Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(16)
Author
Zubrzycki Janusz
(7)
Adamiak Barbara
(3)
Borkowski Janusz
(3)
Mastalski Ryszard (1940- )
(3)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(2)
Machała Robert
(2)
Olszewski Bogdan
(2)
Szymańska Aneta
(2)
Bartosiewicz Adam
(1)
Boberski Jakub
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(1)
Gniłka Aleksander
(1)
Grzybowska Małgorzata
(1)
Jankowiak Dariusz
(1)
Kałka Marzenna
(1)
Ksieniewicz Urszula
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Maj Ilona
(1)
Martini Jerzy
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Moczko-Wdowczyk Sabina
(1)
Mucha Monika
(1)
Patrzek Urszula
(1)
Wieczorek-Fronia Małgorzata
(1)
Wowra Jarosław
(1)
Załupka Dariusz
(1)
Żyniewicz Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Podatek
(6)
Podatek od towarów i usług
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(4)
Postępowanie podatkowe
(4)
Leasing
(3)
Tajemnica skarbowa
(3)
Akcyza
(2)
Finanse
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Podatek obrotowy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Public relations
(2)
Ulgi podatkowe
(2)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Administracja
(1)
Amortyzacja
(1)
Darowizna
(1)
Dewizy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundacja
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Koncesja
(1)
Konrola skarbowa i podatkowa
(1)
Majątek trwały
(1)
Orzecznictwo administracyjne -- Polska
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Programy UE
(1)
Rachunkowość
(1)
Spółki
(1)
Towary
(1)
Wierzytelność
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-35-4
Dz.I Przepisy ogólne : 1.Przepisy wstępne, 2.Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania, 3.Podatnicy akcyzy .Właściwość organów podatkowych, 4.Deklaracja podatko wa. Terminy płatności akcyzy, 5.Postepowanie w przypad ku impotru wyborów akcyzowych, 6.Zwolnienie. Dz.II Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmoni zowanymi : 1.Procedura zawieszenia poboru akcyzy, 2.Sk łady podatkowe, 3.Zarejestrowani handlowcy, 4.Niezere jestrowani handlowcy, 5.Zabezpieczenia akcyzowe, 6.Pro cedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 7.Zezwolenia. Dz.III Przepisy szczegółowe : 1.Paliwa silnikowe, ole je opłowe i gaz, 2.Napoje alkoholowe, 3.Wyroby tytonio we, 4.Wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Dz.IV Znaki akcyzy : 1.Obowiązek oznaczania znakami ak cyzy, 2.Tryb i zasady umieszczania znaków akcyzy, 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy, 4.Prawa i obowią zki wynikające ze stosowania znaków akcyzy. Dz.V Zmiany w przepisach obowiązujących Załączniki (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dyrektywa VAT 2006/112/WE / pod red. Jerzy Martini. - Wrocław : Oficyna Wydaw. UNIMEX, 2008. - XLIV, 1104 s. : tab. ; 25 cm.
(KOMENTARZ 2008)
ISBN: 978-83-60235-70-6
1. Przedmiot i zakres stosowania. 2. Zakres terytorialny. 3. Podatnicy. 4. Transakcje podlegające opodatkowaniu. 5. Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu. 6. Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku. 7. Podstawa opodatkowania. 8. Stawki. 9. Zwolnienia. 10. Odliczenia. 11. Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami. 12. Procedury szczególne. 13. Odstępstwa. 14. Przepisy różne. 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-54-6
Zawiera: 1.Pomoc unijna dla przedsiębiorców; 2. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013. Podstawowe informacje; 3. Wsparcie na poziomie krajowym; 4. Wsparcie na poziomie regionalnym; 5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; 6. Europejska Współpraca Terytorialna; 7. Dotacje dla firm z sektora rolno-spożywczego; 8. Dokumentacja aplikacyjna; 9. Dotacje z kredytem lub leasingiem; 10. Instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorstw; 11. Jak skutecznie ubiegać się o dotację?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-45-4
Wprowadzenie; 1. Pojecie kontroli, 2. Organizacja organów kontrolnych, 3. Zakres kontroli organów podatkowych, 4. Zakres kontroli organów kontroli skarbowej, 5. Zasady ogólne kontroli, 6. Wszczęcie kontroli podatkowej, 7. Prawa i obowiązki podmiotów kontroli podatkowej, 8. Czynności kontrolne, 9. Zawieszenie kontroli podatkowej, 10. Dokumentowanie kontroli podatkowej, 11. Zakończenie kontroli podatkowej, 12. Koszty kontroli podatkowej, 13. Szczególne uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, 14. Wywiad skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61792-47-5
1. Leasing w prawie cywilnym; 2. Leasing w podatku dochodowym: Zasady kwalifikacji umów leasingu; Leasing finansowy; Leasing operacyjny; Kradzież przedmiotu leasingu; Leasing samochodów osobowych; Leasing gruntu; Leasing sprzętu komputerowego; Leasing z zagranicy a podatek dochodowy; Zagadnienia pozostałe; 3. Leasing w VAT: Zasady kwalifikacji umowy leasingu; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej świadczenie usług; Leasing z zagranicy; Rozliczenie umowy leasingu stanowiącej dostawę towarów; Leasing samochodów; Zmiana stawek VAT a leasing; Zagadnienia pozostałe; 4. Leasing w rachunkowości: Leasing w rachunkowości- zasady ogólne; Leasing finansowy w księgach rachunkowych; Leasing operacyjny w księgach rachunkowych; Zagadnienia wspólne; 5. Zagadnienia pozostałe: Leasing a podatek od środków transportowych; Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych; Wzory umów leasingu; 6. Akty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-911074-8-5
Leasing: co to jest?; Rodzaje leasingu; Historia leasingu w Polsce; Aktualna sytuacja polskiego rynku leasingu; Regulacje podatkowe leasingu w Polsce; Analiza umów leasingowych pod kątem treści; Leasing w rachunkowości leasingobiorcy; Leasing w rachunkowości leasingodawcy; Analiza umowy leasingowej pod kątem finansowym - czy to się opłaca leasingobiorcy; Ile zarabia firma leasingowa na transakcji leasingu; Wybrane przepisy prawne i inne pisma dotyczące leasingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-64-5
Dz.I Cz.A Przepisy ogólne, Cz.B Organy podatkowe. Dz.II Zobowiązania podatkowe Cz.A Powstawanie zobowiązań, ich wygaśnięcie oraz przedawnienie, Cz.B Płatność podatku, jego nadpłąta oraz korekty, , Cz.C Ulgi w zapłacie podatku, Cz.D Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, Cz.E Odpowiedzialnosć podatkowa oraz następstwo prawne, Cz.F Informacje podatkowe, Cz.G Wystawienie rachunków, przechowywanie ksiąg. Dz.III Postępowanie podatkowe Cz.A Przepisy ogólne, Cz.B Postępowanie podatkowe, Cz.C Tryby nadzwyczajne Dz.IV Czynności sprawdzajace i kontrola podatkowa Cz.A Czynności sprawdzające, Cz.B Kontrola podatkowa Dz.V Tajemnica skarbowa i przepisy karne Dz.VI Interpretacje oraz porozumienia transakcyjne Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-33-1
1.Regulacje prawne podatku akcyzowego - wprowadzenie, 2.Czynności i zdarzenia opodatkowanie akcyzą, 3.Wyroby akcyzowe, 4.Moment powstania obowiązku podatkowego, 5.Stawki podatku akcyzowego, 6.Podstawa opodatkowania, 7.Podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy i przedstawiciel podatkowy, 8.Organy podatkowe, 9.Rejestracja podatników i zakończenie działalności, 10.Deklaracje, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i informacja podsumowująca, 11.Terminy płatności oraz zasady rozliczania podaktu akcyzkowego, 12.Akcyza w imporcie towarów, 13.Zwolnienia, 14.Zwrot akcyzy, 156.Procedura zawieszenie poboru akcyzy, 26.Składy podatkowe, 27.Zarejestrowany handlowiec, 28.Niezarejestrowany handlowiec, 29.Zabezpieczenie akcyzowe, 30.Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 31.Obrót wewnątrzwspólnotowy wyrobami akcyzowymi nieharmonizowanymi, 32.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych, 33.Znaki akcyzy, znakowanie i barwienie wyrobów, 34.Szczególny nadzór podatkowy nad wyrobami akcyzowymi, 35.Opłata paliwowa, 36.Załączniki (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1. Tom 1 (XLII, 1291 s.); Tom 2. Tom 2 (491 s.).
