rozwoju gospodarczego Irlandii; Diversification benefits optimal portfolio; Optymalizacja opodatkowania dochodów z giełdy z wykorzystaniem spółki zarejestrowanej w innej jurysdykcji podatkowej; Some problems of financial control over counteraction criminal incomes legalization; Bank Światowy i jego rola w finansowaniu stabilnego i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich; II. Fundusze private equity w Polsce - ocena funkcjonowania i bariery rozwoju; Narzędzia rachunkowości w planowaniu finansowym; Produkty strukturyzowane - innowacyjne instrumenty inwestycyjne i spekulacyjne na rynku finansowym; Znaczenie emisji obligacji skarbowych dla finansowania potrzeb pożyczkowych państwa; Transakcje zakupów lewarowych na polskim rynku private equity/ venture capital; Ujawnienie wybranych informacji w " dodatkowych informacjach i objaśnieniach "; Próg rentowności a koszty finansowe; Wykorzystanie statystycznych wskaźników do badania wpływu podatku od wartości dodanej na płynność finansową przedsiębiorstw; Finansowe aspekty różnic między licencjami wolnego oprogramowania i open source; Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Nowoczesne technologie informacyjne w rachunkowości przedsiębiorstw; Charakterystyka rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce; Controller w przedsiębiorstwie; Metody płatności a bezpieczeństwo transakcji w handlu internetowym; Opodatkowanie wspólników łączących się spółek kapitałowych podatkiem dochodowym; Funkcjonowanie rynku indywidualnych kont emerytalnych w Polsce w latach 2004-2006; Wirtualna kontrola podatkowa - e-audyt u makroprzedsiębiorcy; Inzynieria finansowa - metoda obniżania kosztów produktu w fazie jego planowania; Dokumentacja cen transferowych; sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o upadłości przedsiębiorstwa; Zmiany na rynku usług faktoringowych; Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych; Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce; Wykorzystanie zabezpieczeń przy tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków; Procesy przemian w sektorze bankowym a standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej; The Russian state a subject of financial law; Processual norms of the tax law of he Russian Federation in condition of globalization
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923343-0-2
Polityka rozwojowa a deficyt budżetowy i zadłużanie się samorządów terytorialnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Kontrakty w handlu elektronicznym - wybrane aspekty prawne; Dostępność źródeł finansowania MŚP ze szczególnym uwzględnieniem funduszy venture capital oraz aniołów biznesu; Występowanie deficytów budżetowych - jako problem państw o gospodarce rynkowej; Integracja walutowa a rozwój gospodarczy państw Unii Europejskiej; Tendencje rozwoju rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku; Zastosowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego; Księgi w aspekcie rachunkowym i podatkowym w Polsce; Postavenie obce v etape preskumavacieho konania v danovom konani; Koszty pracy elementem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; Zasady finansowania samorządów terytorialnych w zakresie kreowania rozwoju lokalnego; Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce; Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; Euro na Litwie (analiza prawna działań państwa w przygotowaniu zmiany jednostki pieniężnej); Kierunki zmian unijnych zasad pomocy publicznej a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Rola otwartych funduszy emerytalnych jako inwestorów instytucjonalnych w procesie rozwoju polskiego rynku kapitałowego; Wpływ integracji europejskiej na wyniki działalności rozpatrywanego przedsiębiorstwa; Wirtualne podatki - dostosowanie polskiej administracji podatkowej do rozwiązań unijnych; Idea podatku od nieruchomości oraz jej wdrożenie na Litwie; Mentoring szansą rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw - aspekty praktyczne na przykładzie międzynarodowego projektu Liber zrealizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal; Konkurencyjność polskiej żywności na rynkach UE; Formy partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie; Informacje podatkowe; Rachunek kosztów docelowych - japońska metoda zarządzania kosztami; Innowacyjność jako element konkurencyjności na przykładzie gospodarki polskiej; Konkurencja na rynku poligraficznym w Polsce w kontekście procesów integracyjnych z rynkiem Unii Europejskiej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym; Teoretyczne aspekty opodatkowania spadków i darowizn; Analiza otoczenia spółki "Druk-Intro" S.A. w Inowrocławiu w kontekście procesów integracyjnych z rynkiem Unii Europejskiej - studium przypadku; Determinanty płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej; Harmonizacja sprawozdań finansowych, a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w ramach integracji europejskiej; Zasady ustalania i ewidencji rezerwy na ryzyko ogólne w bankach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-6-6
Część I: Organizacja współczesnej biblioteki akademickiej. Badania i oceny jakości bibliotek. Tworzenie kultury oceny; Katalog centralny NUKAT a organizacja dostępu do zasobów naukowych biblioteki akademickiej; Nowe role i specjalności pracowników biblioteki: broker informacji; Strategi rozwoju na przykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniul Wykorzystywanie i udostępnianie elektronicznych baz danych w bibliotekach niepaństwowych szkół wyższych; Rola edukacyjnych zasobów elektronicznych w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej; Poznaj swojego czytelnika. Czy strona internetowa biblioteki może być źródłem informacji o czytelniku? Część II: Nowoczesne technologie w działalności biblioteki. Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER; Organizacja dostępu do informacji w bibliotece cyfrowej; Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych; Koha - alternatywa dla komercyjnych systemów bibliotecznych; Miejsce katalogowania w świecie wyszukiwarek internetowych czyli jak zachęcić użytkownika sieci do wizyty w bibliotece; Biblioteka 2.0 - interaktywna biblioteka w sieci. Część III: Usługi w bibliotece akademickiej. Information literacy - kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach akademickich; Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich; Przysposobienie biblioteczne - kurs e- learningowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; QuestionPoint - wirtualny wielojęzyczny serwis informacyjny. Część IV: Public relations a kultura żywego słowa bibliotekarza, czyli retoryka stosowana w działaniach public relations biblioteki uczelnianej; Społeczne komunikowanie się biblioteki z otoczeniem. Istota, cele i zasady bibliotecznego PR; Public relations w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Możliwości, przykłady, propozycje działań; Przełamywać bariery, czyli o tworzeniu właściwych relacji między bibliotekarzem a użytkownikiem w procesie komunikacji interpersonalnej; Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz-użytkownik; Skuteczna komunikacja vs konflikt w bibliotece; Aranżacja wnętrza jako czynnik kształtowania wizerunku biblioteki; Navigare necesse est - wyzwania etyczne w cyberprzestrzeni; Funkcjonalność stron www bibliotek niepaństwowych szkół wyższych a ich wizerunek w środowisku elektronicznym na podstawie wybranych przykładów; Strony www jako element wizerunku bibliotek niepaństwowych szkół wyższych miasta Wrocławia. Część V: Materiały z X Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Poradnik medialny, czyli współpraca z radiem i telewizją; Wirtualne usługi informacyjne; Narzędzia i metody wyszukiwania w Ukrytym Internecie - przegląd i propozycje zastosowań dla bibliotek; Badanie użyteczności serwisów internetowych; Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność", Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-7-3
1. Wspomaganie procesu tworzenia i rozwoju sieci wiedzy na przykładzie wspólnoty działań; 2. Kultura organizacyjna a public relations w przedsiębiorstwie XXI wieku; 3. Wprowadzanie zmian w organizacji; 4. Konfliktu w łańcuchach logistycznych; 5. Budowanie i utrzymywanie relacji między przedsiębiorstwami w partnerstwie strategicznym; 6. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa; 7. System rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego; 8. Prezentacja form działalności fundacji w sprawozdaniu finansowym; 9. Zarządzanie finansami gminy a kontrowersje w podatku od towarów i usług; 10. Identyfikacja kluczowych wartości jako istotny element konkurowania firm rodzinnych; 11. Motywacja pracowników a realizacja strategii firm działających na rynku usług komplementarnych dla budownictwa- zastosowanie modelu diamentu; 12. Efekty dotychczasowej restrukturyzacji a wrażliwość przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego na skutki kryzysu gospodarczego; 13. Instrumenty zarządzania wiedza; 14. Globalizacja a współczesny kryzys gospodarczy; 15. Wzorce zmian organizacyjnych w przemyśle europejskim; 16. Zarządzanie tradycyjną marką w XXI wieku na przykładzie rodziny Rothschildow; 17. Japońskie metody zarządzania kosztami produktu; 18. Nowe instrumenty płatnicze jako kluczowy element zarządzania płatnościami w ramach jednolitego obszaru płatności w euro; 19. Charakterystyka koncepcji zarządzania wiedzą i ocena jej przydatności na tle innych narzędzi zarządzania; 20. Zarządzanie kapitałem intelektualnym we współczesnym przedsiębiorstwie; 21. Strategia finansowa w strategia finansowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 22. Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 23. Skutki wzrostu gospodarczej; 24. Kreatywne myślenie w zarządzaniu- refleksje praktyka; 25. Zarządzanie wartością w cyklu życia klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again