Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(9)
Author
Kacprzak Lech
(2)
Mierzejewski Donat Jerzy
(2)
Knopek Jacek
(1)
Korczyc Wiesław
(1)
Kwapiszewska-Antas Miła
(1)
Kwapiszewski Józef
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Mierzejewski Donat
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Woś Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Etyka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja naukowa
(1)
Kontrkultura
(1)
Kryzys
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Postawy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subkultura
(1)
Terroryzm
(1)
Wartość
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1945-
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89795-35-5
1. Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa w dobie globalizacji - wyzwania dla współczesnej Europy, 2. Bezpieczeństwo europejskie w okresie "zimnej wojny" 1945-1991, 3. Instytucjonalizacja procesu bezpieczeństwa europejskiego, 4. Terroryzm - globalne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, 5. Strategie bezpieczeństwa, 6. Koncepcje systemu wspólnego bezpieczeństwa w Europie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89795-28-0
1. Charakterystyka współczesnych zagrożeń, 2. Zagrożenia militarne - pojęcia, rodzaje i przycyzny powstawania, 3. Współczesne zagrożenia, 4. Organizacja i struktura systemu reagowania kryzysowego RP, 5. Obrona cywilna, cele i zadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89795-21-3
Kształtowanie się struktur samorządu terytorialnego jako wyraz decentralizacji państwa; Decentralizacja i usprawnienie systemu wdrażania funduszy UE w Polsce; Prefinansowanie jako instrument ułatwiający absorpcję środków unijnych prze jednostki samorządu terytorialnego; Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE przez samorządy lokalne województwa wielkopolskiego; Rola związków gmin przy absorpcji środków z programów pomocowych UE; Pozabudżetowe źródła finansowania inwestycji gminnych w latach 1996-2004; Dochody włsane jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty; Absorpcja funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ich dochodów budżetowych. Studium porównawcze; Praktyczne aspekty obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. projektów dofinansowywanych ze środkó strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku; Rola zagranicznych źródeł finansowania w procesie aktywizacji sektora badawczo-rozwojowego w Polsce; Znaczenie europejskiego funduszu społecznego w realizacji aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce; Kreowanie rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego; Źródła dochodów budżetowych krajów związkowych w Republice Federalnej Niemiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89795-25-6
1. Myśl pedagogiki klasycznej o nauczycielu, 2. Nauczyciel i jego predyspozycje osobowościowe, 3. Role społeczne nauczyciela we współczesnej szkole, 4. Obraz nauczyciela w poglądach wybranych pedeutologów, 5. Nauczyciel w okresie przemian oświatowych - po reformie, 6. Obraz nauczyciela w oczach uczniów klas III szkoły podstawowe i gimnazjum i jego statusu społecznego w przeprowadzanych badaniach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-59-5
1. Hipisi - negacja polityki poprzez alternatywne formy stosunków społecznych; 2. Punk - anarchiczny bunt przeciwko starej i nowej polityce; 3. Ciągłość przekazu ideowego subkultury - analiza wybranego przykładu; 4. Od Jarocina do Woodstock; 5. Alternatywa na pomarańczowo; 6. Ekolodzy i obrońcy praw zwierząt; 7. Feminizm w aspekcie kontestacji młodzieżowej; 8. Rock a kwestia polityki; 9. Scena niezależna, czyli "państwo" w państwie; 10. Alternatywny obieg prasowy - kontestacja drukiem; 11. Sztuka słowa pisanego jako nośnik treści ideowych; 12. Od grafficiarzy do wlepkarzy; 13. Squaty jako wspólnoty apolityczne; 14. Hip-hop jako ponowoczesna atomizacja od społeczeństwa i polityka; 15. Subkulturowość skinheadów i skrajność polityki; 16. Antyfaszyzm; 17. Próba terroru, czyli o Ludowym Froncie Wyzwolenia; 18. Sytuacjonizm kończy spektakl; 19. Bunt uczniów; 20. Młodzież studencka a kontestacja i polityka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89795-36-1
