Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Pawelski Leszek
(4)
Urbanek Bogdan
(4)
Pawelski, Leszek
(2)
Pawelski. Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Nauczyciele
(5)
Nauczanie
(3)
Oświata
(2)
Szkolnictwo
(2)
Denek, Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Kształcenie
(1)
Oswiata
(1)
Pedagodzy
(1)
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 9)
ISBN: 978-83-925552-6-1
Źródło kapitału ludzkiego i jego rozwoju; Dylematy współczesnego dyrektora szkoły; Zarządzanie nauką i edukacją dla kapitału ludzkiego; O medialnym uczniu i nowej szkole- refleksje pedagogiczne; O poprawę jakości edukacji dzieci wokół małych ojczyzn; Przywództwo i jego wpływ na stan kapitału ludzkiego w organizacji; Polityka w szkole- zło konieczne; Rola i zadania wychowawcy w budowaniu zespołu klasowego; Komunikowanie i ocena jako skuteczne narzędzie zarządzania szkołą; Dyrektor placówki oświatowej- uwikłania i wyzwania; Kierowanie aktywizujące- podstawą kształcenia pracowników; Od menedżera-formalnego do menedżera przywódcy; zarządzanie strategiczne, a jakość oświaty; Szkoła promująca zdrowie we współdziałaniu na rzecz środowiska lokalnego; Budowanie wizerunku nauczyciela w relacjach z uczniem, rodzicem, przełożonym; Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży S.O.S. Wioski Dziecięcej; Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych- zagrożenia XXI wieku; Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina; Pracownik na globalnym rynku pracy. Próba oceny jego sytuacji oraz wyznaczenia niezbędnego modelu kompetencji; Normatywny wymiar zaufania w relacjach wychowawca- wychowanek; Prawa obywatela jako kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej; Rola nauczyciela w wychowaniu dzieci w przedszkolu; Edukacja regionalna- ważny element edukacji wczesnoszkolnej; Etyka zawodowa nauczyciela w rzeczywistości ogarniętej kryzysem; Młodzi dziennikarze i samorządowcy, czyli jak wspomagać działalność samorządu uczniowskiego i redakcji szkolnej gazetki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; nr 10)
ISBN: 978-83-925552-8-5
Zawiera: Profesor zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek - wybitny pedagog, krajoznawca, twórca polskiej szkoły nauczycieli; Prace doktorskie, których promotorem był prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek; Kazimierz Denek jako uczony oraz pasjonat krajoznawstwa i turystyki; Moje małe ojczyzny; W zadumie nad filozofią życia Profesora Kazimierza Denka; Pedagodzy-animatorzy wobec wyzwań współczesnej cywilizacji i świata wartości; W trosce o małą i wielką Ojczyznę w teorii i praktyce edukacyjnej; Wypalenie zawodowe u nauczycieli; Walory wycieczek w edukacji wczesnoszkolnej; Zajęcia pozalekcyjne w wybranych szkołach średnich województwa wielkopolskiego; Nauczyciele wobec konfliktów interpersonalnych dzieci; Nauczyciel kraju ojczystego - Kazimierza Twardowskiego dydaktyka wychowawcza w konteście myśli pedagogicznej Kazimierza Denka; Perspektywy życiowe młodzieży - kierunki działań; Edukacja włączająca czyli inkluzyjna wyzwaniem edukacji jutra; Rola autorytetu w kształtowaniu tożsamości nauczyciela; Prawda w edukacji refleksyjnej; Efektywność kształcenia; Rozwijanie kapitału ludzkiego dla potrzeb tworzenia społeczeństwa i gospodarki informacyjnej; Mała Ojczyzna w edukacji regionalnej; Funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce w świetle oczekiwań społecznych; Wypalenie zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość?; Mistrz wzór osobowy mojego nauczyciela akademickiego; Krajoznawstwo jako czynnik w urzeczywistnieniu wielostronnego kształcenia; Metody wychowania preferowane w S.O.S. Wioskach Dziecięcych; Wychowanie do wartości. Znaczenie rodziny i szkoły w rozwoju aksjologicznym człowieka; Recencja książki Kazimierza Denka: Uniwerystet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 6)
ISBN: 978-83-925552-4-7
O lepszą jakość procesu kształcenia; Polska szkołą- wyzwania i oczekiwania; Proces dydaktyczny analizowany od strony teorii chaosu; Monotonia dydaktyczna wyzwaniem szkoły XXI wieku; Płaszczyzny działań dydaktycznych a kompetencje zawodowe nauczyciela; Systemowe podejście w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Determinanty uczenie się i nie tylko, a psychologia; Przyczyny słabych wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum; Niektóre słabości uczelni wyższych- głos w dyskusji; Rola dyrektora w zarządzaniu placówką- strategie w drodze ku globalnej efektywności edukacyjnej; Od przymusu do kompetencji kluczowych; Nauczyciel współczesnej szkoły; Formy kontaktu szkoły z rodzicami ucznia; Nauczanie zróżnicowane nieco zapomniane; O potrzebie dydaktyki epoki cyfrowej; Dydaktyka- a poprawa jakości kształcenia; Edukacyjne funkcje Muzeum Hymnu Narodowego w B dominie; Elementy arteterapii w pracy z dziećmi przedszkolnymi; Wybrane zagadnienia strategii i dydaktyki szkolnictwa policyjnego; Sylwetki pedagogów: Profesor Jolanta Szempruch- nauczyciel, akademicki, pedeutolog, dydaktyk; Profesor Bogusław Śliwerski- praktyk i teoretyk wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 8)
ISBN: 978-83-925552-7-8
1.Można i trzeba uczyć inaczej; 2. Partnerzy i sojusznicy; 3. Nauczyciel i uczeń w szkolnej przestrzeni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych)
ISBN: 978-83-936269-2-25
1.Dekada twórczej nauczycielskiej ofensywy; 2. Wzorcowa współpraca władz samorządowych Szczecinka i Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 3. Littera acripta Manet; 4. Z kart historii Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 5. Istotny czynnik ładu społeczno-ekonomicznego i kulturowego; 6. Pedagogika w demokracji; 7. Nauczyciel w badaniach pedagogicznych. Jego osobowość i kompetencje oraz zadania i prognozy; 8. Między twórczością a odtwórczością edukacyjną (perspektywa pedeutologiczna); 9. Twórczy nauczyciel w procesie kreowania kultury dialogu, współżycia i współdziałania w warunkach wielokulturowości współczesnego świata; 10. Innowacyjny nauczyciel; 11. Idea wielokulturowości i jej pedagogiczne implikacje w społeczeństwie obywatelskim; 12. "Wychowanie fizyczne i zdrowotne" w służbie edukacji z perspektywy 80 lat; 13. Komunikacja multimedialna formą kreatywności nauczyciela; 14. Miejsce i rola edukacji fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży; 15. Twórczy nauczyciele w kontekście poprawy jakości edukacji; 16. Czy reformować polską edukację?; 17. Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej; 18. Twórcza aktywność nauczyciela w zmieniającej się szkole; 19. Edukacja środowiskowa (regionalna) jako czynnik rozwoju myśli dzieci w kresie wczesnoszkolnym; 20. Przywódczy aspekt w zarządzaniu szkołą czyli jak twórczo kierować pracą szkoły; 21. Otwarcie edukacji międzykulturowej na krytyczną recepcję pedagogicznego przesłania religii w kontekście pluralizmu światopoglądowego; 22. Przedszkole wobec przemian edukacyjnych; 23. Szkołą jako wartość w budowaniu kapitału społecznego; 24. Sieć. Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły; 25. Nauczyciel autorytetem- czy to możliwe?; 26. Profesjologia czyli nauka o zawodowym rozwoju człowieka; 27. O nową jakość kształcenia akademickiego; 28. Twórczy, ale czy (s)twórczy?; 29. Tutoring w szkolnictwie niższym i wyższym- zasadność wykorzystania; 30. System naprawczy i ewaluacja służąca poprawie funkcjonowania placówki w ujęciu praktycznym; 31. Szkoła aktywizująca uczniów; 32. Edukacja zorientowana na trzecie rozwiązanie- jako efekt negocjacji; 33. Moja droga do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 34. Nowoczesne systemy zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 5)
ISBN: 978-83-925552-3-0
1. Dydaktyka jest najważniejsza; 2. Wychować dla przyszłości; 3. Nauczycielska rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 2)
ISBN: 978-83-922586-2-9
Zawiera: I. Wychowanie a media: Człowiek. Komunikacja. Media. Wychowanie; Ludzie, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, nie wywołują wojen; Wychowanie - w świetle rozważań o sztuce; Wychowanie istotnym elementem wszechstronnego rozwoju ucznia; Wychowywać dzięki mediom; Drama na lekcjach języka polskiego; Wychowawca i wychowanek w świetle współczesnych koncepcji wychowawczych - wybrane aspekty. II. Wychowanie a dyscyplina: Dyscyplina szkolna w gimnazjum - próba zdefiniowania problemu; Wychowanie w zreformowanej szkole; Wybrane problemy wychowania w szkole i próby ich ograniczania; Co z tym wychowaniem w szkole?; Każdego można za coś pochwalić; Wychowanie w szkole - problem czy potrzeba?. III. Wychowanie a społeczność: Harcerstwo, a polityka; Pedagog we współczesnej szkole - między założeniami a praktyką; Leczenie chorej klasy; Destrukcyjne życie publiczne; Wspieranie rodziców w wychowaniu. IV. Wychowanie, historia, nowoczesność: Wielcy twórcy podstaw wychowania; Realizacja ideałów wychowawczych w szkolnictwie średnim na Pomorzu w latach II RP; Profesor Lech Mokrzecki badacz historii nauki, kultury i oświaty; Edukacja z wykorzystaniem form i metod kierowania aktywizującego; Internet w bibliotece szkolnej; Doktorat honoris causa dla Profesora Wincentego Okonia. V. Recenzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again