Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(16)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(4)
Author
Rączaszek Andrzej
(6)
Koczur Wiesław
(4)
Kotlorz Dorota
(4)
Polok Grzegorz
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Celary Ireneusz
(1)
Filipczyk Barbara
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gołuchowskie Jerzy
(1)
Jadamus-Hacura Maria
(1)
Kania Krzysztof (ekonomista)
(1)
Kapias Michał
(1)
Kempa Anna (organizacja i zarządzanie)
(1)
Melich-Iwanek Krystyna
(1)
Michalik Krzysztof
(1)
Sarna Paweł
(1)
Smolarek Maria
(1)
Słupik Sylwia
(1)
Warzecha Katarzyna
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Rynek pracy
(6)
Polityka społeczna
(5)
Bezrobocie
(4)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Demografia
(2)
Gospodarka
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Oświata
(2)
Siła robocza
(2)
Energetyka
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Data mining
(1)
Edukacja medialna
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka konkurencyjność
(1)
Etyka
(1)
Frąckiewicz, Lucyna
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Kadry
(1)
Kultura
(1)
Marketing partnerski
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sumienie
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
\szkolnictwo podstawowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 110)
ISBN: 978-83-7875-012-3
Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego; Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0; Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych; Walidacja kompetencji jako element holistycznego podejścia do programu long life learning; Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych; Zasoby pracy w rolnictwie oraz ich wydajność; Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia; Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia; Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych; Równowaga między praca a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki; Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników; zatrudnialność – definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz; Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwój firm w fazie startowej; e-usługi na rynku pracy; Zjawisko lobbingu w organizacjach; Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni; Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych; Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych; Wartość oczekiwania jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy; Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – rzeczywistość czy mit?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7875-268-4
1. Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych; 2. Komunikacja medialna instytucji oświatowych - media tradycyjne; 3. Problematyka „Magazynu Szkolnego”; Internet public relations w placówkach oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7875-055-0
1. Charakterystyka rynku energii elektrycznej i gazu; 2. Rola państwa jako regulatora rynku energii elektrycznej i gazu; 3. Polska polityka energetyczna - w kierunku konkurencyjnego rynku energii; 4. Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce na tle wybranych państw UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
ISBN: 978-83-7875-485-5
Zawiera: R. 1 Podstawowe zagadnienia prognostyczne: Prognozowanie i prognozy; Rodzaje prognoz i modeli prognostycznych; Ocena dokładności i dopuszczalności prognoz. R. 2 prognozowanie na podstawie klasycznego przyczynowo-opisowego modelu ekonometrycznego: Postać modelu ekonometrycznego; Etapy budowy modelu ekonometrycznego; Przykład modelowania i prognozowania na podstawie klasycznego modelu ekonometrycznego; Zadania; Odpowiedzi. R. 3 Modele szeregów czasowych: Wprowadzeni ; Wybór postaci analitycznej funkcji trendu; Prognozowanie na podstawie modeli trendu; Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne; Zadania; Odpowiedzi. R. 4 Prognozowanie w warunkach zmian strukturalnych: Zmiany strukturalne i ich identyfikacja; Model prognostyczny w warunkach zmian struktury; Trend pełzający i metoda wag harmonicznych; Zadania; Odpowiedzi. R. 5 Mechaniczne metody prognozowania: Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej; prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego z trendem; Zadania; Odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 111)
ISBN: 978-83-7875-009-3
