Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(24)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(24)
Author
Walińska Ewa
(6)
Gajdka Jerzy
(3)
Helin Andre
(3)
Sawicki Kazimierz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Bailey Georgette T
(1)
Blajer Renata
(1)
Cwynar Andrzej
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Drab Monika
(1)
Dziwota Janusz
(1)
Ellis John
(1)
Granicki Paweł
(1)
Kośmidra Mariusz
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Martowski Adam S
(1)
Nowak Marek
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Patterson Robert
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Smith Malcolm
(1)
Stephens Moore
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Waśniewski Tadeusz
(1)
Wild Ken
(1)
Williams David
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Wojtania Tomasz
(1)
Zarzecki Dariusz
(1)
Zorde Kristof
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(17)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(15)
Finanse
(6)
Rachunkowość
(5)
Koszty
(4)
Inwestycje
(3)
Rynek finansowy
(3)
Podatek dochodowy
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Banki
(1)
Controlling
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek -- rachunkowość -- podręcznik
(1)
Podatek dochodowy odroczony -- rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2003 r.
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
27 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Controlling / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2000. - 620 s. : tab., wykr. ; 25 cm + CD ROM.
ISBN: 83-86543-29-9
Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rachunek kosztów standardowych w budżetowaniu i kontroli, rachunek kosztów działań - ABC; Organizacja i informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-25-6
Proces przejęcia przedsiębiorstwa; Przekształcenie spółek kapitałowych; Fuzje (łączenie) spółek kapitałowych; Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia spółek kapitałowych; Przekształcanie spółki kapitałowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-83-3
R.1 Charakter i rodzaje ryzyka występującego w obrocie międzynarodowym. R.2 Pojęcie, istota, formy oraz treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. R.3 Formy oraz mechanizm funkcjonowania i realizacji gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. R.4 Rodzaje gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w obrocie międzynarodowym. R.5 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe na tle innych form zabezpieczeń od ryzyka w obrocie międzynarodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-72-8
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jako integralny element sprawozdawczości finansowej; Podstawowe zasady sporządzania - zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych oraz wykorzystanie ich w analizie wskaźnikowej; Analiza informacji zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych - analiza przypadków; Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym - sporządzanie, interpretacja i analiza - wybrany przykład praktyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakres podmiotowy i charakterystyka sprawozdań finansowych grupy kapitałowej; Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych; Prezentacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego; Pozostałe zagadnienia związane ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Projekt nowelizacji Ustawy o Rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-32-9
Przegląd podstawowych koncepcji wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstw; Teoretyczne podstawy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych; Przegląd głównych modeli wyceny opartych na zdyskontowanym dochodzie ekonomicznym; Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa; Wykorzystanie metod dochodowych w praktyce wyceny przedsiębiorstw; Kierunki doskonalenia dochodowych metod wyceny; Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw; Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-93-0
Komitet Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości Założenia koncepcyjne KMSR, Ogólne wymagania dotyczące sprawozdania finansowego, Rachunek zysków i strat - układ i składniki, rachunek zysków i strat ujęcie przychodu, Zysk przypadający na jedna akcję, Sprawozdanie wykazujące zmiany kapitału własnego, Układ bilansu, Bilans - aktywa, Bilans - kapitał własny i zobowiązania, Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, Wymagane ujawnienia zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym, Wymagane ujawnienia - informacje o podmiotach powiązanych, Wymagane ujawnienia - instrumenty finansowe, Skonsolodowane sprawozdanie finansowe, waluty obce, Podatki, leasing, Koszty świadczeń emerytalnych, Dotacje państwowe, Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji, banki i podobne instytucje finansowe, Programy świadczeń emerytalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-91-4
Rozwój historyczny; Strategiczna rachunkowość zarzą- dcza, Analiza SWOT; Procesy zachodzące w przedsiębio- rstwie; Kompleksowe zarządzanie jakością; Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Wskaźniki niefinansowe; Modelowanie finansowe; Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-04-3
Analiza natury prawnej i rachunkowej obligacji jako dłużnych papierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej weksli jako dłużnych papierów w wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej akcji jako udziałowych paierów wartościowych; Analiza natury prawnej i rachunkowej prawa do akcji; Analiza prawna i rachunkowa praw pochodnych; Certyfikaty inwestycyjne; Uwagi dotyczące rozchodu, inwentaryzacji wyceny papierów wartościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-78-7
Podstawy rachunkowości; Budżet samorządu terytorialne- go; Rachunkowość budżetu, Plan kont dla budżetu samorządu terytorialnego; Rachunkowość jednostek wykonujących budżet; Rachunkowość podatków i opłat; Sprawozdawczość budżetowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-XX-X
Funkcja celu przedsiębiorstwa a rola sprawozdawczości finansowej; Metody i zasady rachunkowości oraz ich wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych Analiza bilansu; Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej; Analiza metodą Du Ponta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-77-9
R.1 Istota i przydatność informacji o przepływach pieniężnych; R.2 Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym (ex post); R.3 Wybrane przykłady regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie prezentacji informacji o przepływach pieniężnych; R.4 Przepływy pieniężne w ujęciu prognostycznym (ex ante); R.5 Inne aspekty wykorzystania planowania przepływów pieniężnych; R.6 Zarządzanie gotówką - problemy wybrane; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88596-08-X
1. Wprowadzenie - Leasing w Polsce - sytuacja prawna, 2. Umowa leasingu w polskim prawie podatkowym, 3. Ryzyka związane z zawarciem umowy leasingu i możliwości zarządzania nimi, 4 .Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki, 5. Zasady ewidencji i rozliczania umów leasingu, 6. Leasing nieruchomości w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-41-8
Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; Obliczanie i grupowanie kosztów według rodzaju; Międzyokresowe, podmiotowe i przedmiotowe rozliczanie kosztów; Rachunek kalkulacyjny; rachunek kosztów podmiotów gospodarczych różnych branż; Koszty w rachunku ex ante
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-41-8
Rachunek kosztów postulowanych; Rachunek kosztów zmiennych; rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji; Rachunek kosztów w warunkach inflacji; Inne koncepcje i modele rachunku kosztów w aspekcie zarzadzania; Sprawozdania o kosztach; Badania kontrolne i anality- czne kosztów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-43-4
Rachunkowośc i sprawozdania finansowe; Rachunkowość język biznesu; Zasady rachunkowości; Sprawozdania finansowe jako punkt wyjścia do zrozumienia rachunkowości; Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Prawo bilansowe a prawo podatkowe - zagadnienia ogólne; Prawo podatkowe w zakresie podatku dochodowego; podatek dochodowy odroczony jako narzedzie pozwalające ująć w rachunkowości róznice wynikające z odmiennych regulacji prawa bilansowego i prawa podatkowego; Zasady szczegółowe wyceny bilan- sowej i pomiaru wyniku finansowego jako implementacja zasad rachunkowości; Bilans handlowy czy podatkowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88596-07-1
Cz.1 Podatek dochodowy jako katgoria prawa podatkowego i prawa bilansowego, Cz.2 Pomiar i prezentacja podatku dochodowego odroczonego, cz.3 Zasady ewidencji i dokumentacji księgowej na potrzeby podatku dochodowego odroczonego, cz.4 Kompleksowe przykąłdy z rozwiązaniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-24-8
Istota rachunkowości zarządczej; Rachunek kosztów jako wyodrębniony system rachunkowości zarządczej; Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkoterminowe, ocena dokonań jednostki; Planowanie i kontrola kosztów i wyników; Decyzje długookresowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-23-X
Ocena kierunków strategicznych, Ocena strategicznych możliwości rozwoju, Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości, Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach, Analiza sprawozdań finansowych, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, Porównawcza analiza finansowa, Ocena pozycji na rynku kapitałowym, Zmiany cen akcji, Krótkoterminowa wycena akcji, Wycena akcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again