Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Martyniak Zbigniew
(4)
Krupa Marian
(2)
Antczak Zbigniew
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Mikuła Bogusz
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Zarządzanie
(6)
Organizacja
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Praca
(1)
Ryzyko
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-17-1
R.I Proces strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, R.II Ewolucyjne aspekty analiz sektorowych, R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze, R.IV Diagnoza stanu rozwoju sektora
3.Charakterystyka wybranych modeli procesu zarządza nia strategicznego, 4.Analiza strategiczna w procesie zarządzania strategicznego. R.II Ewoulcyjne aspekty analiz sektorowych : 1.Pojęcie
i ewolucja cyklu życia sektora, 2.Czynniki charaktery zujące fazy cyklu życia sektora, 3.Podstawowe zależnoś ci w ewolucji sektora, 4.Strategiczne zachowania firm w czasie ewolucji sektora, 5.Struktura sektora konkure ncyjnego. R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze : 1.Metoda pięciu sił Potera, 2.Analiza grup strategicznych, 3.Wywiad gospodarczy, 4.Prognozow anie rozwoju rynkowego, 5.Punktowa ocena atrakcyjności
sektora, 6.Krzywa doświadczeń. R.IV Diadnoza stanu rozwoju sektora : 1.Metodyka diagn ozowania faz rozwojowych sektora, 2.Metoda list kontro lnych w diagnozowaniu faz rozwoju sektora, 3.Identyfi kacja faz rozwoju sektora, 4.Możliwości wnioskowania diagnostycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-97-X
1. Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, 2. Budowanie kapitału strukturalno-organizacyjnego przedsiębiorstwa, 3. Zacieranie granicy miedzy przedsiębiorstwem a otoczeniem - wybrane narzędzia uelastyczniania struktury organizacyjnej i zarządzania, 4. Źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: kapitał intelektualny i kapitał ludzki (w świetle badań)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metodologia wartościowania pracy / Zbigniew Martyniak. - Kraków : Antykwa, 1998. - 321 s. : tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-87494-60-0
Pojęcia i kryteria wartościowania pracy; 3. Sumaryczne metody wartościowania pracy (m. sumaryczno-porównawcza, m. porównywania parami); 4. Pierwsza m. analityczna Ch.Bedaux. II Uniwersalne metody wartościowania pracy Geneza i istota wartościowania pracy: 1. Wartościowania pracy jako technika organizatorska; 2. y: 1. Metody zachodnioeuropejskie (założenia m. belgijskiej, założenia m. holenderskiej, m. S.W.Hangera i H.Wenga, m. H. Timme, m. Sulzera); 2. M. jugosłowiańskie(założenia m. rządowej, m. Huty Żelaza w Skopje, założenia m. FOSOLD założenia m. PRADO); 3. M. krajowe(założenia m. "MIPPI SS-81", m. "UMEWAP-85P", założenia m. "UMEWAP-87") III Specyficzne metody wartościowania pracy: 1. M. wartościowania prac produkcyjnych(m. szwedzka, węgierska m. wartościowania stanowisk robotniczych, założenia m. "MIPPISS-84"); 2. M. wartościowania prac biurowych i kierowniczych(założenia m. J.Kordaszewskiego, m. Z.Stu dniarka, zmodyfikowana m. Z.Studniarka dla ośrodków komputerowych, m. czechosłowacka, m. Hay-Metra, m. "HORTEX", m. "AWP-N", m. "MEBATOR") IV Metodyka wdrażania analitycznego wartościowania pracy: 1. Strategie wdrażania; 2. Przygotowanie zakładu pracy; 3. Analiza pracy; 4. Określenie m. analitycznej (m. Stiegersa-Reeda, m. szacunku ekspertów); 5. Opracowanie opisów pracy; 6. Wycena punktowa stanowisk; 7. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace( m. statystyczna, m. H.Eulera, m. H.Timme, m. własna) Od statystycznego do dynamicznego wartościowania pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie : 15 efektywnych metod / Zbigniew Martyniak. - Kraków- Kluczbork : Antykwa, 1997. - 217 s. : rys.; tab. ; 29 cm.
