Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Zapała Artur
(4)
Binek Beata
(3)
Heciak Paweł
(3)
Stępniewski Michał
(3)
Thiel Stanisław
(3)
Waltz-Komierowska Dominika
(3)
Zwoliński Tomasz
(3)
Pochmara Witold
(2)
Chłopecki Aleksander
(1)
Kurzajewski Maciej
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Poślad Mariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Papiery wartościowe
(8)
Akcje (ekon.)
(6)
Akcjonariat pracowniczy
(3)
Emisja papierów wartościowych
(3)
Obligacje
(3)
Spółki publiczne
(3)
Depozyt papierów wartościowych
(2)
Fundusz powierniczy
(2)
Maklerstwo
(2)
Rynek kapitałowy
(1)
Umowa
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-86897-31-5
1. Wstęp. 2. Publiczny rynek papierów wartościowych. 3. Efekty publicznej oferty papierów wartościowych i ich notowania na rynku regulowanym. 4. Wymagania dokumentowe przy przeprowadzaniu oferty publicznej i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 5. Dokumenty informacyjne. 6. Przygotowanie do przeprowadzenia oferty publicznej. 7. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego. 8. Procedura zawiadomienia KPWiG. 9. Forma publikacji, termin ważności i zmiana treści dokumentów informacyjnych. 10. Przeprowadzenie oferty publicznej. 11. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego. 12. Wpis papierów wartościowych do ewidencji. 13. Dematerializacja papierów wartościowych. 14. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 15. Funkcjonowanie spółki na rynku regulowanym. 16. Jednolity paszport prospektu emisyjnego w UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-60-0
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86897-36-0
1. Rodzaje umów o świadczenie usług przez domy maklerskie; 2. Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich; 3. Ch-ka umów o świadczenie usług maklerskich; 4. Miejsce zawarcia umów o świadczenie usług; 5. Działalność klubów inwestora; 6. Ochrona aktywów inwestora; 7. Dochodzenie roszczeń przez klienta domu maklerskiego; 8. Rola komisji papierów wartościowych i giełd w systemie ochrony inwestorów; 9. "Z życia wzięte".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-75-9
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-70-8
R.1 Umowy zawierane między inwestorem a domem maklerskim; R.2 Obowiązki domów maklerskich i ich pracowników, wynikające z zasad etyki zawodowej i ustalonych zwyczajów; R.3 Ochrona środków pieniężnych inwestora; R.4 Przykłady konfliktów między klientem a domami maklerskimi; R.5 Odpowiedzialność domu maklerskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; R.6 Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.7
Book
In basket
ISBN: 83-86897-65-1
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again