Form of Work
Książki
(30)
Status
available
(23)
only on-site
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(11)
Author
Adamiak Barbara
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Brodecki Zdzisław
(2)
Byjoch Krzysztof
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Kruczalak Kazimierz
(2)
Nowacka Ewa J
(2)
Stefaniuk Krzysztof
(2)
Stelmachowski Andrzej
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Banaszak Bogusław (1955-2018)
(1)
Bardach Juliusz
(1)
Bierzanek Remigiusz
(1)
Boć Jan (1939-2017)
(1)
Błaś Adam (1946- )
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Grabowska Genowefa
(1)
Grat Ireneusz Stanisław
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Korolko Mirosław
(1)
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kryniecka-Piotrak Anna
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Leśnodorski Bogusław
(1)
Lipowicz Irena (1953- )
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Mitera Monika
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Nowacki Konrad (1946- )
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Prutis Stanisław
(1)
Pułło Andrzej
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Sagan Stanisław
(1)
Sczaniecki Michał
(1)
Sulimierski Jerzy
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szreniawski Jan
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Wolter Aleksander (1905-1967)
(1)
Wódz Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Administracja
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Państwo
(2)
Polska
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
: Prawo handlowe
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Dyskusja
(1)
Ekologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Kodeks postępowania administracyjnego*
(1)
Kultura
(1)
Monarchia
(1)
Monopol
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Retoryka
(1)
Rolnictwo
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szlachta
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Literatura
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88296-52-3
Wprowadzenie. R.I Zagadnienia ogólne: Terminologia; Geneza prawa środowiska; Organizacje międzynarodowe wobec prawa środowiska; Organizacje europejskie. R.II Kodyfikacja prawa środowiska: Uwagi ogólne; Płaszczyzny kodyfikacji międzynarodowego prawa środowiska Projekty kodyfikacji podejmowane przez instytucje międzynarodowe. R.III Źródła prawa środowiska: Powszechne prawo między narodowe; Prawo Wspólnot Europejskich; Prawo wewnętrzne państw. R.IV Instytucje i mechanizmy Wspólnotowego Prawa Środowiska: Instytucje i organy; Mechanizmy i narzędzia tworzenia oraz stosowania prawa. R.V Cele i zasady Wspólnej Polityki Ekologicznej: Uwagi ogólne; Cele polityki ekologicznej; Zasady polityki ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-35-3
Filozofia prawa a teoria państwa i prawa; Przedmiot filozofii prawa; Filozofia prawa w ujęciu filozofów tomistycznych, Filozofia prawa a filozofia polityki, Filozofia prawa a etyka, Filozofia prawa a higiena psychiczna, Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficzno-prawnych, Filozofia prawa w Polsce po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-02-7
Królestwo polskie. Pierwsza Rzeczpospolita, Narodziny państwowości na ziemiach polskich, Monarchia patrymonialna, Monarchia stanowa, Prawo sądowe polskiego średniowiecza, Rzeczpospolita szlachecka, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej, Początki monarchii konstytucyjnej; Polska w dobie zaborów, Ziemie polskie pod zaborami do uwłaszczenia chłopów, Ziemie polskie u schyłku XIX wieku i na początku wieku XX, Prawo i sąd pod zaborami, Ziemie polskie w latach I wojny światowej; Druga Rzeczpospolita, Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r., Ustrój państwowy, Administracja publiczna, Skarbowość, Organizacja wymiaru sprawiedliwości, Unifikacja i kodyfikacja prawa, Prawo i postępowanie cywilne, Prawo i postępowanie karne, Prawo pracy, Charakterystyka II Rzeczypospolitej, Polska w okresie II wojny światowej, Polska po zakończeniu II Wojny światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy ogólne; Postępowanie; Przepisy szczególnego postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych; Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Udział prokuratora; Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji państwowej a sądami; Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego; Wydawanie zaświadczeń Skargi i wnioski; Opłaty i koszty postępowania; Przepisy końcowe. Cz. II Ustawa z dn. 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-79-6