Przyczyny zatrudnienia na czas określony. Perspektywa pracodawców; Nieklasyczna metoda oceny koniunktury bezrobocia na polskim rynku pracy; Pakiet działań antykryzysowych w firmie produkcyjnej na przykładzie Sitech Sp. z o.o.; Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce (wybrane aspekty); Polityka wynagrodzeń jako determinanta zróżnicowania dochodów na rynku pracy; Dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy a bezrobocie w Polsce; Budowanie kapitału intelektualnego firmy poprzez inwestowanie w wiedzę na przykładzie Volkswagen Poznań sp. z o.o.; Ograniczenie przywilejów emerytalnych a aktywność zawodowa osób starszych w Polsce; Demographic trends and Polish pension system; Każdemu własne „M”? szanse partycypacji w rynku nieruchomości pracowników zatrudnionych na czas określony; innowacyjność sektora usług a dynamika zatrudnienia; Koncepcja modelu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy; Potencjał zatrudnieniowy przemysłów kreatywnych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
ISBN: 978-83-7875-123-6
1. Odpowiedzialność w przestrzeni społecznej: Problem odpowiedzialności w warunkach wielowymiarowej deregulacji. Na marginesie etyki radykalnego racjonalizmu Leszka Kołakowskiego; Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, korzyści dla organizacji; Społeczna odpowiedzialność biznesu. Korzyści dla organizacji; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako współdziałanie zapewniające spójność społeczną; Odpowiedzialność aksjologiczna uczelni wyższych próbą odpowiedzi na kryzys społeczno-gospodarczy; Model zarządzania uczelnią przejawem społecznej odpowiedzialności; Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego; Odpowiedzialność w systemie ochrony zdrowia; Odpowiedzialność za wybrane działania komercyjne w ochronie zdrowia (role reklamy w kształtowaniu popytu na produkty medyczne); Polskie koleje państwowe w okresie międzywojennym wobec społeczeństwa- na marginesie dyskusji o społecznej odpowiedzialności biznesu (wybrane aspekty); Radiowa moda na słowa. Kilka uwag o odpowiedzialności za słowo; odpowiedzialność człowieka za kulturalne zachowanie; 2. Odpowiedzialność w przestrzeni pastoralnej: Odpowiedzialność w chrześcijańskim języku religijnym; Moralna odpowiedzialność za kształtowanie opinii publicznej; Rozwój duszpasterskiego poradnictwa przejawem odpowiedzialności kościoła za małżeństwo i rodzinę; Edukacja czy terapia w pastoralnej pracy z małżeństwami; Ubezpieczenie wiary wymogiem nowej ewangelizacji; W trosce o odpowiedzialne postawy pastoralne w życiu kościoła; Odpowiedzialność kościoła w Polsce za misyjny aspekty polskiego duszpasterstwa emigracyjnego; Odpowiedzialność za świętość eucharystii; Odpowiedzialność kościoła katolickiego za dzieło głoszenia wiary w krajach muzułmańskich w nauczaniu Jana Pawła II' "Bądź stróżem brata swego". O odpowiedzialności w twórczości Fiodora Dostojewskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , ISSN 2083-8611 ; 115)
ISBN: 978-83-7875-020-8
Zawiera: Edukacja dla rynku pracy: Struktura wykształcenia bezrobotnych w województwie podlaskim na tle Polski; Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomie wyższym; Znaczenie doradztwa zawodowego dla jakości zasobów pracy w Polsce; Sytuacja młodzieży na rynku pracy w warunkach kryzysu - kontekst europejski; Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. Kształcenie zawodowe i specjalistyczne: oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w regionie jeleniogórsko-legnickim - wyniki badań; Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji; Lekarz oraz pielęgniarka i położna zawodami deficytowymi w ochronie zdrowia; Ustawiczne kształcenie i kapitał ludzki jako determinanty rozwoju zawodowego; Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska; Kompetencje pracowników i ich rozwój na kieleckim rynku pracy w opinii pracodawców. Niepełnosprawni i wykluczeni na rynku pracy: Kwotowe systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Polski, Czech i Węgier; Dostęp do dzieci i młodzieży do edukacji w świetle statystyki; Diagnozowanie sytuacji osób wykluczonych z rynku pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym; Zróżnicowanie poziomu wykluczenia społecznego w Polsce według województw. Varia: Bariery udziały polskiego społeczeństwa w kształceniu ustawicznym; Działalność ochotniczych hufców pracy w opiniach wychowanków; Rola instytucji naukowo-badawczych we wspieraniu integracji poziomej rolników w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych; Polityka penitencjarna w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych; Wyznaczanie wskaźnika kompetencji ogólnych pracowników przy wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych; Znaczenie edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii; Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia; Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia - rys historyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-893-2
