Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Popławska Agata
(3)
Adamowska Lucyna
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Gawrych Roman
(1)
Jacewicz Agata
(1)
Jakoniuk Leszek Mariusz
(1)
Niemiec Jerzy
(1)
Rogalski Eugeniusz
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wiśniewski Benard
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Szkolnictwo
(5)
Nauczyciele
(2)
Podmiotowość
(2)
Wychowanie
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Kultura
(1)
Metoda Montessori
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Rodzina
(1)
Uczniowie
(1)
Urzędnicy
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921930-1-6
Cz.I Szanse wychowawcze oraz zagrożenia we współczesnej rodzinie: 1. Współczesne dziecko i obraz jego dzieciństwa - nowe szane wychowawcze oraz zagrożenia, 2. Wspomóc rodzinę w zapewnieniu dobrego wychowania, 3. Problem sieroctwa społecznego w rodzinie dysfunkcyjnej, 4. Rodzina źródłem kapitału ludzkiego, 5. Wychowanie jako proces tworzenia warunków wspomagających dziecko w rozwoju, 6. Rola rodziny w realizowaniu potrzeb dziecka, 7. Znaczenie metody modelowania i zadaniowej w wychowaniu rodzinnym. Cz. II Obraz dziecka i dzieciństwa - historia i współczesność: 1. Dobro dziecka w literaturze pamiętnikarskiej XVII wieku, 2. Edukacja domowa dzieci w polskich rodzinach ziemiańskich w XIX wieku, 3. Relacje ojciec-dziecko i ich znaczenie w procesie wychowania rodzinnego, 4. Rodzice i dziecko - aksjologiczne aspekty obrazu dziecka, 5. Rodzinne uwarunkowania obrazu JA i poczucie własnej wartości dzicka, 6. Tematyka rodzinna w kształceniu zintegrowanym, 7. Doświadczenia emocjonalne i społeczne dziecka w rysunku projekcyjnym rodziny. Cz.III Instytucjie wspierające dzicko i rodzinę: 1. Wsppółdziałanie rodziców ze szkołą na rzecz dobra dzicka na przykładzie szkół STO, 2. Organizacja wczesnej pomocy terapeutycznej dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, 3. Literatura dziecięca w terapii lęków u dzieci, 4. Policyjne działania na rzecz ochrony dziecka - program wczesnej profilaktyki zagrożeń "Bezpieczny przedszkolak", 5. Przestępstwo znęcania się w opinii społecznej, 6. Ingerencja sądu rodzinnego w sprawowanie władzy rodzicielskiej, 7. Pomoc społeczne na rzecz dziecka i rodziny, 8. Prawna ochrona rodziny i nieletniego w świetle kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921-930-7-5
I. "Polska myśl organizacyjna w oświacie. Kierunki i koncepcje"- książka autorstwa profesora Władysława Kobylińskiego jako źródło informacji służące usprawnianiu i udoskonalaniu polskiej szkoły; II. Role organizacyjne współczesnych kierowników w teorii i w praktyce oraz wynikające z nich wnioski dla edukacji: 1. Wprowadzenie; 2. Role organizacyjne współczesnych kierowników w świetle wybranej literatury; 3. Metodologia przeprowadzonych badań; 4. Wybrane problemy współczesnych kierowników w świetle przeprowadzonych badań; 5. Podsumowanie i wnioski; III. Etyka a kultura organizacyjna dyrektora szkoły (placówki oświatowej). Wnioski i zadania związane z doskonaleniem i dobrem kadry kierowniczej w oświacie: 1. Wprowadzenie; 2. Pojecie etyki; 3. Pojęcie kultury organizacyjnej człowieka oraz jej składniki; 4. Przejawy kultury organizacyjnej; 5. Sposoby podnoszenia poziomu kultury organizacyjnej; IV. Wyzwania dla kształcenia współczesnych menedżerów w świetle koncepcji pedagogicznych i polityki edukacyjnej Unii Europejskiej: 1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe pojęcia związane z edukacją menedżerów; 3. Wyzwania dla edukacji w kontekście kształcenia współczesnych menedżerów; 4. Podsumowanie; V. Pożądane zmiany w kompetencjach współczesnych nauczycieli w świetle wyzwań wynikających z integracji europejskiej: 1. Zmiana, kompetencje i inne pojęcia; 2. Pożądane kompetencje współczesnych nauczycieli; 3. Podsumowanie; VI. Nowatorstwo i innowacje pedagogiczne w świetle opinii nauczycieli: 1. Wprowadzenie; 2. Zagadnienia metodologiczne; 3. Nowatorstwo pedagogiczne w opinii nauczycieli; VII. Skuteczne sposoby motywowania nauczycieli do pracy i płynące z nich korzyści w świetle przeprowadzonych badań: 1. Wprowadzenie; 2. Założenia metodologiczne badań; 3. Opinie nauczycieli na temat współczesnych sposobów motywowania ich do pracy i wynikające z nich korzyści; 4. Wskazówki do opracowywania systemu motywowania nauczycieli; 5. Podsumowanie i wnioski; VIII. "Kryzys moralny czy transformacja wartości"- książka autorstwa księdza profesora Janusza Mariańskiego jako źródło inspiracji w procesach wychowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-921930-8-3
Cz. I. Wybrane problemy kultury: Kultura jako wartość i przedmiot refleksji pedagogicznej; Wychowanie w kulturze i współczesnych kontekstach; Kultura jako przekraczanie granic; Kultura duszy- duszą kultury; Kulturowy wymiar formacji katechetycznej; Słownictwo religijne w kulturze języka i nauczaniu; "Kształtem miłości piękno jestů" Jana Pawła II propozycja dla artystów. Poezja jako wartość dla człowieka i kultury; Pamięć- element konstytutywny tożsamości. Propozycja biblijna wobec kryzysu kultur; Akt twórczy w perspektywie afektywnej; Ewaluacja kultury jako forma samorefleksji wspomagającej proces rozwoju osobowości; Wychowanie do humanizmu planetarnego; Podejście metodologiczne w badaniach zjawisk edukacji międzykulturowej; Cz. II. Młodzież a kultura: Młodzież i kultura w świetle antropologii ekonomicznej; Specyfika międzykulturowa Europejskich Spotkań Młodych animowanych przez Wspólnotę Braci z Taize; Miejsce muzyki w życiu młodzieży integrującej się Europy na tle innych zainteresowań kulturalnych; Rola pieśni historycznych w kształtowaniu obrazu ojczyzny; Rola mediów w rozwijaniu zainteresowania muzyką młodzieży; Jakość kontaktów młodzieży z kulturą audiowizualną; Zagrożenia rozwoju osobowości przez środki masowego przekazu; Wpływ mediów na kształtowanie aktywnej postawy studentów wobec kultury; Wolnoczasowa aktywność kulturalna młodzieży akademickiej; Językowy obraz kultury współczesnej młodzieży; Media jako inspiracja zachowań językowych dzieci i młodzieży; Perspektywa temporalna jako wyraz postawy młodzieży wobec świata; Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży z wybranych ośrodków wychowawczych na terenie powiatu krakowskiego; Cz. III. Edukacja a kultura: Edukacja w środowisku pluralizmu kulturowego i religijnego; Kształcić czy inkulturować? Jaki jest cel edukacji szkolnej? Kultura a edukacja- szanse i zagrożenia; Resocjalizacyjna rola twórczości i sztuki; Rola aktywności twórczej w życiu osób głuchoniewidomych; Wychowanie przez sztukę; Sylwetka współczesnego odbiorcy muzyki a praktyka edukacyjna; Znaczenie edukacji muzycznej w kształceniu młodzieży szkolnej; Innowacje w kształceniu wczesnoszkolnym zintegrowanym dotyczące edukacji kulturalnej; Różne formy edukacji kulturalnej w szkole podstawowej na przykładzie SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie; Aranżacja przestrzeni edukacyjnej przedszkola a edukacja estetyczna dzieci; Wpływ aktywności plastycznej dzieci na ich rozwój i poszukiwanie własnych dróg twórczych; Kontakty ze sztuką w przedszkolu- doświadczenia w kontekście wychowawczych i rozwojowych funkcji sztuki; Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci niepełnosprawnych do odbioru dób kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61612-00-1
1. Podmiotowość w edukacji: wieloaspektowość ujęć: Humanizm w pedagogice- pole podmiotowych relacji człowieka; Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem (kontekstualność problemów); Podmiotowość a obrona cywilna; Krenologiczne aspekty podmiotowości i relacji międzyludzkich; Podmiot poznający w badaniach pedagogicznych; Podmiotowość w procesach edukacji technicznej; Aspekty podmiotowości w szkolnej edukacji językowej i kulturalnej; 2. Szanse i bariery urzeczywistniania podmiotowości w praktyce edukacyjnej: Podmiotowość dziecka w przedszkolu na przykładzie Przedszkola Samorządowego nr 48 w Białymstoku; Aktywność dziecka w przedszkolu a organizacja przestrzeni edukacyjnej; Uwarunkowania rozwoju podmiotowości uczniów klas młodszych; Podmiotowość studenta w europejskiej przestrzeni edukacyjnej; Dobrze, że jesteś: droga ku podmiotowym relacjom; Opór i bariery w dialogu podmiotów edukacji; Podmiotowość pracownika we współczesnym zakładzie pracy; 3. Podmiotowość w edukacji osób o specyficznych potrzebach: O rozwój godności osoby dziecka niepełnosprawnego; O podmiotowość rodziny dziecka niepełnosprawnego, przewlekle chorego; Patologiczne doświadczenia temporalne jako czynnik ograniczający podmiotowość; Doświadczanie bariery przez dzieci we współczesnej rzeczywistości w kontekście ich podmiotowego rozwoju; Jakość relacji między podmiotami edukacji a poziom dysfunkcjonalności uczniów; Kreowanie tożsamości nieletnich na drodze twórczej resocjalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61612-01-8
1. Podmiotowość w wielorakim oglądzie: Wielopodmiotowość w edukacji; Idea podmiotu i podmiotowości w edukacji z perspektywy aksjologicznej; Charakter społeczny pedagoga-wychowawcy jako czynnik rozwoju edukacji; podmiotowość w rozważaniach pedagogicznych- kategoria znana, ale czy poznana?; Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie; Wartość podmiotowości, wartości w podmiotowości; Analiza roli rodziców w wychowaniu ku wartościom w procesie rozwoju osobowości; Rola tożsamości podmiotu w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej; Podmiotowość w teorii chaosu; Podmiotowość w społeczeństwie ryzyka- koniec historii czy nowa konceptualizacja; Transgresyjny rozwój podmiotowości w cywilizacji wiedzy; Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taize; Wielopłaszczyznowość ujmowania podmiotowości: podmiotowość jako kategoria pedagogiczna, filozoficzna, psychologiczna i socjologiczna; 2. Podmiotowość w intencjach pedagogicznych: Podmiot i podmiotowość jako kategorie pedagogiczne; Idea podmiotowości we współczesnej szkole; Rozważania o modelu podmiotowości uczniów we współczesnej edukacji; Podmiotowość nauczyciela i ucznia jako szansa i wyraz urzeczywistniania wartości poznawczych; Podmiotowość nauczyciela, ucznia i studenta w środowisku sieciowym; Technologie edukacyjne a podmiotowość ucznia; Podmiotowość jako idea, cel i wartość kształcenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Etyczny wymiar działalności zawodowej nauczyciela jako podmiotu; Natura jaźni w procesie edukacji- perspektywa socjologiczna; 3. Realia urzeczywistniania podmiotowości: Podmiotowość ucznia w kontekście rozumienia jej przez nauczycieli; Różnorodność kontekstów podmiotowości w percepcji nauczycieli; Podmiotowość nauczyciela w kontekście realizacji zadań zawodowych; Percepcja podmiotowości własnej studentów zaocznych; Tożsamość aksjologiczna nauczycieli akademickich i studentów; Podmiotowość w aspekcie relacji nauczyciel akademicki- student
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61612-04-9
1. Zapobieganie trudnościom w uczeniu się; 2. Implikacje neurodydaktyczne dla edukacji dzieci i młodzieży; 3. Uczniowie o symptomie niedostosowania społecznego; 4. Uwarunkowania i przejawy agresji i przemocy w szkole; 5. Czynniki zewnętrzne decydujące o powodzeniu w nauce szkolnej; 6. Dziecko z ADHD w przedszkolu; 7. Dysleksja- specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; 8. Logopeda radzi- praca nad wymową dziecka; 9. Nauka pisania a trudności w pisaniu- dysgrafia; 10. Trudności w uczeniu się matematyki- jak im zapobiegać?; 11. Wspomaganie rozwoju przyszłego ucznia- propozycje pracy z dzieckiem w oparciu o program autorski; 12. Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty metody M. Montessori
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921930-2-4
Część I W poszukiwaniu podstaw pedagogiki: Pluralizm w edukacji , realia i prognoza; Pedagogika emancypacyjna - szanse i bariery; Wiedza generatywna - nowy paradygmat rozwoju człowieka; Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej; Manipulowanie wartościami w reformie edukacji; Aspekty komunikacji językowej i artystycznej w świetle programów, teorii i praktyki pedagogicznej; Kształcenie konstruktywistyczne we współczesnej szkole - nadzieje i mozliwości; Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej w świetle założeń pedagogiki pragmatycznej. Historyczne inspiracje dla współczesnej polskiej dydaktyki; Wpływ Nowego Wychowania na edukację w Polsce międzywojennej (historyczne inspiracje dla współczesności); Miejsce i rola edukacji regionalnej w procesie przemian eduakcyjnych; Aktualne problemy pedagogiki specjalnej w Polsce. Część II. Rola nauczyciela w edukacji; Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej edukacji; Ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli w krajach Unii Europejskiej - spojrzenie wieloaspektowe; Kształtowanie świadomosci metodologicznej studentów pedagogiki; Wykorzystanie metody Marii Montessori we współczesności; Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako współtwórca sukcesu językowego dziecka; Nowatorstwo i innowacje w pracy nauczycieli w świetle najnowszych badań; Formowanie twórczej osoby pedagoga poprzez samorozwój i samokształcenie; Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli a jakość pracy szkoły (na przykładzie szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie); Wprowadzanie zmian programowych na przykładzie autorskiego programu "Edukacja regionalna w klasach I-III"; Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji; Intelektualne uwarunkowania odbioru i tworzenia tesktów humorystycznych u nauczycieli; Nauczanie kryminalistyki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku; Reformowanie uniwersytetów jako ośrodków oświaty w procesie integracji europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again