Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(11)
Author
Duraj Jan
(7)
Bartz Brunon
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Borowski Marek
(1)
Dobrzeniecki Romuald
(1)
Grabowski Tadeusz
(1)
Kamińska-Juckiewicz Małgorzata
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Waluch Kazimerz
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie
(3)
Analiza wartości
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kultura
(1)
Migracje
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-99-9
Podmiotowość Unii Europejskiej w dziedzinie zewnętrznej polityki kulturalnej; Afryka, Karaiby i region Pacyfiku; Basen Morza Śródziemnego; Ameryka Południowa i Ameryka Centralna; Azja; Azja Centralna i Europa Wschodnia; Bałkany Zachodnie; Państwa rozwinięte i organizacje międzynarodowe; Udział państw trzecich w programach Unii Europejskiej; Zakończenie; Bibliografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-71-6
1. Kierunki przemian oświatowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2. Postawy i zachowania człowieka w sytuacji innowacyjnej 3. Problematyka założenia metodologiczne i organizacja badań własnych, 4. Postawy i zachowania nauczycieli wobec programu reformy systemu edukacji w świetle badań, 5. Korekty postaw i zachowań nauczycieli wobec programu reformy systemu edukacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Politea; vol.4)
ISBN: 83-88193-41-4
Wstęp; Postawy społeczeństwa polskiego wobec integracji ze strukturami europejskimi; Społeczności lokalne w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską; Osobowe konteksty racjonalizmu i globalizmu. Podmiotowość w mikro i makroprzestrzeni terytorialnej; Polityka społeczna w Polsce z perspektywy integracji ze strukturami europejskimi. "Państwo dobrobytu" czy neoliberalna hegemonia rynku?; Promocja zdrowia - cele i kierunki działań w środowisku; Regionalne uwarunkowania bytu narodowego; Polskie rolnictwo w obliczu integracji z Unią Europejską - możliwe scenariusze adaptacji do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej; Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki rozwoju regionalnego; Polska w programach kulturalnych Unii Europejskiej; Media lokalne w procesie przygotowania społeczeństwa do wstąpienia do Unii Europejskiej ( na przykładzie płockich tygodników); Usługi teleinformatyczne dla lokalnych społeczności. Europejskie wzorce i polska rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-63-5
R.1 Istota i ewolucja europejskich procesów integracyjnych; R.2 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.3 Wspólna polityka handlowa UE; R.4 Wspólna polityka rolna; R.5 Mechanizm integracji walutowo-finansowej; R.6 Polityka regionalna/strukturalna UE; R.7 Unia ekonomiczna i walutowa; R.8 Budżet UE; R.9 Problemy przystąpienia Polski do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1 (310 s. : wykr., tab.); Tom 3 (462 s. : tab., wykr); Tom 4 (467 s. : wykr., tab.); Tom 5 / red. Jan Duraj (546 s. : wykr., tab.); Tom 6. Część 1 (347 s.); Tom 6. Część 2 (311 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-47-3
1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa z perspektywy nauk o zarządzaniu, 2. W kierunku organizacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa, 3. Decyzje strategiczne i bieżące a wartość przedsiębiorstwa, 4. Strategie marketingowe a wartość przedsiębiorstwa, 5. Społeczna reputacja firmy - istotna zmienna wartości przedsiębiorstwa, 6. Wartość przedsiębiorstwa a czas, 7. Procesy zmian a wartość przedsiębiorstwa, 8. Zarządzanie kosztem kapitału w warunkach globalizacji, 9. Zarządzanie podatkami - narzędziem budowy wartości przedsiębiorstwa, 10. Metody podwyższania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, 11. Nadzór właścicielski w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, 12. Strategia wypłat dywidendy a przychody ze sprzedaży giełdowych spółek akcyjnych w Polsce, 13. Standard wartości i podstawowe założenie dotyczące wyceny, 14. Koncepcja majątkowej wyceny podmiotów gospodarczych, 15. Współczesna formuła wyceny przedsiębiorstwa, 16. Wpływ zasad podziału wyniku finansowego na metodę wyceny "obiektów majątkowych", 17. Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów spółki, 18. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie firmy, 19. Szacowanie ryzyka związanego z inwestowaniem kapitału na rynku papierów wartościowych, 20. Międzynarodowe holdingi bankowe-nowy wymiar konkurencji na światowych rynkach finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-74-0
1. Przejęcie menedżerskie a system wartości, 2. Reorientacja strategiczna narzędziem wzrostu wartości przedsiębiorstwa - doświadczenia praktyczne, 3. Wzorce przedsiębiorczości a odniesienia do stereotypów prywatnych przedsiębiorców, 4. Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Wartość dla klienta jako podstawa tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 6. Społeczna wartość przedsiębiorstwa komunalnego, 7. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa, 8. Trudności finansowe a wartość przedsiębiorstwa, 9. Nadzór właścicielski a polityka dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, 10. Konsolidacja a wartość rynkowa banku, 11. Analiza polityki dywidend w spółkach publicznych z branży bankowej w latach 1994-2000, 12. Progrmy Ramowe jako czynnik stymulujący kapitał intelektualny wpływający na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, 13. Wycena spółki internetowej eBay, 14. Wycena przedsiębiorstw z opcjami wzrostu, 15. Zastosowanie systemów komputerowych w wycenie przedsiębiorstw na przykładzie programu komputerowego "Wycena przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi", 16. Znaczenie charakteru aktywów i pasywów w wycenie przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto (NET Assets Value Method), 17. Model rachunkowości w Niemczech a wartość przedsiębiorstwa, 18. Wybrane aspekty bilansowego ujęcia aktywów i pasywów, 19. Wokół wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa, 20. Inwestowanie w należności dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 21. Płynność finansowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, 22. Zarządzanie rentownością zainwestowanych kapitałów dla wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 23. Wartość przedsiębiorstwa budowlanego w aspekcie decyzji wytworzyć lub kupić
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-07-7
1. Orientacja jakościowa a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2. Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 3. O szacowaniu wartości udziałów mniejszościowych i udziałów kontrolnych, 4. Pomiar wartości dodanej dla akcjonariuszy - SVA, 5. Sterowanie wartością spółki giełdowej za pomocą prognozy zysku, 6. Wybrane aspekty szacowania wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów, 7. Cele działania handlowych spółek osobowych w systemie wartości ich działania, 8. Wykorzystanie Balanced Scorecard w wycenie przedsiębiorstwa, 9. Wpływ emisji akcji na wycenę rynkową spółek giełdowych, 10. Gotówkowa stopa zwrotu z inwestycji (CFROI), 11. Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw, 12. Ryzyko a koszt kapitału w opcyjny, modelu wyceny firmy, 13. Krytyka niektórych mieszanych metod wyceny przedsiębiorstwa, 14. Ogólne zasady szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, 15. Ryzyko i rezerwy przedsiębiorstwa, 16. Wpływ kosztów logistycznych na wartość rynkową przedsiębiorstwa, 17. Wycena należności dla potrzeb szacowania wartości przedsiębiorstwa, 18. Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego na tle nowej regulacji prawa upadłościowego i naprawczego, 19. Z badań nad wypłacalnością i rentownością jako wyznacznikami kryzysu finansowego przedsiębiorstwa, 20. Władza w przedsiębiorstwach o koncentracji organizacyjnej, 21. O nadzorze właścicielskim w układach wieloinstalacyjnych, 22. Banki na rynku kontroli przedsiębiorstw, 23. Wyzwania strategiczne a system komunikacji w przedsiębiorstwie, 24. Próba empirycznej weryfikacji modelu strategii samofinansowania przedsiębiorstwa, 25. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem - możliwości kształtowania wartości przedsiębiorstw, 26. Sprawność działania pionu sprzedaży jako element kształtujący wartość przedsiębiorstwa, 27. O wartości współpracy,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-40-9
1. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa, 2. Środowiskowy wymiar wartości przedsiębiorstwa, 3. Metodologiczny wymiar kształtowania wartości przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-98-0