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Zasady polskiego międzynarodowego prawa procesowego cywilnego; R. 3Jurysdykcja krajowa - zagadnienia ogólne; R. 4 Jurysdykcja krajowa - zagadnienia szczegółowe; R. 5 Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym; R. 6 Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej; R.7 Strony i uczestnicy międzynarodowego postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane; R. 8 Międzynarodowa pomoc prawna i doręczenia; R. 9 Inne zagadnienia procesowe w sprawach o charakterze międzynarodowym; R. 10 Stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego przez sąd polski; R.11 Uznawanie orzeczeń zagranicznych; R. 12 Wykonanie w Polsce zagranicznych orzeczeń i ugód; R. 13 Postępowanie o uznanie lub wykonanie zagranicznego orzeczenia; R. 14 Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń według Konwencji z Lugano z 1988 roku; Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 roku, ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 26 sierpnia 1999 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-00-0
R.1 Wymagania stawiane administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym; R.2 Europejska wizja ogólnych zasad (kanonów) prawa i postępowania administracyjnego; R.3 Zasada praworządności działania administracji publicznej; R.4 Zasada ochrony zaufania i praw słusznie nabytych; R.5 Zasada otwartości administracji publicznej; R.6 Zasadnicze dyrektywy wyznaczające sposób korzystania przez administrację z luzów decyzyjnych; R.7 Wymierzenie sankcji administracyjnych R.8 Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej; R.9 Obowiązek wyczerpania właściwej proce dury; R.10 Postępowanie w sprawach, których rozstrzygnięcie przez organ administracji rzutuje na sytuację znacznej liczby podmiotów; R.11 System kontroli aktów administracji publicznej; R.12 Przyszłość administracji i prawa administracyjnego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-42-7
Cz. I: Zagadnienia ogólne; Cz. II: Instytucje procesowe; Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Cz. IV: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Cz. V: Kontrola sądowa; Cz. VI: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; CZ.VII: Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-42-7
Cz. I: Zagadnienia ogólne; Cz. II: Instytucje procesowe; Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Cz. IV: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Cz. V: Kontrola sądowa; Cz. VI: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; CZ.VII: Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86702-12-5
Cz. I Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródła prawa rolnego; Kształtowanie się rolnictwa i prawa rolnego w Polsce (rys historyczny); Kierunki interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Cz. II Producenci rolni: Gospodarstwo rolne; pojęcie i jego ewolucja na tle przekształceń europejskich; Rolnicy indywidualni; Struktury gospodarcze państwowej własności rolnej i formy gospodarowania jej zasobami; Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne zespołowe formy gospodarowania; Reprezentacja interesów producentów rolnych - izby rolnicze. Cz. III Regulacja rynku rolnego: Protekcjonizm Unii Europejskiej; Regulacja rynków rolnych UE; Kształtowa nie się rynku rolnego w Polsce. Cz. IV Finansowanie rolnictwa i kształtowanie jego dochodowości: Mechanizmy finansowania rolnictwa w UE; Problemy kredytowania i subsydiowania rolnictwa w Polsce; Opodatkowanie rolnictwa; Ubezpieczenia rolnicze majątkowe. Cz. V Kształtowanie jakości i szczególnych rodzajów produkcji: Nasiennictwo i ochrona roślin; Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych Instrumenty prawne chroniące zdrowie ludzi i zwierząt; Rybactwo śródlądowe; Leśnictwo i łowiectwo. Cz. VI Rolnicza przestrzeń produkcyjna i urządzenia rolne: Europejski program przebudowy przestrzeni rolniczej; Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Ochrona gruntów rolnych; Prawna regulacja stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie publiczne prawo gospodarcze / Cezary Kosikowski. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 1999. - 438,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87558-46-X
Wstęp; Część ogólna; publiczne prawo gospodarcze ja- ko dział prawa i nauki oraz nauczania, Teoretyczno- prawne podstawy zachowań państwa wobec gospodarki; Część szczegółowa: Prawo o ustroju administracji gospodarczej i jej partnerów, Prawo państwowe planowa- nia gospodarczego, Prawo podejmowania, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Prawo publicz- nej działalności gospodarczej, Prawo kontroli i nadzo- ru państwa w gospodarce, Prawo ochrony rynku oraz jego mechanizmów i uczestników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie publiczne prawo gospodarcze / Cezary Kosikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 2000. - 398 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88296-13-2