No cover
Book
In basket
Leksykon VAT - 2007. Tom 1. / Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydaw. UNIMEX, 2007. - XLII, 1291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60235-35-5
1.Nowa regulacja VAT od 1 maja 2004 r. - wprowadzenie, 2.Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT, 3.Czynnośći niepodlegające systemowi VAT, 4.Reprezentacja, reklama, informacja handlowa oraz usługi reklamowe, 5.Przekazywanie towarów i swiadczenie usług przez podatnika na rzecz pracowników, 6.Darowizny i nieodpłatne przekazania, 7.Usługi - wybrane zagadnienia, 8.Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zasady ogólne, 9.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ustawie o VAT, 10.Zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, 11.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ustawie o VAT, 12.Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona, 13.Miejsce opodatkowania (świadczenia) dostaw towarów w ramach transakcji transgranicznych, 14.Sprzedaż wysyłkowa - z terytorium i na terytorium Polski, 15.Przykładowe schematy opodatkowania towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych, 16.Miejsce opodatkowania (świadczenia) usług w transakcjach transgranicznych, 17.Podatnicy, płatnicy i przedstawiciel podatkowy, 18."Mały podatnik" i zasady jego rozliczania się z podatku, 19.Moment powstania obowiązku podatkowego, 20.Podstawa opodatkowania, 21.Stawki podatkowe, 22.Stawka 0%, 23.Eksport towarów, 24.Import towarów, 25.Import usług, 26.Zwolnienia przedmiotowe od VAT, 27.Usługi finansowe - wybrnae problemy, 28.Usługi transportowe, 29.Budownictwo, 30.Obrót nieruchomościami - zagadnienia wybrane, 31.Spóldzielczość mieszkaniowa a VAT, 32.Leasing, 33.Podatek należny ustalany według struktury zakupów, 34.Podatnicy zwolnienie od podatku, czyli szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców, 35.VAT w rolnictwie, czyli szczególne proceduty dotyczące rolników ryczałtowych, 36.Turystyka, szczególne procedury opodatkowania, 37.Szczególne procedury w zakresie doistaw towarów używanych, dzieł sztuki przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 38.Usługi elektroniczne świadczone na terytorium wspólnoty przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niepodlegających opodatkowaniu, 39.Podatek naliczony - odliczenia i zwroty, 40.Odliczanie częsciowe podatku oraz korekta podatku naliczonego, 41.Rejestracja podatników, 42.Rejestracja podatników VAT dla potrzeb prowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, 43 Deklaracje, 44.Informacje podumowujące oraz system wymiany informacji o VAT (vies), 45.System Inrastat, 46,Faktury i e-faktury, 47.Ewidencje i sankcje, 48.Kasy rejestrujące, 49.System zwrotu podatku podróżnym, 50.Zakończenie działalności, 51.Podatek od czynnośći cywilnoprawnych a VAT, 52.Nowości w 2007 roku, 53.Omówienie projketu zmian w ustawie na 2007 rok
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-36-2
teksty aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2005)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-34-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8028-010-6
ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka podmiotów: 1. Organizacje pożytku publicznego; 1.1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogące nabyć status organizacji pożytku publicznego; 1.2. Zasady rejestracji i obowiązki organizacji pożytku publicznego; 1.3. Cele, działalność pożytku publicznego - nieodpłatna i odpłatna. 2. Fundacje: 2.1. Powstanie, rejestracja i status prawny fundacji; 2.1.1. Powstanie fundacji; 2.1.2. Fundator; 2.1.3. Akt fundacyjny; 2.1.4. Statut fundacji; 2.1.5. Rejestracja i status prawny fundacji; 2.1.6. Organy fundacji; 2.1.7. Nadzór prawny; 2.2. Cele, działalność statutowa i działalność gospodarcza fundacji; 2.2.1. Cele działalności fundacji; 2.2.2. Działalność statutowa; 2.2.3. Działalność gospodarcza; 2.2.4. Likwidacja fundacji; 3. Stowarzyszenia; 3.1. Status prawny stowarzyszeń, ich rodzaje i rejestracja; 3.1.1. Wolność zrzeszania; 3.1.2. Definicja stowarzyszenia; 3.1.3. Rodzaje stowarzyszeń; 3.1.4. Członkostwo w stowarzyszeniach; 3.1.5. Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń; 3.1.6. Statut stowarzyszenia; 3.1.7. Majątek stowarzyszenia 3.1.8. Nadzór nad stowarzyszeniami; 3.1.9. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia; 3.1.10. Stowarzyszenia zwykłe; 3.2. Działalność statutowa i działalność gospodarcza stowarzyszeń; 3.2.1. Cele statutowe stowarzyszenia; 3.2.2. Działalność gospodarcza; 3.2.3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 3.2.4. REGON; 3.2.5. Rachunkowość; 3.2.6. Pracownicy i wolontariusze; 3.2.7. Stowarzyszenie przed sądem. ROZDZIAŁ 2. Stowarzyszenia i Fundacje - konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 1. Zakres przedmiotowy zwolnienia; 2. Definicje poszczególnych pojęć; 3. Warunki zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla Fundacji i Stowarzyszeń - art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p; 4. Kwestia ustalenia dochodu przez Stowarzyszenia i Fundacje; 5. Wydatkowanie i przeznaczenie dochodu na cele statutowe; 6. Źródło przychodów Stowarzyszeń i Fundacji; 7. Brak ram czasowych w odniesieniu do przeznaczenia i wydatkowania środków na cele statutowe; 8. Zwolnienie Fundacji i Stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego; 9. Wydatkowanie dochodu na cel pośredni; 10. Rodzaj dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków; 11. Realizacja celów statutowych przesłanką do zastosowania zwolnienia w CIT; 12. Wyłączenia ustawowe co do możliwości skorzystania ze zwolnienia; 13. Wybrane wydatki ponoszone przez Fundacje czy Stowarzyszenia w kontekście kosztów podatkowych oraz zwolnień z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p; 13.1. Koszty związane z rozpoczęciem działalności, tj. wydatki na rejestrację, w tym wydatki na różnego rodzaju zezwolenia, pozwolenia, opłaty administracyjne, skarbowe (podatkowe) i inne; 13.2. Koszty wynagrodzeń osób wchodzących w skład zarządu, czy też osób zatrudnionych na umowę o pracę, bądź wykonujących czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej; 13.3. Koszty Zarządu; 13.4. Koszty przekazywanych nagród; 13.5. Koszty administracyjne, w szczególności takie jak wydatki na najem lokalu, zapłatę za media itp.; 13.6. Zwrot kosztów podróży i innych wydatków z tym związanych; 13.7. Koszty obsługi księgowej, podatkowej czy prawnej; 13.8. Koszty podatków, w tym w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; 13.9. Odsetki od zaległości podatkowych; 13.10. Podatek naliczony VAT; 13.11. Przedawnione wierzytelności i należności; 13.12. Przekazanie środków na rzecz innej Fundacji bądź Stowarzyszenia; 13.13. Koszty postępowania sądowego, administracyjnego; 13.14. Koszty kar, odsetek i innych podobnych należności; 13.15. Zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie ponoszone przez Klub Piłkarski działający w formie Stowarzyszenia; 13.16. Dojazdy na zebrania delegatów Stowarzyszenia; 13.17. Zakup artykułów spożywczych; 13.18. Remonty i nakłady na lokal, w którym prowadzona jest działalność statutowa; 13.19. Straty tytułem kradzieży środków pieniężnych; 14. Działalność finansowa Stowarzyszeń i Fundacji w aspekcie