Form of Work
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(4)
Status
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Barbara Winczura
(1)
Dobrowolska Danuta
(1)
Forma Paulina
(1)
Kabaciński Rafał
(1)
Kaczmarek Piotr
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Kobus Krzysztof
(1)
Kozierski Piotr
(1)
Krystowczyk Halina
(1)
Lis Marcin
(1)
Marszałek Katarzyna
(1)
Merecz Dorota
(1)
Michalak Aleksandra
(1)
Patyna Dominika
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Szołtysek Adolf E
(1)
Ulanowska Teresa
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Dziecko
(1)
Język polski
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Umysł
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
9 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7587-284-2
Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, jak i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą zainteresować nie tylko teoretyków, ale także diagnostów, terapeutów czy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. Świadomym zamierzeniem redaktorskim było pozostawienie Autorom swobody co do wyboru formularza czy struktury tekstów. Stąd niektóre z artykułów mają charakter przeglądowy, inne zaś oparte są na własnych badaniach.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8095-844-9
Oddajemy do rąk książkę, która powstała w wyniku prac zespołu instruktorskiego. Mamy nadzieję będzie ona pomocą w pracy wychowawczej w różnych pionach metodycznych. Połączyliśmy zagadnienia mowy nienawiści i Druha Wicka celowo. Uważamy, że działalność Patrona harcerstwa może stać się przykładem dla naszych zuchenek, zuchów, harcerek, harcerzy instruktorek i instruktorów w podejmowaniu pracy nad własnym rozwojem, w tym pracy nad umiejętnością nadawania rzeczywistości innych narracji. Narracji zbudowanych o braterstwo i szacunek do drugiego człowieka. Jeszcze nie tak dawno, różni specjaliści rozdzielali nasze rzeczywistości na świat realny i wirtualny, twierdząc, że żyjemy w nich oddzielnie. Jednak już teraz wiemy, że znaczna część z nas, a zwłaszcza dzieci i młodzieży żyje równocześnie w obu światach, które się wzajemnie przeplatają, uzupełniają. Tak naprawdę dopiero poznajemy mechanizmy tej rzeczywistości, pojawiają się nowe zachowania, mody, standardy, również zachowania nieporządne. Do jednych z nich należy „mowa nienawiści”, która niestety występuje też wśród braci harcerskiej. W 2019 roku Druhna Naczelniczka ZHP i Druh Przewodniczący ZHP zwrócili uwagę na to zjawisko. hm Anna Nowosad w opublikowanym rozkazie zaakcentowała: „Zło i przemoc przybierają różne formy. Jedną z nich jest agresja słowna. Możemy podjąć działania, które taką agresję w naszym otoczeniu ograniczą, a nawet zupełnie wyeliminują… Podejmijcie stojące przed nami wyzwanie – wyeliminujmy z naszych zachowań mowę nienawiści.” hm Dariusz Supeł w swym liście podkreślił: “Słowami potrafimy wyrażać miłość, przyjaźń, radość, dobroć, zaufanie, poważanie, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka. Mamy tyle pięknych słów, wyrzućmy, więc te złe i raniące.”
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-977-6
Zawiera: R. 1 Dziecko i dzieciństwo w rodzinie wielodzietnej: Wielodzietność i jej predyktory; Społeczno-pedagogiczne wyznaczniki dzieciństwa w rodzinie wielodzietnej; Dziecko z dużej rodziny w kadrze historii; Dzieciństwo w dużej rodzinie w świetle analiz i narracji; Atrybut podmiotowości i wewnętrznej autonomii dziecka; Kulturowo-społeczne skrypty dzieciństwa w rodzinie wielodzietnej. R. 2 Dziecko w rodzinie wielodzietnej w świecie dobrej przyszłości: Dziecko z rodziny wielodzietnej w dyskursie humanistyczno-adaptacyjnym; Lokalność i koegzystencja jako przestrzeń przepływów i genetyczny impuls; Dziecko z dużej rodziny jako kreator własnego rozwoju; Autosocjalaizacja a budowanie własnej biografii; Rodzina wielodzietna ogniskiem zasobów i kapitałem społecznym; Zasoby osobowe a świat doświadczany (przeżywany). R. 3 Teoretyczne i metodologiczne ramy badań: Biografia u humanistyka - nowe konteksty badawcze; Materiały biograficzne w obiektywie metodologicznej analizy; Indywidualne przeżycia a społeczny kontekst; Dzieciństwo w perspektywie triady: wychowanie, socjalizacja, edukacja; Diagnostyczne badania rodzin wielodzietnych; Analiza danych wtórnych (desk research); triangulacja badań (metody, techniki i narzędzia badań). R. 4 Nowe jakości - nowy obraz wielodzietności: Fenomenologia zmiany w empirycznym obrazie rodziny; Warunki życia dzieci z rodzin wielodzietnych - retrospekcja studentów; Doświadczenia rodzinne w świetle narracji studentów pochodzących z rodzin wielodzietnych. Dzieciństwo wielodzietne - próba syntezy, rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-197-8
