Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Kojs Wojciech
(5)
Mrózek Robert
(3)
Studenski Ryszard
(3)
Dawid Łucja
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Morszczyńska Urszula
(1)
Olbrycht Katarzyna
(1)
Żebrokowa Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Młodzież
(3)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Globalizacja
(1)
Higiena szkolna
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Polska
(1)
Rodzina
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-07-5
1. Idea nowego humanizmu jako wyzwanie edukacyjne w dobie globalizacji, 2. Tryptyk wątków koniecznych, 3. Dojrzałość uczuciowa i moralna człowieka jako problem u wyzwanie XXi wieku, 4. Nauki pedagogiczne a sytuacja szkoły w dobie globalizacji, 5. Szkoła w procesie globalizacji, 6. Kulturalizacja a globalizacja. Między potrzebą zakorzenienia a groźbą wydziedziczenia, 7. Globalziacja wyzwaniem do kreowania tożsamości w procesie edukacji, 8. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska wdobie globalizacji, 9. Wychowanie dziecka a wielokulturowość - edukacyjne konteksty kultury regionalnej i globalnej, 10. Procesy globalizacji a szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia, 11. Edukacja podmiotowa czy edukacja globalna - nowe wyzwanie dla szkoły XXI wieku, 12. Wychowanie obywatelskie w dobie globalizacji, czyli o roli szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 13. Dylematy uczelni wyższych w dobie globalizacji, 14. W kierunku gloablizacji opartej na wiedzy, 15. Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem unifikacji wymagań dydaktycznych nauczycieli, 16. Globalna kultura a wzory osobowości, 17. System edukacji wobec polskich i globalnych wyzwań cywilizacyjnych, 18. Przygotowanie współczesnego nauczyciela do podjęcia wyzwań globalizacyjnych w opinii studentów kierunków pedagogicznych (komunikat z badań), 19. Innowacyjne organizacje edukacyjne w dobie globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-9009112-2-1
Główne problemy i kontrowersje związane z kształceniem nauczycieli plastyki: 1. Artystyczne konteksty kształcenia nauczycieli plastyki: Dydaktyka artystyczna wobec dylematów sztuki współczesnej; Ekspresja- narodziny i zmierzch pojęcia; Zasady nowej orientacji wychowania przez sztukę (w realizacji Międzynarodowej Letniej Akademii InSEA); 2. Kierunki poszukiwania modelu kształcenia nauczycieli plastyki: W poszukiwaniu wyznaczników modelu nauczania plastyki; Edukacja plastyczna. Stan- kierunki zmian- założenia modelu kształcenia plastyków- pedagogów dla szkolnictwa powszechnego; Kształcenie nauczycieli do szkół powszechnych w zakresie rysunku w II Rzeczypospolitej. Założenia; Przygotowanie zawodowe nauczycieli w zakresie nauki rysunku w szkołach średnich ogólnokształcących w II Rzeczypospolitej; 3. Z badań nad podstawami i realizacją wychowania plastycznego: Wybrane aspekty psychologicznych podstaw wychowania plastycznego; Plastyka wczoraj i dziś; Analiza porównawcza obowiązującego programu plastyki i nowych podstaw programowych; 4. Z badań i doświadczeń w zakresie kształcenia nauczycieli plastyki: Nieobecność codzienności; Kariery zawodowe nauczycieli plastyki; Praktyki pedagogiczne, plenery, koła naukowe- jako istotne elementy kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego; Kilka uwag o realizacji metodyki nauczania plastyki- w świetle doświadczeń własnych; 5. Głosy ekspertów zaproszonych do dyskusji panelowej nad modelem kształcenia nauczycieli plastyki: Artystyczna reforma; Model kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego; Głos o kształceniu nauczycieli plastyki; Materiały przygotowane do dyskusji panelowej w dniu 29 października 1997 r.; Podstawy programowe plastyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-00-8
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży; Stymulowanie pro bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży; Czynniki wpływające na charakter interakcji między nauczycielami a młodzieżą; Wczesna preorientacja zawodowa jako czynnik kształtujący efektywne funkcjonowanie osobowości w społeczeństwie; Przeciwdziałanie sytuacjom ryzyka urazów niezamierzonych (album dla dzieci starszych i młodzieży); Osobowościowe przesłanki zaburzonych form zachowania młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego; Manifestacje społeczno-obyczajowe slangu młodzieżowego w regionalnym graffiti; Kategorie opisująco-wartościujące młodzież; Temporalnomodalne aspekty procesów edukacyjnych; Osobista wiedza człowieka i jej funkcje regulacyjne; Postawy twórcze a problemy życiowe uczniów szkół średnich; Rodzinne i szkolne przyczyny powstawania syndromu nieadekwatnych osiągnięć; Kształtowanie człowieczeństwa odpowiedzialnym zadaniem edukacyjnym; Nauczanie integracyjne - próba spojrzenia w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych; Źródła informacji użytkowanie w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo; Samoocena asertywności w interakcjach komunikacyjnych w opinii młodzieży licealnej; Świat wartości współczesnej młodzieży w świetle badań; Cele, funkcje i zadania kształcenia młodzieży w świetle nowych wymagań edukacyjnych; Konieczne kierunki zmian w pracy nauczyciela u progu trzeciego tysiąclecia; Kształtowanie się systemu wartości uczniów w szkołach o różnej koncepcji dydaktyczno-wychowawczej; Społeczny wymiar autodestrukcji u młodzieży jako czynnik ryzyka utraty szans rozwoju jej uzdolnień i osobowości (na przykładzie badań