Wstęp; Część ogólna; publiczne prawo gospodarcze jako dział prawa i nauki oraz nauczania, Teoretyczno- prawne podstawy zachowań państwa wobec gospodarki; Część szczegółowa: Prawo o ustroju administracji gospodarczej i jej partnerów, Prawo państwowe planowania gospodarczego, Prawo podejmowania, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Prawo publicznej działalności gospodarczej, Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce, Prawo ochrony rynku oraz jego mechanizmów i uczestników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki. - Wyd. 9. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 2000. - 559, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-86702-15-X
Cz. I Państwo w starożytności: Despotie wschodnie; Starożytne państwa śródziemnomorskie; Rzym w okresie cesarstwa; Organizacje społeczne i polityczne ludów germańskich i słowiańskich. Cz. II Państwo w epoce feudalizmu: Państwo frankońskie; Ogólne zagadnienia państwa feudalnego; Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego (X-XIII w.); Francja w okresie monarchii stanowej (XIV-XV w.); Niemcy w okresie monarchii wczesnofeudalnej (X w.-Poł. XIII w.); Niemcy w okresie rozdrobnienia feudalnego i kształtowa nie się monarchii stanowych (od poł. XIII w. do końca XV w.); Anglia w okresie monarchii wczesnofeudalnej i monarchii stanowej (XI-XV w.); Państwo kijowskie w okresie monarchii wczesnofeudalnej (X-XI w.); Ruś w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII-XV w.); Rosja w okresie monarchii stanowej (XVI w. do poł. XVII w.); Ch-ka państwa feudalnego w dobie poprzedzającej pojawienie się monarchii absolutnej; Francja w okresie monarchii absolutnej (XVI-XVIII w.); Niemcy w wiekach XVI-XVIII; Anglia w okresie monarchii absolutnej (od XVI w. do poł. XVII w.); Rosja w okresie monarchii absolutnej (od poł. XVII w. do XVIII w.); Ch-ka feudalnej monarchii absolutnej. Cz. III Państwo w epoce kapitalizmu: Anglia w XVII i XVIII w. (do r.1832); Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich konstytucja z r.1787; Francja w dobie rewolucji i dyktatury napoleońskiej (1789-1814); Perspektywy rozwoju państwa po Kongresie Wiedeńskim; Francja w XIX i XX w. (od r.1814); Niemcy w XIX i XX w.; Prusy w XIX i XX w.; Austria w XIX i XX w.; Wielka Brytania w XIX i XX w.; Stany Zjednoczone Ameryki w XIX i XX w.; Rosja w XIX i XX w.- do rewolucji październikowej; Ch-ka rozwoju państwa epoki kapitalizmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-08-6
Seminarium w szkole wyższej; Praca dyplomowa. Uwagi ogólne; Temat i plan pracy dyplomowej; Opracowanie potrzebnych materiałów; Pisanie zasadniczej części pracy; Końcowy etap tworzenia pracy dyplomowej; Ocena pracy i egzamin dyplomowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-98-2
Wstęp; 1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce: Początki nauki prawa administracyjnego; Nauka prawa administracyjnego. Dwudziestolecia międzywojennego; Lata powojenne 2. Istota administracji: Pojecie administracji. Administracja publiczna a państwowa; Władztwo administracyjne; Rodzaje administracji; Europeizacja prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego. Liter atura.3. Istota i zakres prawa administracyjnego. Ogólna charakterystyka prawa administracyjnego. Dział prawa administracyjnego. Określenie prawa administracyjnego. Rodzaje norm prawa administracyjnego. Zasady prawa administracyjnego. Odpowiedzialność w prawie administracyjnym. Literatura. 4. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego; Konstrukcje przepisów prawa administracyjnego. Podstawowe pojęcia nauki prawa administracyjnego. Teoretyczne konstrukcje nauki prawa administracyjnego. Literatura. 5. Źródła prawa administracyjnego. Dychotomia prawo zewnętrzne - prawo wewnętrzne. Rodzaje źródeł; Lite ratura.6. Prawne formy działania administracji. Klasyfikacja form działania administracji. Zewnętrzne formy działania administracji. Wewnętrzne formy działania administracji. Literatura.7. Podmioty administrujące. Samorząd terytorialny. Administracja rządowa. Zakład administracyjny. Inne podmioty administrujące. Literatura. 8. Administracja w strukturze władz współczesnego państwa. Transformacja i jej skutki. Problem władczości działania a administracji. Dylematy badawcze polskiej nauki prawa administracyjnego. Podejście systemowe do badań nad administracją. Literatura. Skorowidz przedmiotowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-029-7