Zawiera: 1. Wykładnia człowieka: Ontologia człowieka; Aksjologia człowieka; Idea fundamentalnej teorii biokultury człowieka. 2. Wykładnia wychowania: Podstawowe elementy edukacji; Wykładania wychowania człowieka jako osoby; Wykładania wychowania człowieka jako istoty społecznej; Wykładania wychowania człowieka jako obywatela. 3. Wykładnia kształcenia: Szkolna praktyka nauczania; Autorytet nauczyciela w świetle jego kompetencji; Kształcenie jako funkcja wychowania i nauczania. 4. Wykładnia badań: Krytyka uprawiania pedagogiki; Metodologia badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7587-673-4
Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywnym, zagrożonym uzależnieniami czy ofiarą przemocy domowej. Część II Rozwijanie wybranych cech i umiejętności psychospołecznych uczniów przedstawia podstawy teoretyczne i wskazania praktyczne dotyczące wspomagania wychowanków w rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozwijania u nich gotowości do zachowań asertywnych i empatii. Część III Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą ukazuje obszar działalności pedagogicznej z zakresu arteterapii. Przedstawiono tu możliwości zastosowania w pracy pedagogicznej elementów teatroterapii i technik parateatralnych, muzykoterapii oraz biblioterapii, które jednocześnie stanowić mają inspirację dla nauczycieli do kreatywnego wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych. Inspiracją do przygotowania publikacji było odczucie, że dostępna na rynku wydawniczym literatura, dotycząca wykorzystywania kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych przez nauczyciela w pracy z dziećmi i młodzieżą, najczęściej poświęcona jest oddzielnie poszczególnym przedstawionym w książce zagadnieniom. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie, dzięki kompleksowemu omówieniu najczęściej występujących problemów w pracy z uczniami, będzie stanowić pomoc dla pedagogów w rozumieniu pojawiających się trudności i ich przezwyciężaniu. Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy, a także do pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy z jednej strony chcą wykonywać swoją pracę odpowiedzialnie i efektywnie, z drugiej zaś czerpać z niej satysfakcję.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-300-0
Zawiera: Część I. Kształcenie językowe Rozdział I. Edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego: 1. Podstawy filozoficzne i pedagogiczne edukacji wczesnoszkolnej; 2. Kompetencje kluczowe; 3. Zasady integracji; Bibliografia. Rozdział II. Planowanie pracy dydaktycznej: 1. Dokumenty programowe związane z prawem oświatowym: podstawa programowa, programy nauczania, podręczniki; 2. Dokumenty nauczyciela; 2.1. Plan metodyczny (konspekt, scenariusz, struktura lekcji); 2.2. Plan dydaktyczno-wychowawczy (rozkład materiału, plan wynikowy) ; 3. Cele dydaktyczne; Bibliografia. Rozdział III. Metodyka nauki czytania i pisania:1. Metody wprowadzania głoski i litery; 1.1. Metody syntetyczne; 1.2. Metody analityczne; 2. Etapy wprowadzania głoski i litery; 2.1. Pisanie nowej litery; 3. Nauka czytania i pisania dwuznaków: sz, cz, ch, rz, dz, dż; 4. Formy czytania; 4.1. Uwagi praktyczne; 5. Przykłady ćwiczeń; Bibliografia. Rozdział IV. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu jako przygotowanie do tworzenia tekstów: 1. Przygotowanie do pracy z lekturą; 2. Rodzaje ćwiczeń słownikowych;3. Ćwiczenia syntaktyczne - praca nad budową zdania; 4. Pisma użytkowe: list, zaproszenie, życzenia, telegram, dziennik, pamiętnik; 4.1. List; 4.2. Zaproszenie; 4.3. Życzenia; 4.4. Telegram; 4.5. Dziennik, pamiętnik; 5. Formy podawcze: opowiadanie, opis, sprawozdanie, kronika, streszczenie, opis postaci, rozprawka; 5.1. Opowiadanie; 5.2. Opis; 5.3. Sprawozdanie i kronika (notatka kronikarska); 5.4. Streszczenie; 5.5. Opis postaci; 5.6. Rozprawka; 6. Ćwiczenia w redagowaniu tekstów; Bibliografia. Rozdział V. Gramatyka a program kształcenia językowego w edukacji klas I-III: 1. Zagadnienia gramatyczne w edukacji wczesnoszkolnej; 2. Nowe podejście do gramatyki (kształcenie języka w świetle teorii aktów mowy); 3. Kształtowanie pojęcia zdania; 4. Kształtowanie pojęcia wyrazu; 5. Ćwiczenia przygotowujące do rozróżniania części mowy; 5.1. Rzeczownik; 5.2. Przyimek; 5.3. Przymiotnik; 5.4. Stopniowanie przymiotników; 5.5. Czasownik; 5.6. Przysłówek; 5.7. Liczebnik; 5.8. Równoważnik zdania; Bibliografia. Rozdział VI. Atrakcyjna ortografia: 1. Koncepcja nauczania ortografii w klasach I-III; 2. Treści nauczania; 3. Zasady nauczania ortografii; 4. Metody nauczania ortografii ; 5. Formy sprawdzania umiejętności poprawnego pisania; 6. Pisownia spółgłosek miękkich; 6.1. Wiedza dla studenta i nauczyciela; 6.2. Błędy uczniowskie; 6.3. Jak uczyć pisowni spółgłosek miękkich?; 7. Atrakcyjne ćwiczenia ortograficzne ; 7.1. Eliminatki tekstowe; 7.2. Zakreślanie wyrazów; 7.3. Ortograficzny bałwanek; 7.4. Podsumowanie; Bibliografia. Część II. Kształcenie literackie Rozdział I. Współczesne lektury w edukacji wczesnoszkolnej: 1. Baśń - jej poznawcze i wychowawcze walory; 2. Tabu w literaturze dla dzieci i nowe lektury; 3. Metodologie i wynikająca z nich metodyka; 3.1. Strukturalizm; 3.2. Hermeneutyka ; 4. Klasyfikacja metod pracy z literaturą; Bibliografia. Rozdział II. Metodyka pracy z tekstem literackim - model strukturalistyczny: 1. Praca z poezją metodami werbalno-czynnościowymi/zadaniowymi Charakterystyka metody;2. Propozycja pracy metodą werbalną według Wiesławy Żuchowskiej; 3. Praca z wierszami Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Doroty Gellner ; 3.1. Analiza wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa; 3.2. Praca z innymi wierszami Danuty Wawiłow; 4. Przykłady zastosowania metod werbalnych w pracy z poezją Anny Kamieńskiej; 4.1. Metoda ukonkretnienia metafory; 4.2. Metoda substytucji; 5. Praca z prozą metodami werbalnymi; Bibliografia. Rozdział III. Metody pozawerbalne - przekład intersemiotyczny: 1. Interpretacje wierszy metodą ekspresywnego wykonania utworów; 2. Ukonkretnianie metafory w zabawie ruchowej; Bibliografia. Rozdział IV. Metody aktywizujące - model hermeneutyczny: 1. Klasyfikacja i omówienie metod; 2. Przykłady zastosowań metod aktywizujących; 2.1. Typy dyskusji; 2.2. Techniki dyskusji; 3. Metody eksponujące: słuchowisko, komiks, film, drama; 3.1. Słuchowisko radiowe jako forma artystyczna; 3.2. Komiks i inne formy pracy z wykorzystaniem multimediów; 3.3. Film; 3.4. Pokaz połączony z przeżyciem; 3.5. Drama; 4. Metody programowane - z użyciem komputera, maszyny dydaktycznej, podręcznika programowanego; 5. Metody praktyczne; 5.1. Podsumowanie; 6. Przykłady pracy z literaturą dla dzieci metodami aktywizującymi; Bibliografia. Rozdział V. Ewaluacja: 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej; 2. Przykłady metod ewaluacyjnych; 2.1. Kosz i walizeczka; 2.2. Rybi szkielet; Zakończenie. Bibliografia. Aneks : Natalia Leszkiewicz. Książka obrazkowa dla dzieci - refleksje o jakości treści obrazka; Olga Tuszyńska. Integracja języka polskiego z matematyką metodą dramy; Paulina Pająk. Współczesne formy zabawy w edukacji wczesnoszkolnej; Monika Szubierajska. Jakie metody aktywizujące najbardziej rozwijają kreatywność poznawczą dziecka. Zareklamuj kilka z nich, uzasadniając wybór (teatrzyk, słuchowisko, komiks).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7850-485-6
Ruch Open Access zdobywa rosnącą popularność, pojawia się jednak wokół niego wiele mitów i niekoniecznie uzasadnionych nadziei. Celem tej książki jest przyjrzenie się temu zjawisku i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza. W tym celu w pierwszym rozdziale zastanowimy się nad przyczynami powstania tego ruchu, a następnie w rozdziale drugim sprecyzujemy, czym jest Open Access oraz pokrewne inicjatywy, często mylnie z nim utożsamiane. Rozdział trzeci będzie analizą ruchu otwartego dostępu z punktu widzenia różnych grup interesu związanych z nauką. Wreszcie rozdziały czwarty i piąty skoncentrują się na praktycznych aspektach publikowania artykułów w otwartym dostępie z punktu widzenia polskiego badacza. W rozdziale szóstym dokonamy krótkiego podsumowania informacji o ruchu Open Access. Impuls poleca ebooki
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7850-049-0
Publikacja omawia badania zrealizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na losowej próbie ponad 1200 nauczycieli szkół publicznych z całego kraju. W książce przedstawiono wyniki aktualnej diagnozy stanu pozytywnych (salutogennych) i negatywnych (stresorów) czynników środowiska pracy nauczycieli. Dane uzupełniono o analizę jakości relacji nauczyciel – uczeń, także w zakresie przemocy w tym wymiarze. Omówiono również konsekwencje oddziaływania warunków pracy na nauczycieli, w tym poziom wypalenia zawodowego. Publikacja zawiera także propozycje praktycznych rozwiązań w kwestii redukcji ujemnego wpływu środowiska pracy nauczyciela na jego dobrostan. Niniejsza książka na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli opisuje, jak spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel – uczeń. Ponieważ z założenia prezentowana publikacja ma mieć wymiar praktyczny, czytelnika zainteresowanego metodologią zrealizowanych badań odsyłamy do aneksu, gdzie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące schematu badawczego, doboru próby i zastosowanych narzędzi. […] Pragniemy, aby głównymi odbiorcami książki były osoby zajmujące się planowaniem i organizacją pracy nauczycieli na różnych poziomach – od systemowego po zarządzanie konkretną placówką oświatową. Staraliśmy się zatem uzyskać kompromis – przedstawiamy rzetelne dane naukowe jednak w przystępnej formie, świadomie rezygnując z niektórych dyskusji teoretycznych czy bardziej skomplikowanych metod analizy uzyskanych wyników. […] […] Struktura książki obejmuje rozdziały wprowadzające do zagadnień stresorów i czynników salutogennych w środowisku pracy oraz rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu nauczyciela w środowisku pracy. W kolejnych rozdziałach omówiono wpływ warunków pracy na nauczyciela, uwzględniając zarówno negatywne (np. poziom wypalenia zawodowego), jak i pozytywne (np. chęć ponownego wyboru zawodu) konsekwencje. Następnie dokładnie scharakteryzowano poszczególne stresory psychospołeczne w środowisku pracy. Każdy z rozdziałów dotyczących tego tematu zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne i odniesienie do wcześniejszych badań. Przedstawiono w nich także wybrane wyniki naszych badań i zaproponowano rozwiązania praktyczne mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania określonego stresora w środowisku pracy, jego eliminację bądź redukcję. Podjęto także problematykę przemocy w relacji nauczyciel – uczeń i jej powiązania ze stanem psychospołecznych warunków pracy nauczyciela. Następnie, zachowując podobną strukturę, omówiono salutogenne elementy środowiska pracy. W rozwiązaniach praktycznych skoncentrowano się na tym, jak wspierać pozytywne aspekty środowiska pracy nauczycieli. Osobny rozdział poświęcono fizycznym warunkom pracy nauczycieli, które także, chociaż w ograniczonym zakresie, były diagnozowane w naszych badaniach prezentowanych w niniejszej publikacji. Książkę zamykają rozważania ukazujące, jak działania na rzecz dobrostanu nauczycieli mogą być realizowane w formie dobrze zaplanowanego, ustrukturyzowanego programu promocji zdrowia. […] Jacek Pyżalski Dorota Merecz
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-488-5
