Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(9)
available
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Czekaj Krzysztof
(5)
Niesporek Andrzej
(2)
Rokita Jerzy
(2)
Zawartka-Czekaj Monika
(2)
Bartoszek Adam
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Deniszczyk Elżbieta
(1)
Grabowski Jan
(1)
Jędralska Krystyna
(1)
Kolczyński Mariusz
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Pyka Jacek
(1)
Serafin Krystyna
(1)
Szaflarski Krzysztof
(1)
Sztumski Janusz
(1)
Zawartka Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Kadry
(2)
Motywacja pracy
(2)
Nałóg
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezrobocie
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry -- polityka -- poradnik
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Korfanty, Wojciech (1873-1939)
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Listy polskie
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
PHARE -- zagadnienia -- Polska
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Popiel, Karol (1887-1977)
(1)
Praca
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Przestępczość
(1)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Świętochłowice (woj. śląskie)
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60953-38-9
1. Kapitał ludzki - dekonstrukcja pojęcia; 2. Refleksje wokół poznawczej zasadności terminu "kapitał społeczny"; 3. Koncepcja kapitału społecznego, jako odpowiedź na ograniczenia koncepcji kapitału ludzkiego w wyjaśnieniu dobrobytu jednostek i grup społecznych; 4. Głos na temat pożytku z koncepcji kapitału ludzkiego; 5. Peryferyjność jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych; 6. Czynniki edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego i zawodowego na Opolszczyźnie; 7. Kapitał ludzki a doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny; 8. Aktywność społeczna kobiet wiejskich a ich oczekiwania wobec władz lokalnych; 9. Uwarunkowania kapitałów w miastach średniej wielkości. Przykład Kędzierzyna-Koźla i Raciborza; 10. Opinie o warunkach życia a aktywność kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych Górnego Śląska; 11. Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału społecznego. Studium przypadku; 12. Aktywizacja kapitału ludzkiego przez edukację na przykładzie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku; 13. Ukryty kapitał ludzki i społeczny w systemie pomocy społecznej średniego miasta. Przypadek Świętochłowic; 14. Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich - rola postulowana i rzeczywista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 83-88402-82-X
1. Badanie kwestii społecznej w mieście okresu transformacji systemowej- zagadnienia metodologiczne; 2. Częstochowa- miasto i jego zasoby ludnościowe; 3. Zbiorowość lokalna Częstochowy wobec bezrobocia; 4. System pomocy społecznej w mieście a kwesta socjalna; 5. Miejskie instytucje społecznego wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w 2001 i 2000 roku; 6. Środowiska uzależnionych i współuzależnionych w Częstochowie. Specjalistyczne instytucje wobec nowych wymiarów starych problemów; 7. Wykroczenia oraz przestępczość jako problem społeczny w 2001 oraz 2000 roku; 8. Lokalnie i terytorialnie zorganizowani przeciw wykluczeniu i marginalizacji. Od diagnozy do strategii polityki społecznej w województwie śląskim na początku XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Człowiek w organizacji / Krystyna Serafin. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1996. - 119 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
ISBN: 83-903931-5-8
Zawiera: Wstęp; Natura człowieka i natura ludzkiego działania jako istotny aspekt funkcjonowania jednostki ( Osobowość i indywidualność człowieka a jego praca, Współzależność działania i pracy do motywacji, Wpływ innowacji na zachowanie człowieka, Przedsiębiorczość jako proces identyfikacji i wykorzystania szans); Klimat i kultura organizacyjna jako regulator zachowania się ludzi (Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a więzi społeczne i stosunki międzyludzkie, Relacje jednostka- grupa- przełożony w organizacji); Motywacja do pracy (Istota, rola, i narzędzia motywowania, Skuteczność motywowania, Przegląd wybranych teorii motywacji); Wybrane elementy zarządzania czynnikiem ludzkim w organizacji (Planowanie potrzeb personalnych, Nabór i dobór pracowników, czyli rekrutacja i selekcja kadr, Ocena- jej kryteria, rodzaje i metody); Konflikty i negocjacje (Istota i przyczyny występowania konfliktów Rodzaje i charakter konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Negocjowanie najlepszą alternatywą porozumienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-30-7
R.1 Marketing jako działalność związana z rynkiem, R.2 Międzynarodowe otoczenie marketingowe, R.3 Segmentacj a rynku międzynarodowego i wybór rynku docelowego, R.4 Marketing-mix na rynku miedzynarodowym, R.5 Marketing na rynku Unii europejskiej.Wybrane problemy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903931-1-5
Procesy integracyjne w Europie: O proeuropejskie wychowanie w perspektywie historycznej; Teoria i praktyka integracji regionalnej w Europie - unia walutowa; Kryteria integracji Europy Środkowej. Formy "małej" integracji; Europejski Obszar Ekonomiczny ( EEA) jako etap po średni na drodze krajów zabiegających o członkostwo w Unii Europejskiej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych; Wpływ integracji europejskiej na procesy przekształceń w gospodarce turystycznej; Skutki poszerzenia UE i Układów Europejskich handlu krajów ASEAN. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą Europejską: Ocena stopnia adaptacji gospodarki Polski do kryteriów członkowskich UE; Polska w jednoczącej się Europie; Konsekwencje stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską dla bilateralnego transferu kapitału inwestycyjnego w świetle teorii ekonomii; Kompetencje strategiczne menedżerów przedsiębiorstwa przyszłości; Zapewnienie jakości produktów na etapie stowarzyszenia z UE; Strefy wolnocłowe w Europie i w Polsce; Polska wobec Konwencji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-59-5
1.Skutki rewolucji technologicznej i globalizacji w sferze zatrudnienia, 2.Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2000, 3.Zatrudnienie, produkt krajowy brutto i społeczna wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2001, 4.Absorbcja zasobów pracy przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Podstawowoe przyczyny spadku zatrudnienia w Polsce, 6.Uwarunkowania polskiego rynku pracy, 7.Analiza współzależności między stopą bezrobocia a wskaźnikiem inflacji w Polsce w latach 1990-2002, 8.Edukacja i kompetencje pracowników, 9.Telepraca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-28-5
Zawiera: Konstytucja RP (Tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe ) – wyciąg; Prawo działalności gospodarczej: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej; Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Przedsiębiorstwa państwowe: Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych; Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego; Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Prawo konkurencji: Ustawa z dnia16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawa z dnia15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – wyciąg. Zagospodarowanie przestrzenne: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym; Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 978-83-60953-03-7
1. Od problemów i kwestii społecznych do polityki społecznej i planowania społecznego- zagadnienia metodologiczne; 2. Ruda Śląska- miasto okresu restrukturyzacji; 3. Bezrobocie w mieście podlegającym restrukturyzacji; 4. System pomocy społecznej w mieście; 5. Uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu i środków odurzających w rudzie Śląskiej; 6. Wykroczenia i przestępczość jako wymiary dezorganizacji społecznej w mieście; 7. Przegląd miejskiej strategii rozwiązywania problemów; 8. W kierunku zrównoważonej polityki miejskiej czyli od ewaluacji do planowania społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88402-93-7
1.Szkoła chicagowska i jej fenomen w socjologii amerykańskiej i światowej; 2. The City- modyfikowany manifest Szkoły chicagowskiej w socjologii; 3. Konceptualizacja i operacjonalizacja "fundamentów" metodologicznych i metodycznych Szkoły; 4. Główne nurty chicagowskiej Szkoły: kwestie i problemy społeczne w monografiach chicagowskich; 5. Szkoła chicagowska w socjologii? Od krytyki pierwszej do fundacji drugiej Szkoły chicagowskiej; 6. Szkoła chicagowska a socjologia polska 1915-2005; Szkoła chicagowska - intelektualna tradycja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim)
ISBN: 83-88402-83-8
1. Od badania kwestii społecznej w mieście do polityki społecznej i planowania społecznego - zagadnienia metodologiczne; 2. Świętochłowice - najmniejszy powiat grodzki województwa śląskiego i jego kapitał ludzki; 3. Bezrobocie w zbiorowości mieszkańców; 4. Kwestia socjalna i system pomocy społecznej; 5. Problem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i środków odurzających w społeczności mieszkańców miasta; 6. Poznane wymiary dezorganizacji i przedsiębiorczości w mieście; 7. Od diagnozy problemów społecznych do kreacji strategii polityki społecznej w Świętochłowicach; 8. Planowanie społeczne w mieście. Od strategii do planu społecznego przedsięwzięć i organizowania społeczności lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-23-4
Wstęp; Organizacja w świetle socjologii; Pierwotne i wtórne struktury współżycia ludzi; Organizacje w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych; Nauki organizacyjne - nowe spojrzenie na stare problemy; Współczesne teorie organizacji; Komunikacja i informacja w organizacji; Układ wartości organizacyjnych; Konflikt w organizacji; Przywództwo i władza w organizacji; Praktyka kierowania ludźmi w organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-00-5
Wstęp; Podstawowe kategorie zarządzania strategicznego; Proces zarządzania strategicznego; Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa; Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa; Metody zintegrowanej analizy strategicznej; Strategie produktoworynkowe; Strategie konkurencji; Strategie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rola państwa w życiu gospodarczym wg merkantylistów oraz angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej; Zarządzanie czynnikiem ludzkim jako źródło konkurencyjnego sukcesu na przykładzie wybranych państw wysoko rozwiniętych; Przebieg kryzysów finansowych lat 90 - próba analizy ich przyczyn, charakteru i znaczenia dla świata; Podstawowe założenia reformy polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 1999; Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej pod kątem kryteriów kopenhaskich; III etap Unii Gospodarczej i Walutowej- wprowadzenie wspólnej waluty Rola sektora rolnego we współczesnej gospodarce na przykładzie Hiszpanii; Program pomocy Unii Europejskiej Phare - Struder w promocji Górnego Śląska; Ewolucja form kooperacji przemysłowej Wschód-Zachód (lat 1970-97); Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu hutniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903931-9-0
Strategie globalne przedsiębiorstwa; Z problematyki strategii przedsiębiorstwa przy modernizacji procesów produkcyjnych; Infrastruktura problemu strategicznego; Metodologiczne aspekty analizy strategicznej; Niektóre problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa; Orientacja na człowieka Kariera menedżera zasobów ludzkich; od ISO do TQM czyli od systemu jakości wg ISO serii 9000 do strategii zarządzania firmą przez jakość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again