CZĘŚ OGÓLNA: ZMIANY ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ A POLITYKA GOSPODARCZA; MITY W KRYTYCE POLITYKI SPOŁECZNEJ; CHALLENGES AND DILEMMAS OF THE POLISH AND EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY AFTER THE ENLARGEMENT. IN SEARCH FOR AN UNKNOWN EUROPEAN MODEL; WELFARE MIX JAKO KATEGORIA DOCELOWEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ W UE; EUROPEAN SOCIAL IDENTITY: FROM VALUES TO PRACTICE; NEW PATHS AND OLD DEPENDENCES: POPULATION DYNAMICS AND INSTITUTIONAL DESIGN IN THE SWEDISH WELFARE SECTOR, 1991-1994; THE REPRODUOWE PARADOX OF A FAMILIALISTIC SOCIETY: THE CASE OF ITALIAN LOWEST-LOW FERTILITY; OD PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO DO WIELOSEKTOROWOŚCI W KSZTAŁTOWANIU DOBROBYTU SPOŁECZNEGO-ZMIENIAJĄCY SI KONTEKST POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE; AKTYWNOŚ I KOORDYNACJA - WYZWANIA I REALIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE; WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. CECHY KONSTYTUTYWNE KATEGORII I ICH EMPIRYCZNE EGZEMPLIFIKACJE; INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWY DIAGNOZY I DZIAŁA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE BEZDOMNOŚCI; POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI W POLSCE W LATACH 1945-1989. GOSPODARKA: REALIZACJA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYCE ENERGETYCZNEJ; RÓŻNICOWANIE MATERIALNYCH PODSTAW POZIOMU ŻYCIA JAKO SKUTEK ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ W POLSCE; USŁUGA POWSZECHNA W ENERGETYCE, UJĘCIE NORMATYWNE I POLSKIE REALIA; OCHRONA ODBIORCÓW SŁABYCH EKONOMICZNIE NA RYNKU ENERGII ORAZ GAZU W POLSCE NA TLE PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ; ODBIORCY NA RYNKU ENERGII - ASPEKTY LOKALNE; RELACJE POMIĘDZY SPRZEDAWCAMI A ODBIORCAMI ENERGII. ANALIZA DOŚWIADCZE UNIJNYCH; EWOLUCJA ROLI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W WARUNKACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ NA PRZYKŁADZIE SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM; ROZWÓJ HIPERMARKETÓW A KONDYCJA MAŁYCH RODZINNYCH FIRM HANDLOWYCH W SOSNOWCU NA PRZYKŁADZIE HIPERMARKETU AUCHAN; GENEZA SUKCESU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO IRLANDII W LATACH 90. XX W. RYNEK PRACY: POLITYKA SPOŁECZNA NA RZECZ ZATRUDNIENIA W ASPEKCIE ZAŁOŻE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ; DEMOKRATYZACJA SYSTEMU ZATRUDNIENIA W POLSCE; PRACA TYMCZASOWA - SZANS I ZAGROŻENIA; STRUKTURA ZAWODOWA I AKTYWNOŚ EKONOMICZNA - SPOŁECZNE IMPLIKACJE W SFERZE OCHRONY ZDROWIA; POSTAWY PRACODAWCÓW WOBEC PRACOWNIKÓW W STARSZYM WIEKU - STUDIUM EUROPEJSKICH DOŚWIADCZE; EFEKTYWNOŚ POLITYKI RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REGIONALNYM; WYBRANE METODY AKTYWIZACJI MŁODYCH BEZROBOTNYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY; AKTUALNE PROBLEMY NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA W ŚWIETLE WYMOGÓW PRACODAWCÓW; PLANY ZAWODOWE I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ POMORZA ŚRODKOWEGO -WYBRANE WYNIKI BADA EMPIRYCZNYCH. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE: MIEJSCE OPIEKI KOMPENSACYJNEJ W ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM; NIEKTÓRE ASPEKTY OCHRONY PRZED UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; PROBLEM REDYSTRYBUCJI DOCHODOWEJ W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO; EFEKTYWNOŚ I KOSZTY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH; ZNACZENIE SYSTEMU EMERYTALNEGO WE WŁOSZECH DLA PRZYSZŁEJ WIZJI UBEZPIECZE EMERYTALNYCH W POLSCE; RENTA SZKOLENIOWA JAKO ŚWIADCZENIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO; PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM OSÓB UBEZPIECZONYCH W POWSZECHNYM SYSTEMIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO; SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE; JAKOŚ ZARZĄDZANIA A SKUTECZNOŚ SYSTEMU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; PREFERENCJE FINANSOWE DLA DOUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. KULTURA I EDUKACJA: PROBLEMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO; KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU A POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW; EDUKACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY; PRZESZŁOŚ I TERAŹNIEJSZOŚ EDUKACJI NA WSI. ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PODSTAWIE DZIEŁA JÓZEFA CHAŁASIŃSKIEGO MŁODE POKOLENIE CHŁOPÓW; SPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI OCHRONY DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 167)
1.Przemiany demograficzne w rozwoju społeczno-gospodarczym: Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi; Przemiany demograficzne a aktywność zawodowa ludności w Polsce; Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski; Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych; Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju społecznego. Zarys problemu z perspektywy regionu; Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce 1991-2010; Wydłużania życia ludności a problem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego; 2. Edukacja na rzecz postępu i rozwoju: Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym- przykład polski i czeski; Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce; Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji; Co wiemy "o społeczeństwie wiedzy"?; 3. Praca w dobie postępu i rozwoju: Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych; Zatrudnienie socjalne w województwie mazowieckim; Zatrudnienie czy samo zatrudnienie- dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych; Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski; Polityka społeczna a prawo pracy w społecznym ustroju pracy; Zmiany w modelu pracy; Miejsce aktywizacji zawodowej osób starszych w dialogu społecznym; Bezrobocie młodych- strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży- rozwiązania Unii Europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie; Rola związków zawodowych w procesie dialogu społecznego; Europejski model monitorowania osób młodych na rynku pracy w dobie przemian społeczno-gospodarczych; Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy; Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy; Miraż pełnego zatrudnienia; Praca w gospodarce postindustrialnej- zatrudnienie w sektorze usług w Polsce; Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia- psychopatologia telepracy; Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7875-090-1
1.Etyka- jak żyć i jak postępować, by znać swą powinność; 2. Człowiek w obliczu moralności; 3. Syneidesjologia, czyli co gniecie wnętrze człowieka; 4. Sumienie- w objęciach prawdy i wolności; 5. Sumienie w przestrzeni gospodarującej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 131)
ISBN: 978-83-7875-085-7
1. Edukacja wobec rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje wokół wyzwań wobec edukacji przełomu XX i XXI wieku; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej; Edukacja jako instrument kształtowania wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Zróżnicowanie klasowe współczesnego społeczeństwa polskiego. Trudności w dydaktyce zagadnienia; 2. Problemy edukacji na poziomie akademickim: Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce; Międzynarodowe i wewnątrzsystemowe determinanty zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce; Wpływ systemu szkolnictwa wyższego na kształtowanie kapitału intelektualnego - pozycja Polski na tle krajów europejskich; Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Budowa i konsolidacja tożsamości europejskiej w gospodarce opartej na wiedzy; Kształcenie na poziomie wyższym a potrzeby gospodarki (opartej na) wiedzy; reforma systemu szkolnictwa wyższego w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w uczeniach publicznych (wybrane problemy); Parametryzacja edukacji droga donikąd; 3. Demograficzne uwarunkowania edukacji: Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się; Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery; Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych; Górnicze szkolnictwo zawodowe w okresie transformacji ustrojowej; 4. Regionalne aspekty edukacji: Determinanty edukacji informatycznej w systemie szkolnym. Studium przypadku szkół województwa mazowieckiego; Studenci Mazowsza i polski; Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w warszawie, Gdańsku i Lublinie; Potencjał ekonomiczny kobiet na Dolnym Śląsku w XXI wieku. Analiza związku płci, wykształcenia i statusu na rynku pracy z perspektywy regionalnej; instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim; Edukacja a rozwój regionalny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7875-096-3
Zawiera: Współpraca samorządów lokalnych z sektorem nauki i biznesem instrumentem efektywnego wdrażania lokalnych programów i projektów rozwojowych; Aplikacje modelu triple helix w szwedzkich realiach zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; Wielokryterialne wspomaganie decyzji w zarządzaniu portfelem projektów; Projekty badawcze - czy można i czy warto nimi zarządzać?; Współpraca samorządu lokalnego z otoczeniem gospodarczym w wymiarze przestrzennym; Rola i zadania samorządów wojewódzkich w działaniach na rzecz ochrony zdrowia; Techniki zarządzania ryzykiem w lokalnych projektach rozwojowych; Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzia wspierające rozwój gospodarczy; Projekty strategiczne w miastach - ocena w kategoriach efektywności i skuteczności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61125-42-6
