Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Golinowska Stanisława
(3)
Balcerowicz Ewa
(1)
Boni Michał
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Górzyński Michał
(1)
Kalukiewicz Amelia
(1)
Kozarzewski Piotr
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźniak Przemysław
(1)
Wójcik Piotr
(1)
Yourk Deniz Eylem
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Unia Europejska
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Emerytura
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Kasy chorych
(1)
Meblarstwo
(1)
Odzież
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Polska
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Szpitale
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Biblioetka Case)
ISBN: 83-7178-283-8
Inflacja w ekonomii - ewolucja definicji i koncepcji; Inflacja bazowa - podejście modelowe; Inflacja bazowa - podejście statystyczne; Inflacja bazowa - pożądane własności i kryteria oceny; Statystyczna charakterystyka danych a estymacja tendencji centralnej; Ocena szeregów inflacji bazowej w Polsce; Podsumowania i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(W Stronę Rynku)
ISBN: 83-7178-223-3
Zasadnicze dylematy związane z pomiarem kosztów i korzyści członkostwa; Najważniejsze typy modeli używanych w symulacjach - słabe i mocne strony; Koszty dostosowawcze dla przedsiębiorstw i efekty handlowe integracji - modele równowagi cząstkowej; czy w czasie akcesji Polsce grozi kryzys walutowy? Model bilansu płatniczego; Korzyści wzrostowe w średnim i długim okresie - model równowagi ogólnej; Naprawdę długi okres: modele endogenicznego wzrostu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(W strone rynku / CASE - Centrum Analiz Społeczno-Eko)
ISBN: 83-7178-283-7
1. Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, 2. Psychospołeczny portret mikroprzedsiębiorstw, 3. Konkurencyjność zewnętrznych instrumentów finansowania mikroprzedsiębiorstw, 4. Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa, 5. Postawy mikroprzedsiębiorców wobec finansowania swoich firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 65)
ISBN: 978-83-7178-406-4
Wprowadzenie: O nowych i starych dylematach polityki. 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki. 2. Decentralizacja a polityka społeczna. 3. Problemy trudnego rynku pracy. 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego. 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego. 6. Problemy funkcjonowania i referowania ochrony zdrowia. 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 53/2002)
ISBN: 83-7178-295-0
1. System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny, 2. Funkcje samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia, 3. Kasa chorych, 4. Podstawowa opieka zdrowotna, 5. Funkcjonowanie szpitali po wprowadzeniu reformy systemu opieki zdrowotnej, 6. Upodmiotowienie pacjenta, 7. Dylematy reformowania systemu ochrony zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910532-1-1
Wstęp.Podziękowania.Wyrównanie szans edukacyjnych w wa runkach transformacji.Dostęp do edukacji,prawa człowie ka i rozwój.R.1 Prawa człowieka i rozwój ludzki.Prawo do edukacji w systemie praw człowieka.Zapewnienie praw a do edukacji w Polsce.Korzyści z kształcenia.Dostępno ść kształcenia.Potrzeby edukacyjne społeczeństwa opart ego na wiedzy.Równość szans edukacyjnych. Tendencje rozwoju społecznego a wykształcenie. R.2 Zmiany poziomu wykształcenia.Wykształcenie partnerów w rodzinach z dziećmi.Nierówności edukacyjne.Regionalne zróżnicowanie wykształcenia ludności.Trendy rozwoju d emograficznego.Kondycja fizyczna i zdrowie a wykształc enie.Zachowania prozdrowotne i profilaktyka.Zachorowal ność.Samoocena stanu zdrowia.Niepełnosprawność.Zmiany wskaźnika rozwoju HDI 1995.Regionalne zróżnicowanie HD I 1995. Bariery dostępu do edukacji.R.3. Bariery zewnętrzne.Zr óżnicowanie dochodów.Bariery wewnętrzne.Aspiracje eduk acyjne.Ruchliwość społeczna.Niepełnosprawność.Dostęp d o oświaty i kształcenia na kolejnych szczeblach system u edukacji.Oświata przedszkolna.Szkoła podstawowa.Szko ła średnia.Szkolnictwo wyższe.Podsumowanie. Wykształcenie i rynek pracy.R.4. Zmiany poziomu wykszt ałcenia pracujących.Różnice pomiędzy branżami.Korzyści z wykształcenia na rynku pracy.Szanse na pracę.Sytuac ja kobiet na rynku pracy.Wykształcenie i ryzyko bezrob ocia.Szanse młodzieży i absolwentów.Szanse osób niepeł nosprawnych.Zróżnicowanie regionalne.Wykształcenie a p łace.Wykształcenie a integracja z Unią Europejską.Zapó źnienie edukacyjne polskiej wsi.Problemy wykształcenia zawodowego.Kształcenie dorosłych.Kształcenie bezrobot nych. Decentralizacja i prywatyzacja szkolnictwa:Szansa czy zagrożenie.R.5. Prawne podstawy zmian własnościowych w szkolnictwie.Stymulowanie rozwoju szkolnictwa niepubl icznego w ramach systemu finansowego.Struktura i rozwó j szkolnictwa według rodzajów własności.Przebieg decen tralizacji w oświacie.Prywatyzacja szkolnictwa:szanse i zagrożenia.Decentralizacja:szansa czy zagrożenie.Cyt owane akty prawne. Partnerstwo na rzecz wyrównania szans edukacyjnych.R.6 . Polityka edukacyjna w okresie transformacji.Model ed ukacji.Zmieniona rola państwa.Partnerzy państwa.Główne kierunki działania w zakresie wyrównywania szans eduk acyjnych.Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i ko rzystanie z doświadczeń innych krajów. Aneks statystyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910532-6-1
Koncepcja rozwoju społecznego i jego miara, Starzenie się i starość: pojęcia, tendencje, cechy i struktury, Potrzeby ludzi starszych: uniwersalne i specyficzne, Społeczeństwo i państwo wobec ludzi starszych, Ludzie starsi dla siebie oraz społeczeństwa, Wpływ starzenia się społeczeństwa na rozwój nowe wyzwania problemy i szanse, Starszy człowiek w działalności organizacji międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 60/2005)
ISBN: 83-7178-377-9
1. Sieci innowacji w branżach tradycyjnych, 2. Potencjał i możliwości tworzenia sieci innowacyjności w tradycyjnych gałęziach przemysłu w ramach łańcuchów wartości nakierowanych na kupującego: Opisy przypadków polskich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7178-210-1
1.Rynek pracy i jego instytucje, 2.Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy, 3.Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej a rynek pracy, 4.Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy, 5.Restrukturyzacja rolnictwa a problemy rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 70/2007)
ISBN: 978-83-7178-427-9
Cz.I Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe: 1. Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porówanwczej Cle i założenia polskiej prywatyzacji na tle innych krajów transformacji, 2. Prywatyzacja w Polsce w perspektywie porównawczej. Wyniki ilościowe i jakościowe, 3. Postęp prywatyzacji w Polsce w latach 1991-2006 a sektor niesprywatyzowany, 4. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa sektora publicznego w Poslce w perspektywie całej gospodarki w latach 1999-2004. Cz.II Charakterystyka sposbów zachowań i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw z różnych sektorów własności (wyniki badań empirycznych): 5. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego a próby prywatyzacji, 6. Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw sektora publicznego objętych badaniami empirycznymi, 7. W poszukiwaniu przyczyn słabej efektywności działania przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 8. Zarządzanie i nadzór korporacyjny w sektorze publicznym, 9. Rodowód własnościowy i udział kapitału zagranicznego a wyniki największych polskich przedsiębiorstw, 10. Rodzaj inwestora zagranicznego a wyniki największych polskich przedsiębiorstw, 11. Struktura własności i wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again