Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Wierzba Ryszard
(6)
Jędrzejczak Andrzej
(1)
Konachowicz Jan
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Banki
(10)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bilans księgowy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Marketing
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Pieniądz
(1)
Pośrednictwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynki finansowe
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarządzanie
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ABC bankowości / pod red. Ryszard Wierzba. - Wyd.2 zakt. i popr. - Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 1998. - 262 s. : rys., tab. ; 29 cm.
Pieniądz i bankowość; Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; Bankowa obsługa prawna; Operacje bankowe krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Działalność kredytowa banku; Rynek pieniężny i rynek kapitałowy; Strategia i marketing banku; Informacja i informatyka bankowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ABC bankowości / pod red. Ryszard Wierzba. - Wyd.3 zakt. i popr. - Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 2000. - 270 s. : rys., tab. ; 29 cm.
Pieniądz i bankowość; Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; Bankowa obsługa prawna; Operacje bankowe krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Działalność kredytowa banku; Rynek pieniężny i rynek kapitałowy; Strategia i marketing banku; Informacja i informatyka bankowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 1)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich
firm-zalety i wady. 2.Rola banków w finansowej obsłu dze funduszy unijnych. 3. Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej. 4.Znaczenie banków w finansowan iu małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia bry tyjskie. 5.Emisja bankowych papierów wartościowych w aspekcie zmian struktury depozytów banków komercyjnych . 6.Celowość stosowania ubezpieczenia kredytu w ban kach. 7.Globalizacja i glokalizacja we współczesnym se ktorze bankowo-finansowym-beneficjenci i poszkodowani. 8.Rozwój systemów bankowych w krajach kandydujących do
Unii Europejskiej-analiza porównawcza wybranych krajó w. 9.Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kon tekście globalizacji rynków finansowych. 10.Zarządza nie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Po lsce a proces globalizacji. 11.Problemy oceny ryzyka k redytowego w kontekście nowej bazylejskiej umowy kapi tałowej. 12. Swapy finansowe w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej w bankach komercyjnych. 13.so vereign rating (rating kredytowy kraju) jako czynnik międzynarodowej pozycji inwestycyjnej np. krajów Afry ki i Europy wschodniej w latach 1990-2003. 14.Czynniki
wpływające na strategie konkurencyjne banków w obsza rze bankowości detalicznej w krajach Unii Europejskiej . 15. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na bezpieczeństwo sektora bankowego. 16.Procesy globalizacyjne a zarzą dzanie ryzykiem w banku uniwesalnym na przykładzie ry zyka związanego z relaizacją płatności. 17.Bank jako miejsce pracy-próba rekapitulacji skutków transforma cji. 18.Czy banki spóldzielcze przetrwają? 19.Konsek wencje prowadzenia sprawzdawczości zgodnej z Międzynar odowymi Standartami Sprawozdawczości Finansowej w ban kach komercyjnych. 20.Relacje bank-klient w warunkach globalnej konkurencji. 21.wiarygodność władzy monetarn ej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieni ężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyj nego. 22.Jakosciowe aspekty polityki gospodarczej jako
przesłanak koordynacji działań władz monetarnych i fi skalnych. 23.Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości. 24.Bankowość mobilna w Polsce
i w Europie-aspekt rynkowy. 25.Audyt wewnetrzny a za rządzanie ryzykiem operacyjnym w banku. 26.Globlaliza cja a controlling w banku. 27.Publicznoprawny charakte r prawa bankowego. 28.Międzynarodowa standaryzacja norm zarządzania ryzykiem bankowym. 29.Formułaowanie s trategii na konkurencyjnym rynku bankowym. 30.Charakte r zmian w spółdzielczym sektorze bankowym po 2000 r. 31.konsolidacja banków spółdzielczych w latach 19982001. 32.Wspólpraca MFW a Polską a rezerwy międzynaro dowe i płynność walutowa Polski w warunkach globaliza cji. 33.Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup
kapitałowych w Polsce. 34.Niestabilość systemów finan sowych i jej konsekwencje dla gospodarki światowej. 35 .Stabilność polskiego systemu bankowego w świetle pro cesów integracyjnych rynków finansowych. 36.Niezależno ść NBP a kształtowanie się makroekonomicznych wskaźni ków gospodarki. 37.Strategie działania banków w proces ie liberalizacji i globalizacji systemów bankowych. 38.Wykorzystanie globalnej sieci Internet w bankowości . 39.Bankowość elektroniczna a konkurencyjność banków detalicznych. 40.Formy konsolidacji sektora bankowgo w
aspekcie procesu globalizacji. 41.Niezależność i odpo wiedzialność Europejskiego Banku Centralnego. 42.Refle ksje nad płynnościa banku komercyjnego i sektora banko wgo. 43.Znaczenie jakości usług bankowych świadczonych
dla segmentu młodzieży studiującej. 44.Globalizacja a
sektor bankowy w Polsce. 45. Procesy konsolidacji w europejskim sektorze bankowym. 46.wybrane zagadnienia bankowości centralnej w Rosji. 47.Wybrane wskaźniki zmian w rosyjskim sektorze bankowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 3)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw a poziom inwestycji. 2. Finanse zagraniczne przedsiębiorstwa i ich szczególna problematyka. 3. Obciążenia podatkowe w oceni e przedsiębiorstw. 4. Narzędzia analizy w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 5. Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji-obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governanace. 6. Natura budżetów i kontro li budżetowej w przedsiębiorstwie. 7. Wpływ podatku do chodowego na opłacalność projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa. 8. Zmiany konstrukcyjne instrumentów fiskalnych w oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa. 9. Wpływ podatku dochodowego na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego. 10. Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 11. Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. 12. Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własnościowym w Polsce. 13. Wpływ ryzyka transakcyjnego na zachowania przedsiębiorstw. 14. Finansowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej. 15. Charakterystyka i perspektywy rozwoju Programów Akcji Pracowniczych w Wielkiej Brytanii-lekcja dla Polski. 16. Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w o kresie transformacji gospodarczej. 17. Wybrane problemy
wpływu zasady "Swobody przpływu kapitału" na możliwo ści pozyskiwania i lokowania strumienia finansowego polskick przedsiębiorstw. 18.Finansowanie przedsięwzię ć inwestycyjnych typu project finance. 19.Wykorzysta nie osłony podatkowej przez przedsiębiorstwa. 20.Finan sowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje . 21.Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych. 22.Ocena kondycji fi nansowej spółek giełdowych wypłacających dywidendę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 4)
ISBN: 83-87885-42-8
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej. 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalność urzędów skarbowych w Polsce. 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD. 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich. 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999. 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego. 8. Wpływ ograniczenia w odliczeniu podatku VAT na działalność polskich przedsiębiorstw. 9. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia. 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego. 11. Dylemat wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji. 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych. 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii. 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna. 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001. 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach. 17. Kondycja finansowa miast n a prawach powiatu. 18. Ograniczenia świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie. 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystanie m środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2000 (na przykładzie Łomży). 20. Dochody z majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Poznaniu w latach 1999-2000. 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 22 . Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB. 23.Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki. 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowani a działalności jednostek samorządu terytorialnego. 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego. 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002. 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych. 29. Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala. 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych. 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów. 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej służby zdrowia w Polsce. 33. Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 2)
ISBN: 83-87885-41-X
1. Proces konsolidacji rynków kapitałowych a GPW. 2. Zna czenie ryzyka walutowego w inwestycjach na rynkach ak cji w dobie globaliacji. 3. Skuteczność wybranych metod inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. 4. Zabezpieczenia finansowe prywatnych projektów infrastruktura lnych. 5. Emisja papierów dłużnych jako forma finansowania działalności gospodarczej w Polsce. 6. Konkurencyjność rynku wierzytelności handlowych przedsiębiorstw w dobie globalizacji. 7. Czynniki czasu w analizie portfelowej - wybrane aspekty. 8. Polski rynek giełdowy - rywalizacja o kapitał w gospodarce globalnej. Brytyjskie doświadczenia w aktywizacji indywidualnych inwestorów. 9. Wskaźnik restrykcyjności polityki pieniężnej a kształtowanie się kursu walutowego i stopy procentowej. 10. Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości w Polsce. 11. Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych jako nowy podmiot rynku walorów skarbowych w Polsce. 12. Krzywa do chodowości w świetle teorii struktury stóp procentowych - implikacje dla Polski. 13. Przydatność metody APV przy ocenie efektywności inwestycji realizowanych na zasadach project finance. 14. Wycena leasingu w warunkach niepewności. 15. Polityka kursowa w Polsce : czy rzeczywiście nie ma alternatywy dla euro? 16. Deficyt budżetowy a polityka pieniężna w Polsce. 17. Rozwój i funkcjonowanie giełd papierów wartościowych - wybrane aspekty. 18. Ocena rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych. 19. Banki na rynkach kapitałowych. 20. Ewolucja strategii dystrybucji produktów bankowych w świetle globalizacji rynków finansowych. 21. Dywergacja publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce. 22. Proekologiczne podstawy społeczne w warunkach globalizacji a konkurencja na rynkach finansowych. 23. Polski rynek pierwszych ofert publicznych na tle tendencji światowych. 24. Postanowienia finansowe dla Polski w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego. 25 Metodologiczne aspekty oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych. 26. Mnożnik kreacji pieniądza a systemy finansowe wybranych rynków wschodzących. 27. Struktura rynku a konkurencj a w sektorze bankowym. 28. Realizacja wyjścia z inewstycji przez fundusze podwyższonego ryzyka. Praktyka zagraniczna i doświadczenia polskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 1232-1397
Istota ryzyka bankowego; Pojęcie ryzyka kredytowego; Ocena kondycji kredytobiorcy; Dywersyfikacja portfela kredytowego; Prawne zabezpieczenie kredytu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studium bankowości T. 1 / pod red. Ryszard Wierzba. - Wyd.2 zakt. i popr. - Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 1998. - 246 s. ; 30 cm.
Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego w bankowości; Polski system bankowy; Organizacja, administracja i zarządzanie bankiem; Operacje bankowe krajowe; Operacje bankowe zagraniczne; Rachunkowość bankowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studium bankowości T. 1 / pod red. Ryszard Wierzba. - Wyd.3 zakt. i zm. - Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 2001. - 417 s. : rys., tab. ; 30 cm.
Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego w bankowości; Polski system bankowy; Organizacja, administracja i zarządzanie bankiem; Operacje bankowe krajowe; Operacje bankowe zagraniczne; Rachunkowość bankowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studium bankowości T. 2 / pod red. Ryszard Wierzba. - Wyd.2 zakt. i popr. - Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa, 1998. - 353 s. : wykr., tab. ; 30 cm.
Analiza kredytowa i fundamentalna; Strategia i marketing bankowy; Rynek pieniężny i kapitałowy; Informacja i informatyka bankowa; Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909857-9-9
Analiza kredytowa i fundamentalna; Strategia i marketing bankowy; Rynek pieniężny i kapitałowy; Informacja i informatyka bankowa; Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 5)
ISBN: 83-87885-44-4
1. Struktura ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w latach 1995-2004 2. Wybrane zagadnienia rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w latach 1992-2001. 3. Niezależne pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce-wybrane zagadnienia. 4. Przestępczość ubezpieczeniowa-kierunki usprawniania systemu zapobiegania. 5. Bancassurance jako forma wzmocnienia konkurencyjności banków i ubezpieczycieli w dobie globalizacji. 6. Wybrane problemy działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w aspekcie globalizacji rynków finansowych. 7. Fuzje i przejęcia n a międzynarodowym rynku ubezpieczeń. 8. Uniwersalizm metod tworzenia i prezentacji rezerw techniczno - ubezpieczeniowych ich wpływ na gospodarkę finansową zakładu ubezpieczeń na życie. 9. Inwestycje zagraniczne w systemie obowiązkowych oszczędności emerytalnych. 10. Konkurencja w sektorze ubezpieczeń gospodarczych. 11. Pełność ochrony ubezpieczeniowej jako jeden z czynników wpływających na efektywność ubezpieczeń kredytu. 12. W poszukiwaniu optymalnego systemu finansowania ochrony zdrowia-perspektywa Unii Europejskiej. 13. Specyficzne rezerwy w zakładach ubezpieczeń i bankach jako przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. 14. Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. 15. Analiza rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce. 16. Rachunek przepływów pieniężnych jako obraz efektów działalności zakładu ubezpieczeń w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. 17. Przestępczość na rynku ubezpieczeniowym w dobie globalizacji. 18. Ubezpieczenia wzajemne małych przedsiębiorstw. 19. Osłabienie koniunktury stymuluje zmiany w rynku ubezpieczeń na życie. 20. Ekonomiczne aspekty sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again