1. Problemy teoretyczne i metodologiczne rozwoju społeczno-gospodarczego: Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego w różnych systemach gospodarczych; Jakościowy wymiar rozwoju przestrzennego w nowych realiach społeczno-gospodarczych; Rola dialogu partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju regionalnego; Rola organizacji pozarządowych w aglomeracji śląskiej; Aktywność społeczeństwa w tworzeniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; Społeczne kształtowanie przestrzeni mieszkań i osiedli w polskiej powojennej literaturze naukowej- wnioski dla transformacji; Problemy finansowania opieki długoterminowej w przypadku systemów niewyodrębnionych; Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w czasie kryzysu gospodarczego; Społeczno-rynkowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce; Aktualne aspekty społeczne wynagrodzenia minimalnego; Kategoria ubóstwa- zagadnienia teoretyczne i empiryczne; Wykorzystanie wskaźników w społecznych obszarach regionalnych strategii rozwoju na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego; 2. Regionalne działania w zakresie polityki społecznej: Regionalna strategia rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie Dolnego Śląska; Wymywanie zasobów w regionach peryferyjnych- na przykładzie rozwoju regionalnego województwa podlaskiego; Zapobieganie bezrobociu i usługi dla bezrobotnej młodzieży w województwie śląskim na tle Polski; Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988-2007- analiza porównawcza; Dyspersja przestrzenna poziomu rozwoju społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce; Narzędzia wspierające rozwój społecznych na terenach wiejskich; 3. Rynek pracy i edukacja w układzie przestrzennym: Problem zatrudnienia i bezrobocia na tle innych problemów społecznych (wymiar lokalny i globalny); Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy poziomie województw po wejściu Polski do Unii Europejskiej; Demograficzno-gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 2000-2008; Aktywność zawodowa ludności na regionalnym rynku pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009; Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na dolnośląskim rynku pracy- obszary wzrostu i stagnacji; Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy- województwa dolnośląskie na tle tendencji krajowych; Aktywne programy zatrudnienia; Spółdzielnie socjalne jako determinanta ograniczenia wykluczenia społecznego zasobów pracy; Aspekt przestrzenny szkolnictwa mniejszości narodowej niemieckiej w Polsce; "Via ad Artes"- program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola i jego wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży ponadgimnazjalnej; 4. Europejskie problemy zróżnicowania rozwoju społecznego: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Unii Europejskiej; Zróżnicowanie na regionalnych rynkach pracy w Polsce i Hiszpanii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Public relations w przestrzeni publicznej / red. nauk. Anna Adamus-Matuszyńska. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , 2018. - 188, [1] strona : ilustracje, mapa, wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7875-465-7
Zawiera: Wstęp Część I PUBLIC RELATIONS A WIZERUNEK, MARKA I REPUTACJA PRACODAWCY 1. Budowanie wizerunku pracodawcy - idea, metody i narzędzia; 2. Powrót kobiety na rynek pracy a employer branding; 3. Relacje między poczuciem bezpieczeństwa a wizerunkiem dzielnicowego w opinii osób starszych; 4. Employer branding jako potrzeba strategicznego zarządzania wartością i wizerunkiem przedsiębiorstwa w sektorze ekonomii społecznej. Część II PUBLIC RELATIONS A ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ 5. Sposoby komunikacji w podmiocie działalności leczniczej; 6. Wykorzystanie nowych mediów przez Kościół katolicki w Polsce; 7. Content w roli głównej - analiza porównawcza zawartości prasy samorządowej i komercyjnej; 8. Panika moralna jako determinanta public relations sił zbrojnych w kontekście zarządzania publicznego. Część III PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC SPHERE 9. Corporate governance vs. public relations: Case of Volkswagen Dieselgate scandal; 10. Risk management in public hospitals in Poland - selected issues; 11. Stakeholders as a source of risk in public hospitals in Poland - selected problems.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 134)
1. Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarowania czynnikiem ludzkim: Kapitał intelektualny czynnikiem konkurencyjności regiony; Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza. Profile demograficzne województw nadodrzańskich. Zadania społeczne w regionie; Analiza popytu na kwalifikacje i kompetencje w województwie podlaskim; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w przekroju terytorialnym; Europejski fundusz dostosowania do globalizacji jako instrument przeciwdziałania bezrobociu na regionalnych rynkach pracy; Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego); 2. Mobilność przestrzenna zasobów pracy: problem migracji w Polsce wschodniej - statystyczna analiza zjawiska; Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy; Zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii europejskiej w świetle badań empirycznych; Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim); 3. Edukacja i informatyzacja: Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny; Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście wahań demograficznych na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego; Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe; Wykluczenie cyfrowe mazowieckich zasobów pracy; Informatyzacja powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego w świetle badan empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7875-347-6
1. WZROST ZNACZENIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI; 2. ONTOLOGIE JAKO METODA ORGANIZACJI I REPREZENTACJI WIEDZY; 3. BIG DATA I ANALITYKA KADROWA W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM; 4. ZASTOSOWANIE METOD ODKRYWANIA WIEDZY; (DATA MINING) W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM 5. WYBRANE TECHNOLOGIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI WE WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 199)
Chmura obliczeniowa a wzrost efektywności systemów informatycznych na przykładzie środków pomocy społecznej; Inteligentne systemy sterujące sygnalizacją jako element zarządzania komunikacją miejską; Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji; Ustalanie celów i zadań za pomocą narzędzi menedżerskich online- wyniki obserwacji; Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud computing w administracji publicznej; Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych; Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców (Ewuś). Nowe narzędzie zarządzania informacją w ochronie zdrowia; Przedziałowe sterowniki rozmyte w zarządzaniu informacją a zanieczyszczeniach powietrza; Wykorzystanie chatterbota w promocji specjalności; Informatyzacja opieki stacjonarnej w systemie ochrony zdrowia na przykładzie warszawskich szpitali publicznych; łączona logika epistemiczna i deontyczna w modelowaniu procesów biznesowych; Ocena przydatności internetowych narzędzi wspomagających system opieki zdrowotnej; Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji; E-learning w organizacjach wojskowych: doświadczenia sojusznicze i wnioski dla sił zbrojnych RP; Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników wydziału informatyki i komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach- wyniki badań; Formalizacja temporalna tekstów o charakterze regulaminowym- na przykładzie regulaminu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Systemy klasy Business Intelligence w jednostkach sektora publicznego- wstępne studium badań; Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu; Dokumentacja medyczna 3D; Wspomaganie decyzji w zarządzaniu podmiotem leczniczym; Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych z narodowym funduszem zdrowia; Strategia Zdrowia województwa łódzkiego. Projekt Richard; Wykorzystanie technologii komunikacyjnych przez osoby z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu; Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej- analiza regionalna; Wydatki na ochronę zdrowia podczas światowego kryzysu gospodarczego; Trudności we współpracy uczelni z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy w świetle badań naukowych; Wielokrotne przyspieszenie działania aplikacji poprzez zastosowanie technologii nierelacyjnych baz danych; Pozyskiwanie wiedzy z relacyjnych baz danych: wielopodmiotowe podsumowanie lingwistyczne; System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce; Wartościowanie wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 87)
ISBN: 978-83-7246-743-0
1.W trosce o dobro człowieka i godne życie; 2. Wartość relacji mistrz-współpracownik; 3. Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 roku; 4. Demograficzne wyzwania dla polityki rodzinnej; 5. Demograficzne starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej; 6. Problemy demograficzne cywilizacji zachodniej; 7. Poziom Zycie w miastach i subiektywne rankingi atrakcyjności miast w Polsce; 8. Funkcja prewencyjna ubezpieczenia społecznego; 9. Strategia ochrony danych osobowych w polityce społecznej; 10. Ewaluacja jako narzędzie usprawniania zarządzania projektem realizowanym przez ośrodek pomocy społecznej; 11. Regulacja jako narzędzie polityki gospodarczej; 12. Górnośląski rynek pracy w okresie międzywojennym; 13. Wpływ procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na sytuację mieszkaniową w społeczności lokalnej na przykładzie miasta Jastrzębie Zdrój; 14. Inicjatywy nowych technologii dla ograniczenia wykluczenia cyfrowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again