Ogólna charakterystyka prawa cywilnego; Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego; Źródła obowiązującego w Polsce prawa cywilnego; Normy prawa cywilnego Stosunek cywilnoprawny; Prawo podmiotowe; Osoby fizyczne; Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Czynności prawne; Przedstawicielstwo; Przedawnienie i terminy zawite; Ochrona praw podmiotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo europejskiej integracji / Zdzisław Brodecki. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 2000. - 215 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88296-20-5
Wprowadzenie, Europejskie prawo ustrojowe, Unia Europejska i Unia walutowa, Parlament europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Europejski Komitet Europejski, Trybunał obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno Społeczny, Rada Europejska, Tworzenie stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji, Filozofia prawa europejskiej integracji, Prawo europejskiej integracji gospodarczej, Prawo europejskiej integracji społecznej, Zalążki prawa europejskiej integracji politycznej, państwa stowarzyszone z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-20-5
Wprowadzenie, Europejskie prawo ustrojowe, Unia Europejska i Unia walutowa, Parlament europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Europejski Komitet Europejski, Trybunał obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno Społeczny, Rada Europejska, Tworzenie stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji, Filozofia prawa europejskiej integracji, Prawo europejskiej integracji gospodarczej, Prawo europejskiej integracji społecznej, Zalążki prawa europejskiej integracji politycznej, państwa stowarzyszone z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo handlowe : zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 5 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze , 2001. - 587 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88296-41-8
1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa; 2. Źródła prawa handlowego; 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 4. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego; 5. Pojecie i zakres prawa handlowego w prawie polskim; 6. Przedsiębiorcy. Charakterystyka ogólna; 7. Spółki osobowe; 9. Spółki kapitałowe; 10. Łączenie, podział i przekształcanie spółek; 11. Zgrupowanie spółek; 12. Niektóre zagadnienia prawa spółek w ujęciu orzecznictwa zapadłego na tle kodeksu handlowego; 13. Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; 14. Niektóre inne przedsiębiorstwa i państwowe jednostki organizacyjne; 15. Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; 16. Spółdzielnie; 17. Rzemiosło oraz inne podmioty prywatnego handlu i usług; 18. Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców. Postępowanie układowe; 19. Izby gospodarcze; 20. Ochrona przedsiębiorstwa (własność przemysłowa); 21. Czynności handlowe -ogólna charakterystyka; 22. Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; 23. Papiery wartościowe w ujęciu nauki i obowiązujących przepisów; 24. Papiery wartościowe i ich funkcja w obrocie handlowym; 25. Rynek papierów wartościowych; 26. Giełdy towarowe; 27. Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo handlowe : zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 1998. - 569 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87558-44-3
Cz. I: WPROWADZENIE: Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa, Źródła prawa handlowego, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Charakterystyczne cechy obrotu handlowego, Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim CZĘŚĆ II:PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW: Przedsiębiorcy. Charakterystyka ogólna, Spółki i ich rodzaje, Spółki osobowe, Spółki kapitałowe, Niektóre zagadnienia prawa spółek w ujęciu orzecznictwa, Przedsiębiorstwo państwowe jego komercjalizacja i prywatyzacja, Niektóre inne przedsiębiorstwa i państwowe jednostki organizacyjne, Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych, Spółdzielnie, rzemiosło oraz inne podmioty prywatnego handlu i usług, Przekształcanie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców, izby gospodarcze, ochrona przedsiębiorstwa; CZĘŚĆ III: CZYNNOŚCI HANDLOWE. ROZLICZENIA. ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ: Czynności handlowe, Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym, /leasing, franchising/, Papiery wartościowe w ujęciu nauki i obowiązujących przepisów, Papiery wartościowe i ich funkcja w obrocie handlowym/obligacje, weksel, czeki/, Rynek papierów wartościowych, Zabezpieczenia w obrocie handlowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again