Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(3)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Autor
Golinowska Stanisława
(3)
Balcerowicz Ewa
(1)
Boni Michał
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Górzyński Michał
(1)
Kalukiewicz Amelia
(1)
Kozarzewski Piotr
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźniak Przemysław
(1)
Wójcik Piotr
(1)
Yourk Deniz Eylem
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Unia Europejska
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Emerytura
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Kasy chorych
(1)
Meblarstwo
(1)
Odzież
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Polska
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Szpitale
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Biblioetka Case)
ISBN: 83-7178-283-8
Inflacja w ekonomii - ewolucja definicji i koncepcji; Inflacja bazowa - podejście modelowe; Inflacja bazowa - podejście statystyczne; Inflacja bazowa - pożądane własności i kryteria oceny; Statystyczna charakterystyka danych a estymacja tendencji centralnej; Ocena szeregów inflacji bazowej w Polsce; Podsumowania i wnioski.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(W Stronę Rynku)
ISBN: 83-7178-223-3
Zasadnicze dylematy związane z pomiarem kosztów i korzyści członkostwa; Najważniejsze typy modeli używanych w symulacjach - słabe i mocne strony; Koszty dostosowawcze dla przedsiębiorstw i efekty handlowe integracji - modele równowagi cząstkowej; czy w czasie akcesji Polsce grozi kryzys walutowy? Model bilansu płatniczego; Korzyści wzrostowe w średnim i długim okresie - model równowagi ogólnej; Naprawdę długi okres: modele endogenicznego wzrostu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(W strone rynku / CASE - Centrum Analiz Społeczno-Eko)
ISBN: 83-7178-283-7
1. Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, 2. Psychospołeczny portret mikroprzedsiębiorstw, 3. Konkurencyjność zewnętrznych instrumentów finansowania mikroprzedsiębiorstw, 4. Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa, 5. Postawy mikroprzedsiębiorców wobec finansowania swoich firm
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Raporty CASE ; Nr 65)
ISBN: 978-83-7178-406-4
Wprowadzenie: O nowych i starych dylematach polityki. 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki. 2. Decentralizacja a polityka społeczna. 3. Problemy trudnego rynku pracy. 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego. 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego. 6. Problemy funkcjonowania i referowania ochrony zdrowia. 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Raporty CASE ; Nr 53/2002)
ISBN: 83-7178-295-0
1. System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny, 2. Funkcje samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia, 3. Kasa chorych, 4. Podstawowa opieka zdrowotna, 5. Funkcjonowanie szpitali po wprowadzeniu reformy systemu opieki zdrowotnej, 6. Upodmiotowienie pacjenta, 7. Dylematy reformowania systemu ochrony zdrowia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-910532-1-1
Wstęp.Podziękowania.Wyrównanie szans edukacyjnych w wa runkach transformacji.Dostęp do edukacji,prawa człowie ka i rozwój.R.1 Prawa człowieka i rozwój ludzki.Prawo do edukacji w systemie praw człowieka.Zapewnienie praw a do edukacji w Polsce.Korzyści z kształcenia.Dostępno ść kształcenia.Potrzeby edukacyjne społeczeństwa opart ego na wiedzy.Równość szans edukacyjnych. Tendencje rozwoju społecznego a wykształcenie. R.2 Zmiany poziomu wykształcenia.Wykształcenie partnerów w rodzinach z dziećmi.Nierówności edukacyjne.Regionalne zróżnicowanie wykształcenia ludności.Trendy rozwoju d emograficznego.Kondycja fizyczna i zdrowie a wykształc enie.Zachowania prozdrowotne i profilaktyka.Zachorowal ność.Samoocena stanu zdrowia.Niepełnosprawność.Zmiany wskaźnika rozwoju HDI 1995.Regionalne zróżnicowanie HD I 1995. Bariery dostępu do edukacji.R.3. Bariery zewnętrzne.Zr óżnicowanie