Source
Książki
(12)
Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Nahotko Sławomir
(3)
Dobrodziej Elżbieta
(2)
Ayyoub Sameer
(1)
Jazdon Andrzej
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Sikora Jan
(1)
Smoleński Stanisław
(1)
Wajszczak Eugeniusz
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Śnadecki Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Kadry
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Zarządzanie
(2)
Gospodarka
(1)
Jakość wyrobów
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Menedżerowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca
(1)
Proces kadrowy
(1)
Produkcja
(1)
Przetarg publiczny
(1)
Ryzyko
(1)
Technologie czyste
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 231)
ISBN: 83-7291-053-7
1. Planowanie w przedsiębiorstwie; 2. Podstawy teoretyczne budżetowania; 3. Modele w budżetowaniu; 4. Metody budżetowania; 5. Budżetowanie kosztów; 6. Przykłady budżetowania; 7. Decyzje dostosowawcze do systemu budżetowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 136/99)
ISBN: 83-87636-54-1
Ogólne wiadomości o controllingu; Istota controllingu; Controlling strategiczny; Controlling operatywny; Planowanie a controlling; Podstawowe obszary zarządzania personelem; Planowanie personelu; Dobór pracowników; Kształcenie i doskonalenie zawodowe; Rozwój zawodowy i ścieżki awansu zawodowego; Motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna; Polityka i planowanie płac; Zakładowy system wynagrodzeń; Działalność socjalna w zakładzie pracy; Motywacja pozaekonomiczna; Pozostałe obszary controllingu personalnego; Stosunki pracy; Wydajność i produktywność pracy; Czas pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy; Koszty pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Doskonalenie zarządzania jakością / Andrzej Jazdon. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego OPO, 2002. - 268 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7291-032-4
R.1 Wprowadzenie do współczesnych zagadnień z zakresu jakości: Pojęcie jakości; Ewolucja podejścia do zagadnienia jakości; Przyczyny rewolucji jakościowej; Normalizacja w dziedzinie jakości i niezawodności; Rozwój norm z zakresu jakości; Rodzina norm ISO 9000; Normy ISO 9000:2000. R.2 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: Wprowadzenie; Przemysłowy proces realizacji; Kształtowanie jakości wyrobów w przemysłowym procesie realizacji; Podstawowe problemy zapewnienia jakości wyrobów w poszczególnych fazach przemysłowego procesu realizacji Kształtowanie jakości usług; System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Certyfikaty SZJ. R.3 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością: Wprowadzenie; Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością; Zasady zarządzania jakością; Metody zarządzania jakością; Narzędzia zarządzania jakością; Statystyczne metody kontroli; Wprowadzenie do zagadnień niezawodności. R.4 Zakończenie: Kluczowe elementy w zarządzaniu jakością; Podstawowe czynniki wpływające na jakość wyrobów i usług; Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem; Proces ciągłego doskonalenia jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 182/2000)
ISBN: 83-7291-001-4
1. Klimat organizacyjny- jak powstaje i czym jest w przedsiębiorstwie; Pojęcie klimatu; Przypisywanie znaczenia zdarzeniom organizacyjnym; Koncepcja strukturalna formowania się klimatu; Koncepcja percepcyjna klimatu; Koncepcja interakcyjna klimatu; Koncepcja kulturowa klimatu; Klimat organizacyjny i poziom wykonania zadań. 2. Pracownik jako przedmiot oddziaływań przedsiębiorstwa: Restrukturyzacja i kierowanie zespołami pracowniczymi; Polityka kadrowa czy kreowanie człowieka twórczego; Gospodarowanie zasobami ludzkimi czy obsługiwanie pracowników. 3. Tworzenie układu społecznego organizacji: Adaptacja pracownika; Socjalizacja; Wsparcie społeczne i organizacyjne; Relacje przełożony-podwładny; Pomaganie w pracy; Zachowania obywatelskie. 4. Kształtowanie stosunków władzy w organizacji: Pojęcie władzy i jej badanie; Analiza transakcyjna jako metoda diagnozy i terapii; Pojęcie stosunków władzy; Stosunki wymuszonego podporządkowania i dominacji; Stosunki inicjacji i animacji; Stosunki współudziału we władzy. 5. Konflikt, komunikacja i negocjacje: Zachowania językowe i komunikacyjne; Negocjacje w zarządzaniu; Negocjacje i psychologia kierowania; Negocjacje kontynuacją kooperacji; Negocjacje jako działania intelektualne; Emocje negocjatorów; Motywacja wyboru strategii negocjacyjnej; Czynności komunikowania się - rozmowa; Cechy postaw negocjacyjnych kierowników i pracowników. 6. Zamiana, przystosowanie i uczenie się organizacji: Przystosowanie; Uczenie się organizacji; Zmiany adaptacyjne organizacji; Uczenie się pracy na nowym stanowisku;; Uczenie się pracy kierowniczej; Klimat uczenia się kierowania; Trzy metody badania uczenia się organizacji. 7. Badania własne- cechy organizacji, gotowość do zmian i klimat organizacyjny: Przedmiot badań własnych Metody badań; Próby badawcze; Charakterystyka badanej grupy A1; Charakterystyka badanej grupy B1; Podstawowe wyniki badań; Uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa; Uwarunkowania informacyjne i komunikacyjne; Podejmowanie decyzji; System motywowania; Warunki dokonywania zmian w przedsiębiorstwie; Ocena wyników działalności przedsiębiorstwa i jego miejsca na rynku; Zmienne demograficzne; Związki korelacyjne; Zmienne niezależne i zależne. Dodatek- Ćwiczenia kierownicze: Diagnoza wsparcia organizacyjnego; Interpretacja zachowania w sytuacjach trudnych; Kierownik w sytuacji pomocy; Kultura ustawicznego uczenia się; Postawy obronne w uczeniu się; Ocena wykorzystania czynników rozwojowych w pracy kierowniczej; Uczenie się kierowania w trakcie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 219)
ISBN: 83-7291-037-5
1. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie: Zasoby w przedsiębiorstwie; Procesy w przedsiębiorstwie; Go spodarka okrężna - aspekt ekologiczny; Systemy produkcji przemysłowej; Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa; Otoczenie przedsiębiorstwa; Skutki ekologiczne działalności gospodarczej; Tradycyjne zachowania przedsiębiorstwa. 2. Teoretyczne podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: Zarys rozwoju myśli ekologicznej; Definicje podstawowych pojęć; Model rozwoju; Degradacja i dewastacja środowiska; Koncepcja ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; Instrumenty ekonomiczne zarządzania. 3. Modele ekonomiczne w zarządzaniu ekologicznym: Model klasyczny- opłaty i kary; Model Pareto; Modele optymalizacyjne; Modele internalizacji efektów; Modele diagnostyczne; Model podatkowy; Model rynkowy; Model cyklu życia produktu; Modele oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisku. 4. System zarządzania środowiskowego w Polsce: Regulacje prawne; Elementy systemu; Finansowanie ochrony środowiska; Podstawowe relacje ekonomiczne; Analiza i ocena systemu. 5. Systemy zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej: Dyrektywy unijne; Standardy unijne; Zasady unijne; Programy unijne; Ekonomiczne instrumenty unijne. 6. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO 14000: System zarządzania jakością; Zarządzanie środowiskowe wg norm ISO 14000; Przykład zarządzania wg norm ISO; Analiza cyklu życia; Program zarządzania środowiskowego; System zarządzania bezpieczeństwem; Korzyści systemowe. 7. Studium przypadków zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: -przypadek 1: efektywność ekonomiczna modernizacji dużych jednostek energetycznych; -przypadek 2: efektywność ekonomiczna budowy kotłowni olejowych i na gaz przewodowy; -przypadek 3: efektywność renowacji taboru samochodowego; -przypadek 4: efektywność zmiany technologii; -przypadek 5: symulacja w sztucznej sieci neuronowej. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przetargowe tryby zamówień publicznych / Elżbieta Dobrodziej. - Stan na 1.03.2002r. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego OPO, 2002. - 169 s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 224)
ISBN: 83-7291-044-8
1. Uwagi wprowadzające, 2. Aktualny stan prawny-po nowelizacji, 3. Podstawowe zasady przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4. Aktualne uregulowania dotyczące poszczególnych trybów postępowania o zamówienia publiczne, 5. Obowiązujące dokumenty i zasady ich sporządzania, 6. Środki odwoławcze i kontrola sądowa, 7. Zawieranie umowy o zamówienie publiczne, 8. Wybrane wyroki zespołów arbitrów i sądów powszechnych w sprawach o udzielanie zamówień publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej / Sławomir Nahotko. - Wyd.2 zm. i uzup. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego OPO, 2001. - 204,[4] s. : 40 rys., 83 tabele ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 201)
Subject
1. Specyfika działalności gospodarczej: Pojęcie działalności gospodarczej; Obszary w działalności gospodarczej; Procesy kontynuacji i dyskontynuacji; nieokreśloność w działalności gospodarczej; Złożoność działalności gospodarczej; Dynamika działalności gospodarczej; Czynniki makroekonomiczne w zarządzaniu; Czynniki mikroekonomiczne w zarządzaniu; Zagrożenia w działalności gospodarczej. 2. Teoretyczne podstawy ryzyka: Pojęcie prawdopodobieństwa; Pojęcie ryzyka; relacje ryzyko a niepewność; Systematyka ryzyka; Ryzyko a zarządzanie. 3. Model ryzyka: Pojęcie modelu ryzyka; Procedura badania ryzyka; Metody identyfikacji i oceny ryzyka; Miary statystyczne; Nierówność Czebyszewa i reguła trzech sigm; Rozkład normalny. 4. Model zarządzania ryzykiem: klasy problemów decyzyjnych; Koncepcje zarządzania ryzykiem; Założenia modelowe; Podstawowe zależności systemowe; Opcje decyzyjne w zarządzaniu ryzykiem; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Organizacja zarządzania ryzykiem. 5. Metody racjonalizacji ryzyka: Metody zarządzania strategicznego; Metody antycypacji ryzyka; Metody badań operacyjnych w procesach planowania; Metody statystyczne w procesach planowania i kontroli; Metody zarządzania ryzykiem w procesach inwestycyjnych. 6. Implikacje ryzyka w planowaniu: Powiązanie planowania w warunkach ryzyka ze strategią zarządzania; Planowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie; Planowanie kosztu jednostkowego wyboru; Inwestycyjne decyzje odtworzeniowe w warunkach ryzyka; Decyzje rozwojowe w warunkach ryzyka; Weryfikacja planu; Zakup informacji na potrzeby planowania. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 206/2001)
ISBN: 83-7291-027-8
R.1 Biznes i menedżer w zachodzących przemianach społeczno-gospodarczych na przełomie wieku: Biznes i menedżer kategoriami ponadczasowymi; Menedżer i jego współczesne konotacje; Menedżer w zachodnim i polskim biznesie; Obszar penetracji menedżerskich; Współczesność, a nowoczesność w biznesie. R.2 Funkcje i role menedżera w nowoczesnym przedsiębiorstwie; Nowoczesny menedżer pilnie poszukiwany; Menedżer w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem; Menedżerowie i ich role. R.3 Predyspozycje psychofizyczne menedżera: Czynniki wyznaczające indywidualny poziom zachowań organizacyjnych menedżera; Cechy fizyczne i środowiskowe preferowane w zawodzie menedżera; Władza i autorytet, jako wypadkowa predyspozycji psychofizycznych, cech fizycznych i środowiskowych menedżera; Osobowościowe wyznaczniki menedżerskich stylów kierowania. R.4 W kręgu poszukiwań uniwersalnych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Kompetencje a umiejętności menedżera- próba definicji i praktycznych konotacji; Umiejętności menedżerskie- geneza, źródła oraz aktualny stan i potrzeby ich doskonalenia; Rodzaje umiejętności menedżerskich; Próba uniwersalizacji umiejętności menedżerskich. R.5 Kształtowanie umiejętność menedżerskich w światowym i polskim biznesie na tle przemian cywilizacyjnych: Wpływ wzorców kulturowych współczesnego świata na wy bór umiejętności menedżerskich i potrzeby ich kształtowania; Wpływ stereotypów funkcjonujących w światowym i polskim biznesie na kształtowanie umiejętności menedżerskich; Postawy, zachowania i umiejętności menedżerów, gł. kryterium w podziale światowego i polskiego biznesu. R.6 Jak kształtować umiejętności potrzebne dziś menedżerom w zarządzaniu przedsiębiorstwem?: Menedżer kreatorem pożądanych postaw, zachowań i aspiracji w biznesie; Menedżer znawcą "sztuki motywacji"; Menedżer skutecznym negocjatorem; Przedsiębiorczość menedżera jako kształtowanie umiejętności wobec celów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 53/97)
ISBN: 83-86827-61-0
Wstęp; 1. Jakość życia a jakość wyrobów i usług; 2. Jakość wyrobów i usług w świetle norm ISO 9000; 3. Pod stawy prawne systemu badań i certyfikacji w Polsce; 4. Koszty jakości; 5. Dokumentacja systemu jakości; 6. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością; 7. Wprowadzenie do SPC (Statistical Process Control); 8. Komputerowe wspomaganie w systemie zapewniania jakości; 9. Audit jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 105/98)
ISBN: 83-87636-22-3
R.1 Charakterystyka konfliktu w zakładzie pracy: Pojęcie konfliktu; Źródła konfliktów; Funkcje konfliktów; Społeczna strefa konfliktów w zakładzie pracy. R.2 Konflikty w miejscu pracy: K. interpersonalne; K. międzygrupowe; K. organizacyjne; K. przetarg (k. negocjacyjny); K. innowacyjne; K. etyczne. R.3 Metody zarządzania konfliktami w miejscu pracy (zapobieganie, skuteczne rozwiązywanie i wydobywanie cech pozytywnych konfliktu): Tradycyjne metody zarządzania; nowoczesne metody zarządzania; Inne nowoczesne metody zarządzania konfliktem. R.4. Rola menedżera w zarządzaniu konfliktem w miejscu pracy: Etapy zarządzania konfliktem; Style zarządzania Praktyczne rady w zarządzaniu konfliktem; Znaczenie cech społeczno- zawodowych menedżera w rozwiązywaniu konfliktu; Zasady sukcesu menedżerskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 41/97)
ISBN: 83-86827-51-3
Subject
1. Wprowadzenie: Przeznaczenie publikacji; Cel publikacji: Forma publikacji; Jak korzystać z publikacji? 2. Spis zawartych informacji i wykresów. 3. Uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Jakość pracy menedżerskiej; otoczenie przedsiębiorstwa; Kultura organizacyjna; Strategia rozwoju przedsiębiorstwa; Marketing personalny. 4. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: Planowanie zatrudnienia; Zatrudnienie; Rozwój pracowników; Wynagradzanie; Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy; Usługi socjalne dla pracowników. 5. Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie: Zakres planowania zatrudnienia w zależności od potrzeb; Ustalanie potrzeb; Przeglądy zasobów pracy; Plany realizacyjne. 6. Zatrudnienie: Nabór; Dobór; Wprowadzenie do pracy. 7. Rozwój pracownika: Ocena przydatności; Potrzeby edukacyjne; Kariery pracownicze. 8. Wynagradzania: Zakładowa polityka płacowa; Płace w układach zbiorowych; Wartościowanie pracy. 9. Przesłanki organizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 10. Dokumentacja pracownicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i służby Pracowniczej)
ISBN: 83-7291-049-9
Obecny stan prawny, Co to jest sprawa administracyjna, Podstawowe zasady postępowania administracyjnego, Postępowanie przed organami I i II instancji, Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym, Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Proponowane zmiany postępowania administracyjnego, Opinie i wyjaśnienia dotyczące postępowania administracyjnego, Wzory wybranych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjny m.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again