W poszukiwaniu źródeł wartości przedsiębiorstwa, Własność-praca-jakość a wartość firmy, Marketingowe funkcje treści etycznych w gospodarce rynkowej-istotne źródło wartości przedsiębiorstwa, Zmiany form własności w największych przedsiębiorstwach w Polsce, Lokalizacja jako czynnik generujący wartość przedsiębiorstwa, Kapitał klientów jako składowa wartości banku, Czynniki tworzące wartość w spółkach skarbu państwa w latach 2002-2004, reakcja rynku kapitalowego na ogłoszenie zamiaru emisji obligacji zamiennych na akcje-nadzwyczajne stopy zwrotu w latach 2001-2004, Tendencje w rozwoju polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw, Inwestorzy zagraniczni w procesach przejęć i fuzji polskich spółek giełdowych, Wpływ procesów konsolidacyjnych w polskim sektorze bankowym na wartość banków w świetle fuzji Pekao S.A. i BPH, Aktywa niematerialne w procesach fuzji i przejęć, Kształtowanie wartości w fazach cyklu życia, Próba empirycznej oceny funkcji kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa w praktyce menedżerskiej,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-98-0
Wycena podmiotów świadczących usługi medyczne-wybrane problemy, Wyznaczanie mnożników rynku kapitałowego na podstawie fundamentalnych wyników finansowych spółki na potrzeby wyceny jej wartości, Ksiegowe i finansowe stopy zwrotu z inwestycji w modelu wyceny wykorzystującym mnożnik P/E, Elementy ryzyka w obszarze funkcjonowania organizacji wirtualnej, Tendencja zmian wartości współczynnika Beta w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Dylematy szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka-praktyka a teoria, O ryzyku zawartym w koszcie kapitału, O wykorzystaniu duration w ocenie ryzyka obligacji i akcji, Znaczenie innowacji w kreowaniu wartości przedsiebiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych, Znaczenie źródeł finansowania ekorozwoju w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, Zarządzanie majątkiem w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Tworzenie i uwalnianie rezerw finansowych i ich wpływ na wypłacalność przedsiębiorstwa, Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, Analiza wpływu nalezności na upadłość przedsiębiorstw, Mechanizmy zmian w dystrybucji na rynkach instytucjonalnych na skutek dywersyfikacji jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Leasing pracowniczy-pojęcie,koszty i efekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-00-7
1. Zarys powstania światowego społeczeństwa; 2. Fenomen migracji; 3. Fenomen wielokulturowości; 4. Interkulturowe kompetencje; 5. Przeszkody w wielokulturowej komunikacji: Uprzedzenia; Poczucie obcości i swojskości; Konflikt, Przemoc, Rasizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-93-9
1. Podstawy teoretyczne i tendencje rozwojowe pedagogiki rewalidacyjnej: Z podstaw pedagogiki rewalidacyjnej niepełnosprawności w życiu kobiety; Pedagogika specjalna - rys historyczny; Bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ich uwarunkowania i przezwyciężanie; Zwielokrotniona nierówność - sytuacja osób niepełnosprawnych; Integrowanie edukacji; Aksjologia w rewalidacji; Zadania pedagoga w pracy wobec osób niepełnosprawnych; Pedagogika rewalidacyjna wobec integracji społecznej ludzi w starszym wieku. II. Doświadczenia praktyki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych: Usprawnianie osób niepełnosprawnych wybrane zagadnienia z fizjoterapii; Terapia kreatywna w rewalidacji upośledzonych umysłowo; E-learning kształceniu osób niepełnosprawnych; Rewalidacja dzieci z wadą słuchu - współczesne tendencje; Komputery i Internet jako narzędzie w walce z dysleksją; niepełnosprawność w oczach dzieci; Autyzm wczesnodziecięcy - diagnoza terapia; Dziecko z zespołem Aspergera w szkole powszechnej. III. Doświadczenia w Polsce i za granicą: System kształcenia specjalnego w Polsce; Wybrane konteksty niepełnosprawności dorosłych w Stanach Zjednoczonych; Rewalidacja i jej wybrane aspekty w Republice Federalnej Niemiec
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88193-14-7
Poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami pracy, człowiek w organizacji, człowiek jako podmiot pracy, Kierowanie zespołem ludzi w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, Liderowanie - powołanie czy wolny zawód, Konflikt w miejscu pracy, Szkolenie kadr - sposobem zarządzania zasobami pracy, Komunikowanie się w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again