Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Kamińska-Szmaj Irena
(3)
Piekot Tomasz
(3)
Zaśko-Zielińska Monika
(3)
Jodłowiec Maria
(2)
Niżegorodcew
(1)
Szpila Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Komunikacja społeczna
(3)
Dyskurs (filoz.)
(2)
Tekst
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Blogi
(1)
Język polski
(1)
Języki
(1)
Języki obce
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Multimedia
(1)
Polityka
(1)
Reklama
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja ; 17)
ISBN: 978-83-925728-4-8
I. Zagadnienia ogólne: Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu; Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka; Ikoniczność w gramatyce generatywnej; Minimalizm a polska terminologia językoznawcza; Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych; Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy); Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania. II. Odmiany i rejestry języka: Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji: Rozmowa studentów - komunikat ekspresji i rytuału; O socjolekcie "komórkowców" (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał); Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata; Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży; Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe; O kilku strategiach dyskursowych w rozmowie handlowej; Funkcja języka W w języku sportu - próba analizy; Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego; Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej; Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej; Język "komputerowców". Zagadnienia leksykalne: Nieścisłości w polskich słownikach obcych; Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny; Formy apelatywne we współczesnym języku polskim; aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim. Język prasy, telewizji i reklamy: Wartościowanie ksiązki w programie telewizyjnym "Książki z górnej półki"; Informacja i komentarz - dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych; Reklamie czasopism w czasopismach; Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego; Obraz jako element argumentacyjnej - kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych; Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy; Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne; Najczęstsze przykłady normy językowej w prasie. Język polityki: Poselska gra na słowa - analiza perswazji w dyskursie sejmowym; Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej; Kampania wyborcza to wojna - o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005; Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja ; 20)
ISBN: 978-83-925728-5-5
1. Kształcenie sprawności językowych - teoria i/a praktyka : Schematy umysłowe a rozwijanie twórczych wypowiedzi opisowo - narracyjnych na zajęciach z języka obcego ; Legastenia (dysleksja) jako jeden z elementów codzienności szkolnej ; Czy nauczanie języka w środowisku zinstytucjonalizowanym może wykształcić rzeczywistą kompetencję komunikacyjną ?; Nauczanie obcokrajowców norm polskiej grzeczności językowej ; Zadania typu C - test ; Poziomy motywacyjne i de - motywacyjne w glottodydaktyce ; Lek jako element hamujący wypowiedzi ustne na zajęciach języka obcego na poziomie zaawansowanym; Rola wzorców komunikacyjnych w kształceniu wypowiedzi pisemnych ; Glottodydaktyka w obszarach pragmatyki ; 2. Rozwijanie kompetencji leksykalnej w języku obcym: Zapożyczenia leksykalne w aspekcie pedagogicznym ; Dlaczego kolokacje? ; Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego/drugiego - projekt badań ; 3. Kognitywizm a nauczanie języków : Intencjonalność , język i glottodydaktyka ; Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języków obcych ; Gramatyka wizualna w nauczaniu języków obcych (na przykładzie francuskiego trybu warunkowego) ; O rodzajniku niemieckim inaczej ; 4. Nowe technologie w nauczaniu i uczeniu się : Information literacy na lekcji języka obcego ; Wykorzystanie komputerów w nauczaniu języków obcych okiem praktyka ; Komputerowo wspomagany autentyzm w nauczaniu języków słowiańskim ; Zastosowanie technologii informatycznych w ramach projektu ; 5. Dydaktyka języka specjalistycznego : Terminologia a rozwijanie sprawności rozumienia tekstów specjalistycznych ; Trudności w nauczaniu specjalistycznego języka włoskiego ; 6. Wybrane zagadnienia kształcenia nauczycieli języków obcych : Nowe role języka angielskiego a potrzeba zmian w kształceniu filologicznym ; Rola nauczyciela akademickiego jako promotora prac magisterskich i licencjackich z metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego - dialog krytyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja. Oblicza Komunikacji ; T.1-2)
ISBN: 83-922234-4-6
Tom 1. Tom 1 (480 s.: il.; rys.; tab.); Tom 2. Tom 2 (951, [1] s.: il.; tab.; tabl.).
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja. Oblicza Komunikacji ; T.1-2)
ISBN: 83-922234-4-6
1. Tekst, dyskurs, komunikacja- zagadnienia teoretyczne: Intencja a funkcja tekstu; Demagogia w dyskursie perswazyjnym; Językowe wykładniki ideologii; Wpływ Internetu na typologizacje w języku; Czy taka lingwistyka tekstu?; Pragmalingwistyka jako metoda badawcza dyskursu; Konstruktywistyczne koncepcje komunikacji; Perspektywy badania dyskursu humorystycznego; Dyskurs- pojęcie jako perspektywa. W stronę modelu analizy dyskursu Normana Fairclougha; Pomiedzy komunikacją a kulturą. O studiach kulturowych; O metodzie wyodrębniania skryptów kulturowych i kilku skryptach niemieckich i polskich; Obraz konwencji sytuacji komunikacyjnej; Komunikacyjna wartość ciszy; Zdarzenia komunikacyjne służące budowaniu więzi społecznej; Współczesny obraz komunikacji medialnej w świetle teorii aktów mowy; 2. Słowo i obraz w komunikacji: W stronę epistemologii tekstów polisemiotycznych; Rola infografów w tekstach prasowych o tematyce naukowej; Obraz jako koncept w polskiej poezji konkretnej; Teoria integracji pojęciowej w badaniach dyskursu; Trauma przeżyć wojennych w obrazkach, czyli komiks jako nowa forma przekazywania wiedzy o przeszłości; 3. Dyskurs polityczny i reklamowy: komunikacja polityczna a dyskurs polityczny; Dialog konfliktowy w polskim dyskursie publicznym; Wpływ kontekstu na interpretację znaczenia ekspresywnego wypowiedzi i jej funkcję strategiczną w rozmowie. Interpretacja wypowiedzi publicznej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: Tygodnik "Wprost" to mutacja Urzędu Bezpieczeństwa" w odniesieniu do różnych typów kontekstu; Hasła konstytutywne tekstów politycznych z lat 1989-1995; "Jedność w różnorodności"- komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego; Pozorność dialogu w dyskursie sejmowym; Nazwy komitetów wyborczych. Semantyka lokalnego apelu politycznego; Scenariusze komunikacyjne "konfliktu" i "pozornej kooperacji" w telewizyjnej debacie polityków; Poeta, czyli człowiek użytecznyů O pamflecie politycznym zakamuflowanym w tekście quasi-monografii historycznoliterackiej; Mandy negatywne w sloganach reklamowych; Badania reklamy w mediach tradycyjnych i Internecie; Psychologia komunikacji i metamodel NLP jako narzędzie badawcze rozmowy handlowej; Perswazja peryferyjna- kilka uwag na temat schematów pojęciowych w dyskursie reklamowym; "Propaganda dobrych serc", czyli co zrobić z reklamą społeczna?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja. Oblicza Komunikacji ; T.1-2)
ISBN: 83-922234-4-6
4. Stare i nowe media: Czy patrzenie jest towarem? Wpływ nowych mediów na współczesne doświadczenie percepcji- komunikacji- konsumpcji; Pośrednik czy współkreator komunikatu. Kilka uwag o roli mediów w procesie komunikacji; "Prawdziwy mężczyzna nie uważa, ze dziecko to sprawa kobiet". Modelowanie stereotypu ojca w prasie adresowanej do rodziców; Morcing Show jako gatunek audycji radiowej; Struktura współczesnych pożegnalnych nekrologów prasowych; Strategie nadawcze w reportażach Wojciecha Tochmana; Autor i vox populi. Felietony i e-felietony Daniela Passenta; Interioryzacja książki w środowisku cyfrowym; Naukowy dyskurs multimedialny- szanse, wyzwania, ograniczenia; Komunikacja społeczna w Internecie. Problemy badawcze; Nowa retoryka nowych mediów. Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy retorycznej hipermediów; Małe światy tekstów. Wstępne rozważania o komunikacji tekstualnej w sieci www; Blogi- współczesne pamiętniki; Publiczne czy prywatne oblicze bloga?; Ku kreacji przestrzeni hipertekstu. Analiza komunikacyjnego "terytorium" internetowego Miasta Plusa; Relacje osobowe i wybrane problemy komunikacji w grach fabularnych; Komunikacja w grach MMORPG; Kiedy język staje się tekstem. Sieć semantyczna jako wyzwanie dla literaturoznawców; Emotikony i ich wartość komunikacyjna w komunikacji elektronicznej; 5. Człowiek, kultura, edukacja: Polska grzeczność językowa a równość płci; Zbyt uprzejmi? O przesadnej grzeczności w codziennej komunikacji Polaków; Tak się nie mówiů czyli o dominacji społecznej i teorii zagłuszanej grupy na przykładzie ograniczeń językowych ze względu na płeć; Buy Nothing Day jako przykład komunikacyjnego karnawału; Policja i policjanci- portret socjologiczny w najnowszej literaturze kryminalno-sensacyjnej; Stereotyp mówcy na podstawie wypowiedzi młodych użytkowników języka; Niektóre typy wypowiedzi dziecięcych; Byle zachować komunikatywność. Uwagi na marginesie badań nad językiem uczniów dyslektycznych; Historie picia alkoholików- terapeutyczny hybrydy tekstowe; Dyskurs u osób dotkniętych autyzmem; Interakcja a język. Tekst- metatekst- kontekst w afazji; Myślenie dyskursywne, czyli rozmowa ze sobą; Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce; W obronie trivium; Dialogizacja tekstu monologowego w dyskursie dydaktycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja ; 22)
ISBN: 978-83-925728-6-2
I. Wielojęzyczność a pojęcie języka: L1, L2, L3, ... Ln - o problemach definiowania języków. II. Kontrola i ocena różnych aspektów kompetencji ucznia i efektywności procesu nauczania: Kontrola i ocena rozumienia ze słuchu w dydaktyce języka niemieckiego dla dorosłych; Ankieta jako narzędzie w ewaluacji zajęć z języka obcego; Samoocena jako istotny element kształtowania autonomii w nauczeniu specjalistycznego języka obcego; Specyfika nauki języka w grupach dorosłych - znaczenie ewaluacji i atuoewaluacji; Ewaluacja efektów kształcenia w platformach nauczania na odległość; Ocena kompetencji komunikacyjnej w konsultacjach i wywiadach w języku angielskim jako lingua franca; Kompetencja interkulturowa w sytuacji interpretacji autentycznego dokumentu ikonograficznego w języku/kulturze obcej na poziomie B2; Kryteria oceny wypowiedzi ustnych w testach plasujących oraz biegłości w języku polskim jako obcym - w poszukiwaniu nowych rozwiązań; Jak uczymy? Jakość nauczania języków obcych w szkołach językowych. III. Pomoce i materiały dydaktyczne w nauczaniu języków: wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego; Problemy z redagowaniem korespondencji stereotypowej a modele tekstu; Oceny porównawcze podręczników do nauki języka francuskiego i języka włoskiego w szkole średniej; Słowniki języka angielskiego a kolokacje; Podręcznik do nauki języka niemieckiego jako źródło międzykulturowej refleksji: czy istnieje model idealny? Analiza trzech przypadków; Literatura w przestrzeni 600 słów? "Easy readers" - uproszczone teksty literackie na lekcjach języka niemieckiego; Cyfrowa ewolucja mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej. IV. Kształcenie mikro- i makro-sprawności językowych: "Prawdziwa" komunikacji w klasie - czy jest możliwa?; O podejściu zadaniowym do nauczania języków obcych; Rola strategii metakognitywnych w przełamywaniu barier mówienia w języku angielskim; Próba określenia kompetencji ucznia uczącego się dwujęzycznie historii; Integracja kształcenia językowego i zawodowego w wyższych szkołach technicznych we Francji - na przykładzie wyższej szkoły technik przemysłowych w Nantes (Ecole des Mines de Nantes); Kształtowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej dzieci i młodzieży - wnioski z badań; Szkolne centrum pisania i czytania - możliwości rozwoju sprawności językowych poza curicculum. 5. Kształcenia neofilologiczne: Początkujący nauczyciele języków obcych - zwiększanie szans na rynku pracy poprzez projekty Leonardo da Vinci; Kształcenie tłumaczy na studiach filologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again