zwolnienia z podatku dochodowego 15. Przychody tytułem nieodpłatnych świadczeń; 16. Obowiązki informacyjne do Urzędu Skarbowego w przypadku otrzymywania przez Stowarzyszenia lub Fundacje darowizn; 17. Brak wydatkowania środków na cele statutowe - sposób wyliczenia podatku; 18. Wypłata dywidendy na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia będących udziałowcem Spółki kapitałowej; 19. Deklaracja CIT-8; 20. Darowizna na rzecz Fundacji czy Stowarzyszenia; 21. Przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszeń i Fundacji będących organizacjami pożytku publicznego; 22. Wsparcie osób fizycznych przez Stowarzyszenia i Fundacje w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ROZDZIAŁ 3. OPP, fundacje i stowarzyszenia podatnikiem podatku VAT; 1. Status podatnika podatku od towarów i usług (VAT); 1.1. Podmiot podatku VAT, podatnik wykonujący działalność gospodarczą; 1.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT; 1.3. OPP, fundacje, stowarzyszenia jako podatnicy VAT - działalność odpłatna i nieodpłatna; 2. Obowiązki podatnika VAT; 2.1. Rejestracja podatnika VAT; 2.2. Faktury; 2.3. Ewidencje; 2.4. Deklaracje; 3. Charakterystyka czynności wykonywanych przez OPP, fundacje i stowarzyszenia a VAT; 3.1. Usługi reklamowe, sponsoring; 3.2. Przekazywanie i otrzymywanie towarów pod tytułem darmym; 3.2.1. Przekazywanie towarów - czynność darczyńcy; 3.2.2. Otrzymywanie i przekazywanie towarów - czynności obdarowanego fundacji, stowarzyszenia, OPP; 3.3. Czynności wykonywane na rzecz swoich członków; 3.4. Dotacje a VAT. 4. Podatek naliczony VAT - zasady odliczania, struktura: 4.1. Zasada ogólna dotycząca odliczania podatku naliczonego; 4.2. Terminy odliczenia; 4.3. Częściowe odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych - tzw. Struktura. 5. Studium przypadku VAT; 5.1. Organizowanie konferencji; 5.3. Składki członkowskie; 5.3. Kursy dla członków; 5.4. Przedmioty sprzedawane na aukcjach. Odpowiedź MF z listopada 2010 r. na interpelację poselską; 5.5. Fundacja też może być instytucją o charakterze kulturalnym. ROZDZIAŁ 4. Pozostałe regulacje podatkowe dotyczące organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń: 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 1.1. Priedmiot opodatkowania; 1.2. Wyłączenia; 1.3. Podatnik; 1.4. Zwolnienia; 2. Opłata skarbowa; 2.1. Przedmiot regulacji; 2.2. Wyłączenia; 2.3. Zwolnienia; 2.4. Opłata skarbowa a organizacja pożytku publicznego, fundacja czy stowarzyszenie; 3. Podatek od nieruchomości. 3.1. Przedmiot opodatkowania, podatnicy podatku; 3.2. Podstawa opodatkowania, stawki podatku; 3.3. Wykorzystywanie nieruchomości przez OPP, Fundację czy Stowarzyszenie a stawka podatku; 3.4. Obowiązek podatkowy; 3.5. Zwolnienia w podatku od nieruchomości. 4. Podatek leśny: 4.1. Przedmiot opodatkowania, podatnicy podatku; 4.2. Zwolnienia w podatku leśnym. 5. Podatek rolny: 5.1. Przedmiot opodatkowania, podatnicy podatku; 5.2. Zwolnienia w podatku rolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-49-2
R. 1 Przepisy ogólne, R.2 Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie, R. 3 Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju, R. 4 Działalność kantorowa, R. 5 Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, R. 7 Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicą oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym, R. 8 Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową, R. 9 Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, R.10 Zmiany w przepisach obowiązujących, R.11 Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88785-69-9
