Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Aleksander Marek
(2)
Muchacka Bożena
(2)
Zacłona Zdzisława
(2)
Borys Wiesław
(1)
Fleszar Piotr
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Kurcz Jerzy
(1)
Nakoneczny Jacek
(1)
Reichel Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nauczanie początkowe
(3)
Globalizacja
(2)
Komputery
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Agresywność
(1)
Ethernet
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Marka*
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
NetWare
(1)
Pedagogika
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przetworniki
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Sieć komputerowa lokalna
(1)
Spółka europejska
(1)
Systemy operacyjne sieciowe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transmisja danych
(1)
Układy cyfrowe
(1)
Układy logiczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wychowanie
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88887-14-9
1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych, 2. Architektura sieci lokalnych, 3.Transmisja danych, 4. Środki transmisji danych, 5. Sprzęt sieciowy, 6. Sieci bezprzewodowe, 7.Ethernet, 8. Projektowanie sieci komputerowych, 9. Lokalna sieć komputerowa oparta na systemie Netware 4.11, 10. Instalacja Netware 4.11, 11. Użytkowanie sieci komputerowej, 12. Drukowanie w sieci komputerowej, 13. Administracja sieci komputerowej, 14. Ochrona danych - bezpieczeństwo sieci komputerowej, 15. Model OSI, 16.Protokół TCP/IP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 31)
ISBN: 978-83-60822-29-6
Wyzwania edukacyjne globalizacji: Wyzwania edukacyjne na początku XXI wieku - refleksje humanisty; Edukacja wobec procesów globalizacji; Globalna kultura i jej wyzwania dla edukacji; Edukacja wobec globalizacji i glokalizacji; Globalization, global and regional education; The attiude of existential and cognitive opennes in the age of globalisation; Globalizacja w aspekcie kulturowym i religijnym; Realizacja zadań globalnej edukacji w praktyce: The innovation development in theories of management of social systems; The levels of innovation process management in a system of general secondary education; Cognitive strategies of an individual and dynamic characteristics of learning acticity in solving mathematical problems; Functional systems of control in the groups of people studying the process of task solving; Edukacja plastyczna w dobie globalizacji w zjednoczonej Europie; Problematyka wychowania w globalnym świecie: Perspektywa ignacjańskiego modelu wychowania w procesie globalizacji; Wychowanie dzieci i młodzieży jako członków społeczeństwa multikulturowego; Learner and teacher in a menaningul context; The peculiarities og management of eductaional changes in the context of globalization; Development of metacognition - imperative educational requirement in the time of globalization.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88887-12-2
1. Elementy logiki, 2. Systemy liczenia, 3. Co to są układy cyfrowe?, 4. Bramki logiczne, 5. Pozostałe układy logiczne, 6. Przetworniki a/c i c/a, 7. Pamięci półprzewodnikowe, 8. Urządzenia cyfrowe, 9. Electronics Workbench - praca z programem w technice cyfrowej, 10. Przykłady i ćwiczenia z techniki cyfrowej realizowane za pośrednictwem programu EW
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 12)
ISBN: 83-88887-58-0
1. Kształćenie dla przyszłości, 2. Myślenia można uczyć, 3. Praca nauczyciela z "myślowymi kapeluszami" w klasie III, 4. Wprowadzenie "myślenia kapeluszowego" w klasie II, 5. "Myślenie kapeluszowe" w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie II, 6. Zastosowanie "myslowych kapeluszy" w zajęciach pozalekcyjnych, 7. Opinie nauczycieli o konpecji rozwijania myślenia według de Bono z perspektywy kilku lat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 32)
ISBN: 978-83-60822-30-2
Cz.I Nauczyciel wobec ptoblemów globalizacji - wybrane problemy: Między globalizacją a lokalizacją. Rola nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej; Učitiel - zamieranie jeho práce a "paradoxy globalizácie"; Edukacja nauczycieli - problemy i wyzwania; Nauczycielska świadomość wyzwań i zgarożeń cywilizacyjnych w dobie globalizacji; Vplyv globalizácie na práce materských škôl; Młodzież wobec wyzwań cywilizacji przełomu - wybrane problemy; Nauczyciel wobec "globalnych bestsellerów"; Pedagogical comptetence fo a teacher in the XXI centry; Międzyludzka komunikacja w dobie globalizacji; Nauczyciel jako obywatel komunikujący się; Hierarchia wartości i poziom kompetencji społęcznych jako wskaźnik predyspozycji zawodowych studentów nauczania początkowego; Cz.II Praca nauczyciela w środowisku lokalnym w dobie globalnych przemian: Nauczyciele klas początkowych o własnej edukacji i pracy; The teacher of vocal education - the specific of work in conditions at universities; Postawy nauczycieli wobec funkcjonowania samorządu uczniowskiego; Kształcenie umiejętności badawczych studentów; Preferencje współczesnej młodzieży w korzystaniu z narzędzi IT; Zadania i wyzwania stojęce przed nauczycielami w sazkołach polonijnych na Bałkanach na przykładzie Szkoły Polonijnej w Belgradzie; Środowiskowe inicjatywy i podnoszenie przyrodniczych kompetencji zawodowych nauczycieli w regionie częstochowskim; Możliwości wykorzystania metod aktywizująych w kształceniu tożsamości regionalnej uczniów klas I - III szkoły podstawowej; Działania nauczyciela prowadzące do pobudzenia motywacji uczniów do nauki; Wychowanek w obliczu życia gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 34)
ISBN: 978-83-60822-50-0
1. Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako element polityki strukturalnej Unii Europejskiej; 2. Polska wobec polityki spójności Unii Europejskiej; 3. Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego- aspekt interaregionalny; 4. Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej; 5. Aktywność turystyczna Europejczyków; 6. Kierunku rozwoju turystyki biznesowej w Polsce na tle wybranych krajów UE; 7. Znaczenie funduszy strukturalnych w rozwoju turystyki; 8. Zarządzanie talentami w organizacji; 9. Ujęcie księgowe środków pomocowych w podstawowych formach organizacyjnych sektora finansów publicznych; 10. Bezstronność i niezależność biegłych rewidentów w aspekcie wymagań Unii Europejskiej; 11. Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych; 12. Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych; 13. Główne detrminanty kosztów pracy; 14. Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 15. Zmiany w rychu naturalnym i migracjach na obszarach wiejskich podregionu nowosądeckiego; Streszczenia w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88887-21-1
Refleksja pedagogiczna jako droga rozwoju zawodowego nauczyciela; Osobowościowe uwarunkowania nauki języka obcego; Czynniki modyfikujące przebieg okresu dorastania (poczucie alienacji i wsparcie społeczne); Problemy agresji uczniów w szkole; O autonomii tekstu literackiego w edukacji zintegrowanej; Aktualizacja treści literackich i artystycznej formy w teatrze dziecięcym (na przykładzie autorskiego opracowania musicalowej wersji bajki "Jaś i Małgosia" J. Brzechwy); Komputery, a nauczanie matematyki; Czynna ochrona płazów jako forma edukacji ekologicznej; Wyobraźnia plastyczna dzieci (twórcze relacje nauczyciel - uczeń w nauczaniu początkowym); Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych w nauczaniu początkowym; Rola przedmiotu "technika z metodyką" w przygotowaniu do nauczania początkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 24)
ISBN: 978-83-60822-01-2
1. Szkoła i nauczyciel jako podmioty wspierające dziecięcą kreatywność. Integracja wymiarów działania wychowawczego szkoły; Twórcze myślenie jako warunek rozwoju osobowości; Rozwijanie myślenia twórczego dzieci w nauczaniu zintegrowanym; Kreatywne kompetencje nauczycieli jako warunek rozwijania kreatywności uczniów; Muzyczna aktywność twórcza i jej edukacyjny kontekst; Akustyka środowiska dydaktycznego jako stymulator kreatywności dziecka; Kompetencja twórcza nauczyciela muzyki w przedszkolu i w szkole; Kreatywność jako cecha spontanicznej kultury młodzieżowej; Kreatywny wychowawca jako podmiot we współczesnej edukacji dziecka. 2. Pedagogiczny kontekst kreatywności dzieci. Twórcza praca nauczyciela klas I - III a pakiety edukacyjne; Możliwości i ograniczenia kreatywnego kształcenia uczniów zdolnych w szkole podstawowej; Spospby kształtowania myślenia kreatywnego w pracy edukacyjnej z dziećmi; O potrzebie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych; Tworzenie wyliczanek i rymowanek jako przejaw językowej kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym; "Let's make a sandwich!" Wspieranie rozwoju kreatywności dzicka poprzez integrację wczesnoszkolnego nauczania języka obcego z nauczaniem zintegrowanym; Rozwijanie twórczej aktywności matematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez zastosowanie metody "kruszenia" w rozwiązywaniu zadań tekstowych; Zabawy i gry muzyczne a aktywność twórcza dzieci; Warsztaty edukacji twórczej "Krowie opowieści II"; Kreatywność nauczyciela na zajęciach plastycznych dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rzeszowie; Kreatywność a terapia plastyczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 11)
ISBN: 83-88887-48-3
1. Łańcuch wartości jako narzędzie oceny przewagi konkurencyjnej, 2. Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi, 3. Znaczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje, 4. Marka jako czynniki przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, 5. Rola informacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 6. Działania marketingowe w uzdrowiskach polskich jako element rozwoju konkurencyjności na rynku europejskim, 7. Konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych, 8. Struktura i jakość usług turystycznych, 9. Procesy innowacyjne w programach rządowych, 10. Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, 11. Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej, 12. Finansowy aspekt konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, 13. Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, 14. Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, 15. Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego, 16. Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003, 17. Liczba e i jej związki z ekonomią, 18. Programowanie liniowe w ujęciu komputerowym, 19. Przygraniczna przestrzeń turystyczna Meksyku przy granicy z USA, 20. Rola lidera politycznego i jego wpływ na konkurencyjność partii na rynku wyborczym, 21. Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych, 22. Przedmiot ekonomiki a zasada swobodnego wyboru w ujęciu Edwarda Taylora
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again