Źródło opisu
Książki
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Autor
Zabawa Sergiusz
(2)
Goliński Piotr
(1)
Malina Grzegorz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Ochrona środowiska
(4)
Gleba
(3)
Rekultywacja gruntów
(3)
Szkody przemysłowe
(2)
Woda
(2)
Odpady
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Segregacja odpadów
(1)
Składowiska odpadów
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-02-5
1. Wstęp, 2. Ogólne załozenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, 3. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4. Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjno-prawnej, 5. Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 83-60055-12-2
Prawo, zarządzanie i finansowanie: Prawna ochrona powierzchni ziemi i wód; Program rządowy dla terenów poprzemysłowych; Kilka uwag dotyczących uzasadnienia decyzji o konieczności rekultywacji obszarów skażonych; Zintegrowany system zarządzania jakością wód podziemnych na terenach poprzemysłowych; Innowacyjne strategie obniżania ryzyka związanego ze zobowiązaniami środowiskowymi; Rekultywacja i rewitalizacja powierzchni ziemi: Zagrożenie środowiskowe związane z wytwarzaniem oraz przedostawaniem się do środowiska pozostałości materiałów wybuchowych; Rekultywacja składowisk odpadów azbestowych modyfikowanymi odpadami przemysłowymi; Rekultywacja biologiczna składowisk odpadów elektrowianych; Wykorzystanie wełny mineralnej w rekultywacji terenów; Geologiczne i górnicze warunki rekultywacji wyrobisk po eksploatacji dużych złóż torfu; Problemy rekultywacji terenów miejskich - spojrzenie praktyka; Remediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i pochodnymi organicznymi; Hydrogeotechnika w pracach związanych z rozpoznaniem i rekultywacją zanieczyszczeń na terenach zajmowanych przez jednostki armii radzieckiej w Polsce - artykuł poświęcany pamięci prof. Andrzeja Spychały; Roślinność terenów po górnictwie ZN/PB w rejonie olkuskim (południowa Polska); Rekultywacja i ochrona wód: Zespoły ryb jako element biocenozy w ocenie stopnia degradacji środowiska rzek; Niekonwencjonalne "technicznie" możliwości ochrony wód i rekultywacji zdegradowanych akwenów wodnych; Substancje biogenne w wodach zatoki pomorskiej w latach 2001-2003; Przydatność badań osadów dennych - wewnętrznego źródła ładunku fosforu - w diagnostyce stanu jezior i wyborze metod rekultywacji; Analityka i monitoring: Skład fizykochemiczny odcieków powstających na składowisku drzewnych odpadów poużytkowych; Wykorzystanie techniki satelitarnej w pracach dot. Rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; Monitoring zapylenia powietrza włóknami azbestu podczas demontażu wyrobów azbestowych; Testy biologiczne i chemiczne w ocenie skuteczności rekultywacji na przykładzie kopalni siarki w Jeziórku; Pomiar LZO w powietrzu gruntowym jako optymalizacja kosztów badań laboratoryjnych; Identyfikacja olejów smarowych w oparciu o parametry fizykochemiczne i inwersyjną chromatografię gazową; Technologie i urządzenia: Usuwanie materiałów i wyrobów zawierających azbest - doświadczenia z realizacji usług; Technika stymulacji i re mediacji zanieczyszczonych gruntów szczelinowatych metodą in-situ; Ekologiczne źródła energii odnawialnej. Wykorzystanie gruntu jako źródła ciepła; Systemy geosyntetyczne w konstrukcjach zabezpieczających tereny zdegradowane.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska - red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-18-1
Prawo, zarządzanie i finansowanie: Prawna ochrona powierzchni ziemi i odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powierzchni ziemi; Możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Rekultywacja i ochrona wód: Problemy analityczne związane z analizą pozostałości materiałów wybuchowych w środowisku; Techniczne rozwiązania w rekultywacji i rewitalizacji wód powierzchniowych; Jezioro Grzymisławskie - stan obecny, zagrożenia i możliwości rekultywacji; Eutrofizacja jezior Pomorza zachodniego. Wytyczne ochrony rekultywacji; Właściwości warstwy izolującej zrekultywowanych stawów osadowych KZS "Solvay" w kontekście właściwości składowanego materiału; Rekultywacja i rewitalizacja gruntów zanieczyszczonych Pestycydami chloroorganicznymi; Sposób postępowania z gruntami zanieczyszczonymi pestycydami wokół mogilników z wykorzystaniem metod geostatycznych; Wykorzystanie w rekultywacji gruntów pogórniczych roślin alternatywnych; Zastosowanie części odpadów komunalnych (frakcja 19 12 12) do rekultywacji składowisk - prezentacja projektu; Rola zieleni w rewitalizacji terenów zurbanizowanych na wybranych przykładach; Zasady projektowania i wymiarowania przesłon rekultywacyjnych składowisk odpadów; Rekultywacja i rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych, zdegradowanych w wyniku katastrof ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obiektów paliwowych na obszarach głównych zbiorników wód podziemnych w regionie świętokrzyskim; Analityka i monitoring: Model empiryczny wyznaczania rzeczywistej miąższości lekkich cieczy organicznych (LNAPL) na zwierciadle wody podziemnej; Efektywność akumulacji wybranych metali ciężkich przez różne genotypy wierzb; Wpływ wybranych dodatków organicznych na intensyfikację procesu biowytrącania metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym; Zastosowanie technik i metod chromatograficznych w identyfikacji źródeł skażenia produktami ropopochodnymi; Wspomaganie samooczyszczania gruntu zanieczyszczonego węglowodorami ropopochodnymi: wpływ dawki substancji powierzchniowo czynnej na biodegradację i aktywność dehydrogenaz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-89696-77-0
Remediacja gruntów skażonych odpadami pestycydów chloroorganicznych; Rekultywacja terenów zdegradowanych a obszary NATURA 2000; Analiza ryzyka środowiskowego wynikającego z zanieczyszczenia gruntów pestycydami chloroorganicznymi; Technologie stosowane w remediacji terenów zanieczyszczonych pozostałościami materiałów wybuchowych: trendy i zagrożenia; Wpływ nowych preparatów chemicznych na ograniczanie wydzielania fosforu z osadów dennych; System Natura 2000 - uwarunkowania realizacji inwestycji; Odpowiedzialność prawna za szkody w powierzchni ziemi (na podstawie ustawy o szkodach praz wobec szkód powstałych przed jej wejściem w życie; Rekultywacja jeziora Głębokie; Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów zastarzałych w oparciu o proces rekultywacji czynnej składowisk; Gospodarowanie glebami i środowiskiem gruntowo-wodnym w kontekście prawa zmian klimatu; Możliwości zastosowania MNA (Monitorem Natura Attenuation) w Polsce w świetle istniejących przepisów; Innowacyjność w rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; Systemy przyrodnicze wybranych obszarów Warszawy w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; Wpływ zaprzestania eksploatacji pól irygowanych na szybkość zakwaszenia gruntu; Sposób realizacji zasad bezpiecznego składowania rtęci; Zrównoważona remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych; Zastosowanie analizatora sumy LZO do oceny skażenia terenów zdegradowanych związkami ropopochodnymi - demonstracja praktyczna; Zdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS "Solvay" do warstwy glebowej nakładu; Szybka metoda oznaczania składu grupowego asfaltów naftowych; Naturalna regeneracja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie zlikwidowanych składowisk przeterminowanych pestycydów (Mogilników); Efektywność bioaugmentacji jako metody wspomaganego samooczyszczania w gruntach zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi; Naturalny sorbent torfowy Spill-Sorb. Środowiskowa inteligencja.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
Czy będzie nas stać na normalność bez unijnych sankcji? Gospodarowanie odpadami. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami. Prawne i techniczne uwarunkowania budowy systemu gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce. Monitoring jako instrument zarządzania w gospodarce odpadami. Techniczne środki oceny czynników niebezpiecznych w gospodarce odpadami. Kontekst prawny. Technologie kompostowania wg austriackich doświadczeń.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej