Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(6)
Glumińska Pawlic Jadwiga
(4)
Cieśla Mariusz
(2)
Kubista Bartosz
(2)
Piech Karol
(2)
Bezrutczyk Justyna
(1)
Drozdek Adam
(1)
Filik Anna
(1)
Franczak Agnieszka
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gajewski Dominik J
(1)
Hanuszek Krzysztof
(1)
Janas Krzysztof
(1)
Mikuła Paweł
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Samojłowicz Łukasz
(1)
Sądkowska Aleksandra
(1)
Zasikowska Agnieszka
(1)
Zdebel Marek
(1)
Ćwik-Bury Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Podatek
(9)
Doradcy podatkowi
(5)
Postępowanie administracyjne
(4)
Podatek od towarów i usług
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Administracja skarbowa
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Unia Europejska
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-1-5
1. Dobra wiara i należyta staranność podatnika w "karuzeli podatkowej"; 2. Korekta deklaracji podatkowej a upływ terminu przedawnienia; 3. Procedura zwrotu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4. Pomoc de mini mis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej- nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku; 5. Deregulacje dostępu do wykonywania zawodu doradcy podatkowego a prawo Unii Europejskiej; 6. Czy istnieje harmonizacja podatków dochodowych w prawie Unii Europejskiej?; 7. Przesłanki uznania transakcji za eksport pośredni jako przypadek niedostosowania przepisów podatkowych krajowych do prawodawstwa unijnego; 8. Kto rozliczy i zoptymalizuje nasze podatki; 9. Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń- nierozwiązany problem prawa podatkowego; 10. Czy Spółka jest podatnikiem podatków pośrednich? Kilka uwag na tle analizy orzecznictwa sądów administracyjnych; 11. Usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 12. Wiarygodna informacja podatkowa gwarantem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-4-6
1.Czy precedens sądowy jest źródłem prawa? Rozważania na tle opodatkowania VAT terenów budowlanych; 2. Kredyt podatkowy, czyli bezużyteczne zwolnienie w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych; 3. Podatnik w pętli zawieszeń czyli Kodeks karny skarbowy w służbie organów skarbowych; 4. Rygor natychmiastowej wykonalności- studium przypadku; 5. Świadczenia pozapłacowe kontrowersje związane z kwalifikacją przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych; 6. Podatki i opłaty lokalne: małe podatki- duże absurdy; 7. Przewlekłość postępowania podatkowego- rozważania na tle art.140 Ordynacji podatkowej; 8. O absurdach spółki cywilnej i jej pozycji podatkowo prawnej; 9. Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w czasie w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; 10. Odliczenie podatku naliczonego związanego w części z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu; 11. Optymalizacja VAT w działalności gmin- szansa czy zagrożenie?; 12. Czy redukcja oznacza zmniejszenie? Kilka uwag na tle ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców; 13. Kontrowersje wokół wyników kontroli; 14. Kilka uwag na tle wadliwej implementacji przepisów o VAT; 15. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przedawnienia czyli o eliminowaniu absurdów w prawie podatkowym; 16. Zawieszenie przedawnienia zobowiązań podatkowych ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (zagadnienia wybrane); 17. Powołanie się przez podatnika na fakt dokonania czynności prawnej- przesłanką stosowania stawki sanacyjnej w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-2-2
Zawiera: Optymalizacja podatkowa - w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia; Niebezpieczeństwo optymalizacji w podatku od nieruchomości; Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej; Wybrane mechanizmy wykorzystywane w międzynarodowej optymalizacji podatkowej; Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?; Agresywna optymalizacja podatkowa - pojęcie, regulacja, praktyka; Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa; Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne prawo do wolności; Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne; ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w rozstrzygnięciach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Agresywna optymalizacja podatkowa a konflikt wartości makroekonomicznych; Optymalizacja podatkowa - unikanie opodatkowania na gruncie prawa polskiego: przyczyny występowania i ewolucja rozwiązań prawnych wyznaczających możliwość ich stosowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-92066-9-4
1. Jak odróżnić reprezentacje o reklamy- w poszukiwaniu wskazówek; 2. Rozumienie terminów cywilistycznych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych; 3. Konsekwencje wystawienia pustej faktury w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sadów administracyjnych w zakresie VAT; 4. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej a ochrona praw podatnika; 5. Prawa podatnika w świetle art. 45 Konstytucji RP; 6. VAT-owskie firmanctwa; 7. Kodeks etyczny podstawowym narzędziem regulacji zachowań osób i podmiotów rynkowych w przestrzeni gospodarczej; 8. Optymalizacja podatkowa a obejście i nadużycie prawa podatkowego; 9. Kontrola skarbowa- wokół nowelizacji; 10. Założenia ogólne i przesłanki instytucji czynnego żalu unormowanej w art. 16. K.k.s.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-0-8
1. Podatek VAT- opodatkowanie dotacji uzyskiwanych przez organizacje pozarządowe; 2. Nieodpłatne świadczenie w świetle zmian ustawy VAT w 2011 roku; 3. Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania a VAT; 4. Dylematy interpretacyjne w zakresie opodatkowania VAT świadczeń złożonych; 5. Ulgi rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych; 6. Wykładnia systemowa zewnętrzna w podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa NSA; 7. Zbieg sanacyjnych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiedzialności karnej skarbowej na przykładzie podatku z nieujawnionych źródeł; 8. Zasady wymiaru i poboru podatku VAT z tytułu importu towarów. Analiza zmian w ustawodawstwie; 9. Prawa majątkowe wspólników spółki jawnej; 10. Przedstawiciel podatkowy w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym- wnioski de lege lata i de lege ferenda; 11. Dochody z nieujawnionych źródeł. Wybrane problemy orzecznicze; 12. Z problematyki pełnomocnika w procesie karnym skarbowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-3-1
1. Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych; 2. Podatek od spadków i darowizn- zwolnienie nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe; 3. Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych; 4. Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego; 5. Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE- wybrane zagadnienia; 6. Doradca podatkowy jako przedstawiciel w postępowaniu w sprawach celnych; 7. Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 8. Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym; 9. Wnioski składane przez doradcę podatkowego w toku postępowania sądowoadministracyjnego; 10. Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; 11. Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-7-9
Autonomia prawa czy autonomia sędziego ? ;Jeszcze raz na temat dowodów w postępowaniu podatkowym ; Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ; Odwołanie od decyzji organu podatkowego a ochrona praw podatnika - wybrane problemy ; Tempu regit tribulum Problemy intertemporalne w prawie podatkowym ; Przesłanki odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Zagadnienia wybrane ; Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Kształtowanie się instytucji ; Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego i jej ochrona w procesie karnym oraz postępowaniu podatkowym ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919703-1-0
nowa dyrekatywa VAT 2006/112/WE: 1. Przemiot i zakres stosowania, 2. Zakres tarytorialny, 3. Podatnicy, 4. Transakcje podelgające opodatkowaniu, 5. Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu, 6. Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku, 7. Podstawa opodatkowania, 8. Stawki, 9. Zwolnienia, 10. Odliczenia, 11. Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami, 12. Procedury szczególne, 13. Odstępstwa, 14. Przepisy rózne, 15. Przepisy końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-8-4
1.Montaż w budownictwie- ryzyko obniżonej stawki podatku od towarów i usług; 2. Odsetki za zwłokę według stawki obniżonej; 3. Procedura dochodzenia odszkodowania z tytułu wydania niezgodnej z prawem decyzji podatkowej- niezbędna pomoc specjalisty; 4. Ustalenia wartości budowli stanowiącej współwłasność kilku podmiotów dla celów podatku od nieruchomości; 5. Kontrowersje związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług obrotu wierzytelnościami; 6. Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej; 7. Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług; 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych planów opcji na akcje. Ewakuacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych; 9. Granice legalności dowodów w postępowaniu podatkowym; 10. Rola doradcy podatkowego w postępowaniu o udzielenie ulgi w płatności podatku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-5-3
Zawiera: Charakter prawny opłaty za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego; Zasady doręczania pism na gruncie ordynacji podatkowej. Rola pełnomocnika do spraw doręczeń; Prokonstytucyjna wykładnia prawa podatkowego - uwagi na tle uchwały NSA z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. Akt i fps 6/12; Pojęcie „samochodu osobowego” w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym; Czy zasada fakultatywności może być przeszkodą w wykorzystaniu koncepcji CCCTB - szansa czy zagrożenie?; Czy Ordynacja podatkowa to ‘kulawe” k.p.a.?; Udostępnianie akt postępowania podatkowego - rozważania na gruncie rozwiązań przyjętych w ordynacji podatkowej; Przedawnienie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową - rozważania na gruncie Konstytucji RP; Dowód z wyroku sądu karnego w postępowaniu podatkowym; „Przyjazna” administracja podatkowa, „przyjazne” prawo podatkowe - fakty i mity. Kilka uwag na tle doświadczeń niektórych (wybranych) państw członkowskich Unii Europejskiej; Uprawnienie organu kontroli skarbowej do dokonania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego - wątpliwości co do właściwości rzeczowej organu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-6-0
Zawiera: Exit Tax w świetle dyrektywy ATA; Wspólny system VAT a obowiązki sądów krajowych; Zastosowanie najwyższej stawki w podatku od nieruchomości jako sposób uszczelniania systemu podatkowego; Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego; Kilka uwag na temat uszczelniania luki VAT w Polsce; Konsolidacja aparatu skarbowego jako instrument uszczelniania systemu podatkowego w Polsce; Uszczelnianie systemu podatkowego - zalety - wady - wnioski; Wykonanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego jako element uszczelniania systemu podatkowego - zarys problemu; Mechanizm podzielonej płatności - kolejne narzędzie do przeciwdziałania wyłudzeniom VAT; Reorganizacja przedsiębiorstwa a usczelnianie systemu podatkowego - wybrane zagadnienia; Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z uszczelnianiem VAT: kilka uwag na temat ingerencji w prawa podatnika i ich ochrony; Uszczelnianie systemu podatkowego a realizacja zasady neutralności na przykładzie gmin; Pakiet paliwowy VAT. Próba oceny regulacji; Czy zmiany legislacyjne z lat 2016-2018 uszczelniające podatek od towarów i usług okażą się skuteczne? Skutki limitowania kosztów związanych ze świadczeniem usług niematerialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again