R.I Komunikacja marketingowa: 1. Proces komunikacji i jego znaczenie, 2. Komunikacja jako element marketingu mix, 3.Zintegrowana komunikacja marketingowa. R.II Public relations - komunikacja z otoczeniem: 1. Istota public relations, 2. Public relations a pojęcia pokrewne, 3. Historia i rozwój PR, 4. Teoretyczne modele public relations, 5. Rola i miejsce public relations w organizacji. R.III Fazy procesu public relations: 1. Różne koncepcje procesu PR, 2. Analiza stanu wyjściowego, 3. Planowanie, 4. Wdrożenie planu komunikacyjnego, 5. Ocena efektywności działań public relations. R.IV Techniki public relations i ich praktyczne zastosowanie: 1. Klasyfikacja technik PR, 2. Komunikacja zewnętrzna, 3. Komunikacja wewnętrzna, 4. Specyficzne obszary zastosowań public relations, 5. PR w wybranych instytucjach, 6. Nowe trendy w PR
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88785-49-4
R.I Komunikacja marketingowa: 1. Proces komunikacji i jego znaczenie, 2. Komunikacja jako element marketingu mix, 3.Zintegrowana komunikacja marketingowa. R.II Public relations - komunikacja z otoczeniem: 1. Istota public relations, 2. Public relations a pojęcia pokrewne, 3. Historia i rozwój PR, 4. Teoretyczne modele public relations, 5. Rola i miejsce public relations w organizacji. R.III Fazy procesu public relations: 1. Różne koncepcje procesu PR, 2. Analiza stanu wyjściowego, 3. Planowanie, 4. Wdrożenie planu komunikacyjnego, 5. Ocena efektywności działań public relations. R.IV Techniki public relations i ich praktyczne zastosowanie: 1. Klasyfikacja technik PR, 2. Komunikacja zewnętrzna, 3. Komunikacja wewnętrzna, 4. Specyficzne obszary zastosowań public relations, 5. PR w wybranych instytucjach, 6. Nowe trendy w PR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-69-0
I. Pojęcie środków trwałych, II. Wartości niematerialne i prawne, III. Rodzaje środków trwałych i ich amortyzacja, IV. Wartość początkowa: A. wartość początkowa wrazie kupna i wytworzenia we własnym zakresie, B. Aport, przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część a wartość początkowa środków trwałych oraz WNP i wartości firmy, C. Pozostałe zagadnienia związane z wartością początkową. V. Zasady i metody amortyzacji, VI. Wartość poczatkowa a podatek dochodowy: A. Wydatki na nabycie środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) a koszty uzyskania przychodów, B. Ulepszenie i remont środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, C. Komputer i jego oprogramowanie. VII. Samochód w działalności gospodarczej: A. Samochód a środki trwałe, B. Wartość popczatkowa i ulepszanie samochodów, C. Wydatki ekspoatacyjne samochodu a koszty uzyskania przychodu, D. Pozostałe zagadnienia dotyczące samochodu w działalności gospodarczej. VIII. Straty w majątku trwałym: A. Straty w inwestycjach w obcych środkach trwałych, B. Pozostałe straty. IX. Użyczenie i nieodpłatne nabycie majątku trwałego: A. Użyczenie i nieodpłatne użytkowanie majątku trwałego, B. majątek trwały nabyty nieodpłatnie i częściowo odpłatnie, X. Sprzedaż składników majątku trwałego, XI. Amortyzacja a podatek dochodowy: A. Amortyzacja i jej korekta, B. Własność i użytkowanie składników majątkowych a amortyzacja, C. pozostałe zagadnienia dotyczące amortyzacji. XII. Budynki i lokale a amortyzacja: A. Wartość poczatkowa, ulepszenie, remont budynków i lokali, B. Amortyzacja budynków i lokali, XIII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a VAT, XIV. Ewidencja i inwentaryzacja: A. Ewidencja, B. Inwentaryzacja. XV. Leasing w podatku dochodowym, XVI. Leasing a VAT, XVII. Teksty aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again