Zawiera: CZĘŚĆ 1 TEORETYCZNE, METODYCZNE I ORGANIZACYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA POLICJI W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH NAUK SPOŁECZNYCH; Rozdział 1. Koncepcje uspołecznienia, profilaktyki i resocjalizacji; w perspektywie współczesnych nauk społecznych; 1.1. Koncepcja uspołecznienia systemu resocjalizacji W. Ambrozika; 1.2. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa A. Bałandynowicza; 1.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji i płynna tożsamość według M. Konopczyńskiego; 1.4. Pedagogika rdzenia tożsamości według Z. Melosika?; 1.5. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności); 1.6. Koncepcja edukacji inkluzyjnej w działaniach prospołecznych; 1.7. Wizja teatru życia codziennego E. Goffmana; 1.8. Teoria symbolicznego interakcjonizmu G.H. Meada; 1.9. Koncepcja kognitywno-interakcyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych B. Urbana?; 1.10. Teoria tożsamości S. Strykera. Rozdział 2. Społeczeństwo obywatelskie i jego istota; 2.1. Historia społeczeństwa obywatelskiego?; 2.2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego; 2.3. Relacja między państwem a społeczeństwem obywatelskim; 2.4. Idea community policing jako źródło innowacyjnych metod współpracy społeczności lokalnych z Policją; 2.5. Policja w społeczeństwie obywatelskim. Rozdział 3. Policja. Rola - funkcje - priorytety; 3.1. Historia Policji. Od instytucji totalnej do prospołecznej; 3.2. Współczesna struktura wewnętrzna Policji; 3.3. Policja w ujęciu statystycznym; 3.4. Zadania Policji; 3.5. Misja i wizja Policji - w służbie człowiekowi; 3.6. Priorytety i zadania priorytetowe KGP; 3.7. Analiza wybranych strategii KWP pod kątem działań prospołecznych - na podstawie trzech garnizonów; 3.8. Etyka funkcjonariusza Policji. CZĘŚĆ 2PRZEGLĄD BADAŃ SPOŁECZNYCH NAD POLICJĄ; Rozdział 4. Policja w percepcji społecznej - przegląd badań; 4.1. Zewnętrzne badania opinii społecznej o Policji - CBOS; 4.2. Wewnętrzne badania satysfakcji z pracy w Policji; 4.3. Ogólnopolskie autorskie badania klimatu w Policji - funkcjonowanie organizacji; 4.4. Ogólnopolskie autorskie badania wśród dzielnicowych w ramach kampanii "Dzielnicowy bliżej nas". CZĘŚĆ 3 USPOŁECZNIAJĄCA, PROFILAKTYCZNA I RESOCJALIZACYJNA ROLA WSPÓŁCZESNEGO POLICJANTA - W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU; Rozdział 5. Uspołeczniająco-profilaktyczne i resocjalizacyjne działania policjantów w społeczeństwie. Wybrane przykłady; 5.1. Programy profilaktyczne; 5.2. Debaty społeczne; 5.3. Autorski projekt badawczy "Policjant XXI wieku - twórcze metody oddziaływań"; 5.4. Autorski projekt Policji "Drama metodą na bezpiecznego gimnazjalistę" przykładem współpracy Policji ze społeczeństwem. Rozdział 6. Wybrane kampanie i projekty realizowane w ramach działań prospołecznych policjantów; 6.1. Kampania "Kręci mnie bezpieczeństwo" - na wodzie, rowerze, lądzie, w roku szkolnym; 6.2. Kampania społeczno-informacyjna "Dzielnicowy bliżej nas" przykładem działań profilaktycznych Policji; 6.3. Ogólnopolskie aplikacje na rzecz bezpieczeństwa "Moja Komenda" i "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" (KMZB); 6.4. Projekt "Klasy policyjne" - edukacja z perspektywą; 6.5. Rekonstruktorzy - historia sposobem na kształtowanie wartości społeczno-edukacyjnych; 6.6. Teatralne, filmowe i literackie inicjatywy Policjina rzecz budowania wspólnoty prospołecznej; 6.7. Przedsięwzięcia sportowe przestrzenią współdziałania Policji ze społeczeństwem; 6.8. Wybrane akcje informacyjne jako przykład budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych; 6.9. Policja z pomocą potrzebującym (zbiórki rzeczowe, spotkania, zbiórki krwi); 6.10. Publikacje Policji sposobem na edukowanie społeczeństwa; 6.11. Media na rzecz działań prospołecznych. Rozdział 7. Policjant jako współkreator społeczności lokalnej - w poszukiwaniu modelu?; 7.1. Pojęcie pedagogiki ulicy - streetworking a rola współczesnego policjanta; 7.2. Istota, zasady i etapy działań - streetworking z perspektywy pracy Policji; 7.3. Policjant współkreatorem społeczności lokalnej. Rozdział 8. Uspołeczniająco-profilaktyczna rola Policji w społeczeństwie obywatelskim Modele i kierunki zmian; 8.1. Więzi społeczne fundamentem prospołecznych działań Policji; 8.2. Propozycja modelu uspołeczniająco-profilaktycznej i resocjalizacyjnej funkcji Policji w społeczeństwie obywatelskim w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again