własnych); Rozwijanie umiejętności przydatnych w kontaktach społecznych - wyzwanie dla polskiej szkoły; O status filozofii w współczesnym kształceniu nauczycieli; Licealiści wobec problemów zdrowia i zdrowego stylu życia (raport z badań); Rola edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży; Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i probezpiecznych w młodszym wieku szkolnym jako przygotowanie do właściwej reakcji na przejawy patologii w najbliższym otoczeniu dziecka; Determinanty potrzeby osiągnięć i poziomu aspiracji uczniów z rodzin wiejskich rozpoczynających naukę na szczeblu kształcenia systematycznego; Styl atrybucyjny a sposoby radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; Zjawisko inicjacji seksualnej nastolatków i wynikające z niej zagrożenia; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Między szansą a bezradnością wobec własnej przyszłości: o możliwości kształtowania strategii życiowych młodzieży wiejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-00-8
Poglądy na wychowanie dorastającej młodzieży jako wynik akceptowanego systemu ocen; Udział aspiracji zawodowych młodzieży w poszukiwaniu etosu życia; Istota i sens oceniania dziecka w edukacji wczesnoszkolnej; Kształtowanie wrażliwości moralnej 10-11 latków; Poczucie odpowiedzialności dorastającej młodzieży; Rodzina jako środowisko wychowawcze w percepcji uczniów i studentów aktywnych twórczo; Orientacje życiowe młodzieży wiejskiej; Aksjologia rynku w systemie wychowawczym szkoły; Syndrom agresywności polskiej młodzieży; Problemy współczesnej deontologii nauczycielskiej; O konieczności reakcji na zjawisko przestrzeni informacyjnej; Obraz nauczyciela - jaki jest naprawdę?; Wiedza prawna nauczycieli jako niezbędny element kierowania przez nich właściwą adaptacją uczniów do nowej sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej; Nauczyciel i uczniowie w dobie przemian edukacyjnych; Podręcznik szkolny - źródło wiedzy czy narzędzie manipulacji; Młodzież w świecie chaosu wartości. Na przykładzie czasopism młodzieżowych; Pierwsza pomoc a zachowania agresywne u dzieci; Kształcenie charakteru młodzieży podstawowym zadaniem w procesie edukacji szkolnej i obywatelskiej; Nuda - fikcja - agresja. O przemocy jako przejawie kulturowej bezdomności - szkic z antropologii filozoficznej i filozofii wychowania; Psychologiczne korelaty "biernego bezrobocia" u absolwentów szkół ponadpodstawowych; Wartości i poczucie sensu życia współczesnej młodzieży w kontekście przemian cywilizacyjnych w Polsce; Niewłaściwe postawy rodzicielskie jako przyczyna trudności w nauce i patologicznych zachowań społecznych młodzieży; Nauczanie języków obcych dzieci w świetle zachodzących zmian gospodarczych edukacyjnych, społecznych i kulturowych; Strategie uczenia się w opanowywaniu i nauczaniu języków obcych; Zaburzenia jedzenia okresu adolescencji wyzwaniem dla współczesnej szkoły i rodziny polskiej; Znaczenie komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu młodzieży; Punkty zamiast ocen - z badań młodzieży licealnej kwestionariuszem aktywności dydaktycznej; Selekcje szkolne w kontekście przemian społecznych, gospodarczych i edukacyjnych; Program Sokrates Comenius jako przykład współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach; Osobowość młodzieży a funkcjonowanie w sytuacjach społecznych; Twórcze kształcenie jako przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości; Częstotliwość i hierarchia kryteriów oceniania osiągnięć dydaktycznych w opiniach nauczycieli i ich uczniów; Nauczyciel przyszłości w świetle oczekiwań nowej rzeczywistości edukacyjnej; Kompetencje współczesnego wychowawcy szkolnego jako kreatora postaw obywatelskich młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-905967-4-1
Kultura a samorządy: Samorząd w finansowaniu kultury; Badania empiryczne; Wnioski z badań. Raport o stanie rodziny bielskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-08-3
Wybrane zagadnienia wychowania zdrowotnego w aspekcie zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży: Zdrowie i jego zagrożenie w świadomości młodszych uczniów; Pedagogika zdrowia a zadania szkoły wobec zagrożenia zdrowia dzieci ze środowisk wiejskich w okresie edukacji ( na przykładzie Podkarpacia); Zdrowie młodzieży szkolnej w powiecie cieszyńskim - wybrane aspekty; Lęki szkolne czy lęki rodzinne?; Dylematy nauk o kulturze fizycznej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw człowieka; Wychowanie zdrowotne a społeczno-kulturowy kontekst promocji zdrowia. Niepełnosprawność wyzwaniem dla edukacji: Edukacja niepełnosprawnych wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku; Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych - szansą na ich efektywne funkcjonowanie w globalnej rzeczywistości; Wybrane uwarunkowania normalizacji sytuacji dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w recesie kształcenia ogólnodostępnego; Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole - wyzwaniem dla pielęgniarki szkolnej; Standardy opieki pielęgniarskiej nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole. Opieka zdrowotna i edukacja zdrowotna jako działania w promocji zdrowia: Szanse poprawy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania; Realizacja w szkole programów profilaktycznych na przykładzie programu edukacyjnego dla młodzieży: "Już dziś mogę zadbać oz zdrowie swego przyszłego dziecka".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again