ISBN: 83-87493-00-7
Badanie metod pracy; Metody wartościowania pracy: Metoda Stiegersa-Reeda, Metoda szacunku ekspertów, Metoda G.W.Hagnera i H.Wenga, Metoda "UMWAP-85P"; Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania: Metoda "burzy mózgów", Metoda ABC; Metoda analizy funkcjonalnej: analiza wartości, Metoda analizy dyrektywnej; Japońskie metody zarządzania produkcją: System Shigeo Shingo, Metoda SMED; Nowsze metody organizacji i zarządzania w ujęciu francuskim: Metoda refleksji strategicznej, Marketing wewnętrzny; Najnowsze amerykańskie metody organizacji i zarządzania: Benchmarking Reenginering.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie : 15 pionierów / Zbigniew Martyniak. - Kraków : Antykwa, 1999. - 168 s. : rys.; tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-87493-85-6
1. Nurt inżynierski (Industrial Engineering): Frederick Winslow Taylor, Frank Bunker Gilberth, Henry Ford, Henry Louis Le Chatelier, Karol Adamiecki. 2. Nurt uniwersalistyczny: Henri Fayol, Harrington Emerson, Max Weber, Aleksander Aleksandrowicz Bogdanow, Edwin Hauswald. 3. Nurt humanizacyjny: Mary Parker Follett, Elton Mayo Tomasz Bata, Olivier Sheldon, Stanisław Bieńkowski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie : 70 problemów teorii i praktyki / Zbigniew Martyniak. - Wyd.2 popr. - Kraków-Kluczbork : Antykwa, 2001. - 371 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
1. Klasycy myśli organizatorskiej( Klasycy amerykański ej myśli organizatorskiej. Francuscy klasycy myśli organizatorskiej. Polscy klasycy myśli org. Karol Adamiecki. Edwin Hauswald. Zygmunt Rytel. Stanisław Bieńkowski. Rosyjscy pionierzy naukowej organizacji. Inni europejscy klasycy myśli org.) 2. Szkoła w światowej teorii (Synteza klasycznej teorii organizacji. Szkoła stosunków międzyludzkich. Szkoła badań operacyjnych. Szkoła systemów społecznych. Szkoła systemowa. Polska szkoła prakseologiczna). 3. Człowiek a organizacja (Fizjologiczne aspekty organizacji pracy. Psychologia a organizacja produkcji. Humanizacja organizacji pracy. Ergonomia klasyczna. Cechy dobrego kierownika. Style kierowania. Zarządza nie przez cele. Zagadnienia systemów płac. Problemy i metody doskonalenia kadr kierowniczych). 4. Metody heurystyczne( Z badań nad twórczym myśleniem Metody heurystyczne w badaniach organizatorskich. Strategie heurystyczne. "Burza mózgów". Analiza morfologiczna. Heurystyczne formułowanie problemu. Przegląd innych metod heurystycznych. Semiologia graficzna. Algorytm wynalazku Altszullera). 5. Metody i techniki organizatorskie( Badanie metod pracy. Analiza wartości wyrobów). Analiza wartości organizacji. Analiza dyrektywna. Racjonalizacja formularzy System Bedaux. Mierzenie pracy. Wartościowanie pracy. Organizowanie pracy w przestrzeni. Metody sieciowe. Metoda SMED). 6. Struktury i modele zarządzania ( System pionów scalonych. Służba organizatorska w przedsiębiorstwie. Komisja jako narzędzie zarządzania. Zarządzanie selektywne Problemy podejmowania decyzji. Modelowanie matematyczne problemów techniczno-ekonomicznych. Modele zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Zarządzanie partycypacyjne. Współuczestnictwo w zarządzaniu w wydaniu francuskim). 7. Zasady komunikowania i nowe metody zarządzania ( In formowanie a komunikowanie. Patologie informacyjne. Zasady komunikacji werbalnej. Zasady prowadzenia zebrań. Metodyka usprawniania organizacji przedsiębiorstwa. Marketing wewnętrzny. Sponsoring sportowy. Meto da refleksji strategicznej. Metoda HOSHIN). 8. Koncepcje i systemy zarządzania ( Benchmarking. System Shigeo Shingo. Lean Management. Reengineering. Nowy toyotyzm. System workflow. Rewolucja hipermarketów. Postmodernizm w teorii organizacji).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko i niepewność w zarządzaniu / Marian Krupa. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 214 s. : tab., wykresy, rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-87493-86-4
R.1 Ryzyko i niepewność w zarządzaniu organizacją; R.2 Problematyka zmiany i rozwoju organizacyjnego w perspektywie zarządzania ryzykiem spekulatywnym; R.3 Ryzyko w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem (MSP); R.4 Metodologia zarządzania ryzykiem spekulatywnym w perspektywie zarządzania rozwojem wartości firmy; R.5 Zarządzanie ryzykiem spekulatywnym na przykładzie przedsiębiorstwa "Alfa" - przykład praktyczny; R.6 Analiza marketingowa branży wydawnictw akademickich w Polsce. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Strategie rozwoju organizacji : praca zbiorowa. - Kraków : Antykwa, 2002. - 173,[3] s. : 42 rys., 17 tabel ; 21 cm.
ISBN: 83-87493-96-1
R.1 Modele rozwoju organizacji: Modelowe ujęcie organizacji; Analogie organizacji; Istota i rodzaje zmian organizacyjnych; Teoria pola sił K.Lewina; Modele rozwoju organizacji; Zintegrowany model rozwoju organizacji Quinna-Camerona; Metody diagnozowania faz rozwoju organizacji. R.2 Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii rozwoju organizacji: Istota, cechy i zakres analizy strategicznej; Analiza makrootoczenia; Analiza strukturalna konkurencji w branży; Badanie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. R.3 Strategie rozwoju organizacji: Pojęcie strategii - struktura, cechy; Strategie na poziomie przedsiębiorstwa; Strategie konkurowania firm na rynku. R.4 Strategie przedsiębiorstwa wirtualnego w środowisku komputerowego zintegrowanego wytwarzania: Rozwój i trendy standardów światowych; Uwarunkowania logistyki w produkcji; Zarządzanie łańcuchem dostawczym; Korzyści rynkowe wynikające z zarządzania łańcuchem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Struktura organizacyjna / Adam Nalepka. - Kraków : Antykwa, 2001. - 321 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-87493-61-9
Istota i funkcje struktury organizacyjnej, Rodzaje struktur organizacyjnych, Dokumenty opisujące strukturę organizacyjną, Kształtowanie struktury organizacyjnej, Badanie zmian struktury organizacyjnej, Diagnoza struktury organizacyjnej, Projektowanie usprawnień struktury organizacyjnej, Praktyczne zastosowanie metodyki doskonalenia struktury organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
W kierunku organizacji inteligentnych / Bogusz Mikuła. - Kraków : Antykwa, 2001. - 187,[3] s. : 31 rys., 17 tab. ; 20 cm.
(Elementy Nowoczesnego Zarządzania)
ISBN: 83-87493-66-X
R.1 Charakterystyka współczesnych koncepcji zarządzania opartych na procesach organizacyjnego uczenia się: Zarys ewolucji zarządzania; Procesy organizacyjnego uczenia jako podstawa nowoczesnej organizacji. R.2 Wybrane koncepcje operacyjnego poziomu zarządzania Koncepcje realizacji funkcji personalnej; Zarządzanie kompetencjami; Zarządzanie talentami; Zarządzanie wiedzą; Zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne. R.3 Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia: Etapy wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się; Wybrane metody wspomagające realizację procesów organizacyjnego uczenia się. R.4 Opis wybranych metod służących diagnozowaniu stanu organizacji: Diagnoza efektywności systemu motywacji; Technika określania potrzeb zastosowania treningu wrażliwości; Technika określania subiektywnych odczuć klimatu organizacyjnego; Technika określania poziomu autonomii zespołu. R.5 Opis wybranych metod wspomagających wdrażanie i realizację procesów organizacyjnego uczenia: Burza mózgów; Kaizen; Koła jakości; Benchmarking; Trening wrażliwości. R.6 Inne nowoczesne modele zarządzania przedsiębiorstwem: Organizacja fraktualna; Organizacja wirtualna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
W poszukiwaniu doskonalości organizacyjnej / Marian Krupa. - Kraków : Antykwa, 1999. - 236 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-87493-65-1
1. Świat człowieka-świat wartości, o istocie człowieczeństwa; 2. Organizacyjna Wieża Babel-organizacja uzasadniana ekonomicznie; 3. Świat biznesu, człowiek, firma, metaorganizacja; 4. Struktury, metody, inspiracje w kierunku doskonałości w zarządzaniu; 5.Filozofia perfekcyjnego zarządzania; 6. Analiza wartości - przykład praktyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again