Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(11)
Author
Marek Andrzej
(7)
Hauser Roman
(4)
Niewiadomski Zygmunt
(4)
Wróbel Andrzej
(4)
Bojarski Tadeusz
(1)
Dębski Ryszard
(1)
Instytut Nauk Prawnych PAN
(1)
Melezini Mirosława
(1)
Paprzycki Lech. K
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo karne
(6)
Prawo administracyjne
(4)
Bezprawność czynu
(2)
Ciąg przestępstw
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Eutanazja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kradzież
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Paserstwo
(1)
Pedofilia
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Rozpijanie małoletniego
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stalking
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
Wina (prawo)
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 1)
ISBN: 978-83-255-1097-8
1. Pojęcie administracji publicznej: Uwagi wstępne; Dotychczasowe poglądy na pojęcie administracji publicznej; Uwarunkowania kształtu współczesnej administracji publicznej; W poszukiwaniu istoty administracji publicznej; 2. Prawo administracyjne- wprowadzenie: Powstanie i kształtowanie się prawa administracyjnego; Pojęcie i definicje prawa administracyjnego; Zakres, przedmiot, rola, cele, funkcje, czynniki wyznaczające i cechy prawa administracyjnego; Systematyka prawa administracyjnego; Prawo administracyjne w systemie prawa; 3. Stosunek administracyjnoprawny: Pojęcie i znaczenia stosunku administracyjnoprawnego; Przegląd stanowisk doktryny; Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych; Nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego i jego ustanie; Koncepcja sytuacji administracyjnoprawnej; 4. Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej: Związanie a uznanie jako spór dwóch koncepcji administracji publicznej; Zakres dopuszczalnej władzy dyskrecjonalnej w świetle zasady związania administracji publicznej prawem; Charakterystyczne cechy stosowania prawa administracyjnego w sferze zewnętrznej; Pojęcie uznania administracyjnego; Upoważnienia do uznania w polskim prawa administracyjnego; Przyczyny wprowadzania upoważnień do uznania; Kontrola uznania administracyjnego; Uznanie w prawie i orzecznictwie Rady Europy i Unii Europejskiej; Inne rodzaje władzy dyskrecjonalnej i luzów decyzyjnych; 5. Prawo podmiotowe publiczne: Pojęcie prawa podmiotowego publicznego; Uzasadnienie praw podmiotowych publicznych; Krytyka niektórych koncepcji prawa podmiotowego publicznego; Struktura i treść praw podmiotowych publicznych; Horyzontalny skutek praw podmiotowych publicznych; Wykonanie i ochrona praw podmiotowych publicznych; 6. Kompetencja w prawie administracyjnym: Pojęcie kompetencji w ujęciu nauki prawa administracyjnego; Teoretycznoprawne ujęcia kompetencji; Reguła kompetencyjna i kompetencji- synteza ujęć administracyjnoprawnych i teoretycznoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - XXIV, 1152 s. ; 24 cm.
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 6)
ISBN: 978-83-255-1313-9
R.I Kary: Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne; Kara śmierci; Kara dożywotniego pozbawienia wolności; Kara 25 lat pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności; Kara ograniczenia wolności; Kara grzywny; Inne rodzaje kar; R.II Środki karne: Środki karne w ogólności: Pozbawienie praw publicznych; Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; Obowiązek powstrzymywania soę od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Zakaz wstępu na imprezę masową; Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; Nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; Zakaz prowadzenia pojazdów; Przepadek; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Nawiązka; Świadczenie pieniężne; Podanie wyroku do publicznej wiadomości; Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 53 KK; art. 24 § 5 KKS); R.IIII Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne): Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne; Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary; Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 2)
ISBN: 978-83-255-2031-1
1. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego; 2. Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego; 3. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP; 4. Rada Ministrów i administracja Rządowa; 5. Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego; 6. Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji; 7. Konstytucyjne podstawy kontroli działalności administracji publicznej; 8. Konstytucyjne podstawy służby cywilnej; 9. Konstytucyjna formuła odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 4.)
ISBN: 978-83-255-1311-5
1.Okoliczności wyłączające bezprawność: Zagadnienia ogólne; Obrona konieczna; Stan wyższej konieczności; Kolizja obowiązków; Dozwolony eksperyment; Dopuszczalne ryzyko sportowe; 2. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę: Uwagi ogóle- pozór czyny; Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Błąd co do znamion czyny zabronionego; Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność; Błąd co do okoliczności wyłączającej winę; Błąd co do prawa; Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa; Inne okoliczności wyłączające winę; 3. Okoliczności wyłączające albo ograniczające karalność: Uwagi ogólne; Ustawowe klauzule niekaralności; Przedawnienie; Immunitety; Częściowe lub całkowite darowanie kary; Zatarcie skazania; 4. Pozorny i pomijalny zabieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa: Uwagi ogólne; Ewolucja konstrukcji przestępstwa ciągłe; Czyn ciągły i ciąg przestępstw; Czyny współukarane jako szczegół przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 3)
ISBN: 978-83-255-3459-2
1.Przestępstwo i jego struktura: Pojęcie przestępstwa; Podmiot przestępstwa. Warunki odpowiedzialności/ nieodpowiedzialności nieletnich; Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu; Bezprawność; Typ czynu zabronionego (typizacja); Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania; Strona podmiotowa czynu zabronionego; Wina w prawie karnym; Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego; 2. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego: Uwagi ogólne; Usiłowanie; Przygotowanie; 3. Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego: Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie; Formy sprawstwa i współsprawstwo; Niesprawcze postaci współdziałania; 4. Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 6)
ISBN: 978-83-255-2029-8
Rozdział I.: Zagadnienia ogólne: 1. Określenia jednostek organizacyjnych wykonujących zadania administracji publicznej, ich zróżnicowanie i uwarunkowania , 2. Podmiotowość administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowość publicznoprawna podmiotów administrujących, 3. Organy administracji publicznej, organy administrujące, rodzaje organów, 4. System administracji publicznej ; Rozdział II.: Samorząd terytorialny: 5. Wprowadzenie , 6. Pojęcie samorządu terytorialnego , 7. Zadania samorządu terytorialnego , 8. Materialne i prawne środki realizacji zadań samorządu terytorialnego , 9. Organizacja samorządu terytorialnego, 10. Nadzór nad samorządem terytorialnym , 11. Kierunki przekształceń samorządu terytorialnego i związane z nimi obszary badań ; Rozdział III.: Centralne organy administracji państwowej : 12. Zagadnienia ogólne , 13. Rys historyczny , 14. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 15. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej , 16. Prezes Rady Ministrów , 17. Minister i ministerstwo , 18. Przewodniczący komitetów określonych w ustawie , 19. Centralne organy administracji rządowej (tzw. urzędy centralne) , 20. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji , 21. System centralnych organów administracji państwowej w Polsce ; Rozdział IV.: Organy regulacyjne: 22. Pojęcie organu regulacyjnego , 23. Funkcja regulacji gospodarczej , 24. Ustrojowe cechy organu regulacyjnego , 25. Podsumowanie i uwagi końcowe ; Rozdział V.: Terenowe organy administracji państwowej : 26. Rozwój historyczny i ewolucja terenowego aparatu administracji państwowej , 27. Administracja terenowa w II Rzeczypospolitej , 28. Kształtowanie modelu administracji terenowej w PRL, 29. Model administracji terenowej w PRL, 30. Kształtowanie modelu administracji terenowej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. , 31. Administracja zespolona , 32. Administracja niezespolona ; Rozdział VI.: Agencje administracyjne : 33. Wprowadzenie, 34. Pojęcie agencji , 35. Agencje administracyjne w innych państwach , 36. Próby definicji agencji administracyjnych , 37. Istota agencji administracyjnych , 38. Organizacja agencji administracyjnych działających jako państwowe osoby prawne , 39. Agencje administracyjne jako podmiot sektora finansów publicznych , 40. Funkcje i zadania agencji działających jako państwowe osoby prawne , 41. Prawne formy działania agencji będących państwowymi osobami prawnymi , 42. Podsumowanie ; Rozdział VII.: Zakład publiczny : 43. Wstęp , 44. Administracja świadcząca jako obszar funkcjonowania zakładu publicznego , 45. Geneza i rozwój instytucji zakładu publicznego , 46. Organizacyjno-ustrojowa problematyka funkcjonowania zakładów publicznych , 47. Istota zakładowych stosunków prawnych , 48. Podmioty zakładowych stosunków prawnych , 49. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego , 50. Kierunki ewolucji i dylematy badawcze związane z przekształceniami zakładu publicznego ; Rozdział VIII.: Inne podmioty administrujące : 51. Inne administrujące podmioty publiczne , 52. Niepubliczne podmioty administrujące ; Rozdział IX.: Zarys systemu podmiotów administrujących w Unii Europejskiej: 53. Zagadnienia wprowadzające , 54. Zarządzanie administracyjne w Unii Europejskiej , 55. Pośrednie wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne , 56. Komisja Europejska , 57. Unijne agencje regulacyjne , 58. Siei administracji , 59. Organy nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 7)
ISBN: 978-83-255-3369-4
Rozdział I Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego. Rozdział II Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego - wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Ukazanie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego - granice regulacji. 3. Wyznaczenie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego. 4. Wartości - dobra, potrzebu i zagrożenia jako czynniki wyznaczające zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego.5. Wyznaczanie pojęcia instytucji prawa administracyjnego materialnego. Rozdział III. Strategie, plany i programy. 1. Systemy planowania w działaniach podejmowanych przez aparat administracji publicznej - założenia teoretyczne. 2. Klasyfikacja planów. 3. Ustalenia terminologiczne - strategia, plan i program w ujęciu teoretycznym. 4. Procedury przygotowania aktów planowania. 5. Warunki efektywności i skutecznościnorm planowych. 6. Wykorzystanie norm planowychi egzekucja ich postanowień. 7. Obowiązki planistyczne organów administracji w realizacji wybranych zadań publicznych. 8. Podsumowanie. Rozdział IV. Nakaz i zakaz. 1. Nakaz i zakaz jako obowiązki administracyjnoprawne. 2. Kategorie nakazów i zakazów. 3. Nakazy i zakazy a działania pdejmowane przez organy administracji. 4. Podsumowanie. Rodział V. Uprawnienia administracyjne. 1. Pojęcie, rodzaje i typy uprawnień administracyjnych. 2. Uprawnienia ściśle związane z osobistym statusemjednostki (uprawnienia osobowe). 3. Uprawnienia zawodowe. 4. Uprawnienia do prowadzenia działalości gospodarczej. 5. Uprawnienia do wykonywania zadań lub funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej. 6. Uprawnienia do wsparcia ze środków publicnych. 7. Uprawnienia o charakterze majątkowym. 8. Zezwolenia i koncesje. Rozdział VI Rzeczy i urządzenia publiczne. 1. Rzeczy i urządzenia publiczne jako przedmiot prawa administracyjnego materialnego. 2. Powszechne korzystanie z rzeczy publicznych. 3. Szczególne korzystanie z rzeczy publicznych. 4. Zasady korzystania z urządzeń poblicznych. Rozdział VII Wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Wpisy do rejestrów ublicznych w funkcjonowaniu norm prawa administracyjnego. 3. Charakter prawny wpisów skutkujących w sferze prawa administracyjnego materialnego. 4. Refleksja końcowa. Rozdział VIII Specjalny status prawny. 1. uwaga ogólna. 2. Status specjalny (statusy specjalne) w obowiązującym porządku normatywnym. 3. Konstrukcja prawna specjalnego. 4. Status specjalny na tle regulacji prawnych dotyczących sytuacji rzeczy. 5. Refleksja podsumowująca. Rozdział IX Ciężary i świadczenia publiczne. 1. Konstytucyjne pojęcie ciężarów i świadczeń publicznych. 2. Ciężary i świadczenia pbliczne jako kategoria materialnego prawa administracjnego. Rozdział X. Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych. 1. Zagadnienia wstepne. 2. Istota prawa własności. 3. Konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności jako podstawowego prawa rzeczowego (i ograniczonych praw rzeczowych). 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ograniczania praw rzeczowych (prawa własności). 5. Wywłaszczenia. 6. Reprywatyzacja. 7. Uwagi końcowe. Rozdział XI Sankcje Administracyjne. 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Sankcja w teorii prawa. 3. Sankcje w prawie administracyjnym. Rozdział XII Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterrze ekologicznym. 1. Wprowadzenie. 2. Koncepcja prawna obszaru specjalnego. 3. Obszar specjalny jako prawny środek gospodarowania przestrzenią. 4. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 10)
ISBN: 978-83-255-1317-7
1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 2. Przestępstwa przeciwko wolności; 3. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania; 4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 5. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 6. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 7. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 9)
ISBN: 978-83-255-1316-0
Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne: 1. Wprowadzenie. 2. ujęcie historyczno-prawne. 3. Ujęcie prawno-porównawcze. 4. Ujęcie systemowe. 5. Mienie jako przedmiot ochrony karnoprawnej. 6. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko mieniu. Rozdział II. Kradzież i przywłaszczenie: 7. Kradzież. 8. Kradzież z włamaniem. 9. Przywłaszczenie. Rozdział III. Oszustwo: 10. Wprowadzenie. 11. Przedmiot ochrony oraz przedmiot przestępstwa. 12. Korzyść majątkowa jako cel działania sprawcy. 13. Wprowadzenie w błąd oraz wyzyskanie błędu lub niezdolności jako znamiona czynności wykonawczej oszustwa. 14. Niekorzystne rozporządanie mieniem jako skutek przestępstwa oszustwa. 15. Niewykonanie zobowiązania w terminie a przestępstwo oszustwa. 16. Żądanie korzyści majątkowej za zwrot rzeczy. Rozdział IV. Przestępstwa rozbójnicze: 17. Wprowadzenie. 18. Przedmioty ochrony przepisów i przedmioty przestępstw. 19. Strony przedmiotowe. 20. Strony podmiotowe. 21. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw. Rozdział V. Paserstwo: 22. Paserstwo - etymologia pojęcia i historyczna ewolucja regulacji. 23. Paserstwo umyślne w Kodeksie karnym z 1997 r. 24. Paserstwo nieumyślne w Kodeksie Karnym z 1997 r. 25. Paserstwo programu komputerowego w Kodeksie karnym z 1997 r. Rozdział VI. Inne przestępstwa przeciwko mieniu: 26. Przestępstwo piractwa komputerowego. 27. Kradzież impulsów telefonicznych. 28. Przestępstwo szantażu. 29. Oszustwo komputerowe. 30. Przestępstwo uszkodzenia rzeczy. 31. Zabór pojazdu mechanicznego. 32. Kradzież leśna. Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne. 33. Wprowadzenie. 34. Uwagi historyczno-prawne. 35. Uwagi prawno-porównawcze. 36. Uwagi systemowe. 37. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony. 38. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Rozdział VIII. Przestępstwo niegospodarności: 39. Wprowadzenie. 40. Przedmiot ochrony. 41. Przedmiot czynu. 41. Strona przedmiotowa czynu. 43. Strona podmiotowa czynu. 44. Zagrożenia karne i tryby ścigania. Rozdział IX. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego: 45. Wprowadzenie. 46. Przedmiot ochrony. 47. Podmiot. 48. Strona przedmiotowa. 49. Strona podmiotowa. 50. Wypadek mniejszej wagi. 51. Zbiegi przepisów ustawy. Rozdział X. Oszustwa gospodarcze: 52. Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznch. 53. Oszustwo ubezpieczeniowe. Rozdział XI. Przestępstwo prania pieniędzy: 54. Wprowadzenie. 55. Przedmiot ochrony. 56. Strona przedmiotowa. 57. Podmiot. 58. Strona podmiotowa. 59. Sankcja karna. Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko wierzycielom: 60. Wprowadzenie. 61. Geneza i rozwój przestępstw przeciwko wierzycielom. Przedmiot ochrony. 63. Podmioty czynów zabronionych. 64. Karalne niezaspokojenie należności wierzyciela. 