1. Biblioteka Narodowa we współczesnej przestrzeni informacyjnej, 2. Nowe funkcje i zadania bibliotek uczelnianych i ich konsekwencje organizacyjno-kadrowe, 3. Wykorzystanie bibliotecznego e-informatorium w dydaktyce szkoły wyższej, 5. Orientacja na czytelnika wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki, 5. Rola biblioteki szkolnej w edukacji ponadgimnazjalnej, 6. Biblioteki w krajach Unii Europejskiej, 7. Rola powiatowych bibliotek publicznych w kształtowaniu środowiska lokalnego, 8. Rola funduszy unijnych w kształtowaniu nowoczesnej infrastruktury na przykładzie Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 9. Nowoczesny biblioteczny system informacyjny na przykładzie Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-43-4
1. Kształtowanie się ustroju i zadań samorządu terytorialnego. 2. Uwarunkowania rozwoju lokalnego. 3. Rozwój samorządności terytorialnej. 4. Strategia rozwoju gminy. 5. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym. 6. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-61-8
Część I: Wartości jako aksjomat współczesnego państwa. Kulturoznawcze podstawy postulatu polityki wiedzy; Suwerenność największą wartością państwa. Przykład Polski na progu XXI wieku; Idea dobrego państwa w kształtującym sięładzie informacyjnym; Globalizacja i konsumeryzacja a kryzys wartości tradycyjnych; Państwo wobec wyzwań integracynych i dezintegracyjnych (casus europejski); Europa nowych zagrożeń i wyzwań; Suwerenne państwo w globalnym świecie - analiza na podstawie bezpieczeństwa energetycznego; Wartości w państwie opiekuńczym; Partycypacja polityczna jako wartość w integrującej się Europie; Internet a wartości młodzieży. Część II: Wartości w otoczeniu historycznym i prawnym. Prawa człowieka w polskiej myśli politycznej XVIII wieku; Kwestia wolności słowa w polskim Oświeceniu a myśl Stanisława Staszica; Wartości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Uwarunkowania limitujące organy władzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym; Humanizm kontra polityka. Obowiązek ochrony praw człowieka; Wartości współczesnego państwa a jednostka - wybrane aspekty The Human Rights; Prawa ucznia jako standard pracy szkoły w państwie demokratycznym. Część III: Wartości w otoczeniu politycznym i religijnym. Wartości moralne w polityce. Cynizm; Wzrost znaczenia wartości etycznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Etyka w polityce a partycypacja polityczna; W kręgu aksjologii politycznej samorządu terytorialnego; Jak wartości istnieją w przestrzeni publicznej? Próba systematyzacji stanowisk badawczych; Wartoci w społeczeństwie obywatelskim na poziomie lokalnym; Polityka wielokulturowości i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii; Aksjologiczne aspekty propagandy politycznej w środowiskach polonijnych Chicago. Przykład stanowiska wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 roku; Społeczeństwo obywatelskie jako wartość podjętej transformacji systemowej w Republice Mołdawii; Patriotyzm i honor Serbów w starciu z "Realpolitik" Zachodu. "Dyktat niepodległości" i problem Kosowa w pierwszych latach XXI wieku; Władza a rola wartości politycznych w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie krajów Rogu Afryki; Katolicka nauka społeczna wobec demokracji; Wartości religijne. Ich obecność w dyskursie publicznym w środowisku akademickim Krakowa w latach 1945-1989; Atrakcyjność i wartość filozofii człowieka według ks. Józefa Tischnera. Część IV: Wartości w otoczeniu społecznym i edukacyjnym. Państwo a zaufanie społeczne; Zjawisko mobbingu jako patologia społeczna naruszająca godność pracy; Współczesne preferencje zawodowe młodzieży; Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie polskim - szanse, możliwości, bariery (zarys problemu); Starość jako wartość zagrożona; Wartości w polityce edukacyjnej państwa na przykładzie przedmiotu historia; Kultura organizacji i świat wartości w kontekście przygotowywania kompetencyjnego ludzi biznesu; Wartości preferowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile; Równość w edukacji japońskiej - kontynuacja i zmiana; Rozważania dotyczące moralnych wartości we współczesnym społeczeństwie rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-51-9
Słowo wstępne; Ćwiczenia: Etyka a moralność; Starożytni Dalekiego Wschodu o życiu etycznym; Rozumienie cnoty u Sokratesa, Platona i Arystotelesa; Stoicyzm i Epikureizm remedium na życie szczęśliwe; Etyka średniowiecza; Etyka umową społeczną; Etyka okresu Oświecenia; Kant o pojęciu najwyższego dobra; Utylitaryzm; Zjawiska moralne w filozofii Max'a Scheler'a; Błąd naturalistyczny; Etyka katolicka; Etyka marksistowska; Wolność i odpowiedzialność; Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego; Etyka i doświadczenie drugiego człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again