Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(12)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(9)
Author
Matuszewicz Jan
(13)
Matuszewicz Piotr
(9)
Bień Witold
(1)
Czerwiński Grzegorz
(1)
Fluksik Jolanta
(1)
Karmańska Anna
(1)
Rosiak Hanna
(1)
Skórzewski Andrzej
(1)
Stępień Krystyna
(1)
Szewczuk Henryk
(1)
Wala Franciszek
(1)
Żyznowski Telesfor
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Rachunkowość
(6)
Koszty
(4)
Bilans księgowy
(2)
Finanse
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje
(1)
Księgowość
(1)
Rozrachunek gospodarczy
(1)
Środki trwałe
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd.8 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : Finans-Serwis, 2003. - 127 s.,[3] k.tabl. złoż. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-7251-513-1
Istota bilansu oraz rachunku wyników; Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; Rodzaje bilansów; Ch-ka treści bilansu; Ch-ka treści rachunku zysków i strat; Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych; Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Serwis, 2003. - 283 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-86226-46-3
Istota, zakres i zadania rachunku kosztów; Ewidencja i rozliczanie kosztów; Kalkulacja kosztów wyrobów, robót i usług; Koszty pośrednie w rachunku kosztów; Sprawozdawczośc i analiza kosztów; Rachunek kosztów postulowanych; Rachunek kosztów oparty na kalkulacjacji częsciowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-46-3
Istota, zakres i zadania rachunku kosztów; Ewidencja i rozliczanie kosztów; Kalkulacja kosztów wyrobów, robót i usług; Koszty pośrednie w rachunku kosztów; Sprawozdawczośc i analiza kosztów; Rachunek kosztów postulowanych; Rachunek kosztów oparty na kalkulacjacji częsciowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-51-X
Zawiera: Charakterystyka jednostek prowadzących ewi- dencję działalności gospodarczej; Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; Ewidencja zmian w stanie śro- dków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz przy- chodów i kosztów; Podstawowe zasady prowadzenia rachun kowości; Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków; Ewidencja wynagrodzeń za pracę; Ewidencja materiałów, towarów i usług; Ewiden- cja majątku trwałego i inwestycji; Ewidencja, rozlicza nie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyj nej; Produkty i przychody ze sprzedaży; Wyniki działal ności i ich podział; Fundusze własne i specjalne; Zam- knięcia roczne; Sprawozdawczość finansowa; Organiza- cyjno-techniczne aspekty rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Serwis, 2010. - 447 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-86226-65-8
Charakterystyka jednostek prowadzących ewi- dencję działalności gospodarczej; Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; Ewidencja zmian w stanie śro- dków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz przy- chodów i kosztów; Podstawowe zasady prowadzenia rachun kowości; Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków; Ewidencja wynagrodzeń za pracę; Ewidencja materiałów, towarów i usług; Ewiden- cja majątku trwałego i inwestycji; Ewidencja, rozlicza nie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyj nej; Produkty i przychody ze sprzedaży; Wyniki działal ności i ich podział; Fundusze własne i specjalne; Zam- knięcia roczne; Sprawozdawczość finansowa; Organiza- cyjno-techniczne aspekty rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-58-7
Charakterystyka jednostek prowadzących ewi- dencję działalności gospodarczej; Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; Ewidencja zmian w stanie śro- dków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz przy- chodów i kosztów; Podstawowe zasady prowadzenia rachun kowości; Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków; Ewidencja wynagrodzeń za pracę; Ewidencja materiałów, towarów i usług; Ewiden- cja majątku trwałego i inwestycji; Ewidencja, rozlicza nie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyj nej; Produkty i przychody ze sprzedaży; Wyniki działal ności i ich podział; Fundusze własne i specjalne; Zam- knięcia roczne; Sprawozdawczość finansowa; Organiza- cyjno-techniczne aspekty rachunkowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-53-6
R.I Wybrane zagadnienia o charakterze ogólnym-nowe lub znowelizowane : 1.Słowniczek niektórych terminów (naz w, pojęć, definicji) z objaśnieniami, 2.Nadrzędne zasa dy rachunkowości według prawa bilansowego, 3.Inwentery zacja aktywów i pasywów, 4.Poprawianie błędów w zapisa ch księgowych. R.II Środki trwałe i środki trwałe w budowie : 1.Kryte ria kwalifikowania składników majątku do środków trwa łych, 2.Ustalanie wartośći początkowej środków trwałyc h oraz jej zwiększania w wyniku ulepszenia, 3.Prawo wieczystego użytkowania gruntów, 4.Inwentarz żywy speł niający kryteria wymagane dla środków trwałych, 5.Śro dki trwałe w budowie, 6.Amortyzacja i umorzenie środ ków trwałych, 7.Utrata wartości środków trwałych, 8. Sprzedaż, likwidacja i rozchód środków trwałych spowo dowany innymi przyczynami. R.III Inwestycje : 1.Istota i klasyfikacja inwestycji według prawa bilansowego, 2.Inwestycje w nieruchomości , 3.Środki pieniężne, 4.Udziały i akcje oraz dłużne pa piery wartościowe jako inwestycje oraz ich wycena, 5. Instrumenty finansowe. R.IV Rzeczowe aktywa obrotowe : 1.Charakterystyka i kl asyfikacja zapasów według znowelizowanych przepisów pr awa bilansowego, 2.Cena nabycia i koszt wytworzenia, j ako podstawa wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów ob rotowych, 3.Zasady i metody ewidencji oraz wycena zapa sów materiałów, towarów, produktów gotowych i opakowań , 4.Aktualizacja wartości zapasów. R.V Rozrachunki i roszeczenia z tytułu dostaw i usług : 1.Zakres i istotoa rozrachunków z tytułu dostaw i u sług oraz uch klasyfiakcja po nowelizacji prawa bilan sowego, 2.Ewidencja, dokumentacja, inwenteryzacja oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usłu g, 3.Rabaty (bonifikaty, opusty) w rozrachunkach z ty tułu dostaw i usług, 4.Przedpłaty (zadatki, zaliczki), 5.Aktualizacja wartości należności, 6.Reklamacje z ty tułu dostaw i usług. R.VI Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów o raz rezerw na zobowiązania : 1.Rozliczenia międzykores owe kosztów, 2.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 3.Rezerwy na zobowiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-48-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-44-7
Bilans - księgowanie operacji gospodarczych, Zasady funkcjonowania kont księgowych, Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, Ewidencja środków pieniężnych kredytow i pożyczek oraz rozrachunków, Ewidencja materiałow, towarów i usług, Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej, Produkty i przychody z ich sprzedaży, Wynik działalności i jego podział, Zamknieica roczne, ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (7 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-44-7
Bilans - księgowanie operacji gospodarczych, Zasady funkcjonowania kont księgowych, Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, Ewidencja środków pieniężnych kredytow i pożyczek oraz rozrachunków, Ewidencja materiałow, towarów i usług, Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej, Produkty i przychody z ich sprzedaży, Wynik działalności i jego podział, Zamknieica roczne, ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-55-2
R.I Obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej. R.II Bieżąca i bilansowa wycena elementów sprawozdań finansowych: 1. Polityka bilansowa, a polityka (zasady) rachunkowości, 2. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów, 3. Aktywa-ich komponenty i wycena, 4. Pasywa-ich komponenty i wycena, 5. Przychody i koszty-ich komponenty i wycena oraz inne elementy rachunku zysków i strat. R.III Bilans: 1. Aktywa, 2. Pasywa. R.IV Rachunek zysków i strat: 1. Przychody działalności podstawowej, 2. Koszty działalności podstawowej, 3. Pozostałe koszty operacyjne, 4. Pozostałe przychody operacyjne, 5. Przychody finansowe, 6. Koszty finansowe, 7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, 8. Podatek dochodowy, 9. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 10. Zysk (strata) netto, 11. Łączny rachunek zysków i strat. R.V Rachunek przepływów pieniężnych: 1. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 2. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, 3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. R.VI Informacja dodatkowa: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia R.VII Sprawozdanie z działalności jednostki-obowiązki oraz aspekty praktyczne. R.IX Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86226-43-9
Bilans - księgowanie operacji gospodarczych, Zasady funkcjonowania kont księgowych, Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków, Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, Ewidencja materiałów, towarów i usług, Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej, Produkty i przychody z ich sprzedaży, Wynik działalności i jego podział, Zamknięcia roczne, Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (7 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zbiór zadań do podręcznika rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Wyd. zm. i uzupeł. - Wraszawa : Finans-Serwis, 2010. - 141, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-86226-66-5
Bilans - księgowanie operacji gospodarczych, Zasady funkcjonowania kont księgowych, Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków, Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami, Ewidencja materiałów, towarów i usług, Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej, Produkty i przychody z ich sprzedaży, Wynik działalności i jego podział, Zamknięcia roczne, Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again