65. Karalne bankructwa. 66. Karalna korupcja na szkodę wierzyciela. 67. Sankcje karne i tryby ścigania. Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko przetargowi publicznemu. 68. Wprowadzenie. 69. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego. 70. Przestępstwo dezinformacji instytucji finansowej w celu uzyskania zamówienia publicznego. 71. Przetępstwo ukrywania niebezpieczeństwa finansowego w związku z zamówieniem publicznym. 72. Klauzula niekaralności. Rozdział XIV. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: 73. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej. 74. Przestępstwo lichwy. 75. Fałszerstwo w oznaczeniu produktu. Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: 76. Zagadnienia ogólne. 77. Przestępstwa związane z fałszowaniem środków płatniczych. 78. Przestępstwa związane z fałszowaniem znaków i narzędzi oraz z dezinformacją w obrocie papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek ; T. 1)
ISBN: 978-83-255-1308-5
I. Pojęcie prawa karnego , jego funkcje i podział (Wstęp do Systemu Prawa Karnego) , II. Kierunki i Szkoły w nauce prawa karnego , III. Kryminologiczne podstawy prawa karnego , IV. Polityka karna i stan przestępczości , V. Pokrzywdzony i sprawca przestępstwa , VI. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 2)
ISBN: 978-83-255-1309-2
Rozdział I. Rozwój prawa karnego: 1. Historia prawa karnego w dawnej polsce (do 1795 r.) 2. Prawo Karne na ziemiach polskich w dobie zaborów i w pierwszych latach II RP(1795-1932). 3 Kodeks karny z 1932 r. 4 Prawo karne materialne na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Rozdział II. Polskie ustawodawstwo po II Wojnie Światowej: 1. Uwagi Ogólne. 2. Nowe akty prawne obowiązaujące obok Kodeksu karnego z 1932 r. 3. Nowe kodeksy karne. Rozdział III. Konstytucyjne aspekty prawa karnego: 1. Wprowadzenie. 2. Ustrojowe uwarunkowania prawa karnego. 3. Konstytucyjne uzasadnienie kryminalizacji. 4. Kryminalizacja jako rozwiązanie konfliktu wartości lub dóbr. 5. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP jako podstawa i ograniczenie kryminalizacji. 6. Funkcje prawa karnego w świetle zasad konstytucyjnych. 7. Karnoprawne konsekwencje zasady podziału władzy. Rozdział IV. Prawo Karne w ujęciu międzynarodowym: 1. Sposoby ujęcia aspektów międzynarodowychprawa karnego.2. Odpowiedzialność jednostki za zbrodnie międzynarodowe w systemie podwójnej represji karnej. 3 Transnarodowe prawo karne i system zobowiązań do ścigania i ukarania. 4. Relacja międzynarodowej odpowiedzialności państw do międzynarodowego prawa karnego. Rozdział V: Europeizacja i harmonizacja prawa karnego w ramach Unii Europejskiej: 1. Wprowadzenie. 2. Historia intgracji w dziedzinie prawa karnego w UE. 3. Harmonizacja prawa karnego w Unii Europejskiej. Rozdział VI. Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych: 1. Przepis prawa karnego - objaśnienie terminu. 2. Niejednolity charakter przepisów karnych. 3. Budowa przepisów typizujących pod względem syntaktycznym. 4. Struktura wewnętrzna przepisów typizujących ze względu na funkcje poszczególnych ich fragmentów. 5. O shemacie budowy norm prawa karnego w piśmiennictwie karnistycznym. Rozdział VII. Wykładnia przepisów prawa karnego: 1. Wprowadzenie. 2. Pojęcie wykładni. 3. Przedmiot wykładni. 4. Wykładnia przepisów prawa karnego a zasady prawa karnego. 5. Rodzaje wykładni. 6. Zbieg wykładni. 7. Zakres wykładni. 8. Moc wiążąca wykładni. Rozdział VIII. Zasady obowiązywania ustawy karnej: 1. Uwagi ogólne. 2. Obowiązywanie ustawy karnej w czasie. 3. Terytorialny zakres działąnia ustawy karnej. 4. Zasady obowiązywania ustawy karnej. 1. Uwagi ogólne. 2. Obowiązywanie ustawy karnej w czasie. 3. Terytorialne zakres działania ustawy karnej. 4. Zasada podmiotowa (narodowości podmiotowej) obowiązywania ustawy karnej. 5. Zasada przedmiotowa (narodowości przedmiotowej) obowiązywania ustawy karnej. 6. Zasada represji wszechświatowej. 7. Ukaranie za granicą a prawo sądu polskiego do orzekania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again