dochodów.Bariery wewnętrzne.Aspiracje eduk acyjne.Ruchliwość społeczna.Niepełnosprawność.Dostęp d o oświaty i kształcenia na kolejnych szczeblach system u edukacji.Oświata przedszkolna.Szkoła podstawowa.Szko ła średnia.Szkolnictwo wyższe.Podsumowanie. Wykształcenie i rynek pracy.R.4. Zmiany poziomu wykszt ałcenia pracujących.Różnice pomiędzy branżami.Korzyści z wykształcenia na rynku pracy.Szanse na pracę.Sytuac ja kobiet na rynku pracy.Wykształcenie i ryzyko bezrob ocia.Szanse młodzieży i absolwentów.Szanse osób niepeł nosprawnych.Zróżnicowanie regionalne.Wykształcenie a p łace.Wykształcenie a integracja z Unią Europejską.Zapó źnienie edukacyjne polskiej wsi.Problemy wykształcenia zawodowego.Kształcenie dorosłych.Kształcenie bezrobot nych. Decentralizacja i prywatyzacja szkolnictwa:Szansa czy zagrożenie.R.5. Prawne podstawy zmian własnościowych w szkolnictwie.Stymulowanie rozwoju szkolnictwa niepubl icznego w ramach systemu finansowego.Struktura i rozwó j szkolnictwa według rodzajów własności.Przebieg decen tralizacji w oświacie.Prywatyzacja szkolnictwa:szanse i zagrożenia.Decentralizacja:szansa czy zagrożenie.Cyt owane akty prawne. Partnerstwo na rzecz wyrównania szans edukacyjnych.R.6 . Polityka edukacyjna w okresie transformacji.Model ed ukacji.Zmieniona rola państwa.Partnerzy państwa.Główne kierunki działania w zakresie wyrównywania szans eduk acyjnych.Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i ko rzystanie z doświadczeń innych krajów. Aneks statystyczny.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-910532-6-1
Koncepcja rozwoju społecznego i jego miara, Starzenie się i starość: pojęcia, tendencje, cechy i struktury, Potrzeby ludzi starszych: uniwersalne i specyficzne, Społeczeństwo i państwo wobec ludzi starszych, Ludzie starsi dla siebie oraz społeczeństwa, Wpływ starzenia się społeczeństwa na rozwój nowe wyzwania problemy i szanse, Starszy człowiek w działalności organizacji międzynarodowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Raporty CASE ; Nr 60/2005)
ISBN: 83-7178-377-9
1. Sieci innowacji w branżach tradycyjnych, 2. Potencjał i możliwości tworzenia sieci innowacyjności w tradycyjnych gałęziach przemysłu w ramach łańcuchów wartości nakierowanych na kupującego: Opisy przypadków polskich przedsiębiorstw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7178-210-1
1.Rynek pracy i jego instytucje, 2.Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy, 3.Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej a rynek pracy, 4.Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy, 5.Restrukturyzacja rolnictwa a problemy rynku pracy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Raporty CASE ; Nr 70/2007)
ISBN: 978-83-7178-427-9
Cz.I Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe: 1. Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porówanwczej Cle i założenia polskiej prywatyzacji na tle innych krajów transformacji, 2. Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe, 3. Postęp prywatyzacji w Polsce w latach 1991-2006 a sektor niesprywatyzowany, 4. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa sektora publicznego w Poslce w perspektywie całej gospodarki w latach 1999-2004. Cz.II Charakterystyka sposbów zachowań i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw z różnych sektorów własności (wyniki badań empirycznych): 5. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego a próby prywatyzacji, 6. Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw sektora publicznego objętych badaniami empirycznymi, 7. W poszukiwaniu przyczyn słabej efektywności działania przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 8. Zarządzanie i nadzór korporacyjny w sektorze publicznym, 9. Rodowód własnościowy i udział kapitału zagranicznego a wyniki największych polskich przedsiębiorstw, 10. Rodzaj inwestora zagranicznego a wyniki największych polskich przedsiębiorstw, 11. Struktura własności i wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej